News: U-16 MP KADECI rocz.1995/96 æwieræfina³y 6-8.V.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 18:14:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-16 MP KADECI rocz.1995/96 æwieræfina³y 6-8.V.2011
U-16 Kadeci
Grupa 1 ZIELONA GÓRA

Skierniewice - Kormoran Sieraków  54 : 69  BRAK STATYSTYK

Zastal Zielona Góra – Kadet Bia³a Podlaska 109 : 58  STATYSTYKI

BSK Kadet Bia³a Podlaska - MKS Ósemka Skierniewice 43 : 75 STATYSTYKI

Zasta Zielona Góra  - Kormoran Sieraków  66 : 82 STATYSTYKI

UKS Kormoran Sieraków - BSK Kadet Bia³a Podlaska 79 : 53 STATYSTYKI

SKM Zastal Zielona Góra - MKS Ósemka Skierniewice 58 : 61 STATYSTYKI

awans do 1/2 MP: UKS Kormoran Sieraków , MKS Ósemka Skierniewice

mecze obserwowa³: trenera kadry Polski U-16 Bogdan Onufrowicz 

organizatorzy nie przewidzieli wyró¿nieñ dru¿ynowych ani indywidualnych


W grupie naszym zdaniem faworytami mia³y byæ druzyny z Sierakowa oraz gospodarzy z Zastalu Zielonej Góry. Boisko pokaza³o, ¿e Sieraków jest poza zasiêgiem. Natomiast drugie miejsce premiowane awansem to SENSACJA!
MISTRZ DOLNEGO¦L¡SKA, MISTRZ STREFY LUBUSKO – DOLNO¦L¡SKIEJ,  DRU¯YNA Z ZAWODNIKAMI ZE ¦CIS£EJ KADRY POLSKI, czyli ZASTAL ZIELONA GÓRA ,  U SIEBIE,  PRZEGRYWA 2 MECZE I NIE AWANSUJE DALEJ ODPADA W ÆWIERÆFINALE MISTRZOSTW POLSKI!!!!
W zaistnia³ej sytuacji rozumiemy zdanie wielu trenerów , kilka miesiêcy temu odno¶nie doboru do KADRY POLSKI rocznika 95 , gdzie by³y liczne g³osy ¿e wybrani ch³opcy z ZASTALU s± dobrzy, ale w POLSCE  jest jeszcze kilku zawodników lepszych . Osobi¶cie znamy trenerów w Polsce którzy chcieli graæ z ZASTALEM w mistrzostwach Polski aby pokazaæ umiejêtno¶ci swoich zawodników na tle kadrowiczów z ZASTALU. Ale do takich konfrontacji nie dojdzie gdy¿ Zastal odpad³. Wielkie brawa dla trenera Wierciocha ze Skierniewic za awans. Skierniewice trafiaj± do grupyw pólfinale  z £KSem – bêdzie siê dzia³o...


Grupa 2 LUBLIN

MKK MDK Kielce - £KS KM £ód¼ 60 :67 BRAK STATYSTYK
UKS Pi±tka Lublin - PKK ¯ubry Bia³ystok 69 : 54 BRAK STATYSTYK
PKK ZUBRY Bia³ystok - MKK MDK Kielce 45 : 87 BRAK STATYSTYK
UKS PIATKA Lublin - £KS KM £ód¼ 56 : 72 BRAK STATYSTYK
£KS KM £ód¼  - PKK ¯ubry Bia³ystok 63 : 47 BRAK STATYSTYK
UKS Pi±tka Lublin : MKK MDK Kielce 66 : 65 BRAK STATYSTYK

awans o 1/2 MP: £KS KM £ód¼ , UKS Pi±tka Lublin

organizatorzy nie przewidzieli wyró¿nieñ dru¿ynowych ani indywidualnych

W grupie od razu mocne zdania w oparciu o zainteresowanie koszykówk± m³odzie¿ow± kibiców.
TAK BYÆ NIE POWINNO. TO NIEPOROZUMIENIE. Mamy tu na mysli brak STATYSTYK W LUBLINIE.
Kolejna dru¿yna z £odzkiego siêgnê³a po awans! £KS pierwsze miejsce. £KS pokona³ wszystkich. £KS rozwija siê w ekspresowaym tempie i jest to dru¿yna z potencja³em .
Turniej w Lublinie w atmosferze decyzji boiskowych wszystkich dru¿yn które rywalizowa³y z gospodarzami. Dobra gra Kosiora i Ha³asa w Lublinie . Umiejêtno¶ci dru¿yny z Lublina zostan± poddane próbie w pó³finale,   gdy¿ w opinni znawców-  Kielce nie odbiega³y umiejêtno¶ciami od zespo³u z Lublina...
¯ubry Bia³ystok przegra³y zdecydowanie, ale ch³opcy walczyli ambitnie.


Krótka refleksja na temat æwieræfina³ów Polski U-16 organizowanych w Lublinie.
Kibic z Kielc J.P.
1.¯a³osne – zawody odbywa³y siê w starej hali STARTU LUBLIN, w której linie koñcowe boiska
koñczy³y siê 0,5 m od ¶cian. Czy¿by takie miasto jak Lublin nie posiada³ innych hal do rozgrywania
turnieju koszykówki.
2. ¯a³osne – podczas meczów publiczno¶æ sta³a wzd³u¿ ¶cian boiska.
3. ¯a³osne – pierwszego dnia turnieju brak tablicy sygnalizuj±cej 24 sekundy akcji. Podczas dwóch
nastêpnych dni dzia³aj±ca tablica tylko nad jednym z koszy.
4. ¯a³osne – natryski w wiêkszo¶ci szatni dla dru¿yn nie posiada³y „s³uchawek” koñczy³y siê wê¿ami.
5. ¯a³osne – w XXI wieku brak na hali dostêpu do Internetu.
6. ¯a³osne – w XXI wieku brak zapewnienia przez organizatorów statystyk w wersji elektronicznej.
7. ¯a³osne – w drugim dniu turnieju (menad¿er obiektu) nie chcia³ wydaæ pi³ek dla dru¿yn
rozgrzewaj±cych siê , do momentu przyj¶cia komisarza zawodów. Pi³ki wydano na 25 min. przed
rozpoczêciem meczu.
8. ¯a³osne – ¿a³osne warunki bytowe w Bursie nr 3 na ul. Weteranów. To trzeba by³o zobaczyæ i
prze¿yæ.
9. ¯a³osne – brak motywacji rywalizuj±cych zawodników w postaci indywidualnych nagród ( np. MVP,
puchary, statuetki).
10. Gorycz pora¿ki – w ostatnim meczu UKS Pi±tka Lublin – MKK MDK Kielce, sêdziowie zrobili
wszystko aby dru¿yna z Lublina wygra³a mecz.
Pozytywy – warunki, oprócz 10 punktu takie same dla wszystkich dru¿yn.
       
 £ÓD¬ KIELCE BIA£YSTOK LUBLIN

Grupa 3: KOMORÓW

UKS MOSM Bytom - Korona Kraków 59 : 30  STATYSTYKI

UKS Medago Komorów - Meduza De La Salle Gdañsk 93 : 52 STATYSTYKI

Meduza De La Salle Gdañsk - UKS MOSM Bytom 40 : 50 STATYSTYKI

UKS Medago Komorów - Korona Kraków 67 : 50 STATYSTYKI

Korona Kraków - Meduza De La Salle Gdañsk 60 : 84 STATYSTYKI

UKS Medago Komorów - UKS MOSM Bytom 53 : 46  STATYSTYKI

awans do 1/2 MP: UKS Medago Komorów , UKS MOSM Bytom

W tej grupie nie by³o dru¿yn z £odzi tak¿e niespodzianek nie by³o .
Komorów pierwsze miejsce, w dru¿ynie miejscowych ka¿dego dnia kto inny wiód³ prym. Mecze w grupie  nierówne. Najwiêksza niespodzianka do dysproporcja w grze Korony Kraków która pierwszego dnia gra³a w stylu : „nam strzelaæ nie kazano”, Nie trafia³a nic.  Natomiast w meczu sobotnim z gospodarzami zagra³a koncertowo i wy¶mienicie , a zagrania Piwoñskiego i celny rzut przez ca³e boisko równo z syrenn± by³o godne NBA. Ten ch³opak od razu po meczu zosta³ nagrodzony od gospodarzy  – pi³k± - za mecz ¿ycia.
W dru¿ynie z Gdañska z³amanie ko¶ci strza³kowej u Wojtka Czerlonko mocno rzutowa³o na losy decyduj±cego meczu Bytom – Gdañsk.
¦l±zacy z Bytomia bronili agresywnie  i rzucali celnie ( Pietryga , Szymaniak ) i pewnie weszli pó³fina³u.
W ostatnim meczu turnieju  dru¿yny z Komorowa i Bytomia pewne awansu nie do koñca pokaza³y wachlarz swoich umiejêtno¶ci...
( Nawiasem mówi±c : kadra szkoleniowa rocznika 1995 omija niektóre miejsca w Polsce , gdy¿ na czê¶ci æwieræfina³ów  trenerzy byli ale niestety w Komorowie nie. Sytuacja w Opalenicy z ostatnich lat gdzie Opalenica regularnie wygrywa³a województwo , a nikt z kadry  siê nie kwapi³ tam zajrzeæ i przekonaæ na w³asne oczy jak graj± m³odzi – jest uderzaj±co podobna. )
Na trybunach pe³na hala, bêbny, flagi, doping  oprawa  muzyczna, prezentacja, puchary za awans, upominki dla trenerów. Wyró¿nienia dla MVP i najlepszego strzelca.

MVP turnieju: Kamil Czosnowski
Najlepszczy Strzelec Turnieju: Romek Janik
Za grê marzenie i rzut cud (Komorów-Kraków) - Piotr Piwoñski z Krakowa nagroda pi³ka
Nagroda pocieszenie - Czerlonko (powa¿na kontuzja)
Puchary dla pierwszyh dwóch zespo³ów


Grupa 4: S£UPSK

MKK Gniezno - MKKS Rybnik 74 :72 BRAK STATYSTYK
STK Czarni S³upsk - WKS ¦l±sk Wroc³aw 84 : 65 BRAK STATYSTYK
WKS SLASK Wroc³aw - MKK Gniezno 75 : 83  BRAK STATYSTYK
STK Czarni S³upsk - MKKS Rybnik 72 : 51 BRAK STATYSTYK
SKS Starogard Gdañski - UKS Regis Wieliczka 75 : 38 BRAK STATYSTYK
MKS Novum Bydgoszcz - KKS Turów Zgorzelec 91 : 68 BRAK STATYSTYK
MKKS Rybnik - WKS ¦l±sk Wroc³aw 53 : 66 BRAK STATYSTYK
STK Czarni S³upsk - MKK Gniezno 85 : 70 BRAK STATYSTYK

awans do 1/2 MP: STK Czarni S³upsk , MKK Gniezno

Bark statystyk .
Nie bêdziemy siê nad tym problemem ju¿ rozpisywali bo to wstyd i kropka.
Czarni S³upsk wygrali zdecydowanie nie ogl±daj±c siê na rywali. Grali swój basket. To by³o widaæ:  pewno¶æ i zdecydowanie – wiara we w³asne mo¿liwo¶ci. W naszym odczuciu przegrane mecze ¦l±ska Wroc³aw i Rybnika i odpadniêcie ich z rozgrywek to ma³e zaskoczenie. Grupa mia³a byæ wyrównana ze wskazaniem na S³upsk i by³a.  ¦l±sk Wroc³aw do koñca rozgrywek walczy³ o mistrza strefy i po Zastalu Zielona Góra jest kolejn± dru¿yn± z Dolnego ¦l±ska która odpad³a z fazy centralnej.
Awans szybkiego i  pouk³adanego Gniezna . Gniezna które w swoim województwie w roczniku 95 w ostatnich latach by³o zawsze w cieniu Pyry Poznañ i Sierakowa, ale cicha woda brzegi rwie...
Gniezno trafia w pó³finale do grupy z Sierakowem...


Grupa 5: POZNAÑ

GTK Gdynia - MKS Polonia Warszawa 72 : 68 STATYSTYKI

MKK Pyra Poznañ - MKS Nowy Styl W³oc³awek 75 : 46 STATYSTYKI

MKS Nowy Styl W³oc³awek - GTK Gdynia 72 : 77 STATYSTYKI

MKK Pyra Poznañ - MKS Polonia Warszawa 82 : 59 STATYSTYKI

MKS Polonia Warszawa - MKS Nowy Styl W³oc³awek 81 : 59 STATYSTYKI

MKK Pyra Poznañ : GTK Gdynia 105 : 57 STATYSTYKI

awans do 1/2 MP: MKK Pyra Poznañ , GTK Gdynia

Tej grupie po¶wiêcili¶my najwiêcej uwagi prognozuj±c turniej ¼ kadeta.
Trafnie obstawili¶my mecz Gdynia – Polonia. Mecz by³ bardzo ciekawy , kto wie jak by siê skoñczy³o gdyby ch³opcy mogli grac d³u¿ej... Polonia przegrywa³a ju¿ b. wysoko by dziêki ambicji i dobrej obronie zrobiæ iscie dramatyczn± koñcówkê. Wygra³a Gdynia 72 : 68. Kwarty 21:24, 19:9, 22:14, 10:21. W gdyni pkty zdobywa³o tylko 4 zwodników!
.
Pyra Poznañ to faworyt i tego siê trzymamy. Pisali¶my ze Walczak to cz³owiek orkiestra na boisku i ........tego te¿ siê trzymamy .Pyra – W³oc³awek 75 : 46 .Walczak  Owszem wygra³ ZESPÓ£ ale Walczak... 17 pktów,  skuteczno¶æ za 3   50% ,    za 2 50%....
W tej grupie naszym zdaniem mecz o wyj¶cie by³ pierwszego dnia . Gdynia pokona³a Poloniê .
Sobotni mecz Poznañ – Warszawa nie dostarczy³ emocji. Gospodarze zdeklasowali rywala. Du¿o pisali¶my o potencjale ( wykorzystanym lub raczej nie) w dru¿ynie z Polonii. Zespó³ z Poloni wzbudzi³ te¿ sporo komentarzy w¶ród czytelników z ca³ej Polski nie tylko w roczniku 95.  Problem wykorzystania materia³u ludzkiego i jego rozwoju omówiony by³ ju¿ tyle razy w dru¿ynie z Poloni Warszawa, ¿e nie bêdziemy siê powtarza. Efekt widaæ: ch³opcy z Polonii z 95 po raz drugi odpadaj± ju¿ w æwieræfinale Mistrzostw Polski wcze¶niej w m³odziku , teraz w kadecie.
Brawa za walkê i zaanga¿owanie w konfrontacji z renomowanymi zespo³ami dla zespo³u trenera Piekarskiego z W³oc³awka gdzie Jego Syn ze ¶rednia 22pktów pokaza³ siê z dobrej strony.

Grupa 6 :  BYDGOSZCZ


KKS Turów Zgorzelec - SKS Starogard Gdañski 74 : 59 STATYSTYKI

MKS Novum Bydgoszcz - UKS Regis Wieliczka 112 : 43 STATYSTYKI

UKS Regis Wieliczka - KKS Turów Zgorzelec  56 : 81 STATYSTYKI

MKS Novum Bydgoszcz - SKS Starogard Gdañski 91 : 81 STATYSTYKI

SKS Starogard Gdañski - UKS Regis Wieliczka 75 : 38 STATYSTYKI

MKS Novum Bydgoszcz - KKS Turów Zgorzelec 91 : 68 STATYSTYKI

awans do 1/2 MP: MKS Novum Bydgoszcz , KKS Turów Zgorzelec

Bydgoszcz trenera Zbigniewa Pruchnickiego mia³a wygraæ i wygra³a wszystko w swoje grupie.  W meczu otwarcia ustali³y siê losy awansu Turów pokona³ Starogard i awasowa³ po raz kolejny do pó³fina³u. Starogard dzieñ pó¼niej w meczu o wszystko dzielnie walczy³ z renomoowan± Bydgoszcz± i chwa³a im za to. Przegrana tylko 10 pktami Starogardu z Bydgoszcz±  wskazuje na to, ¿e ch³opcy potrafi± grac w basket. Ch³opcy z Wieliczki przyjechali po naukê gdy¿ rywale byli po za zasiêgiem.

mecze obserwowa³: Koordynator M³odzie¿owych Kadr Polski  Grzegorz Zieliñski
organizatorzy nie przewidzieli wyró¿nieñ dru¿ynowych ani indywidualnych

Grupa 7 KRAKÓW

UKS Gimbaskets 2 Przemy¶l - WKK Wroc³aw  36 : 105 STATYSTYKI

TS Wis³a Kraków - MKS Smyk Prudnik 95 : 63  STATYSTYKI

MKS Smyk Prudnik - UKS Gimbaskets 2 Przemy¶l 87 : 54 STATYSTYKI

TS Wis³a Kraków - WKK Wroc³aw 63 : 61 STATYSTYKI

WKK Wroc³aw -MKS Smyk Prudnik 102 : 74 STATYSTYKI

TS Wis³a Kraków - UKS Gimbaskets 2 Przemy¶l 120 : 59   STATYSTYKI

awans do 1/2 MP: TS Wis³a Kraków , WKK Wroc³aw

Wis³a Kraków wygrywa. WKK drugie miejsce . Dla nas niespodzianka. WKK 95 je¼dzi³o w ramach szkolenia po ca³ym ¶wiecie, wypo¿ycza³o zawodnikow z ka¿dych stron Polski zgodnie z zasadami w³a¶ciwej i konsekwentnej selekcji. A tu proszê pora¿ka z silnym fizycznie Krakowem i przez to awans do po³fina³u do .....grupy ¶mierci:   Bydgoszcz, Gdynia , ¯yrardów .
Miejsca 3 i 4 w tej grupie wytypowali¶my trafnie. Prudnik 3mce. Przemy¶l –4.


mecze obserwowa³: asytent trenera kadry Polski U-16 £ukasz Grudniewski
organizatorzy nie przewidzieli wyró¿nieñ dru¿ynowych ani indywidualnych

Grupa 8: KATOWICE

OSiR Trójka ¯yrardów - Stal Stalowa Wola 70 : 50  STATYSTYKI

K¦ AZS Katowice - MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg 75 : 33  STATYSTYKI

MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg - OSiR Trójka ¯yrardów  39 : 58  STATYSTYKI

K¦ AZS Katowice - Stal Stalowa Wola  73 : 53  STATYSTYKI

Stal Stalowa Wola - MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg 63 : 58  STATYSTYKI

K¦ AZS Katowice - OSiR Trójka ¯yrardów 52 : 69 STATYSTYKI

awans do 1/2 MP: OSiR Trójka ¯yrardów  , K¦ AZS Katowice

Brawo. Brawo. Brawo. Za organizacjê turnieju æwieræfina³owego. Wystarczy chcieæ  i mo¿na.
Nie op³ywaj±cy bogactwem klub z Katowic zorganizowa³ turniej godny fina³ów!
Tak jak przepowiadali¶my Stalowa Wola bez Pandury to zespó³ i¶cie odmienny. Stalówka ju¿ w pierwszym meczu przy pora¿ce z ¯yrardowem po¿egna³a siê z awansem.
¯yrardów z trio Gielo – Owczarek – Repiñski zagra³o na przyzwoitym poziomie . W meczu ostatnim Katowice – ¯yrardów wiadomo by³o, ze obydwie dru¿yny awansuj± do pó³fina³u. Wiadomo te¿ by³o, ¿e wygrany z tego meczu awansuje do grupy ¶mierci z Bydgoszcz±, Gdyni± i WKK.   Mecz ten mia³ swoisty odcieñ niepewno¶ci niczym w ostatnim meczu w grupie 3...
Katowice to finalista m³odzika z przed dwóch lat..


mecze obserwowa³: asytent trenera kadry Polski U-16 £ukasz Grudniewski
Ka¿da dru¿yna otrzyma³a pami±tkowe Puchary

        
 KO£OBRZEG KATOWICE ¯YRARDÓW STALOWA WOLA

           
MVP 1 mecz
MVP Turnieju
£. Owczarek
MVP 2 mecz
M. Mi³ek
MVP 3 mecz
P. Repiñski 
MVP 4 mecz
1 Strzelec
Andrzejewski  
MVP 5 meczu 
D. Szóstka
MVP 6 meczu 
P. GieloFOTO-KATOWICE-KASIA-PÓ£BRATEK

FOTO-ÆWIERÆFINA£Y

Ka¿dy z was mo¿e przes³aæ fotki do tego albumu
zbyszekbytomski@gmail.com


FILMIKI-Z-KATOWIC-ZIBI


GRUPY PÓLFINA£OWE

GRUPA IX

 I/1KORMORAN Sieraków  II  MP U14 WICEMITRZ WIELKOPOLSKI 
 II/2PI¡TKA  Lublin  MISTRZ LUBELKIEGO
 III/1MEDAGRO Komorów  MISTRZ MZOWSZA
 IV/2MKS Gniezno III - WIELKOPOLSKIE

GRUPA X

   
 I/2 ÓSEKA SkierniewiceMISTRZ £ÓDZKIEGO
 II/1£KS £ód¼WICEMISTRZ £ÓDZKIEGO
 III/2MOSM Bytom WICEMISTRZ ¦L¡SKA
 IV/1CZARNI S³upsk  MISTRZ POMORZA

GRUPA XI ciekawa grupa: 4 finalistów MP U-14

    
 V/1 PYRAPoznañ   I  MP U14MISTRZ WIELKOPOLSKI
 VI/2TURÓW Zgorzelec V  MP U14III - DOLNO¦L¡SKIE
 VII/1WIS£ Kraków  VIII  MP U14MISTRZ MA£OPOLSKI
 VIII/2AZS Katowice VII  MP U14MISTRZ ¦L¡SKA

GRUPA XII

 V/2GTK Gdynia VI  MP U14III - POMORSKIE
 VI/1NOVUM Bydgoszcz  III  MP U14MISTRZ KUJAWSKO-POMORSKIE 
 VII/2WKK Wroc³aw IV  MP U14WICEMISTRZ DOLNO¦L¡SKIE
 VIII/1TRÓJKA ¯yrardów ------------III - MAZOWICKIE

Komentarze
kedar1968 dnia maj 07 2011 08:04:17
S£UPSK, nie dosyæ, ¿e nie relacji on-line, to nie ma nawet statystyk na drugi dziêñ po meczu, to ju¿ skandal. Wnioskujê o nie przyznawanie dla druzyny ze S³upska kolejnych organizacji turniejów mistrzowskich. WSTYD i HAÑBA,
kedar1968 dnia maj 07 2011 08:13:25
s³upsk MIASTEM BEZ INTERNETU smiley)). gratulacje.....
szybki777 dnia maj 07 2011 08:59:21
Co prawda, statystyki s± nieobowi±zkowe, ale je¶li mamy rok 2011, i dobê mp3, mp4 , techniki i Bóg wie czego to brak statystyk to raczej lekki wstyd. Z tego co widzê to w Zielonej Górze statystyk nie by³o na pierwszym meczu.
Uwa¿am, ¿e regulamin PZKOSZ powinien nakazywaæ statystyki nawet w cwiercfina³ach. A swoj± drog± je¿elii kogo¶ nie staæ to na te 1500z³ powinien dorzuciæ siê lokalny zwiazek koszykówki. Organizacja turnieju cwiercfina³owego to wyróznienie z racji zdobycia pierwszego miejsca w strefie , a nie kara .
janusz_52 dnia maj 07 2011 09:28:54
Szybki777 pisz±c, ¿e "brak statystyk to lekki wstyd" jest bardzo wstrzemiê¼liwy w ocenach. To bowiem skandal! Je¶li nawet statystyki nie s± obowi±zkowe, to ich warto¶æ w analizie szkoleniowej jest nie do przecenienia. Sami zawodnicy - wiem o tym - po meczu pilnie analizuj± swoje wystêpy na podstawie arkuszy statystyk. A mo¿liwo¶æ uczestniczenia w meczu poprzez bie¿±c± obserwacjê arkusza to dla kibica koszykówki wielka frajda!Szkoda, ¿e zabrak³o tej mo¿liwo¶ci w S³upsku i Zielonej Górze (pierwszy mecz).
szybki777 dnia maj 07 2011 09:55:36
Ok.
Brak statystyk na ¿ywo w internecie na www.u16m.mlodziez.pzkosz.pl/index.php
w S£UPSKU i w LUBLINIE to ¯ENADA i WSTYD dla organizatorów ze S³upska i Lublina.
kedar1968 dnia maj 07 2011 12:45:45
Dlatego wnioskujê o nie przyznawanie organizacji takich imprez miastom i klubom, które tego nie potrafi± zorganizowaæ......NIE ¯YJEMY W EPOCE KAMIENIA £UPANEGO!!!!!
kedar1968 dnia maj 07 2011 12:45:47
Dlatego wnioskujê o nie przyznawanie organizacji takich imprez miastom i klubom, które tego nie potrafi± zorganizowaæ......NIE ¯YJEMY W EPOCE KAMIENIA £UPANEGO!!!!!
kedar1968 dnia maj 07 2011 12:46:59
AHA, statystyki mo¿na umie¶ciæ nawet na drugi dzieñ wysy³aj±c z kafejki internetowej, ale wygl±da na to, ¿e S£UPSK I LUBLIN to miasta nie z tego ¶wiata smiley.
kedar1968 dnia maj 07 2011 12:52:05
darek dnia maj 08 2011 14:37:44
Mistrzostwa Polski w koszykówce w kategoriach m³odziezowych odbywaja siê co ..2 lata MP MU-14 ,MP MU-16 ,MP MU-18 ,MP MU-20.
W sezonie 2008/2009 w ówczesnej kategorii M³odzik Starszy na Wielkim Finale Mistrzostw Polski w Poznaniu spotka³y siê Druzyn:
Z obecnej 1/2 MP w kategorii Kadet
...grupy IX - Kormoran Sieraków
...grupy X - NIKT
...grupy XI -Pyra Poznañ, Turów Zgorzelec,Wis³a Kraków,AZS Katowice
...grupy XII-GTK Gdynia ,Novum Bydgoszcz, WKK Wroc³aw

Zadam PYTANIE !!!!!!

KTO i wg Jakiego KLUCZA by³y USTAWIANE Tabelki do Kolejnych Turniejów Mistrzostw POLSKI ??
bolid23 dnia maj 08 2011 17:18:07
teraz chyba grupa XII jest mocna proszê równie¿ o typy kto z tych grup wyjdzie do fina³ów gratulacje dla wszystkich
darek dnia maj 08 2011 23:48:38
Zbyszek

Dziêkuje Ci za to ,¿e pojawi³es siê w Katowicach i
Zrobi³es foto-relacje z turnieju ,ktory to mia³em przyjemno¶æ zorganizowaæ !
Organizacja ka¿dego Turnieju poch³ania za sob± CZAS ,koszty i ..CZAS
czy wszystko by³o ok .....NIE

--bo zakwaterowanie JAK zawsze jest Za drogie -ale ca³odzinny pobyt Niestety w Polsce Musi zamknac siê kwota oko³o 100z³ za osobe Niestety takie sa standardy w POLSCE i nikt nie dolo¿y tak organizatorowi czy klubowi przyjezdenemu !!!!

--warunki wokol Turnieju Niestety czasy KO juz w Polsce Mine³y !

--sêdziowie Organizator zawsze ma na to najmniejszy wp³yw - Sedziów wyznacza PZKOSZ

---wody jest niepisana ZASADA ,¿e zgrzewka na druzyne na mecz -choc zda¿a³o siê ,¿e NAWET tego nie BY£O podczas kolejnych faz MP sami sobie kupowalismy podczas turnieju !!

W tym miejscu pragnê Serdecznie Podziêkowac dostwcy Wody GORCZAÑSKA za Dostawe Wody niegazowanej na TURNIEJ 1/4 MP w Katowicach

---puchary ,nagrody etc . w roku 2008 by³em na
Turnieju gdzie ka¿dy MVP Druzyny Dosta³ ..komórkê !
ale dzis Najmniejszy gift to .. Walka

DZIEKUJE Urzedowi Miejskiemuwydz Promocji Miasta w Katowicach i Panu Naczelnikowi za ..WYROZUMIA£O¦Æ !!za podarunki dla druzyn podczas
MU-20 ,MU-18 i na MU-16

a gdy juz dziêkuje Dziekuje Starszym AZS-siakom za Oprawe i Pomoc worganizacji MECZÓW ..m³odzi Wam Dziekuja !!

A za inne MOJE przewinienia ..SERDECZNI nie nieza³uje !!
-kiero ks azs katowice
smileysmileysmiley
janusz_52 dnia maj 09 2011 08:04:03
Nie bardzo rozumiem sk±d ta niechêæ do ZASTALU wyra¿ona w omówieniu grupy zielonogórskiej. Odpadniêcie gospodarzy to faktycznie niespodzianka du¿ego kalibru, ale ¿eby wyci±gaæ wnioski dotycz±ce w ogóle kadry narodowej to jednak przesada. Tak bywa na poziomie koszykówki m³odzie¿owej, ¿e nie ustabilizowana forma zawodników, tak¿e emocjonalna (to jeszcze dzieciaki), przek³ada siê na takie niespodzianki.
Z zawodników ZASTALU w kadrze mamy aktualnie dwóch: Krawczyka i £aszczyñskiego. Ten drugi tylko w kadrze szerokiej. Krawczyka widzia³em w kilku meczach; to dobry zawodnik poziomem z pewno¶ci± nie odstajacy znacz±co od np. Zywerta. Nie ma chyba nic dziwnego w tym, ¿e trener kadry narodowej powo³uje do niej zawodnika, którego dobrze zna. Gdyby taki fakt dotyczy³ kilku zawodników - rzecz by³aby naganna. Ale w tym przypadku doprawdy nie ma o co kruszyæ kopii. Wydaje siê, ¿e trener Onufrowicz ma dobrze okre¶lon± perpektywê doboru kadry i na pewno akualne rozgrywki U16 pomog± mu j± rozwin±æ.
Rozumiem aspiracje trenerów poszczególnych klubów, ale wokó³ kadry starajmy siê tworzyæ raczej obszar zgody. To na pewno pomo¿e tym ch³opakom i polskiej koszykówce m³odzie¿owej.
bolid23 dnia maj 09 2011 19:27:52
brakuje mi wpisu przy POZNANIU "organizatorzy nie przewidzieli wyró¿nieñ dru¿ynowych ani indywidualnych"chyba ¿e by³y? oraz wiêcej obiektywizmu my¶lê ¿e w innych grupach byli ch³opcy z troszkê lepszymi statystykami ni¿ Marek W. ( z wielkim szacunkiem dla tego zawodnika) ale równie¿ w pyrze SZYMON M. 54% z gry
w 100% zgadzam siê z poprzednim wpisem lk_piotr " wokó³ kadry starajmy siê tworzyæ raczej obszar zgody" ta zgoda jest niezbêdna oraz pozytywna atmosfera wokó³ kadry pozdrawiam
szybki777 dnia maj 09 2011 19:58:32
Podzielam zdanie powy¿szych komentarzy ale...
Owszem wokó³ kadry powinna panowaæ atmosfera zgody pojednania, ¿yczliwo¶ci oraz wsparcia.
Z drugiej znów strony z tego co widaæ by³o na boisku zawodnicy np z Sierakowa którzy akurat nie s± w kadrze nawet szerokiej wygl±dali przy kadrowiczach z Zastalu, jak by byli z innej bajki.

Wa¿na jest krytyka konstruktywna która to pomo¿e w selekcji i doborze najlepszych z najlepszych,
a nie cytat:
X to dobry zawodnik poziomem z pewno¶ci± nie odstajacy ZNACZACO .
W kadrze powinni grac najlepsi z najlepszych, a nie wybrani dzieki znajomosciom, czy przez fakt ze kadra szkoleniowa po 2 latach rozpoczela jakiekolwiek ruchy logistyczne aby zobaczyc na wlasne oczy przdatnosc innych zawodnikow.
janusz_52 dnia maj 09 2011 21:05:37
W odpowiedzi na notkê powy¿ej, szybki777.
1. Nieopatrznie u¿y³em w zdaniu s³owa "znacz±co". Ten fragment powinien brzmieæ ".. nie odstaje od np. Zywerta." Widzia³em ich obu i piszê to z pe³n± odpowiedzialno¶ci±, choc jest to moja, subiektywna opinia.

2. Problem zawodników z Sierakowa, których nie ma kadrze dotyczy dwóch nazwisk: Szymczak i Fiszer. Obaj graj± bardzo dobrze, potwierdzili to na turnieju klubowym kilka, czy kilkana¶cie tygodni temu. Zreszt±, w³a¶nie wtedy rozwinê³a siê na tych ³amach o¿ywiona dyskusja na ich temat. Rzecz w tym, ¿e na pozycjach, na których graj± (2, 3) maj± w kadrze bardzo siln± konkurencjê: Walczak (PYRA), Socha TURÓW), Mazur (WKK). Walczak, na tym samym turnieju dosta³ MVP, czyli jest jakby "poza podejrzeniami". Socha i Mazur nie grali wtedy, ale na turniejach reprezentacji w Hiszpanii i na Wêgrzech wypadli doskonale, co moga potwierdziæ statystyki. Trener Onufrowicz postawi³ na nich - tak bywa, ma do tego prawo.

3. Obiema rekami podpisujê siê pod stwierdzeniem szybki777 "W kadrze powinni graæ najlepsi z najlepszych...". Te kilka s³ów dalej, choæby w³a¶nie dla tworzenia dobrej atmosfery wokó³ kadry mo¿na by³o pomin±æ.
Pozdrawiam.
realista dnia maj 10 2011 20:04:52
Chcia³bym dodaæ kilka s³ów o dru¿ynie Zastalu. Pora¿ka w æwieræfinale to moim zdaniem, niestety, wina trenera tej dru¿yny Pana Siwickiego. Wiadomo ¿e to zawodnicy wychodz± na parkiet walczyæ o zwyciêstwo, ale rol± trenera jest odpowiednie przygotowanie tych zawodników. Przez ostatnie trzy sezony dru¿yna Zastalu w lidze gra³a siedmioma, o¶mioma zawodnikami. By³y mecze ¿e trzech, a nawet czterech ch³opaków nie wysz³o w czasie meczu na parkiet nawet na sekunde. ¯adko kiedy w niektórych meczach, z regu³y z du¿o s³abszymi dru¿ynami, wszyscy zawodnicy dostawali szanse gry. To siê zem¶ci³o w³a¶nie na tym turnieju. Kiedy za 5 fauli opu¶cili parkiet podstawowi zawodnicy, miêdzy innymi Oskar £aszczyñski - center, nie by³o warto¶ciowych zmienników w ekipie. Do tego dosz³a s³absza dyspozycja lidera i koniec marzeñ o pó³fina³ach. A na ³awce rezerwowych s± ch³opcy którzy mogli by podnie¶æ rêkawice w takich chwilach, tylko najzwyczajnie w ¶wiecie brak im ogrania. No ale trener tej dru¿yny jest w zielonogórskim ¶wiatku koszykarskim znany z tego, ¿e jemu do grania nie jest potrzebnych 10 czy 12 ludzi w dru¿ynie. Niestety moim zdaniem rocznik 95 w Zastalu zosta³ zmarnowany. Ta sama dru¿yna jako reprezentacja województwa zaje³a 5 miejsce na OOM w ubieg³ym roku i wielu trenerów na tych fina³ach twierdzi³o ¿e ta dru¿yna daleko zajdzie jako kadeci, ale nic z tego. Szkoda!
Chcia³bym dodaæ ¿e jestem kibicem z Zielonej Góry i do¶æ dobrze znam ca³± sytuacjê.
Pozdrowienia dla wszystkich kibiców m³odzie¿owej koszykówki.
darek dnia maj 14 2011 00:23:27
Drodzy Mili

Sprawa Kadry POLSKI wszyscy rozpisujemy sie n/t KTO tam powinien BYÆ !!
Ka¿dy Klub , Ka¿dy trener widzia³by tam Swego zawodnika ale Okrêgów czytaj Zwi±zków w Polsce jest kilka i nie wszêdzie mozna ..dotrzeæ !!!!!!
dlatego tez PZKOSZ winien wyposazyæ KA¯DY klub w Polsce w Nosniki video -aby przesy³a³y i Rejestrowa³y kazdy w ka¿dej kategorii Mecz w polsce w koszykówce!!!!!!!!!.
ok
Zaraz zacznie siê larum dot kto ma krêcic w/w filmy z meczów.
Uwa¿am ,¿e w obecnej dobie Nasycenia elektro mediów kazdy potrafi Nagraæ Film w kazdej kategorii wiekowej a to by³o by zacz±tkeim do wielkiej Bazy danych o ...potencjalnych KADROWICZACH
bo na dzien dzisiejszy mamy po...16 zawodników mogacych grac na kazdej POZYCJI !!
wielki Fina³ Mistrzostw POLSKI zweryfikuje tych 16 do 8 !!!
i czy wtedy bêdzie to KADRA POLSKI MU_16 ??
nie bo w przegranych bêda lepsi niz w WYGRANYCH I TO JEST W£ASNIE SELEKCJA !!!!!!!!
czy siê mylê ??
szybki777 dnia maj 14 2011 10:32:02
Kierowniku Darku podaj swojej typy na awans z 1/2 MP do fina³u. Jestem ciekaw...
darek dnia maj 14 2011 16:20:23
Typ KTO AWANSUJE do Wielkiego Fina³u MP w kategorii kadet w sezonie 2010/11
Grupa IX
1 miejsce Sierakow i Komorów tutaj Musi wyj¶æ wieloletnie doswiadczenie
Grupa X
Pomimo ,ze gospodarzem s± Skierniewice to Szansa na awans wg mojej oceny Najwieksze bêda Mialydru¿yny ze S³upsk i ....Bytomia
Grupa XI
Jedna z dwoch grup ¦MIERCI -4 Finalistow z Mlodz st.
awans 2 Dobrych dru¿yn !!!!!!
Grupa XII
2 grupa ,która nie powinna tak wygl±dac
-Ciekawi Mnie jak i wielu KTO Stoi za takimi Drabinkami ??
Tutaj papierowe "najwiêksze Szanse maja wg Moich spostrze¿en -NIE obra¿ajac NIKOGO ..WKK i mimo wszystko gospodarze
szybki777 dnia maj 14 2011 20:12:56
Drogi kieroniku Darku.
Wyja¶niam tzw grypy ¶mierci i niby niesprawiedliwe grupy pó³fina³owe:

Jak wszyscy wiedz± do mistrzostw Polski z kazdej strefy awansowa³y po 4 dru¿yny. Strefa czyli rywalizacja czo³owych dru¿yn w 2 danych województwach.
Nikt nie miesza³ , nikt nie kombinowa³ i nikt nie oszukiwa³. 30 stycznia 2011 odby³o siê w PZKOSZ losowanie gdy jeszce nie by³y nawet skoñczone rozgrywki w danych ligach a rzgrywki strefowe w weilu województwach siê jeszce nie zaczê³y!
Losowanie 30 stycznia 2011 przypasowa³o jedynie miejsca z danych stref do danych grup cwiercfina³owych. Nikt wiêc nie móg³ nic z góry za³o¿yæ kto gdzie bêdzie.

Przyk³ady :
- 30 stycznia nikt nie wiedzia³ które miejsce zajmie WKK Wroc³aw w swoije lidze.
- 30 stycznia nikt nie wiedzia³ które miejsce w swoje lidze zajmie GDYNIA.
itd itp.
Dalej obalaj±c mit spisku wyja¶niam:
nikt nie móg³ za³o¿yæ ze np w swoje strefie wygra ZASTAL który odpadnie ju¿ w cwiercfinale, a np WKK przegra 2 pktami z WIs³± Kraków i tym samym w pó³finale powstan± tzw grupy ¶mierci.
Reasumuj±c :
Nie by³o ¿adnych spisków ani nieprzemy¶lanych decyzji. Poszczególne dru¿yny graj± lepiej w stosunku do m³odzika , a poszczególne graj± gorzej ni¿ 2 lata temu.

Bed±c konsekwetnym mo¿na zadaæ pytanie do samego do¶wiadczonego Kierownika Darka:
Czy nie by³o tak, ze Katowice z róznych przyczyn w pewnym momencie sezonu w tym roku mia³y tak± sytuacjê, ¿e widnia³a gro¼ba ze wogóle nie awansuj±? Przecie¿ sam Kierownik liczy³ ile pktów trzeba zdobyæ aby byæ w czwórce.
Przecie¿ to by³y sytuacje losowe, Katowice nie kalkulowa³y tylko dzielnie wygrywa³y, a gdyby los chcia³ inaczej wówczas to one mog³ by byæ w innej grupie pó³fina³owej.

W wielu miejscach w Polsce o miejscu w tabeli decydowa³y detale. I nikt z PZKOSZa w tej sytuacji nie pope³ni³ b³êdu. Losowanie by³o du¿o wcze¶niej.
oczami trenera dnia maj 14 2011 20:23:12
Widzê ¿e kolejne dru¿yny w kadecie w naszym kraju przymierzaj± ju¿ w my¶lach medale Mistrzostw Polski Kadetów.
Przyk³ad Zastalu dobitnie wskazuje,¿e takich niespodzianek bêdzie jeszcze kilka.
Pewno¶æ siebie bywa zgubna...

Czytaj±c komentarze mam wrazenie, ¿e Pyra, Sieraków czy Bydgoszcz maj± ju¿ z³oto od paru miesiêcy... A po pierwsze rozgrywki kadeta siê jeszce nie skoñczy³y- dopiero bêd± pó³fina³y, a po drugie z³oto mo¿e zdobyæ tylko jeden zespó³....z szesnastu dru¿yn które zosta³y.
darek dnia maj 14 2011 22:02:20
do : szybkiego 777
Bardzo dziekuje za wyjasnienie
Zgadzam sie ,¿e ........
ale jako notoryczny malkontent wydaje mi siê ,¿e KTO¦ w PZKOSZ-u ..móg³ przewidzeæ ,¿e z tzw koszykow mo¿e siê wydarzyc w/w Sytuacja dot ,¿e w 2 grupach Znajdzie siê 7 Finalistów .

A co do "RZEKOMEJ Sytuacji dot ! wyeliminowania druzyny AZS z Rozgrywek -
Na jakiej Podstawie Tak sadzisz ,¿e Nie moglibysmy ..awansowac
Wszak w ka¿dym meczu Ligowm gra³o po ..5 zawodników na parkiecie i 2-3 ZAWSZE bylo na ³awce rezerwowych
a co do pkt regulaminu PZKOSZ dot zg³oszenia do zawodow Rangi od 1/4 MP to w SZKOSZ Nasze Zg³oszenie BY£O Sprawdzane BARDZO Dok³adnie czy WSZYSCY ,ktorzy sa zg³oszeni brali udzia³ w poszczególnych Meczach !!!
Co zas tyczy sie liczenia pkt By³a To mobilizacja zawodników Choc pora¿ka w Prudniku TYLKO pomog³a w zdobyciu Mistrzostwa ¦Laska
-Choc Faworytami.. wg opini Mediów By³y Druzyny z Bytomia czy Rybnika a tak taki ma³y psikus i jutro tj 15-05
TO AZS Katowice odbierze wraz ze Mn± .PUCHAR i Z³ote Medale za "Majstra Slaska" !!w kategorii Kadet za Sezon 2010/2011 i bêdzie to dekada po poprzednim Sukcesie AZS w tej kategorii po 2002 roku!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SKK Kraków.
SKK Kraków.
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi