News: Pó³fina³y OOM Podlasie 2011- Bydgoszcz, Strumieñ, Lublin, Zambrów 27-28.III.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 20:42:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pó³fina³y OOM Podlasie 2011- Bydgoszcz, Strumieñ, Lublin, Zambrów 27-28.III.2011
U-15 Kadry Woj
 Poznali¶my Finalistów OOM Podlasie 2011: Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Ma³opolskie, Podkarpackie, Dolno¶l±skie i ¦l±skie

Wed³ug ,,drabinki,, PZKosz znamy ju¿ podzia³ na grupy fina³owe.

Je¶li posiadacie jakiekolwiek materia³y z pó³fina³ów to proszê Was o przes³anie (foto, filmiki, relacje w internecie itp.
FOTO-PÓ£FINA£YFOTO ZIBI-SYLWETKI TURNIEJE


GRUPA I -
PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  BYDGOSZCZ  25-27.03.2011r.


 Wielkopolskie - £ódzkie   118 : 33  STATYSTYKI
Kujawsko-Pomorskie - Zachodniopomorskie     61 :29    STATYSTYKI

£ódzkie - Zachodniopomorskie   51 : 63  STATYSTYKI
Kujawsko-Pomorskie -  Wielkopolskie   62 : 85 STATYSTYKI    

Zachodniopomorskie - Wielkopolskie 29 : 68 STATYSTYKI
Kujawsko-Pomorskie - £ódzkie
   83 : 56 STATYSTYKI

   PKT  Z  P P-Z P-SBILANS 
 WIELKOPOLSKIE  2 4 2 0 271 124 147
 2KUJAWSKO-POMORSKIE 2 3 1 1 206 170   36
 3ZACHODNIO-POMORSKIE 2 3 1 1 121  180 -59
 4£ÓDZKIE 2 2 0 2 140 264 -124


KADRA  WIELKOPOLSKIE KADRA KUJAWSKO-POMORSKIE KADRA ZACHODNIO-POMORSKIE KADRA £ÓDZKIE
       
 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  

 GRUPA II - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  ZAMBRÓW   26-27.03.2011r.

Warmiñsko-Mazurskie – Podlaskie  93 : 95   STATYSTYKI
Pomorskie – Mazowieckie  63 : 72 STATYSTYKI

Podlaskie – Mazowieckie  44 : 113 STATYSTYKI
Pomorskie – Warmiñsko-Mazurskie  104 : 59 STATYSTYKI

Mazowieckie – Warmiñsko-Mazurskie 121 : 64 STATYSTYKI
Pomorskie – Podlaskie  102 : 62 
STATYSTYKI

   M PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1MAZOWIECKIE   3   6 3  0  306 171  135
 2POMORSKIE  3   5  2  1  269 193   76
 3PODLASKIE  3  4 1  2  201 308   -107
 4WARMIÑSKO-MAZURSKIE  3  3 0  3  216  320 -104


KADRA MAZOWIECKIE KADRA POMORSKIE KADRA PODLASKIEKADRA WARMIÑSKO-MAZURSKIE 
       
 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  


GRUPA III - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  LUBLIN  25-27.03.2011r.

¦WIÊTOKRZYSKIE - PODKARPACKIE   50 : 72  STATYSTYKI
LUBELSKIE - MA£OPOLSKIE   58 : 69  STATYSTYKI

MA£OPOLSKIE - ¦WIÊTOKRZYSKIE   92 : 45  STATYSTYKI
LUBELSKIE - PODKARPACKIE   50 : 64  STATYSTYKI

PODKARPACKIE - MA£OPOLSKIE  51 : 74  STATYSTYKI
LUBELSKIE - ¦WIÊTOKRZYSKIE  89 : 45 STATYSTYKI

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS
 1MA£OPOLSKIE 3 6 3  0  235 154    81
 2PODKARPACKIE  3 5 2  1 187  174     13
 3LUBELSKIE 3 3 1  2  197 178  -19
 4¦WIÊTOKRZYSKIE 3 3  0  3  140 253 -113


 KADRA MA£OPOLSKIE KADRA  PODKARPACKIEKADRA LUBELSKIE KADRA  ¦WIÊTOKRZYSKIE
       
 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011 AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  


GRUPA IV - PÓ£FINA£ OOM CH£OPCÓW 2011 -  STRUMIEÑ  25-27.03.2011r.

 OPOLSKIE - LUBUSKIE    54 : 86
¦L¡SKIE – DOLNO¦L¡SKIE  54 : 78  STATYSTYKI

DOLNO¦L¡SKIE - OPOLSKIE  137 : 35 STATYSTYKI
¦L¡SKIE – LUBUSKIE  111 : 52 STATYSTYKI


LUBUSKIE - DOLNO¦L¡SKIE 46 : 91 STATYSTYKI
¦L¡SKIE – OPOLSKIE  125 : 42 STATYSTYKI

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS
 1DOLNO¦L¡SKIE 3 6 3 0306 135  171 
 2¦L¡SKIE 3 5 2 1290172   118
 3LUBUSKIE 3 4 1 2184 257  -73
 4OPOLSKIE 3 3 0 3131348-217


 KADRA  DOLNO¦L¡SKIEKADRA ¦L¡SKIE KADRA LUBUSKIE KADRA  OPOLSKIE 
     BRAK...FOTO BRAK...FOTO
AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011AWANS DO FINA£ÓW OOM 2011  


ZNALEZIONE W SIECI

RELACJA-VIDEO-PÓ£FINA£Y-LUBLIN-LUBELSKIE-PODKARPACKIE

RELACJA-VIDEO-PÓ£FINA£Y-LUBLIN-¦WIÊTOKRZYSKIE-PODKARPACKIE

RELACJA-VIDEO-PÓ£FINA£Y-MA£OPOLSKIE-¦WIÊTOKRZYSKIE

RELACJA-VIDEO-PÓLFINA£Y-LUBELSKIE-MA£OPOLSKIE

MATERIA£-VIDEO-PREZENTACJA-WIELKOPOLSKI

MATERIA£Y-FOTO-PREZENTACJA-WIELKOPOLSKI
Komentarze
oczami trenera dnia marzec 22 2011 17:59:04
ROCZNIK 1996 W POLSCE:

Rocznik duzo silniejszy i bardziej perspektywiczny od rocznika 95.

Niestey z góry wiadomo, ¿e kolejne talenty " gdzie¶ " siê pogubi± i nie bêda trenowaæ - tu mo¿emy jasno stwierdziæ dziêki komu, a w³a¶ciwie dziêki czemu. Odpowied¼ prosta: kolejne talenty nie rozwin± sie dziêki PZKOSZ , dziêki braku w³±sicwego pionu szkolenia, braku perspektyw itp. itd.

Rocznik 96 w Polsce to kilka pere³ek :
Zywert ( sieraków) czy Wadowski (Warszawa).

Odno¶nie si³y województw to raczej faworytów jest dwóch:
Wielkopolska z 205 cm silnym centrem pod koszem oraz Mazowsze które ma najrówniejszy silny i techniczny sk³ad.
Pawcio dnia marzec 22 2011 21:07:03
Panie trenerze , mo¿e nie dzielmy skóry na nied¼wiedziu , wszystko w rêkach i g³owach ch³opców. Szkoda ¿e trener m³odzie¿owy jest tak negatywnie nastawiony do m³odzie¿owej koszykówki. Jasne ¿e PZKOsz nie jest najlepszym ze zwi±zków i szkolenie tez nie jest priorytetem , ale je¶li trener nie ma wiary to jak ma j± sprzedaæ zawodnikom z którymi pracuje? ?Przyk³ady ma³ych o¶rodków jak Opalenica gdzie mo¿na by³o zrobiæ zespól który wygrywa z Warszawa czy Poznaniem czy Trójmiastem
kedar1968 dnia marzec 23 2011 12:52:31
Straszny pesymizm przemawia przes s³owa Trenera. Dlacazego nie ma wiary w odkrycie 'nowych" talentów/. Osobi¶cie wierzê, ¿e znajda sie takie na miarê Ponitki, Karnowskiego i innych, którzy godnie zaprezentuj± Polskê w Europie. Gdzie Pan Trener pracuje? w jakim rejonie Polski. Osobi¶cie je¿d¿±c na turnieje i mecze rocznika 1996 widzê kilku bardzo dobrze zapowiadaj±cych sie zawodników. Co do dominacji Wielkopolski i Mazowsza? Uwa¿am, ¿e moga byæ "czarne konie". Pozdrawiamsmiley
oczami trenera dnia marzec 23 2011 13:09:14
Zgadzam siê ze wszystko w rêkach i g³owach ch³opców.

Odno¶nie OOM to nadal twierdzê, ¿e faworytów jest 2: Mazowsze i Wielkopolska.

Co do szkolenia i PZKOSZA to wiara ambicja nadzieja faktycznie s± wa¿ne, ale w rozwoju koszykarskim m³odziezy chodzi o prawdziwy sytem szkolenia. Ambicja i wiara pojedynczych jednostek w postaci trenerow zapaleñców na nic siê nie zda jesli PZKOSZ wreszcie nie zacznie dzia³aæ dla rozwoju Polskiej m³odziezy. Nie chodzi mi o wyniki w sporcie dzieci czy m³odzie¿y. Wa¿ne aby¶my tak rozwijali dzieci i m³odzie¿ aby talenty chcia³y trenowaæ i graæ w seniorskim baskecie.

Super i fajnie, ¿e ma³e o¶rodki dzia³aj± tak prê¿nie, ale wa¿ne jest aby si³± Polskiej koszykówki byli liczni m³odzi zawodnicy wychowani i wytrenowani w ca³ym kraju. Zawodnicy, którzy maj± szansê rozwoju i przej¶cia po drabinie szkolenia, po czym¶ dobrym i zaplanowanym dla ich rozwoju. a nie rzesza Amerykañskich pseudo graczy 4 kategorii z odrzutu, którzy zabieraj± miejsce na boisku Polskim koszykarzom.

Obecny sytem szkolenia w PZKOSZ tak na prawdê nie istnieje. Polska m³odzie¿ rozwijaæ siê mo¿e dziêki gronie zapaleñców do których sam nale¿e. ( stworzy³em warunki dla rozwoju moich zawodników do gry od A do Z, gramy w ca³ej Europie np z Litw± , Rosja, £otw±, Estonni±, Bo¶ni± Wêgrami Rumunami, Czechami S³owakami , Autri± , Angli±, W³ochami, Francj±).... Nie jestem wiêc negatywnie nastwiony do m³odzie¿owej koszykówki, wrêcz przeciwnie.
Pzkosz w tym moim dzia³aniu nie pomóg³ mi nic. Nie otrzyma³em odpowiedzi na ¿adne podanie ani petycjê.
Podtrzymujê, wiêc swoj± opinnie napisan± w poprzednim komentarzu.
Prawda jest taka, ¿e PZKOSZ poza wydzia³em WGID nie robi nic dla rozwoju koszykówki po za zbieraniem op³at.
kedar1968 dnia marzec 23 2011 13:38:26
Podzielam Pana zdanie, ze nie ma pomocy z strony PZKOSZ co do tworzenia systemu szkolenia...jakim¶ ma³ym promykiem jest SMS w Centniewie...ale czy przetrwa? Niestety w zwiazku z tym wa¿ne jest, aby w³asnie tacy ludzie jak Pan, my? i moze inni pasjonaci zaszczepili dzieciom mi³o¶æ do koszykówki. Nie tylko treningiem, ale tak¿e pokazywaniem innych warto¶ci ¿yciowych,takich jak: sumienno¶ci, rzetelno¶ci....przekonania ich do tego, ¿e to co robi± mo¿e byæ wa¿ne tez dla innych, ¿e daj± innym rado¶æ, ¿e inni to doceniaj± i sa z nimi w dobrych i z³ych chwilach (mówie tu o kibicach). Dobrym przyk³adem mo¿e byæ ostatni turniej fina³owy MP U20 we Wroc³awiu i s³owa Norberta Kulona. Pracowa³ 5 lat na ten medal i to jak hala w KOSYNIERCE na ten sukces zareagowa³a by³o dla niego wielka nagrod±. Te¿ uwa¿am, ¿e droga do budowania "silnej" koszykówki nie powinna polegac na sprowadzaniu zawodników, lecz na ich szkoleniu. Sami jako grupa pasjonatów i rodziców, staramy sie to robiæ...zapewniæ im jak najlepsze warunki do treningu, wspomagaj±c klub, organizuj±c doping i cykliczne turnieje, na razie dla polskich dru¿yn, ale liczymy, ¿e w tym roku ju¿ miêdzynarodowy. Pozdrawiam
Pawcio dnia marzec 23 2011 17:46:57
Mo¿e teraz po wyborach nowy prezes zmieni sytuacje na lepsze , bo to ¿e w licze gra 4 sort zawodników z USA to niestety czysty biznes o czym wie ka¿dy kto choæ troche lizn±³ temat.Mnie osobi¶cie bardzo martwi to ¿e kadry wojewódzkie nie maja podstawowych ,wrêcz elementarnej pomocy, rozumiem ¿e nie ma du¿ych ¶rodków ,opieka medyczna czy rehabilitacyjna na poziomie kadry woj. to powinien byæ standard!!!! ale ¿eby ch³opcy nie mieli witamin czy od¿ywek , dresy ,stroje dopiero jak awansuja do fina³u?? ¿enada.Jak wy chcecie tych dzieciaków motywowaæ skoro wszystko wisi na kieszeniach rodziców??¿eby by³a jasno¶c nie chodzi mi o ¿adne finansowe motywowanie , ale jest sporo sposobów ¿eby tych dzieciaków lepiej zachêciæ.
JR dnia marzec 26 2011 19:38:09
BRAWO !!!!!!!MAZOWSZE !!!!!
Dwa mecze wygrane smiley
bolid23 dnia marzec 26 2011 20:13:38
"Rocznik duzo silniejszy i bardziej perspektywiczny od rocznika 95."

jeszcze nic wielkiego siê nie wydarzy³o w roczniku '96 a ju¿ wiadomo ¿e lepszy,najlepiej ich przekre¶liæ ( 95 ) ju¿ na starcie.Mo¿e skupmy siê na roczniku '95 bo to oni s± przed ME U-16 a ¿adnych zaplanowanych turniejów przygotowañ i co na to zwi±zek pzkosz a wymagania bêd± du¿e oczekiwania te¿ ( do oczami trenera )archiwum Twoje komentarze do rocznika '94
oczami trenera dnia marzec 27 2011 21:39:59
Do Przedmówcy.
Nikt nie skre¶la rocznika 95 w Polsce, poza... PZKOSZEM! Uwa¿am, ¿e nie ma znaczenia czy bêdzie to rocznik 98.97 czy 95 generalnie uproszczaj±c trochê problem uwa¿am, znaj±c fakty, ¿e niestety jak mowi przedmówca dojdzie do przekre¶lenia .

Dlaczego?

A w³asnie daltego,¿e niestety w Polsce POLSKI ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI nie ma wiedzy nad pojêciem SELEKCJI.
Selekcja do rocznika 95 odbywa³a siê przy uzyciu kartki i d³ugopisu: podziale Polski na strefy przy za³o¿eniu ze z kazdej strefy tj z ka¿dego regionu do szkolenia - obozu centralnego awansuje po 8 ch³opców. PRZECIE¯ TO JEST KOMPROMITACJA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PION SZKOLENIA!
Nie mo¿na z góry zak³±daæ ze w czê¶ci np zachodniej bêdzie 8 potencjalnych kadrowiczów w danym roczniku i 8 w regionie wschodnim!!!! Przecie¿ wszyscy w Pollsce trenerzy zajmuj±cy sie rocznikiem 95 wiedz± ze si³y w szkoleniu zawdodników w roczniku 95 by³uy roz³o¿one nierówno i niesymetrycznie w Polsce. Nie twierdzê, ze w innych regionach nie ma perspektywicznych zawodników, ale aby robiæ selekcjê trzeba siê ruszyæ! Je¼dziæ , patrzyc przyjechac na mecze czo³owych dru¿yn w danych ligach! Zobaczyæ turnieje z udzia³em najmocniejszych dru¿yn ( by³ np w Poznaniu, nie by³o ¿adnego trenera z 95 w Polsce! ) by³y turnieje EYBLA w Bydgoszczy , Wroc³awiu, Komorowie, z udzia³em zawodników z Polski w konfrontacji z mocnymi dru¿ynami ze wschodu , i co ? NIE BY£O ¯ADNEGO TRENERA Z KADRY Z PZKOSZA.
Ma³o tego do kadry powo³ywani s± zawodnicy którzy wcale nie s± perspektywiczni, ani dobrzy na chwilê obecn±, a s± nawet powo³ywani m³odsi wczesnorozwojowi ( o zgrozo ).

Dlatego w³a¶nie uwa¿am, ¿e rocznik 95 zosta³ ju¿ w du¿ej mierze skre¶lony przez PZKOSZ. Prawie jak ka¿dy. Jako ciekawostkê powiem, ¿e jak przysz³y powo³ania do kadry województwa dla moich ch³opców z 95 to by³y b³êdy w nazwiskach czy imionach gdy¿ osoby które niby dokonuj± selekcji w wielu wypadkach nie widzia³y wcze¶niej powo³ywanych zawodników na oczy i nie wiedzia³y o danych osobach kompletnie nic.
JR dnia marzec 28 2011 21:26:38
.Naszym zdanie grupa I to grupa,, ¶mierci,, o wiele mocniejsza od grupy II
A kto tak stwierdzi³ ?
JR dnia marzec 28 2011 21:57:55
Moim zdaniem wszystkie dru¿yny s± dobre
Wszystko zale¿y od dnia smiley
kedar1968 dnia marzec 28 2011 22:43:45
osobiscie uwazam, ze bardzo duzy wp³yw na koncowy rezultat bedzi miec kwestia jakosci zespo³u. Chodzi mi o takie sprawy jak: zgranie, jakosc zmiennikow zawodnikow pierwszej piatki. Duze szanse daje zespola o wyrownanym skladzie. Osobiscie mam swoj typ...smiley, ktory moglby sie wam wydac duzym zaskoczeniem.smiley
JR dnia marzec 29 2011 09:51:10
A jaki to typ?
kedar1968 dnia marzec 29 2011 10:27:15
myslê o DOLNO¦L¡SKIM, maj± moim zdaniem szansê na medal.
Pawcio dnia marzec 29 2011 16:18:23
Ja obstawiam fina³ Mazowsze -Wielkopolska , ka¿dy inny bêdzie du¿a niespodziank± , a wygra zespó³ który bêdzie mia³ wiêcej woli walki i charakteru. Za¶ sobie i kibicom ¿yczê, ¿eby by³o maksymalnie du¿o pozytywnych emocjismiley
JR dnia marzec 29 2011 20:28:22
Ja jak zwykle trzymam mocno kciuki za Mazowszesmiley
JR dnia marzec 29 2011 20:32:11
Organizatorzy mogliby siê postaraæ o jakie¶ automaty z napojami bo tego braksmiley
Pawcio dnia marzec 29 2011 23:44:37
Ja mam nadziejê ¿e na fina³y bêdzie lepsza kuchnia, bo wiem ¿e ch³opcy mocno narzekali na jedzenie .a fina³y to nie 2 dniowy turniej ,mo¿e warto zwróciæ uwagê organizatorom panowie trenerzy ,¿e mog³oby byc lepiej w tej kwestii.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 0% [adnych gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 50% [1 Gos]
Dobre Dobre 50% [1 Gos]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
widownia na Witosa
widownia na Witosa
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi