News: U-16 Fina³ Mistrzostw Polski Kadetów - Kraków 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:15:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-16 Fina³ Mistrzostw Polski Kadetów - Kraków 2011
U-16 Kadeci
 MVP
Damian Szymczak
UKS KORMORAN Sieraków


 Najlepszy strzelec
£ukasz Owczarek
OSiR TRÓJKA ¯yrardówALL STARS

         
Kamil Zywert
Sieraków rocz.96
Wojtek Jakubiak 
S³upsk rocz.96
Marek Walczak
PYRA Poznañ
K. Czosnowski 
Komorów
Damian Jeszke
NOVUM Bydgoszcz

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 MIEJSCE FOTO DRU¯YNOWE DRZYNA / PUNKTY WYRÓ¯NIENIE W ZESPOLE
I  UKS KORMORAN Sieraków

Demski, Grzegorz 2
Grzbieta, Szymon  4
Tomczak, Karol 14
Kaczmarek, Bartosz  19
Lubik, Szymon 9 137 2
Pawlak, Bart³omiej  63
Kotowski, Rafa³  70
Zywert, Marek  74
Zywert, Kamil  101
Pruefer, Filip 117
Fiszer, Jakub 143 >>>>>>>>
Szymczak, Damian  172

trener: Jarek Czeka³a
 
 II  STK CZARNI S³upsk

Lewandowski, Bartosz  4
Gulbitowicz, Damian 6
Czerniawski, Pawe³  7
Fuks, Przemys³aw  11
Granicki, Patryk  13
Doluk, Marcin  34
Zil, Bartosz 48
Spregel, Bartosz  56
M³ynarczyk, Pawe³  78 >>>>>
Hanke, Kamil  81
Jakubiak, Wojciech  91
Rypiñski, Dawid  98

trener:Robert Jakubiak
 
 III 
MKK PYRA Poznañ

Przymus, Adam  0
Rodziewicz Bartosz 1 
Idziorek, Marek  2
Idziak, Pawe³  2
Pietrusiñski, Maciej  4
Jañczyk, Roman  16
Szczepañski, Jakub  46
Ka¼mierczak, Jaros³aw  47
B³aszczyk, Piotr  49
£o¶, Hubert  63
Siudziñski, Gracjan  63
Antczak, Damian  69
Drosik, Max 91
Michalik, Szymon102 >>>>>>
Walczak, Marek  215

trener:
 
    IV 
UKS MEDAGRO Komorów

Mieszkowski, Mateusz  2
Kusy, Rados³aw  2
Paziewski, Mateusz  5 
Rusin, Patryk  14 
Warmiak, Maciej  23 
Kuczborski, Kamil  30 
G³odowski, Adam  34 
B±kiewicz, Szymon  34
Mitura, Rafa³  36
Dyjas, Przemek  38
£uc, Pawe³  49 
Tarczyk, Tomasz  112 >>>>>>
Czosnowski, Kamil  134 
Janik, Roman  219

trener Grzegorz Tomaszewski
 
  V  MKS NOVUM Bydgoszcz

Kardasz, Krystian  0 
Kutta, Karol 2 
Cie¶liñski, Aleksander  10 
Badowski, Przemys³aw  12 
Marcinkowski, Miko³aj 12 
Kosir, Artur 21
Bebyn, Maciej  27
Wi¶niewski, Szymon 31
Karbowiak, Karol  92 
Spojda, Patryk  99
Krzywdziñski, Tomasz  131
Mariañski, Mateusz 148
Jeszke, Damian  225

trener: Zbigniew Pruchnicki
 
     VI  TS WIS£A Kraków

D±bek, Sebastian  0 
Sowiñski, Arkadiusz 0 
Sypniewski, Andrzej  0 
Sjöberg, Konrad  0 
Odrow±¿ - Pieni±¿ek, Filip  2
Witek, Micha³  2 
Bogusz, Krzysztof  13 
Czajka, Krzysztof  29  
Zuñ, Kamil  51 
¯aczek, Jakub  52 
Kniszner, Marcin  63  
Krzywonos, Konrad  122 
Wo¼niak, Bartosz 128 
W³odarczyk, Artur  134 
Kubala, Daniel  139 >>>>>>>
 
   VII  MKS OSEMKA Skierniewice

Podlipny, Przemys³aw  0
Skrobacz, Pawe³  0
£uczyñski, Micha³  2
Oskiera, £ukasz  4 
Kuziemski, S³awomir  4
Po³eæ, Jan  11 
Wielec, Tomasz  16
Janus, Dominik  44
Krocz, Mateusz  55 
Lipski, Micha³  72 >>>>>>>>
Ku¶mierz, Szymon  76
Nowakowicz, Alan  95 
Barañczyk, Piotr  137
 
  VIII  OSiR TRÓJKA ¯yrardów

Archutowski, Sebastian  0
Radziszewski, Adam  2
Nesterowicz, Micha³  2
£adyñski, Aleksander  2
¯elazowski, Przemys³aw  6
Archutowski, Mateusz  8
Ignatiuk, Igor  10
Warpas, Micha³  14
Kwaczyñski, Norbert  31
Tondera, Kacper  48
Gielo, Przemys³aw  98
Repiñski, Patryk 182
Owczarek, £ukasz 245 >>>>>

trener:
  
  ............................................. 

mecz o VII miejsce  ÓSEMKA Skierniewice - TRÓJKA ¯yrardów  66 : 53 STATYSTYKI

 Od pocz±tku meczu zaznaczy³a siê wyra¼na przewaga Ósemki, która w pierwszej kwarcie objê³a prowadzenie 12 – 2 i nastêpnie utrzymywa³a 10 – o punktowa przewagê. W drugiej kwarcie obraz gry w zasadzie siê nie zmieni³. Ósemka nie powiêksza³a przewagê te¿ nie pozwoli³a sobie na znacz±ce zmniejszenie strat. Wynik po 2 kwartach 35:24 dla Ósemki. Druga po³owa przypomina³a przebiegiem pierwsz± , z tym ¿e przewaga Ósemki wzros³a do kilkunastu punktów ( 57:40). W sumie mecz niezbyt ze wzglêdu na wyra¼ne prowadzenie Ósemki przy biernej postawie ¯yrardowa, która to nie by³a w stanie podj±æ mocniejszych prób ¿eby to zmieniæ. W zespole zwyciêzców wyró¿ni³ siê Piotr Barañczyk oraz Alan Nowakowicz i Szymon Kusmierz. Natomiast u pokonanych  klas± dla siebie nie tylko w tym meczu lecz we wszystkich by³ £ukasz Owczarek. Zawodnik  nie wielki wzrostem, ale o wielkim sercu do gry. Zdoby³ on 26 pkt, a wiêc prawiê po³owê punktów dru¿yny.


mecz o V miejsce:
NOVUM Bydgoszcz - WIS£A Kraków 
84 : 72  STATYSTYKI

 Na pocz±tku meczu koszykarze ruszyli do zdecydowanych ataków (jak w ka¿dym meczu w tym turnieju). Dobrze bronili i do¶æ celnie rzucali. Przynios³o to efekt w postaci prowadzenia 11-4.Pó¼niej jak gdyby zmêczyli siê, a zawodnicy NOVUM otrz±snêli siê z ich dominacji i wykorzystuj±c lepsze warunki fizyczne do¶æ szybko odrobili straty. Doprowadzili do remisu 16-16 a do koñca pierwszej kwarty wypracowali przewagê 26-21.W drugiej kwarcie inicjatywa nale¿a³a do NOVUM, Ale uzyskaniu przez nich du¿ej przewagi przeszkadza³o to ¿er zawodnicy WIS£Y ,, rozrzucali siê za trzy punkty,, ( Krzywonos,W³odarczyk oraz Wo¼niak) . Pierwsza po³owa koñczy siê prowadzeniem NOVUM 49-41. Trzecia kwarta to pocz±tkowo dobra gra Wis³y która zmniejszy³a prowadzenie NOVUM do 53-47 i w tym momencie ...stanê³a.
NOVUM wykorzystuj± s³aba skuteczno¶æ WIS£Y zbiera³o pi³kê z bronionej tablicy, a w ataku znów by³o skutecznie. W ósmej minucie tej kwarty uzyska³o najwiêksza przewagê meczu 62-47,By skoñczyæ kwartê 66-53.W czwartej kwarcie WIS£A próbowa³a jeszcze odrobiæ straty
ale poniewa¿ nie by³a zbyt skuteczna, a poza tym w ca³ej drugiej po³owie ich zawodnicy oddali tylko 1 rzut za trzy punkty odrobienie strat okaza³o siê nierealne. Najlepsi w zespole NOVUM: Mariañski, Jeszke i trochê w mniejszym stopniu Krzywdziñski. W zespole WIS£Y na wyró¿nienie zas³uguje W³odarczyk lider zespo³u oraz ¯aczek, Krzywonos i Wo¼ny

mecz o III miejsce: PYRA Poznañ - MEDAGRO Komorów  - MEDAGRO Komorów  59 : 40 
STATYSTYKI

mecz o I miejsce: KORMORAN Sieraków - CZARNI S³upsk 50 : 72 STATYSTYKI


I PÓ£FINA£: PYRA Poznañ - CZARNI S³upsk  50 : 51  STATYSTYKI

W pierwszej po³owie mecz bardzo zaciêty. ¯adna dru¿yna nie mog³a uzyskaæ wiêcej przewagi ni¿ 4 do 5 pkt. Gra toczy³a siê przy minimalnej prze3wadze PYRY ale koñcówki obu kwart wygrali CZARNI którzy prowadzili po pierwszej kwarcie 17-16, a po drugiej 27-26.W zespole PYRY najlepszy by³ Szymon Michalik który zdoby³ 13 pkt. W zespole CZARNYCH nikt siê specjalnie nie wyró¿ni³. W szóstej minucie 3 kwarty CZARNI uzyskali 5 punktowa przewagê 36-31,a w ósmej minucie nawet 40-33.W ostatniej minucie 3 kwarty CZARNYM uda³o siê zniwelowaæ czê¶ciowo straty i po trzech kwartach przegrywali 38-42. W czwartej kwarcie PYRA do¶æ szybko odrobi³a straty. Nastêpnie gra by³a bardzo zaciêta, a prowadzenie czêsto siê zmienia³o. Koñcówka by³a bardzo dramatyczna. Na 24 sekundy przed koñcem PYRA prowadzi³a 50 do 49 ALE AKCJA czarnych przynios³a im kosza na 4, 5 sekundy przed koñcowa syrena. Rzut rozpaczy z 11 metrów wykona³ Marek Walczak ale pi³ka nie wpad³a do kosza. Rado¶æ w zespole z S³upska by³a przeogromna. Najlepsi w zespole PYRY Michalik i B³aszczyk a w zespole CZARNYCH M³ynarczyk i Hanke


II PÓ£FINA£: KORMORAN Sieraków - MEDAGRO Komorów  84 : 60  STATYSTYKI
GRUPA A

UKS Kormoran Sieraków
- MKS Novum Bydgoszcz 
68 : 63  STATYSTYKI

 Mecz zacz±³ siê od prowadzenia Kormorana 8:0 w po³owie 3-ej minuty. Trener Novum wzi±³ czas i od tego momentu zespó³ Novum zacz±³ wreszcie trafiaæ do kosza, a tak¿e lepiej bronic. Zaowocowa³o to  doprowadzeniem do remisu 14:14 na kilkana¶cie sekund przed koñcem pierwszej kwarty. Jednak po du¿ym b³êdzie zespo³u Novum, Kormoran zdoby³ kosza na kilka sekund przed koñcem  1-ej kwarty i zakoñczy³ ja prowadzeniem 16:14. W trzech nastêpnych kwartach  prowadzenie siê zmienia³o, ale inicjatywa nale¿a³a do Kormorana.W koñcowej czê¶ci meczu, przy remisowym wyniku ca³y ciê¿ar gry na siebie wzi±³ Damian Szymczak który popisa³ siê fantastyczn± trójeczk± do tego do³o¿y³ akcje 2+1 a potem zdoby³ 2 punkty z wjazdu na kosz..Osiem punktów Szymczaka w czasie jednej minuty przes±dzi³o o zwyciêstwie dru¿yny z wielkopolski

MKK Pyra Poznañ - MKS Ósemka Skierniewice 63 : 43    STATYSTYKI

 Mecz o jednostronnym przebiegu. Zdecydowanie najmniej interesuj±cy mecz pierwszego dnia Fina³ów ze wzglêdu na ogromna przewagê jednej dru¿yny. Ju¿ w pierwszej kwarcie mo¿na by³o byæ pewnym ¿e ten mecz musi wygraæ Pyra. Po pierwszej kwarcie 18 : 6, po drugiej 39 : 14.Trzecia kwarta bardziej wyrównana gdy¿ trener Pyry Tomasz Blaszak w wiêkszym stopniu korzysta³ z rezerwowych zawodników. Podobny obraz gry by³ równie¿ w kwarcie czwartej ostatecznie Pyra czwart± kwartê przegra³a 12 : 21 ale wygra³a pewnie ca³y meczMKS Novum Bydgoszcz - MKS Ósemka Skierniewice 79 : 42  STATYSTYKI

UKS Kormoran Sieraków - MKK Pyra Poznañ  78 : 52  STATYSTYKI

W pierwszej kwarcie znakomita gra kormorana który bardzo dobrze broni³ i kontrowa³ zdobywaj±c punkty bezpo¶rednio z gry b±d¼ po wywalczonych rzutach wolnych. Skuteczno¶ci± wykaza³ siê Dominik Szymczak z Sierakowa trafiaj±c dwa razy za trzy punkty. Pierwsza kwarta 25-14 dla Kormorana. Na pocz±tku drugiej kwarty trwa³a ofensywa Kormorana który szybko zdoby³ 3 kosze i prowadzi³o 31 do 14 potem jego impet zdecydowanie os³ab. Kormoran przesta³ celnie rzucaæ a punty zaczê³a zdobywaæ Pyra, do koñca pierwszej po³owy Kormoran zdoby³ ju¿ tylko 4 punkty, natomiast Pyra 13.Wynik do przerwy 35 : 27 dla Kormorana. W zespole Pyry udany wystêp w pierwszej po³owie zaliczy³ Marek Walczak zdobywaj±c 17 punktów. W drugiej po³owie Kormoran zagra³ bardzo dobrze w trzeciej kwarcie. Do¶æ szybko powiêkszy³ przewagê do 12 punktów 41-29, a nied³ugo potem nawet do 16 (51:35).Kwartê zakoñczy³ efektownym rzutem z trzy punkty Jakub Fiszer. W czwartej kwarcie Pyra próbowa³a jeszcze walczyæ ale wobec dobrej gry Kormorana nie tylko ¿e nie odrobi³a strat ale przewaga Kormorana jeszcze wzros³a. Tym zwyciêstwem Sieraków zapewni³ sobie pierwsze miejsce w grupie A

MKS Novum Bydgoszcz - MKK Pyra Poznañ  54 : 61  STATYSTYKI

MKS Ósemka Skierniewice - UKS Kormoran Sieraków 52 : 72  STATYSTYKI

W pierwszej po³owie wyra¼na przewaga Kormorana chod¼ od pocz±tku odnosi³o siê wra¿enie ¿e zespó³ ten chce wygraæ mecz jak najmniejszym nak³adem si³, oszczêdza sie na dwa ostanie mecze  turnieju. Sk³ad pierwszej pi±tki która trener Jaros³aw Czeka³a wystawi³ wyra¼nie odbiega³ od najsilniejszego. W drugiej kwarcie nie maj±cy nic do stracenia zespó³ Ósemki od pocz±tku mocno zaatakowa³ i zacz±³ odrabiaæ straty. By³o miêdzy innymi 21 do 28 a nawet 27 do 31.Ostatecznie po 20 minutach gry 29-  35 co oznacza ¿e Ósemka wygra³a t± kwartê 16 do 7.W trzeciej kwarcie nadal mecz prowadzony by³ na luzie gdy¿ bêd±c zdecydowanym faworytem Kormoran prowadzi³ niezbyt wysoko ró¿nic± od 4 do 12 punktów. W czwartej kwarcie Kormoran bardziej  zmobilizowany  uzyska³ wiêksz± przewagê. Ostatecznie wygra³ 72-52.W sumie mecz na przeciêtnym poziomie poniewa¿ wynik nie mia³ ¿adnego wp³ywu na kolejno¶æ w grupie


  PKT P-Z P-S BILANS 
 1 KORMORAN Sieraków  3  6  3  0  218 167   51
 2 PYRA Poznañ 3 5  2  1  175 176      1
 3 NOVUM Bydgoszcz 3 4 1  2 196 171   25
 4 ÓSEMKA Skierniewice 3 3 0 3 137 214  -77

GRUPA B

OSiR Trójka ¯yrardów - UKS Medagro Komorów  57 : 64  STATYSTYKI

Oba zespo³y zaczê³y bardzo nerwowo i mia³y du¿o strat. Pierwsza i druga kwarta w derbach Mazowsza by³a bardzo wyrównana , prowadzenie jednej jak i drugiej dru¿yny zmienia³o siê kilkakrotnie. Spotkanie nie sta³o na wysokim poziomie. Trzecia kwarta to dominacja zespo³u  Komorowa  (15:5). Na 15 sek. przed koñcem kwarty czwartej przewaga Komorowa po raz pierwszy  wzros³a do 11 punktów. W po³owie czwartej kwarty kontuzji dozna³ zawodnik Trojki ¯yrardów Przemys³aw Gielo. Pomimo bólu pachwiny Przemek nie zszed³  z parkietu. W Komorowie przez ca³e spotkanie na parkiecie szala³ Roman Janik wspomagany przez Traczyka
obydwoje zaliczyli  double-double. Zwyciêstwo Komorowa jak najbardziej zas³u¿one. ,,Szeroka ³awka,,  trenera Grzegorza Tomaszewskiego i waleczno¶æ na deskach w ataku dzi¶ zaowocowa³y wa¿nym zwyciêstwem. W zespole ¯yrardów punktowa³o tylko czterech zawodników

TS Wis³a Kraków - STK Czarni S³upsk  61 : 57  STATYSTYKI

W pierwszej kwarcie mia¿d¿±ca przewaga Wis³y, która dobrze broni³a, a po niecelnych rzutach Czarnych ewentualnie po przechwytach pi³ki wyprowadza³a b³yskawicznie kontry na ogó³ koñczone celnymi rzutami .W drugiej kwarcie impet gospodarzy os³ab. Bardzo rzadko Wis³a trafia³a do kosza natomiast Czarni zaczêli grac coraz ¶mielej i zaczêli wreszcie trafiaæ do kosza z dystansu. Wynik warty 6-15 najlepiej odzwierciedlaæ wydarzenia na parkiecie. W trzeciej kwarcie gra siê w pe³ni wyrówna³a Wis³a odzyska³a skuteczno¶æ ( chod¼ ju¿ nie taka jak w pierwszej kwarcie) a Czarni zachowali skuteczno¶æ na poziomie drugiej kwarty. Wynik trzeciej kwarty 13 ; 15 a po trzech kwartach 42 ; 39 dla Wis³y by³ zapowiedzi± emocji w ostatniej ods³onie meczu. I rzeczywi¶cie emocji nie brakowa³o. Ju¿ w drugiej minucie czwartej kwarty Czarni odrobili straty i objêli jednopunktowe prowadzenie, które trwa³o jeszcze 6 minut. W przedostatniej minucie meczu Wis³a odrobi³a straty i nie za³ama³o jej nawet zej¶cie za piêæ fauli Daniela Kubali. Czarnych pogr±¿y³y ostatecznie celne rzuty ,,za trzy punkty,,  Wo¼niaka i Krzywonosa w odstêpie 30 sekund. Na koniec trzy punktowa akcja Jakubiaka z Czarnych nie pomog³a obrobiæ strat. Z parkietu zwyciêsko sch³odzi³a ,,Bia³a Gwiazda, ku uciesze przyby³ych kibiców

STK Czarni S³upsk - OSiR Trójka ¯yrardów  77 : 44  STATYSTYKI

Mecz zacz±³ siê od zdecydowanych ataków Czarnych którzy ju¿ po oko³o dwóch minutach prowadzili 6-0. Wtedy trener ,,trójki,, wzi±³ czas i jego zespó³ zacz±³ graæ zdecydowanie lepiej. Druga kwarta pocz±tkowo wyrównana. Potem stopniowo zaznaczy³a siê lekka przewaga Czarnych którzy celniej rzucali i pierwsz± po³owê zakoñczyli prowadzeniem 29-23. Po przerwie pocz±tkowo wzrasta³a przewaga Czarnych i wynosi³ ju¿ 11 punktów od 6 minuty zespó³ tz ¯yrardowa nieoczekiwanie poderwa³ siê do walki i zacz±³ odrabiaæ straty. W siódmej minucie 3 kwarty trener Robert Jakubiak zosta³ ukarany przewinieniem technicznym. Po rzutach wolnych za te przewinienia przewaga Czarnych stopnia³a do 5 pkt 42-37. Koñcówka kwarty nale¿a³a jednak znów do Czarnych. Po niespe³na dwóch minutach czwartej kwarty przewaga czarnych wzros³a do 20 punktów w tym momencie trener t,,rojki,, poprosi³ o czas. Nie wiele to pomog³o bo po trzech kolejnych minutach Czarni prowadzili ju¿ 56-39 a zespó³ z ¯yrardowa mia³ ju¿ na koncie 5 przewinieñ w tej kwarcie. Losy spotkania zosta³y przes±dzone na korzy¶æ S³upska. W Koñcowych minutach Czarni jeszcze powiêkszyli przewagê mecz zakoñczy³ siê wynikiem 77-44

TS Wis³a Kraków - UKS Medagro Komorów  51 : 62  STATYSTYKI

Pierwsza kwarta wyrównana przy minimalnym prowadzeniu Wis³y. Poziom nie by³ zbyt wysoki. Obie dru¿yny gra³y nerwowo nie trafia³y do kosza z dobrych pozycji, marnowa³y te¿ rzuty wolne. Druga kwarta rozpoczê³a siê od ataku Wis³y która wzmocni³a obronê i przechwyci³a kilka pi³ek. Chod¼ nie zawsze by³a skuteczna w kontrach uzyska³a do¶æ szybko prowadzenie 32-21.Potem jej zawodnicy zatracili skuteczno¶æ nie trafiaj±c nawet z dobrych pozycji. Wykorzysta³o to MEDAGRO które powoli ale systematycznie zmniejsza³o straty i na oko³o minute przed koñcem objê³o jednopunktowe prowadzenie. Ostateczny wynik pierwszej polowy 35-34 dla Wis³y. W Wi¶le wyró¿niali siê Daniel Kubala oraz Artur W³odarczyk chod¼ i tak grali poni¿ej swoich mo¿liwo¶ci. W zespole z Komorowa bardzo dobrze wypad³ kapitan Roman Janik. W trzeciej kwarcie stopniowo zaznaczy³a siê coraz wyra¼niejsza przewaga Wis³y która ZAKONCZY£A J¡ WYNIKIEM 51; 44.W ostatniej kwarcie w zespole Wis³y nast±pi³a prawdziwa katastrofa rzadko siê bowiem zdarza ¿eby dro¿yna graj±ca w fina³ach MP nie zdoby³a przez cala kwartê ani jednego punktu. Koncowy wynik 62-51 dla dru¿yny Mazowsza

UKS Medagro Komorów - STK Czarni S³upsk  59 : 74  STATYSTYKI

TS Wis³a Kraków - OSiR Trójka ¯yrardów  72 : 43  STATYSTYKI

Pocz±tkowo s³aba skuteczno¶æ obu zespo³ów, po sze¶ciu minutach pierwszej kwarty wynik zaledwie 6-5 dla WIS£Y.W ostatnich 4 minutach tej kwarty zdecydowanie lepsza gra WIS£Y. Po jednym celnym rzucie ,,za trzy punkty oddali Krzywonos i Kniszner. Pierwsza kwartê wygrywa WIS£A 20-11.W drugiej kwarcie inicjatywa nadal nale¿a³a do zespo³u WIS£Y który celniej rzuca³ , a tak¿e lepiej zbiera³ pi³kê z tablic czym pomaga³ zdecydowanie wy¿szy wzrost zawodników. Pierwsza po³owê WIS£A zakoñczy³a wynikiem 39-21.W trzeciej kwarcie obraz gry by³ zmienny. Pierwsza po³owa tej kwarty to zupe³na indolencja rzutowa WIS£Y która zdoby³a zaledwie dwa punkty trac±c osiem. W drugiej po³owie tej kwarty role siê odwróci³y. Wis³a wygrywa ten fragment gry 10-4 i po trzech kwartach prowadzi 51-33.Czwarta kwarta to zdecydowana, stopniowo coraz wiêksza przewaga WIS£Y  która zakoñczy³a mecz wysokim zwyciêstwem. W Wi¶le wyró¿nili siê Konrat Krzywonos, Kamil Zuñ,Artur W³odarczyk i Marcin Kniszner

  PKT P-Z P-S BILANS 
 1 CZARNI S³upsk 3 5  2  1 208 169   39
 2 MEDAGRO Komorów 3 5  2  1 185  182    3
 3 WIS£A Kraków 3 5 2 1  184 162  22
 4  TRÓJKA ¯yrardów 3 3 0 3  149 213 -64


SONDA
Kto zostanie mistrzem Polski U-16:
UKS Kormoran Sieraków (162)58%58%
STK Czarni S³upsk (29)10%10%


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
23
23
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi