News: IV Turniej Koszykówki rocz.1996 JEDYNKA CUP Ko¶cian 10-12.VI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 19:41:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Turniej Koszykówki rocz.1996 JEDYNKA CUP Ko¶cian 10-12.VI.2011
Turnieje Podsumowanie
 IV Ogólnopolski   Turniej Koszykówki Ch³opcy 1996 i m³odsi JEDYNKA CUP  10 – 12. VI. 2011r. w Ko¶cianie

Przez 3 dni w Ko¶cianie rywalizowa³o ze sob± 6 dru¿yn koszykarzy rocznika 1996r. By³a to ju¿ czwarta edycja turnieju Jedynka Cup organizowanego przez UKS Jedynka Ko¶cian i Burmistrza Miasta Ko¶cian, która odby³a siê w ramach obchodów XXV Dni Ko¶ciana.
  

W 15 rozegranych spotkaniach wziê³o udzia³ blisko 70 zawodników.
Na zaproszenie UKS Jedynka Przyjecha³y do Ko¶ciana zespo³y;
Nobli¶ci Wielichowo, UKS Gimbasket Wreoc³aw, Pyra Poznañ, MKS Wrze¶nia I Gwardia Wroc³aw.

 Na rozpoczêciu jak i zakoñczeniu imprezy go¶cili ko¶ciañscy w³odarze.
Turniej uroczy¶cie otworzy³ zastêpca burmistrza Maciej Kasprzak w towarzystwie dyr.ZS nr1 w Ko¶cianie Ma³gorzaty Ratajczak, zastêpcy przewodnicz±cego Rady Miasta Macieja Zielonki, v-ce Starosty Edwarda Strzymiñskiego, prezesa KKS OBRA Ko¶cian Jerzego Szygu³y i przedstawicieli sponsorów. Podczas ceremonii prezes Obry nagrodzi³ m³odych koszykarzy Macieja Klimczoka i Wojciecha Majchrzaka statuetkami za zdobycie mistrzostwa polski wraz z kadr± wielkopolski w kategorii junior m³odszy, a puchar za wybitne osi±gniêcia w pracy z m³odzie¿± otrzyma³ trener Marcin Michalczyk.
   
Zmagania sportowe sta³y na bardzo wyrównanym poziomie. Ogl±dali¶my wiele ciekawych i zaciêtych spotkañ. Najwiêcej emocji przyniós³ mecz Pyry z gospodarzami Jedynk±. Znakomita gra w obronie obydwu zespo³ów sprawi³a , ¿e licznie przybyli kibice prze¿ywali emocje do samego koñca. W regulaminowym czasie gry prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k. Na 4sekundy przed koñcem Jedynka prowadzi³a 48-47. Niestety wraz z koñcow± syren± zosta³ faulowany zawodnik go¶ci i z dwóch rzutów osobistych wykorzysta³ jeden doprowadzaj±c do dogrywki. W dogrywce z naszych zesz³o powietrze i ostatecznie przegrali 60-51. okaza³o siê, ¿e by³a to jedyna pora¿ka ko¶cianiaków w turnieju .
   
Zwyciêstwo odniós³ zespó³ Pyry Poznañ , który otrzyma³ z r±k Burmistrza Micha³a Jurgi okaza³y puchar i medale. Drugie miejsce  zajêli gospodarze a puchar i medale wrêczy³ Maciej Zielonka. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê ekipa MKS Wrze¶nia a dekoracji dokona³ v-ce prezes UKS Jedynka Marcin Michalczyk.
   
Trenerzy ,sêdziowie i organizatorzy nagrodzili równie¿ zawodników wybranych do pierwszej pi±tki turnieju, a statuetki i nagrody otrzymali z r±k prezesa KKS OBRY Jerzego Szygu³y nastêpuj±cy koszykarze; Marcin Szorcz(PYRA), Adrian Dopiera(NOBLI¦CI), Jakub Grze¶kiewicz(MKS), Stanis³aw Kiszka(JEDYNKA KO¦CIAN),Artur Borkowski(GIMBASKET)
   
W klasyfikacji rzutowej zwyciê¿y³ Wojciech Majchrzak (JEDYNKA Ko¶cian), który w 5 meczach rzuci³ 131 pkt 
   
Najskuteczniejszy w rzutach za 3 pkt okaza³ siê zawodnik MKS Wrze¶nia Pawe³ Tomczak.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Macieja Klimczoka z JEDYNKI Ko¶cian a nagrodê wrêczy³ mu Burmistrz Micha³ Jurga.
  
Organizatorzy pragn± podziêkowaæ Burmistrzowi Miasta Ko¶cian Panu Micha³owi Jurdze,Pani dyr. ZSnr1 Ma³gorzacie Ratajczak, patronom sportowym KKS OBRZE Ko¶cian i Polskiemu Zwi±zkowi Koszykówki, patronom medialnym Gazecie Ko¶ciañskiej, Radiu ELKA i serwisowi PROBASKET.pl oraz firmom
SPORT ONLY ,  HURTOWNIA ROLNIK ,  BANK SPÓ£DZIELCZY w Ko¶cianie  , COCCODRILLO  , ARKOCH  , PSS SPO£EM ,  OSM  Ko¶cian  , FN AGRO,   DREW-GUM , T-MOBILE ,  SEWEN,   BIG ART.,  MAGIK ,   MATT,GS Ko¶cian,   EWMAR,   PIEKARNIA CUKIERNIA  M.KURASIAK,   MAG-MIR,    TAWERNA  dziêki którym turniej móg³ siê odbyæ.


Klasyfikacja koñcowa

      
 I   Pyra Poznañ II  UKS Jedynka Ko¶cian III MKS Wrze¶nia
   
     
 IV  Nobli¶ci Wielichowo V   Gimbasket Wroc³aw VI  Gwardia Wroc³aw

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 Pierwsza pi±tka Turnieju;

Marcin Szorcz
(PYRA),
Adrian Dopiera (NOBLI¦CI),
Jakub Grze¶kiewicz (MKS),
Stanis³aw Kiszka (JEDYNKA KO¦CIAN)
Artur Borkowski (GIMBASKET)
 Najlepszy zawodnik (MVP)
Puchar Coccodrillo i telefon od T-Mobile
Maciej Klimczok
UKS Jedynka Ko¶cian

 Najlepiej rzucaj±cy
Puchar Radia ELKA i kupon 200z³ od Sportonly.pl
Wojciech Majchrzak
UKS Jedynka Ko¶cian

 Najlepiej rzucaj±cy za 3pkt 
Puchar Tawerny i kupon 200z³ od Sportonly.pl
Pawe³ Tomczak
MKS Wrze¶nia
Wyniki spotkañ;

 Pyra – Wrze¶nia  91-54
Gimbasket - Jedynka  37-54
Nobli¶ci - Gwardia  63-59
Pyra - Jedynka  60-51 po dogrywce
Wrze¶nia - Gwardia  79-42
Gimbasket - Nobli¶ci  47-54
Pyra - Gwardia  100-24
Jedynka - Nobli¶ci  92-41
Wrze¶nia - Gimbasket  64-45
 
Pyra – Nobli¶ci   104-38
Gwardia – Gimbasket  37-65
Jedynka – Wrze¶nia  78-56
Pyra – Gimbasket  108-38
Nobli¶ci – Wrze¶nia  43-64
Gwardia – Jedynka  31-97

FOTO-ZIBI

FOTO-ADAM-CHMIELEWSKI


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Salomon Piotr HK ¯ory r.96
Salomon Piotr HK ¯ory r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi