News: I Turniej Kadeta rocz.1996 Wieliczka 30.IX - 2.X. 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 09 2020 17:00:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej Kadeta rocz.1996 Wieliczka 30.IX - 2.X. 2011
Turnieje Podsumowanie
 I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI
CH£OPCÓW w WIELICZCE
30.09.2011 – 2.10.2011


Pod patronatem Starosty Powiatu Wielickiego 
I Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

SKM aktualnie obs³uguje oko³o 90% turniejów  w Polsce. Wiêkszo¶æ organizatorów zaprasza mnie do siebie, za co serdecznie dziêkujê. Nie sposób byæ  wszêdzie. Staram siê pojechaæ tam, gdzie mnie jeszcze nie by³o i tak w³a¶nie  by³o tym razem. Wieliczkê wiêkszo¶æ osób kojarzy z zabytkow± kopalni± soli, ale je¶li chodzi o ¶rodowisko koszykarskie to niew±tpliwie z UKS REGIS Wieliczka.

 Wielu koszykarzy zastanawia siê, sk±d wziê³a siê  nazwa klubu z Wieliczki. Otó¿ REGIS, to nazwa najstarszego, XIV-to wiecznego  szybu z Wieliczki. Choæ sam klub nie ma a¿ tak d³ugiej historii, to w ca³ej Polsce  znany jest jako silny o¶rodek szkolenia dzieci i m³odzie¿y!

W niedzielê zakoñczy³ siê I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów. Zawody odbywa³y siê w dwóch halach: w  Gimnazjum oraz piêknej, nowej hali Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego Solne Miasto. Obiekt o bardzo wysokim standardzie . W turnieju wziê³o udzia³ 8 dru¿yn podzielonych na dwie grupy. Pocz±tkowo ,,znawcy” koszykówki twierdzili, ¿e organizator podzieli³ grupy na s³absz± i mocniejsz±, jednak w fazie koñcowej turnieju okaza³o siê ¿e dru¿yny ze ,,s³abszej grupy” zajê³y 2 i 3 miejsce w turnieju. Spogl±daj±c na sk³ady zespo³ów widaæ by³o, ¿e trenerzy bardzo powa¿nie podeszli do rywalizacji przyje¿d¿aj±c w optymalnie najmocniejszych sk³adach. Jedynie brak W³odarczyka w Wi¶le i Majchrzaka w Obrze (transfer do Politechniki Warszawa) trochê obni¿y³ ,,loty,, tych zespo³ów.

 GTK Gdynia, mistrz Polski U-14, WKK Wroc³aw wicemistrz Polski U-14, Wis³a Kraków szósty zespo³u MP oraz ¦L¡SK Wroc³aw  postrzegane by³y jako faworyci tego turnieju. Jednak  to POLONIA Warszawa,  dru¿yna, która rozwija siê w zawrotnym tempie pokaza³a na turnieju wielk± klasê i zdominowa³a pozosta³e dru¿yny. Czarne Koszule,  to zespó³ silny  fizycznie, dobrze wyszkolony technicznie i posiadaj±cy utalentowanych zawodników ( Kulka, Malinowski, Wieluñski, Jarosz). Pozostali zawodnicy równie¿ wnosz± du¿o dobrego do gry. To ,,szeroka ³awka trenera Sworsta zadecydowa³a o jak najbardziej zas³u¿onym pierwszym miejscu w turnieju. Chod¼ w  finale  nie spodziewa³em siê, ¿e ³atwo pokonaj± wroc³awski ¦L¡SK, który to dozna³ pierwszej pora¿ki po serii 14 zwyciêstw z rzêdu.

 Najwiêksz± niespodziank± w turnieju by³o zajêcie III miejsca przez gospodarzy REGISU Wieliczka. W ma³ym finale po bardzo wyrównanym meczu pokonali Mistrzów Polski GTK Gdynia. Duet Kulasiak-Kolber to niekwestionowani liderzy zespo³u, strzelcy z pierwszej pó³ki w Polsce. Nale¿y tak¿e  wyró¿niæ  króla bloków turnieju, Zimê. W jednym meczu popisa³ siê 10 ,,czapami”.  Muszê tak¿e wspomnieæ o rozciêtej wardze Adasia Kulasiaka. W dwóch meczach nie gra³, w ma³ym finale z szyt± warg± wszed³ na 16 minut  rzucaj±c 3 trójki, a jego osobiste przes±dzi³y o zwyciêstwie walecznego, m³odego zespo³u spod Krakowa.

W  turnieju kolejny raz zawiód³ WKK Wroc³aw:  II miejsce na Wawelskich Smokach, III miejsce w Cieszynie i teraz w najmocniejszym sk³adzie poza podium - V miejsce. Trener Sebastian Potoczny przygotowuje zespó³ do nowego sezonu: wprowadzenie 4 m³odszych zawodników, treningi i mecze Kolankowskiego i Cygala w II lidze,  powrót kontuzjowanego Kurasia  i opanowanie nowego sytemu gry. Czy WKK w³±czy siê w walkê o medal MP?

 Wieliczka ¿y³a koszykówka przez 3 dni. Halê odwiedzi³o oko³o 1000 osób.  Na niektórych meczach by³o wiêcej kibiców ni¿ podczas MP U-16 w Krakowie. Szkoda tylko, ¿e nie by³o trenera kadry Polski pana Mi³oszewskiego. Mia³by doskona³y przegl±d kilku zawodników z szerokiej kadry Polski. Organizator oprócz doskona³ych warunków pobytowych (hotel ***) i wy¶mienitych posi³ków postara³ siê o atrakcje, bez których pobyt w Wieliczce nie móg³by siê odbyæ. To oczywi¶cie  zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Soli. Z tego co wiemy, Wieliczka stara siê o organizacjê fina³ów OOM w lipcu tego roku . Je¶li OOM bêd± w Wieliczce, to jestem przekonany, ¿e impreza pod wzglêdem organizacyjnym i warunków pobytowych bêdzie sta³a na najwy¿szym poziomie. Prezes REGISU, pan Siemieniec, pokaza³ podczas turnieju, ¿e jest doskona³ym organizatorem i ma wokó³ siebie pomocne osoby. W tym miejscu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ klubowi REGIS Wieliczka za zaproszenie na turniej. Cieszy mnie fakt, ¿e kolejny raz by³em na dobrze przygotowanym turnieju. M³odzi sportowcy grali na piêknych halach sportowych, mieszkali w komfortowych warunkach i jeszcze mogli zaliczyæ lekcje historii.
Wszyscy zawodnicy otrzymali koszulki turniejowe oraz upominki REGIS-u. Najlepsze zespo³y oraz pierwsza pi±tka zespo³u otrzyma³y solne pod¶wietlane kule, a najlepsi zawodnicy upominki REGIS-u

 Turniej w liczbach i ciekawostkach

WKS ¦LASK Wroc³aw
poraz pierwszy w swoich piêknych nowych strojach z SPALDINGA
Nizio³ poraz trzeci wyró¿niony przez trenera Grudniewskiego ( MVP: Szczecin, Cieszyn, + ALL STARS Wieliczka)
Najm³odszy zespó³ WIS£A Kraków
Najm³odszy zawodnik Rybakowski rocz. 1998 OBRA Ko¶cian
Najwy¿szy zespó³ POLONIA Warszawa
Malinowski POLONIA to wicemistrz europy m³odzików w bejsbolu
Atrakcja poza sportowa zawodnicy Ko¶ciana korzystali z Sunny i Jacuzzi w hotelu
Wis³a Kraków zagra³a w zamian za MKS Pruszków (badania lekarskie w tym terminie)
Niezliczona ilo¶æ kadrowiczów wojewódzkich ( dolno¶l±skie, wielkopolskie, mazowieckie, podlaskie, ma³opolskie)
Koszykarze POLONI i GTK w roli spikerów i Did¿ejów
Wieluñski POLONIA Warszawa nie rozstaje siê z pi³ka do kosza nawet koz³owa³ w podziemiach kopalni soli
Pierwszy wsad w turnieju Leo Junger koszykarz ¦l±ska urodzi³ siê i mieszka³ 12 lat w Francji
MVP U-14 Micha³ Kapa r.97 i Pawe³ Kreft r.96
Najbardziej perspektywiczny zawodnik dla SKM to Rerak zawodnik r.97 WIS£A
Debiut trenerski trenera Obry Ko¶cian Skrzypczaka
Artur W³odarczyk ogl±da mecze z trybun
Najg³o¶niejszy doping kibice Stowarzyszenie BASKET Wroc³aw 96
najwiêkszy postêp Marcel Kliniewski  ¦L¡SKA
Prezes REGISU pan Siemieniec to tak¿e dyrektor MOS w Wieliczce
Zibi –fotki, filmiki, spikerka, muzyka itd.
Mi³e panie z recepcji hotelu udostêpniaj± laptopa koszykarzom
Na minus jedna szatnia dla wszystkich (hala  Solne Miasto szatnie basenowe)
1.01.2011 otwarcie hali Solne miasto
Trener GTK Gdynia kiedy¶ szkoli³ siatkarzy
700 km z Gdynia do Wieliczki
210 cm Daniel Kolankowski WKK
2 kontuzje (Kulasiak rozciêta warga Kobzar podejrzenie wstrz±su mózgu)
4 bloki na mecz Mateusza Zimy z Wieliczki
3 *** Hotel Salim
5 zawodników mierz±cych 200 cm i wiêcej
1-sze dekoracje koszykarzy w nowej hali
38 punktów w jednym meczu Maæka Klimczoka z Kosciana ( z£oty medal OOM)
4x3 w jednym meczu Klimczok OBRA Ko¶cian
9 Solnych kul zamiast Pucharów i Statuetek
13 zawodników z szerokiej kadry Polski: Kolankowski, Cygal, Rodak Niziol, Skorek, Serbakowsk, ¯aczek, Kolber, Kreft, Wieluñski, Malinowski, Kulka, Bojanowski

Pozdrawiam  Zbyszek ,,zibi,,Bytomski

GRUPA A        
                                            

Polonia Warszawa – WKK Wroc³aw  54 : 47
20:13, 11:11, 11:13, 12:10
POLONIA: Wieluñski 6, Samp³awski 3(1x3), Sudyka 0, Jarosz 10, Macio³ek 3, Kocela 0, Kulesza 0, Malinowski 10, Kulka 22, Niegowski 0, Piechociñski 0, Brzozowski 0
WKK: Rodak 0, Serbakowski 0, Kapa 14(3x3), Kobzar 5(1x3), Cygal 0, Karolczak 0, Wasiuta 2, Górecki 8(2x3), Wo³kanowski 0, Zakrzewski 2, Melone 4, Kolanowski 12

GTK Gdynia – WIS£A Kraków    64 : 60
17:15, 22:7, 8:25, 17:13
GTK: Grzywa 2, Nuszel 2, Krefft 20(1x3), Burandt -, Radziszewski 4, Penkala 0, Borzycki 8, Chamerka 4, Radacki 0, Nowaczek 0, Zdonek 9 (1x3), Podgórski 15
WIS£A: Cepuchowicz -, ¯aczek 18(1x3), Nowacki 0, Rachelski 2, D±bek 0, Zakrzewski -, Gawlina 10, Sowiñski 4, Natkaniec 8, Grabda 1, Rerak 3, Stankiewicz 4, Bogusz 10

GTK  Gdynia – WKK Wroc³aw 59 : 51
14-8, 11-22, 19-14, 15-7
GTK: Grzywa -,Nuszel 0,Krefft 26 ,Burandt - ,Radziszewski 6 (1x3), Penkala - , Borzycki 3 , Chamerka 12 (1x3) , Radacki - , Nowaczek 0 , Zdonek 0 , Podgórski 12
WKK: Rodak 22 (1x3) , Serbakowski 4 , Kapa 7 , Kobzar 5  (1x3) , Cygal 2 , Karolczak - , Wasiuta 0 , Górecki 0 , Wo³kanowski 0 , Szczelec 1 , Mewone 3 , Kawankowski 7

POLONIA Warszawa – WIS£A Kraków   77 : 57
26:4, 20:21, 16:17, 15:15
POLONIA : Wieluñski 9, Samp³awski 7, Sudyka 8, Jarosz 2, Macio³ek 4, Kocela 0, Kulesza 7(1x3), Malinowski 8, Kulka 19, Niegowski 5 (1x3), Piechociñski 0, Brzozowski 8
WIS£A : ¯aczek 19, Nowacki 0, Rachelski 4, D±bek 0, Machowski 0, Gawlina 0, Sowiñski 10, Natkaniec 3 (1x3), Grabda 4, Rerak 11(3x3), Stankiewicz 0, Bogusz 6, Czepuchowicz 0

POLONIA Warszawa – GTK Gdynia 64 : 56
17-11, 14-15, 22-14, 11-16
POLONIA: Wieluñski 6, Samp³awski 0, Sudyka 5 (1X3), Jarosz 11, Macio³ek 0, Kocela 0, Kulesza 2, Malinowski 14, Kulka 21, Niegowski 2, Piechociñski 1, Brzozowski 2
GTK: Grzywa -, Nuszel 2, Krefft 27 (2x3), Burandt -, Radziszewski 10 (1x3), Penkala -, Borzycki 2, Chamerka 8, Radacki 2, Nowaczek 0, Zdonek 5 (1x3), Podgórski 0

WIS£A Kraków – WKK Wroc³aw  54 : 69
9-22, 18-12, 14-9, 13-26
WIS£A : ¯aczek 13, Nowacki 0, Rachelski 0, D±bek 7, Machowski 0, Gawlina 9, Sowiñski 5, Natkaniec 7, Grabda 0, Rerak 3, Stankiewicz 0, Bogusz 10, Zakrzewski 0,
WKK : Rodak 4, Serbakowski 0, Kapa 5, Kobzar 3, Cygal 13, Karolczak 13(1x3), Wasiuta 4, Górecki 4, Wo³kanowski 14, Strzelec 5, Melone 0, Kolanowski 4


   M P Z PP-Z P-S BILANS 
 1POLONIA Warszawa   3 6 3 0 195 160  35
 2GTK Gdynia 3 5 2 1 179 175     4
 3WKK Wroc³aw    3 3  1  2  167  167   0
 4WIS£A Kraków   3 3 0 3 171 210  -39


GRUPA B

OBRA Ko¶cian – REGIS Wieliczka  60 : 87
15-21, 14-19, 12-17, 19-30
OBRA: Langer 6 (2X3), Nawrot 0, Durczewski 14, Rudawski 4, Zieliñski 0, Sobiech 7 (1X3), Kiszka 3, Marasimczuk 0, Rybakowski 2, Klimczok 17, Sikora 2, Rau 5 (1X3)
REGIS: Wêgrzyn 0, Rola 0, Kulasiak 26 (1X3), Kozaczyñski 1, Ptak 4, Pawlak 4, Kot 0, Palmowski 12, Zima 9, Bednarz 0, ¦ledziowski 5 (1X3), Kolber 26

¦L¡SK Wroc³aw – ¯UBRY Bia³ystok 85 : 35
23-10, 17-15, 26-10, 19-0
¦L¡SK: Choromañski, 8 Boæ-Orzechowski 7, Kamberski 2, Dubiel 6, Nizio³ 9 (1x3), B³a¿ejewski 7, Iwaszczyszyn 0, Ko³kowski 12, Junger 16, Skorek 8 (1x3), Stawski 0, Kliniewski 5, Sanny 5 (1)
¯UBRY: Korzeniowski 2, Bojanowski 9, Kiruluk 3, Lewicki 0, £ugowski 8 (1x3), Darangowski 0, Leszczyñski 6, Honczar 4, Niwiñski 0, Ma³yszko 3 (1x), Chilmonik 0, Ostabczuk 0

OBRA  Ko¶cian – ¯ubry Bia³ystok   47 : 56
8:19 , 9:12 , 14:13 , 16:12
OBRA: Langner - , Nawrot - , Durczewski 11 , Rudawski 10 , Zieliñski 0 , Sobiech 6 , Kiszka - , Marasimczuk - , Rybakowski 3, Klimczok 14, Sikora 3 (1x3) , Rau -
ZUBRY: Korzeniewski 4 , Bojanowski 23 , Kiryluk (1x3) 3 , Lewicki - , Kugowski 11 , Darangowski - , Leszczyñski 8 , Ostapczuk 0 , Monczar 3 , Niewiñski - , Ma³yszko 4 , Chilmonik -

REGIS Wieliczka – ¦L¡SK Wroc³aw  72 : 81
22:18, 15:21, 17:21, 28:21
REGIS: Wêgrzyn 4, Rola 5, Kulasiak 18 (1x3), Kozaczyñski -, Ptak 0, Pawlik -, Kot 0, Palmowski 8, Zima 8, Bednasz -, ¦ledziowski 1, Kolber 28(2x3)
¦L¡SK: Choromañski 4, Boæ 0, Kamberski 0, Dubiel 0, Nizio³ 17 (2x3), B³a¿ejewski -, Iwaszczyszyn -, Ko³kowski 27(2x3), Junger 15, Skorek 11(1x3), Stawski -, Kliniewski 0, Sanny 7

OBRA Ko¶cian – ¦l±sk Wroc³aw  22 : 88
6-22, 7-20, 3-19, 6-27
OBRA: Langner 0, Nawrot 2 , Durczewski 5 (1x3), Rudawski 2 , Zieliñski 0 , Sobiech 0 , Kiszka 0 , Harasimczuk 0 , Rybakowski 8, Klimczok 3, Sikora 2 , Rau 0 
¦L¡SK: Choromañski 10, Boæ 11, Kamberski 13 (1x3), Dubiel 16, Nizio³ -, B³a¿ejewski 11(3x3), Iwaszczyszyn 5, Ko³kowski -, Junger -, Skorek 8, Stawski 5, Kliniewski 9, Sanny -

REGIS Wieliczka – ¯UBRY Bia³ystok 66 : 46
16-10, 15-17, 27-7, 8-12
REGIS: Wêgrzyn 6, Rola 2, Kulasiak -, Kozaczyñski 4, Ptak 0, Pawlik 0, Kot 4, Palmowski 4, Zima 26, Bednasz 0, ¦ledziowski 2, Kolber 18
¯UBRY: Korzeniewski 3 , Bojanowski 8 , Kiryluk  2, Lewicki 0 , Kugowski 8, Darangowski 0 , Leszczyñski 4 , Ostapczuk 3 , Monczar 4 , Niewiñski 10 , Ma³yszko 2 , Chilmonik 2

  PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1¦L¡SK Wroc³aw 3 6 3 0     
 2REGIS Wieliczka 3 5 2 1     
 3¯UBRY Bia³ystok  3 4  1  2    
 4OBRA Ko¶cian 3 3 0 3    


                         
I PLAY-OFF 5-8:    WKK Wroc³aw – OBRA Ko¶cian
121 : 30
36-2, 40-10, 30-4, 15-14
WKK: Rodak 11, Serbakowski 13, Kapa 18(1x3), Kobzar 7(1x3), Cygal 2, Karolczak 5(1x3), Wasiuta 8, Górecki 12, Wo³kanowski 5, Strzelec 9, Melone 9, Kolanowski 22
OBRA: Langner 0, Nawrot 3 , Durczewski 5 , Rudawski 2 , Zieliñski 0 , Sobiech 2 , Kiszka 0 , Harasimczuk 0 , Rybakowski 4, Klimczok 14, Sikora 0 , Rau 0
  

II  PLAY-OFF 5-8:  WIS£A Kraków – ¯UBRY Bia³ystok 67 : 53
16-13, 19-13, 18-12, 14-15
WIS£A: ¯aczek 16, Nowacki 4, Rachelski 2, D±bek 6, Machowski 1, Gawlina 7, Sowiñski 6, Natkaniec 3, Grabda -, Rerak 0, Stankiewicz 10, Bogusz 6, Zakrzewski 2, Czepuchowicz 4
¯UBRY: Korzeniewski 8, Bojanowski 14, Kiryluk 0, Lewicki 0, Kugowski 15, Darangowski 0, Leszczyñski 8, Ostapczuk 5, Monczar -, Niewiñski 3, Ma³yszko 0, Chilmonik 0

I pó³fina³:
 REGIS Wieliczka – POLONIA Warszawa  53 : 105
18-31, 15-20, 11-26, 9-28
REGIS: Wêgrzyn 2, Rola 2, Kulasiak -, Kozaczyñski 2, Ptak 0, Pawlik 0, Kot 0, Palmowski 7, Zima 6, Bednasz -, ¦ledziowski 3 (1x3 Buzzer), Kolber 24(2x3), Kowalkowski 7
POLONIA: Wieluñski 4, Samp³awski 6, Sudyka 8 (1x3), Jarosz 12, Macio³ek 13, Kocela 6, Kulesza 3 (1x3), Malinowski 21(1x3), Kulka 2, Niegowski 7, Piechociñski 12, Brzozowski 11

II pó³fina³:  GTK Gdynia – ¦L¡SK Wroc³aw 53 : 68
10-17, 12-25, 18-14, 13-12
GTK: Grzywa 0,Nuszel 3,Krefft 20, Burandt -, Radziszewski 0, Penkala 7, Borzycki 0, Chamerka 6, Radacki 0, Nowaczek 4, Zdonek 3, Podgórski 10
¦L¡SK: Choromañski 2, Boæ 0, Kamberski 2, Dubiel 8, Nizio³ 11, B³a¿ejewski 2, Iwaszczyszyn 0, Ko³kowski 13, Junger 9, Skorek 6, Stawski 0, Kliniewski 4, Sanny 11

MECZE O MIEJSCA

mecz o 7 miejsce: ¯UBRY Bia³ystok - OBRA Ko¶cian 67 : 72
20-17, 12-18, 16-13, 19-24
¯UBRY: Korzeniewski 8, Bojanowski 32, Kiryluk 0, Lewicki -, £ugowski (1x3) 17, Darangowski -, Leszczyñski 6, Ostapczuk 4, Monczar -, Niewiñski 0, Ma³yszko -, Chilmonik -
OBRA: Langner -, Nawrot -, Durczewski 11 (1x3), Rudawski 4, Zieliñski -, Sobiech 5, Kiszka 10, Harasimczuk -, Rybakowski 4, Klimczok 38 (4x3), Sikora - , Rau -

mecz o 5 miejsce WIS£A Kraków - WKK Wroc³aw 43 : 53
15-18, 9-8, 12-8, 7-19
WIS£A: ¯aczek 15, Nowacki 0, Rachelski -, D±bek 0, Gawlina 7, Sowiñski 10, Natkaniec 3, Grabda -, Rerak 0, Stankiewicz 5, Bogusz 3, Zakrzewski -, Czepuchowicz -
WKK: Kapa 9, Kobzar 8, Cygal 12, Karolczak 4, Wasiuta 2, Górecki 8, Wo³kanowski 0, Strzelec 6, Melone 4, Kolanowski 0

mecz o 3 miejsce: REGIS Wieliczka - GTK Gdynia 69 : 65
19-20, 14-15, 23-12, 13-18
GTK: Grzywa 2,Nuszel 5, Krefft 37 , Burandt - , Radziszewski 6, Penkala 0 , Borzycki 0 , Chamerka 8 , Radacki 3 , Nowaczek 2 , Zdonek 0 , Podgórski 2
REGIS : Wêgrzyn 2, Rola 4, Kulasiak 16 (3x3), Kozaczyñski 0, Ptak -, Pawlik -, Kot 2, Palmowski 5, Zima 14, Bednasz -, ¦ledziowski 2, Kolber 24

FINA£: POLONIA Warszawa - ¦L¡SK Wroc³aw  74 : 61
25-11, 16-17, 20-11, 13-22
POLONIA: Wieluñski 7, Samp³awski 5 (1x3), Sudyka 0, Jarosz 8, Macio³ek 2, Kocela 2, Kulesza 2, Malinowski 8, Kulka 25, Niegowski 9 (1x3), Piechociñski 2, Brzozowski 4
¦L¡SK: Choromañski 2, Boæ-Orzechowski 4, Kamberski 2, Dubiel 0, Nizio³ 31 (2x3), B³a¿ejewski 2, Iwaszczyszyn 2, Ko³kowski 11 (1x3), Junger 0, Skorek 0, Stawski 0, Kliniewski 7, Sanny 0 

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 
NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU

1. Krefft Pawe³ 130 - GTK Gdynia
2. Kolber Kamil 120 - REGIS Wieliczka
3. Kulka Grzegorz 89 - POLONIA Warszawa
4. Klimczok Maciej 86 - OBRA Ko¶cian
Bojanowski Maciej 86 - ¯UBRY Bia³ystok
6. ¯aczek Jakub 81- WIS£A Kraków
7. Nizio³ Jakub 67 - ¦L¡SK Wroc³aw (4 mecze)
8. Ko³kowski Dawid 63 - ¦L¡SK Wroc³aw
Zima Mateusz 63 - REGIS Wieliczka
10. Malinowski Oskar 61 - POLONIA Warszawa
11.Kulasiak Adam 60 - REGIS Wieliczka ( 3 mecze)

NAJLEPSI  STRZELCY ZA TRZY PUNKTY:

1. Kulasiak Adam 5x3 - REGIS Wieliczka
     Nizio³ Jakub 5x3 - ¦LASK Wroc³aw

3  Kapa Micha³ 4x3 - WKK Wroc³aw
    Kolber Kamil 4x3 - Rregis Wieliczka
    Durczewski Kajetan 4x3 OBRA Ko¶cian
    Klimczok Maciej 4x3 OBRA Ko¶cian
    Kobzar WKK 3X3 WKK Wroc³aw

Je¶li gdzie¶ zaistnia³a pomy³ka lub kogo¶ pomin±³em proszê o zwrócenie mi uwagi
gg 10279509


 MVP Turnieju
Kamil Kolber
REGIS Wieliczka

 ALL-STARS - Pierwsza Pi±tka

stoj± od lewej:
Micha³ Kapa (WKK)
Burant Jakub (GTK)
Adam Kulasiak (REGIS)
Jakub Nizio³ (¦L¡SK)
Grzegorz Kulka (POLONIA)FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI


KLASYFIKACJA KOÑCOWA:


I miejsce: MKS POLONIA WARSZAWA:
Wieluñski, Samp³awski, Sudyka, Jarosz, Macio³ek, Kocela, Kulesza, Malinowski, Kulka, Niegowski, Piechociñski, BrzozowskiII miejsce  WKS ¦L¡SK Wroc³aw :
Choromañski, Boæ-Orzechowski, Kamberski, Dubiel, Nizio³, B³a¿ejewski, Iwaszczyszyn, Ko³kowski 11, Junger, Skorek, Stawski, Kliniewski, SannyIII miejsce UKS REGIS Wieliczka  :
Wêgrzyn, Rola, Kulasiak, Kozaczyñski, Ptak, Pawlik,
Kot , Palmowski , Zima, Bednasz, ¦ledziowski, KolberIV miejsce GTK Gdynia :
Grzywa, Nuszel, Krefft, Burandt, Radziszewski, Penkala, Borzycki, Chamerka , Radacki, Nowaczek, Zdonek, Podgórski


Komentarze
Pawcio dnia padziernik 02 2011 22:40:29
Go¶cinno¶æ gospodarzy widzê ¿e mia³a swoje granice smiley, od kiedy to MVP zostaje ktos spoza zwyciêskiej dru¿yny??

jakie¶ nowe standardy w koszykówce?? Pozdrowienia dla organizatorów smiley
niezalezny dnia padziernik 12 2011 11:06:39
Zibi jeszcze raz dziêki za pomoc przy turnieju i jego rozpropopagowaniu by wpisa³ siê w mapê turniejów ogólnopolskich a juz czynimy starania by za rok by³o jeszcze lepiej. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Warzecha Adam  MOSM Bytom r.94
Warzecha Adam MOSM Bytom r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi