News: U-14 Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików - Opalenica 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:11:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-14 Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików - Opalenica 2011
U-14 M³odzicy St.
 Podsumowanie Mistrzostw Polski M³odzików w Opalenicy 

To ju¿ drugie mistrzostwa Polski w ci±gu zaledwie dwóch lat zorganizowane w tej ma³ej wielkopolskiej miejscowo¶ci. Czy s³usznie zrobili dzia³acze PZKOSZ  powierzaj±c po zesz³orocznym turnieju Kadetów organizacjê tym razem turnieju m³odzików Opalenicy? Odpowied¼ na to pytanie jest prosta – TAK. Zarówno zesz³oroczne mistrzostwa jak i te tegoroczne to by³y ¶wiêta koszykówki m³odzie¿owej . Kibice zgromadzeni na hali opalenickiego O¶rodka Sportu i Rekreacji , oczywi¶cie nie tylko z Opalenicy ale praktycznie z wszystkich miast uczestników turnieju, ich kulturalny doping, tr±by, bêbny i ¶piewy to najwiêksze podziêkowanie i  wskazanie s³uszno¶ci drogi jak± obrali  m³odzi koszykarze. Bo czy dla tych m³odych graczy wa¿niejszy jest wynik sportowy, czy to, ¿e poczuli ile rado¶ci sprawili swoim rodzinom, kolegom i znajomym, których widzieli na trybunach,  ¿e przez te piêæ dni mogli poczuæ siê jak amerykañska m³odzie¿ dopingowana przez pe³ne hale ? 

Opalenica po raz kolejny pokaza³a, ¿e s³usznym jest organizowanie takich imprez  w mniejszych o¶rodkach  gdzie zainteresowanie jest zdecydowanie wiêksze ni¿ w du¿ych miastach. 

 Co do aspektów sportowych mo¿na rzec, ¿e oby³o siê bez niespodzianek.  Zwyciê¿yli faworyci, choæ zwyciêstwa nie przychodzi³y im ³atwo. Wyniki pokazuj±, ¿e w tej kategorii wiekowej mo¿e wydarzyæ siê wszystko. Ósme miejsce w turnieju TKM W³oc³awek, które w æwieræfina³ach pokona³o przysz³ego br±zowego medalistê Pyrê Poznañ. Szóste miejsce gospodarzy Basket Team Opalenica, które w walce o pó³fina³ przegrywa z pó¼niejszym mistrzem Polski WKK Wroc³aw ró¿nic± dwóch punktów po dogrywce. Takich przyk³adów mo¿na by podaæ wiêcej i rozwa¿aæ ró¿ne scenariusze co by by³o gdyby jednak…  Jak najbardziej zas³u¿one  zwyciêstwo w turnieju odnios³o WKK Wroc³aw i ca³kowicie zas³u¿enie na drugim miejscu znalaz³a siê Polonia Warszawa za¶ na trzecim Pyra Poznañ, tak¿e pozosta³e dru¿yny zajê³y miejsca, na które zas³u¿y³y sobie ciê¿k± prac±. Miejmy nadziejê, ¿e te prze¿ycia i emocje, w których uczestniczyli po raz pierwszy ci m³odzi gracze zaowocuj± w przysz³o¶ci i wielu z nich dostarczy nam kibicom jeszcze wielu pozytywnych wra¿eñ.

Krótkie opisy meczy Dawida Rogulskiego blog ,,Koszykówka widziana oczami pasjonatów,,

GRUPA A

TKM W³oc³awek - JKKS Górnik Wa³brzych  53 : 58   STATYSTYKI
 
Górnik Wa³brzych pokonuje TKM W³oc³awek daj±c sobie do przerwy rzuciæ zaledwie 14 punktów. Gracze W³oc³awka zagrali na bardzo niskiej skuteczno¶ci z gry – ledwie 26% co pomimo wygranej walki na tablicach i wiêkszej ilo¶ci oddanych rzutów zawa¿y³o na ostatecznym wyniku.

UKS Jagiellonka Warszawa - MKS Polonia Warszawa  43 : 73   STATYSTYKI

Polonia od pocz±tku do koñca kontrolowa³a wynik spotkania. Czarne koszule pokonuj±c ró¿nic± 30 punktów silny zespó³ Jagiellonki potwierdzaj± swoje wysokie aspiracje ju¿ w pierwszym dniu turnieju.

UKS Jagiellonka Warszawa - TKM W³oc³awek  65 : 60   STATYSTYKI

Jagiellonka pokonuj±c po ciê¿kim boju TKM W³oc³awek wróci³a do gry o awans do pó³fina³u. S³abszy mecz rozegra³ Skotarek, ale dobra gra Walczaka [18 pkt. 5 zb., 6 prz.] i Orysiuka [20 punktów, 16 zbiórek] pozwoli³a na odniesienie zwyciêstwa. Jutro zwyciêzca meczu Jagiellonka – Górnik zapewni sobie awans do strefy medalowej. W¶ród pokonanych z TKM dobry mecz zagrali Cie¶lakiewicz [23 pkt., 14 zb.], który nie trafi³ jednak kluczowych rzut ów wolnych na 18 sekund przed koñcem meczu oraz Wi¶niewski [8 pkt., 17 zb.] i Matusiak [14 punktów, 4 zbiórki].

MKS Polonia Warszawa - JKKS Górnik Wa³brzych  63 : 25   STATYSTYKI

Mecz bez historii. Polonia odnosi drugie przekonuj±ce zwyciêstwo w turnieju.

MKS Polonia Warszawa - TKM W³oc³awek 37 : 34  STATYSTYKI

Czarne koszule z kompletem zwyciêstw w strefie medalowej. TKM bez zwyciêstwa i zagra o 7 miejsce.

JKKS Górnik Wa³brzych - UKS Jagiellonka Warszawa   58 : 52  STATYSTYKI

Jagiellonka poza stref± medalow± to dla mnie du¿a niespodzianka. Zawodnicy Górnika do¶æ niespodziewanie w strefie medalowej za co nale¿± im siê wielkie brawa.

   MPKT Z  P P-Z P-S BILANS 
 1MKS POLONIA Warszawa  3  6 3 0 173 102    71
 2JKKS GÓRNIK Wa³brzych 3  5  2  1  141 168    27
 3UKS JAGIELONKA Warszawa 3  4 1 2 160 191  -31
 4TKM W³oc³awek 3  3 0 3 147 160  -13


GRUPA B

MKKS Rybnik - WKK Wroc³aw 43 : 58  STATYSTYKI

WKK ju¿ do przerwy prowadzi³o ró¿nic± 20 punktów daj±c zdobyæ Rybniczanom zaledwie 12 punktów w tym fragmencie gry. Drug± po³owê m³odzi koszykarze MKKS wygrali ró¿nic± 5 punktów ostatecznie ulegaj±c pretendentowi do medalu 43:58.

Basket Team Opalenica - MKK Pyra Poznañ  52 : 60   STATYSTYKI

Pierwsza kwarta mia³a kolosalny wp³yw na przebieg spotkania. Gracze Pyry wygrali tê czê¶æ gry a¿ 22:0, co w konsekwencji – pomimo pogoni koszykarzy gospodarzy – by³o decyduj±ce w odniesieniu zwyciêstwa. To wa¿ne zwyciêstwo Pyry w kontek¶cie walki o medale.

WKK Wroc³aw - MKK Pyra Poznañ   56 : 34  STATYSTYKI

WKK bardzo pewnie pokonuje zespó³ Pyry, która wczoraj ogra³a gospodarzy turnieju. Gracze z Poznania do przerwy rzucili zaledwie 9 punktów do przerwy prowadz±c ju¿ 27 punktami, a w ca³ym spotkaniu z Wroc³awianami walkê podj±³ jedynie Wojciech Fr±ckowiak, który jednak obok 18 punktów i 7 zbióek zanotowa³ a¿ 8 strat i gra³ na niskiej skuteczno¶ci [jak zreszt± ca³y zespó³ - 13/55 z gry]. W grupie tej pomimo dwóch zwyciêstw WKK mo¿e byæ jeszcze ciekawie pod warunkiem, ¿e Opalenica jest w stanie pokonaæ w dniu jutrzejszym lidera grupy B.

Basket Team Opalenica - MKKS Rybnik  84 : 61  STATYSTYKI

Gospodarze po wczorajszej pora¿ce z Pyr±, dzisiaj rozprawili siê z Rybniczanami. Przed Opalenic± jednak niezwykle trudne zadanie. Chc±c awansowaæ do strefy medalowej musz± wygraæ w dniu jutrzejszym choæby jednym punktem z faworyzowanym WKK Wroc³aw.

MKK Pyra Poznañ - MKKS Rybnik  75 : 29  STATYSTYKI

Koszykarze z Poznania rozgromili Rybniczan wygrywaj±c drugi mecz w turnieju fina³owym. Do awansu jednak potrzeba im jeszcze wygranej WKK z Opalenic±. Gospodarze turnieju zrobi± na pewno wszystko, by z kolei przechyliæ szalê zwyciêstwa na swoj± korzy¶æ i cieszyæ siê z awansu do strefy medalowej razem z Wroc³awianami.

Basket Team Opalenica - WKK Wroc³aw  44 : 46   STATYSTYKI

Gospodarzom do awansu do strefy medalowej potrzebne by³o odniesienie zwyciêstwa w meczu z faworyzowanym WKK. Opaleniczanie dzielnie walczyli ulegaj±c ostatecznie Wroc³awianom po dogrywce jedynie 2 punktami.
   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 WKK Wroc³aw 3  6  3  0   160 121      39
 2 MKK PYRA Poznañ 3 5  2  1  169 137     62
 3 BASKET TEAM Opalenica 3 5 1 2  180 167  -23
 4 MKKS Rybnik 3 3 0 3 133 217  -83


mecz o miejsca VII-VIII: TKM W³oc³awek  – MKKS Rybnik  44 : 52  STATYSTYKI

W³oc³awek zakoñczy³ turniej bez zwyciêstwa i ostatecznie notowany bêdzie jako ósmy zespó³ w kraju. Rybniczanie zwyciê¿aj±c w meczu najs³abszych zespo³ów fina³u zapewnili sobie siódm± lokatê w kraju. Dla obu zespo³ów nale¿± siê du¿e brawa, gdy¿ znalaz³y siê w ¶cis³ej elicie m³odzie¿owych dru¿yn Polski.

mecz o miejsca V-VI:  BASKET TEAM Opalenica - JAGIELONKA Warszawa  51 : 64 STATYSTYKI

Jagiellonka po niespodziewanej pora¿ce z Wa³brzychem w meczu o pi±te miejsce ogra³a gospodarzy turnieju. ¦wietne zawody zagrali wysocy gracze z Warszawy – Skotarek i Orysiuk – obaj zanotowali double- double. Opaleniczanie na pewno poni¿ej oczekiwañ, ale przypominam ¿e s± obecnie szóst± dru¿yn± w kraju co na pewno jest pomimo wy¿szych oczekiwañ kibiców i obserwatorów, du¿ym sukcesem. Gratulacje dla Jagiellonki i Opalenicy.

I pó³fina³:  GÓRNIK Wa³brzych -  WKK Wroc³aw  24 : 36  STATYSTYKI

WKK Wroc³aw zgodnie z przewidywaniami awansowa³ do wielkiego fina³u Mistrzostw Polski M³odzików. Zastanawiaj± co prawda ma³e zdobycze punktowe Wroc³awian, ale dopóki bêd± one wiêksze od rywali wszystko idzie zgodnie z planem.

II pó³fina³:
 MKK PYRA Poznan  – POLONIA Warszawa  45 : 67 STATYSTYKI

Jak przewidywano walka o z³oto rozegra siê pomiêdzy Poloni± Warszawa, a WKK Wroc³aw. Czarne Koszule po pierwszej remisowej kwarcie, w dalszej czê¶ci gry uzyska³y pewn± przewagê i wesz³y do wielkiego fina³u turnieju.

,,Ma³y Fina³,, mecz o miejsca III- IV
GÓRNIK Wa³brzych - PYRA Poznañ  40 : 57 STATYSTYKI

W meczu o III miejsce, Pyra Poznañ pokona³a Górnik Wa³brzych i zdoby³a br±zowe medale mistrzostw Polski. To na pewno wielki sukces zespo³u z Poznania. Sukcesem jest tak¿e czwarte miejsce Wa³brzyszan, na których strefê medalow± przed rozpoczêciem turnieju liczyli chyba jedynie najwierniejsi kibice zespo³u. Pyra wygra³a pierwsz± czê¶æ gry a¿ 15:2, co mia³o du¿y wp³yw na przebieg spotkania. Du¿e brawa dla obu dru¿yn.

,, Fina³,, mecz o miejsca I -II WKK Wroc³aw - POLONIA Warszawa  43 : 41 STATYSTYKI

WKK do przerwy prowadzi³o 24:15. Oba zespo³y gra³y na niskiej skuteczno¶ci. W trzeciej ods³onie Czarne Koszule zaczê³y odrabiaæ sukcesywnie straty, by po 30 minutach remisowaæ z Wroc³awianami 29:29. Emocje w ostatniej kwarcie godne meczu o z³oto. Pocz±tek tej ods³ony gry to cztery kolejne celne rzuty wolne Micha³a Kapy z WKK i 4-punktowe prowadzenie dru¿yny z Wroc³awia. Odpowied¼ Kierlewicza za 2 i kolejne 4 punkty z rzêdu WKK, którego przewaga w 34 minucie siêgnê³a 6 punktów. W 35 minucie na parkiet wchodzi Filip Ko³akowski, który swoj± obecno¶æ zaznacza celnym rzutem z gry i zbiórka w obronie oraz w 39 minucie celnym rzutem za 3 zmniejszaj±c przewagê Wroc³awia do zaledwie 3 punktów. Po punktach Scibisza w 40 minucie, WKK prowadzi 43:38 i nie da ju¿ sobie zabraæ zwyciêstwa i z³otych medali pomimo celnego rzutu za trzy Grabarczyka na 10 sekund przed koñcem meczu. Polonia mia³a jeszcze swoj± szansê rzucaj±c rzuty wolne na 10 sekund przed koñcem, ale nie wykorzysta³ ich Micha³ Kierlewicz. po szybkim przewinieniu Polonii, na 6 sekund do koñca nie trafiaj± wolnych i Wroc³awianie, ale Polonia nie wykorzystuje kolejnej szansy i traci pi³kê. WKK w z³ocie. Polonia srebrna.


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

OFICJALNA-STRONA-MP-U-14

http://www.gornikwalbrzych.blogspot.com/

http://www.gornikwalbrzych.info/

FOTO-MICHA£       FOTO-BEATA        FOTO-ADAMWYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 MVP KRÓL STRZELCÓW ALL-STARS najlepsza piatka
     
 Micha³ Kapa
 WKK Wroc³aw
 Wojciech  Fr±ckowiak
 MKK PYRA Poznañ
M. Szymanowski (GÓRNIK) E. Chmielewski (PYRA)
M.Kierlewicz (POLONIA) P.¦cibisz i W. Melone (WKK)KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 I MISTRZ POLSKI  - Z³oci medali¶ci - WKK Wroc³aw  (dolno¶l±skie)
 
 II WiceMISTRZ POLSKI  - Srebrni medali¶ci  MKS POLONIA Warszawa  (mazowieckie)
 
 III Br±zowi Medali¶ci Polski   MKK PYRA Poznañ (wielkopolskie)
 
 IV miejsce -  JKKS GÓRNIK Wa³brzych (dolno¶l±skie)
 
 V miejsce UKS JAGIELONKA Warszawa  (mazowieckie)
 
 VI miejsce BASKET TEAM Opalenica (wielkopolskie)
 
 VII miejsce - MKKS Rybnik  (¶l±skie)
 
 VIII miejsce - TKM W³oc³awek  (kujawsko-pomorskie)
 

,, TOP 5,, - NAJLEPSI W STATYSTYKACH (w klasyfikacji ¶rednie na mecz)

 PUNKTY ZBIÓRKI ZA TRZY PRZECHWYTY
       
1 Fr±ckowiak 18,8  5 Pyra
2 Cie¶lakiewicz 14 TKM
3 Orysiak 13,5 Jagielonka
4 Stopierzyñski 12,5 Team
5 Kapa  12,2 Pyra  
1 Grocki 15,5 Rybnik
2 Cie¶lakiewicz 14,7 TKM
3 Orysiak 12,8 Jagiellonka
4 Wi¶niewski 12,3 TKM
5 Kapa 10,8 WKK  
1 Matusiak 2,3 TKM
2 Fr±ckowiak 2,2 Pyra
3 Kaczmarek 1,3 Team
4 Mijakowski 1  Polonia
5 Misiak 0,8 TKM
1 Walczak 3 Jagiellonka
2 Misiak 2,8 TKM
3 Tatarek 2,6 MKS Polonia
4 Kierlewicz 2,4  Polonia
5 Marchlewski 2,3 TKM  

 BLOKI EVAL 
    
1 Wi¶niewski 2 TKM
2 Chmielewski 1,8 Pyra
3 Szmidt 1,6 Górnik
4 Cie¶lakiewicz 1,3TKM
5 Kurpisz 1,3 Team
1 Grocki 16,5 Rybnik
2 Orysiak 16  Jagiellonka
3 Chmielewski 13,2  Pyra
4 Gruszczyñski 12,5 Team
5 Wi¶niewski 11,5 TKM
1 Fr±ckowiak 4  Pyra
2 Stankowski 2,8  Basket
3 Kierlewicz 2  Polonia
4 Ko³akowski 2Polonia
5 Grocki 2 Rybnik


Sk³adam serdeczne podzieñkowania organizatorom  za zaproszenie na Finaly do Opalenicy,a klubowi MKKS Rybnik za transport do Opalenicy

Czekamy na wasze opinie o tegorocznych MP U-14

Zibi  Zbyszek Bytomski gg 10279509 mail: zbyszekbytomski@gmail.com

Komentarze
szybki777 dnia czerwiec 08 2011 19:44:17
Swego czassu wspomina³em na forum, ¿e Jagiellonka Warszawa 97 to dobry zepo³, ale ...zw³aszcza na swoim parkiecie. Kiedy napisa³em tak± opinniê liczne g³osy krytyczne spad³y na mój komentarz. Pisa³em tak bo tak jest. Jagiellonka to dobry zespó³, ale w³asny parkiet i sêdziowie jej wyra¼nie sprzyjaj±..
Dzi¶ jeszce siê mecz nie skoñczy³, a potwierdzenie widoczne : wynik meczu w fina³ach z Poloni± Warszawa, z któr± to w lidze by³ bilans 1 : 1.
bodzio dnia czerwiec 11 2011 21:13:36
Jagiellonka zagra³a bardzo dobry pierwszy mecz w strefie z Poloni± wiec nie wiem czemu doszukujesz siê wygranej w sêdziach.Jest to niesprawiedliwe,a co do meczu w grupie na fina³ach zagrali bardzo s³abo jak zreszt± ca³y turniej.Z mojej strony tyle ci co byli obecni na wszystkich meczach wiedz± jak by³o.
nusiek71 dnia czerwiec 13 2011 13:19:00
Witam Ogólnie mistrzostwa zorganizowane bardzo poprawnie. Mo¿na by oczywi¶cie marudziæ na to i owo ale po co?. Dru¿yny pokaza³y kawa³ dobrej koszykówki udowadniaj±c tym samym ¿e dotarcie do najlepszej ósemki w kraju nie by³o dzie³em przypadku. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz na któr± tak naprawdê nie mia³ wp³ywu organizator. Jak PZKOSZ dobiera sêdziów do turniejów tej rangi. W meczu o III miejsce sêdzia (ten wy¿szy wzrostem) pope³ni³ tyle b³êdów ¿e powinien zabraæ siê za sêdziowanie gry w pche³ki na poziomie U6. Nie sugerujê tutaj ¿e Górnik przegra³ przez sêdziowanie Pyra w tym dniu by³a lepsza i wygra³a zas³u¿enie. Nie zmienia to jednak faktu ¿e "sêdzia" by³ do bani (a mo¿e na bani???) Nie zuwa¿enie ewidentnego faulu (niebezpieczny cios ³okciem w g³owê) po którym zawodnik górnika nie podniós³ siê z parkietu to raz. Odgwizdanie pi³ki poza boiskiem i szukanie u drugiego sêdziego pomocy we wskazaniu kto ma rozpocz±æ grê, podczas gdy sam sta³ metr od akcji to dwa. Gwizdanie faulu zawodnikowi któremu przeciwnik skoczy³ od ty³u na plecy - trzy. Nie zauwa¿enie jak jeden z zawodników depta po nogach drugiemu który le¿y na parkiecie - cztery. Takich sytuacji by³o w tym meczy jeszcze wiêcej A dlaczego? Bo zqawodnik wie, ¿e jak sêdzia nie reaguje to znaczy ¿e na to pozwala. Aby oddaæ sprawiedliwo¶æ dodam ¿e myli³ siê (albo raczej nie widzia³) w obie strony. Bior±c jednak pod uwagê to w jaki sposób ten¿e "sêdzia" spêdzi³ noc poprzedzaj±c± mecz nie dziwi mnie poziom jego sêdziowania oraz sposób w jaki odpowiedzia³ w stronê kibica który zwróci³ mu uwagê nt jego decyzji W koñcu kto z nas jest w pe³ni sprawny gdy wyst±pi u niego "zespó³ dnia poprzedniego" ? ¯yczê temu "sêdziemu" aby kiedy¶ je¶li bêdzie mia³ okazjê obejrzeæ swoje ¿enuj±ce "sêdziowanie" zaczerwieni³ siê i zastanowi³ nad sob±. Takie sêdziowanie mo¿e byæ gro¿ne dla zdrowia m³odych zawodników drogi panie Niech pan to we¼mie pod uwagê zanim przed kolejnym meczem przebaluje pan ca³± noc
Podsumowuj±c : poza wymienionym wy¿ej blama¿em na który jak wspomnia³em organizator nie mia³ wp³ywu, fina³y mo¿na uznaæ za udane. WKK i Polonia wygra³y zas³u¿enie By³y poza zasiêgiem inyych Natomiast rozk³ad miejsc 3-8; tu móg³ wygraæ ka¿dy co pokaza³y wyniki i dramaturgia wiêkszo¶ci spotkañ które czêsto roztrzyga³y siê w ostatnich minutach. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich i do zobaczenia za rok smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
czy Polacy ustawiali strefe ?
czy Polacy ustawiali strefe ?
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi