News: XXXIII TURNIEJU MINI-KOSZA DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW Poznañ 27-29.V.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 09:48:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXXIII TURNIEJU MINI-KOSZA DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW Poznañ 27-29.V.2011
Turnieje Podsumowanie
Przez trzy dni (27-29.05.2010 r.) na salach AWF i POSiR „B” przy ul. Chwia³kowskiego 38 trwa³y zmagania minikoszykarzy - uczestników tegorocznego Turnieju Mini-Kosza „Dzieñ Dziecka”.Wystartowa³o 28 zespo³ów (12 dziewcz±t i 16 ch³opców), którzy rozegrali w sumie ponad 100 spotkañ

Nadmieniamy, ¿e w turnieju dziewcz±t zwyciêstwo przypad³o dru¿ynie KS BAT Sierakowice, natomiast w¶ród ch³opców triumfowa³ B.A. SNAIPERIS Kowno.


DZIEWCZÊTA


Koñcowa kolejno¶æ dru¿yn przedstawia siê nastêpuj±co:

 1 KS BAT Sierakowice trener Magdalena Makurat
2 MKK OSiR Soko³ów Podlaski Mariusz ¦wierk
3 KS JAS FBG Sosnowiec Ewa B³achut
4 UKS DELFIN K³ecko Waldemar Go³ochowicz, Ewa Kujawska
5 OSiR TRÓJKA ¯yrardów £ukasz Pucha³a
6 UKS DWÓJKA Rogo¼no Stanis³aw Koz³owski, Robert Zimny
7 UKS REDA SP 16 Szczecin Robert Steciuk
8 MUKS I Poznañ Natalia Piskorska
9 INEA AZS II Poznañ Katarzyna Buszewicz, Pawe³ Filipowski
10 INEA AZS I Poznañ Jacek Skrzypczak
11 UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. Iwona Walas
12 MUKS II Poznañ Bartosz Deba

 W Pi±tce All Stars znalaz³y siê nastêpuj±ce zawodniczki:

1. Anna Makurat (BAT Sierakowice)
2. Aleksandra Piasecka (DELFIN K³ecko)
3. Wiktoria Jasiñska (JAS FBG Sosnowiec)
4. Izabela Witek (DWÓJKA Rogo¼no)
5. Klaudia Mê¿yñska (MKK Soko³ów Podlaski)

Nagrodê dla najm³odszej uczestniczki Turnieju otrzyma³a Julia Michalak (MUKS II Poznañ) ur. 10.10.2001 r.

CH£OPCY

Koñcowa kolejno¶æ dru¿yn przedstawia siê nastêpuj±co:

 1 B.A. SNAIPERIS Kowno trener Kêstutis Matulaitis, Gediminas Matulaitis
2 KS BAT Sierakowice Dariusz Kolka
3 SZS / SP 18 Poznañ Tomasz Cichocki
4 UKS TRÓJKA-KOSZ Szczecin Zbigniew Majcherek
5 MKS MOS ¦rem Tomasz Wojna
6 UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp. Andrzej Suski
7 UKS REDA SP 16 Szczecin Czes³aw Da¶
8 SP 3 S³upca Dariusz Dobersztyn
9 OSiR TRÓJKA ¯yrardów Dorota Radziszewska
10 SKS KASPROWICZ Inowroc³aw Dariusz Sikora
11 UKS DELFIN K³ecko Ewa Kujawska, Waldemar Go³ochowicz
12 MKS Wrze¶nia Jerzy Szama³ek
13 SP Wielichowo Maciej Murcha
14 MKK PYRA / SP 7 Poznañ Alicja Dubel
15 MKS NOVUM SP 32 Bydgoszcz Grzegorz Skiba
16 MKK PYRA / SP 79 Poznañ Beata Jagsch-Kitowska

 W Pi±tce All Stars znale¼li siê nastêpuj±cy zawodnicy:

1. Mateusz Bronk (BAT Sierakowice)
2. Kostas Damijonatis (SNAIPERIS Kowno)
3. Miko³aj Walczak (SZS / SP 18 Poznañ)
4. Oskar Skorupski (TRÓJKA-KOSZ Szczecin)
5. Miko³aj Kie³piñski (DELFIN K³ecko)

Nagrodê dla najm³odszego uczestnika Turnieju otrzyma³ Jan Knotowicz (SP 3 S³upca) ur. 4.10.2001 r.

Organizatorzy gratuluj± najlepszym zespo³om i wyró¿nionym zawodnikom du¿ych umiejêtno¶ci sportowych.
Wszystkim startuj±cym dru¿ynom dziêkujemy za sportow± postawê.

FOTO-ADAM-CHMIELEWSKI

WSZYSTKIE-WYNIKI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
15
15
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi