News: Turniej Kadetów ,,Ursynów Cup,, rocz.1996/97 Warszawa 2-4.IX.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 17:13:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Kadetów ,,Ursynów Cup,, rocz.1996/97 Warszawa 2-4.IX.2011
Turnieje Podsumowanie
 Zakoñczenie odbywa³o siê po ka¿dym meczu o miejsca , nagrody by³y ufundowane przez Urz±d Dzielnicy Ursynów ( puchary i koszulki Nike i Jordan ze sklepu Kicks ) oraz Agorê ( filmy , gry komputerowe i gad¿ety firmowe) Wielkim wsparciem okaza³a siê ¶cis³a wspó³praca z Panem Dyrektorem Gimnazjum nr 92 Mariuszem Karczewskim dziêki , któremu ten turnie siê odby³. Wy¿ywienie organizowa³a firma Prima Catering Pana Dariusza Kurka ( wielkie dziêki) zespo³y przyjezdne spa³y w akademiku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej . Ogólnie pomimo du¿ej dysproporcji umiejêtno¶ci gry w basket turniej nale¿y uznaæ za bardzo udany ju¿ teraz zapraszam za rok na kolejn± edycjê dla rocznika 1997 )

Z szacunkiem organizator i trener Jarek £ukasiewicz.

Grupa A

1 MKS Polonia Warszawa  3 / 0
2 UKS Pu³aski Praga P³n.  2 / 1
3 STK Legia Warszawa 1 / 2
4 UKS Bia³o –Czarni Kra¶nik 0 / 3

MKS Polonia Warszawa – STK Legia Warszawa 127:20
UKS Bia³o Czarni Kra¶nik- UKS Pu³aski Praga P³n. 54:72
MKS Polonia Warszawa – UKS Pu³aski Praga P³n.100:20
MKS Polonia Warszawa – UKS Bia³o Czarni Kra¶nik 137:39
UKS Pu³aski Praga P³n.- STK Legia Warszawa 69:47
STK Legia Warszawa – UKS Bia³o Czarni Kra¶nik 59:45

Grupa B

1 UKS Gim 92 Ursynów  3 / 0
2 STS Nowy S±cz  2 /1
3 GOSiR Piaseczno 1 / 2
4 UKS Trójka ¯yrardów 1 /2

UKS Gim 92 Ursynów- GOSiR Piaseczno 111:41
STS Nowy S±cz – UKS Trójka ¯yrardów 63:64
UKS Gim 92 Ursynów- UKS Trójka ¯yrardów 149:37
GOSiR Piaseczno– STS Nowy S±cz 41:52
UKS Gim 92 Ursynów- STS Nowy S±cz 124:35
GOSiR Piaseczno- UKS Trójka ¯yrardów 59:56

mecz o miejsca 5-8 GOSiR Piaseczno- STS Legia Warszawa 68- 70 po dogrywce
mecz o miejsca 5-8 STS Legia Warszawa – UKS Bia³o- Czarni Kra¶nik 59-45

I pó³fina³ STS Nowy S±cz- MKS Polonia 20:100
II pó³fina³ UKS Pu³aski Praga P³n. – UKS Gim92 Ursynów 45:75


W drugim dniu turnieju mielismy do czynienia z kontynuacj± dominacji dwóch zespo³ów, zwyciêzców grupy A -MKS POLONIA WARSZAWA oraz zwyciêzców grupy B UKS GIM 92 URSYNÓW. W pierwszej z wymienionych dru¿yn obserwowali¶my popis ze strony trójki kadrowiczów Polski: Oskara Malinowskiego, Grzegorza Kulki oraz Kamila Jarosza. Znakomicie spisa³a siê równie¿ pozosta³a czê¶æ dru¿yny co poskutkowa³o bezapelacyjnymi zwyciêstwami tego zespo³u. W dru¿ynie gospodarzy mogli¶my zobaczyæ jak znakomicie radz± sobie nowi zawodnicy GIM-u: Majchrzak Wojciech, Repeka Bohdan oraz Zywert Kamil. Ostatni z wymienionych szczególnie doceniany za spektakularne asysty i doskona³e rozgrywanie pi³ki. Majchrzak Wojciech ¶wietnie spisa³ sie na grze podkoszowej, zdobywaj±c punkty, zbióki i cenne przechwyty. Bohdan Repeka podobnie jak Wojtek jest znakomitym ¶rodkowym graczem, dzisiaj popisa³ siê tak¿e ¶wietn± skuteczno¶ci± rzutów z pó³dystansu. Pozostali zawodnicy rewelacyjnie wspó³grali z nowymi graczami tworz±c jednolit± siln± dru¿yne. Na wyró¿nienie zas³uguja ¶wietni gracze UKS-u: Jan Bielecki, Adrian Leszczyñski, Jakub Skalski oraz Piotr Paw³owski.

Na koniec drugiego dnia turnieju mieli¶my okazje obserwowaæ wyj±tkowo zaciêty mecz miêdzy GOSIR PIASECZNO a STS LEGIA WARSZAWA, by zadecydowaæ o zwyciêstwie której¶ z dru¿yn nale¿a³o rozegraæ dogrywkê, podczas której to STS LEGIA WARSZAWA uzyska³a dwu-punktowe zwyciêstwo.


mecz o 7 miejsce GOSiR Piaseczno- UKS Bia³o- Czarni Kra¶nik 83:41
mecz o 5 miejsce OSiR Trójka ¯yrardów- STK Legia 72:51
mecz o 3 miejsce STS Wikar Nowy S±cz – UKS Pu³aski Praga P³n. 40:25

Mecz o 3 miejsce bez historii zespó³ Pu³askiego Praga P³n. nie sprosta³ góralom z Nowego S±cza i przegra³ zdecydowanie , w meczu o grê o miejsca 5-8 przed spotkaniem o trzecie miejsce odby³ siê mecz OSiR Trójka ¯yrardów- UKS Bia³o- Czarni Kra¶nik wyrównany mecz zespo³ów opartych o rocznik 1997 do koñca trzyma³ w napiêciu jednak zespó³ z ¯yrardowa okaza³ siê lepszy o 10 pkt, w meczu o 7 miejsce zespó³ z Piaseczna zdecydowanie ogra³ m³odszych kolegów o rok z Kra¶nika, w spotkaniu o 5 miejsce Legia nie da³a rady ¯yradowiakom i przegra³a zdecydowanie nie podejmuj±c walki pomimo, ¿e zespó³ z OSiRu to w wiêkszo¶ci ch³opcy z rocznika 1997. 

FINA£  Polonia Warszawa – UKS Gim Ursynów  92 63:61

Fina³ to scenariusz wspania³ego spotkania obfituj±cego w wiele dramatycznych momentów, pocz±tek meczu to dominacja Polonii , lecz szybka reakcja i kontrola wyniku przez Ursynowiaków i po pierwszej po³owie prowadzenie UKSu 34:33 potem wymiana ciosów punkt za punkt. Koñcówka to istny horror , opis ostatniej minuty ( rzut Zywerta Kamila na wynik 59:60 dla Polonii, strata zawodników czarnych koszul przechwyt i rzut celny za dwa Bohdana Repeki i prowadzenie UKSu 61:60 , akcja d³uga zespo³u z Konwiktorskiej 6 i rzut celny za 3 pkt. Wieluñskiego ( kadrowicza Polski) . 21 sekund do koñca akcja Gimu 92 Zywert Kamil podejmuje akcjê indywidualn± i oddaje dwa rzuty niestety niecelne ( komentarze co niektórych , ¿e sêdziowanie by³o nie obiektywne mogê skwitowaæ tym , ¿e wg mnie Kamil powinien 8 sekund przed koñcem wykonywaæ dwa rzuty wolne po prostu jeszcze raz zaznaczam, jest to zdanie moje jako trenera i ka¿dy obserwuj±cy ten mecz mo¿e siê z tym nie zgadzaæ i mieæ odmienne zdanie ) Niestety zbiórka po drugim niecelnym rzucie zespo³u Polonii i kontrola w posiadaniu pi³ki do koñca czasu gry. 

Jako trener mogê oba zespo³y pochwaliæ ze determinacjê i realizacjê za³o¿eñ taktycznych podczas gry, zmienny systemy obron ( gra w obronie to domena obu zespo³ów ) Widaæ by³o go³ym okiem , ¿e zespó³ Polonii ma dopracowane systemy gry w ataku, UKS niestety dopiero rozpocz±³ doskonalenie tego elementu i w wiêkszo¶ci akcji w ataku opiera³ grê o najprostsze rozwi±zania zas³on do pi³ki lub od pi³ki ale rzadko to przynosi³o skutek wymierny w punktach. Niestety podczas meczu mia³a miejsce ma³a tragedia pod koniec drugiej kwarty podstawowy zawodnik Ursynowiaków wychowanek UKSu Adi Leszczyñski uleg³ kontuzji uszkodzenia ko¶ci rêki przy próbie z³apania Kamila Jarosza na ofensa ( 4.09 mia³ operacjê rêki ca³y zespó³, po meczu pojecha³ do niego do szpitala wrêczaj±c mu puchar z misiem Ursynkiem za 2 miejsce)

Za grê nale¿y pochwaliæ w Polonii Wieluñskiego za perfekcyjne prowadzenie gry , Kulkê za bezwzglêdn± egzekucjê i grê w obronie ( MVP i najlepszy strzelec) ,Malinowskiego za grê na tablicach i bezwzglêdn± walkê z Majchrzakiem ( wybitny wystêp obydwu graczy) info dodatkowe w rozgrywkach na tej pozycji w Ukasie bêdzie wsparcie Szymona Szymañskiego i Kuby Karwoskiego, bardzo dobry wystêp Kamila Jarosza i dla niego wielka pochwa³a za przeprosiny za przyczynienie siê do kontuzji Leszczyñskiego ( fair play – jak bym mia³ dodatkow± nagrodê bym go za ten gest uhonorowa³ – ¶wiadczy to o bardzo dobrym wychowaniu i kulturze gracza) Sampo³owski te¿ doskona³y mecz w szczególno¶ci w obronie ( zmuszanie przez podwojenia do pozbywania siê pi³ki przez Kamila Zywerta)

W zespole UKSu doskona³e zawody Zywerta Kamila ( penetracje , podania , zbiórki , asysty , bloki po prostu cz³owiek orkiestra ) Majchrzak Wojtek pomimo ¿e mia³ w po³owie 2 kwarty 4 przewinienia dogra³ prawie mecz do koñca 5 sekund przed koñcem wypad³ , wiele zbiórek i punktów – zatrzymanie w ataku Malinowskiego z Polonii, Repeka Bohdan wiele celnych rzutów trochê s³abiej w obronie , Jan Bielecki w drugiej kwarcie spad³ za 5 przewinieñ niestety nie ud¼wign±³ ciê¿aru tego meczu ale umiejêtno¶ci i mo¿liwo¶ci gry ma prze ogromne ( bardzo silny gracz mog±cy wystêpowaæ na pozycjach od 2 do 4 wypadniêcie jego za faule to jedna z przyczyn pora¿ki tak samo jak i kontuzja Leszczyñskiego do momentu kontuzji dwie celne trójki i niez³a gra w obronie ) , wielkim sukcesem by³y wystêpy wychowanków UKSu z rocznika 1997 Skalski Kuba 14 punktów , wiele zbiórek i dwa spektakularne bloki, Szymanowski Pawe³ w decyduj±cym momencie celny rzut za 3 punkty , niestety 1 na dwa z osobistych ( ogólnie wolne s³abo ca³y zespó³) Paw³owski w obronie bardzo dobrze niestety w ataku wystraszony i zablokowany psychicznie a staæ go na bardzo dobr± grê , w rotacji by³ jeszcze Bernat trochê zagubiony ale i tak za wystêp pozytywna ocena.


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 MKS Polonia Warszawa
2 UKS Gim 92 Ursynów
3 STS Nowy S±cz
4 UKS Pu³aski Praga P³n.
5 UKS Trójka ¯yrardów
6 STK Legia Warszawa
7 GOSiR Piaseczno
8 UKS Bia³o –Czarni Kra¶nik
 MVP: Grzegorz Kulka ( POLONIA Warszawa )
Najlepszy strzelec: Grzegorz Kulka ( POLONIA Warszawa )
MVP zespo³u Polonii Wieluñski ,
MVP Ursynowa Zywert Kamil
MVP Nowego S±cza Kmak
MVP Pu³askiego Nowakowski Adam
MVP ¯yrardowa Ignatiuk
MVP Legii Otto 
MVP Piaseczna Banowicz
MVP Bia³o- Czarnych Kra¶nik Boroñ.


FOTO-ORGANIZATOR


SONDA
Kto wygra turniej Ursynów Cup 2011
Polonia Warszawa (49)56%56%
Pu³aski Praga P³n. (0)0% 
STK Legia Warszawa (1)1%1%
Bia³o-Czarni Kra¶nik (2)2%2%
GOSiR Piaseczno (1)1%1%
UKS Gim 92 Ursynów (18)21%21%
STS Nowy S±cz (7)8%8%
UKS Trójka ¯yrardów (9)10%10%

£±cznie oddano 87 g³osów

Komentarze
Pawcio dnia sierpie 21 2011 19:06:26
s³abiutka ta obsada, Polonia, a potem d³ugo nic....
zibi dnia sierpie 21 2011 22:41:28
Pawcio nie pisz ¿e POLONIA i d³ugooo nic..zapomnia³es o GIM 92 Ursynów dru¿yna wzmocniona zawodnikami POLONI 2011 o nazwiskach poczytasz w plotkach ploteczkach

my¶lê ¿e bêdziesz na bie¿±co pisa³ co siê dzieje na turnieju
Pawcio dnia sierpie 22 2011 09:14:00
Zbyszku nie zapomnia³em , ale chyba nie wierzysz ze po kilku treningach Ursynów bêdzie gra³ jaki¶ wielki basket??

na turnieju na pewno bêdê , wiêc je¶li chcesz relacje tez postaram siê jakies zamie¶ciæsmiley
Pawcio dnia wrzesie 03 2011 22:42:46
Zbyszku mimo i¿ obiecalem relacje to jednak musze ciê zawie¶æ , turniej poza 2 druzynami stoi na do¶æ niskim poziomie i po prostu nie ma co komentowaæ , zgodnie z przewidywaniami w finale jutro spotka siê Polonia i gospodarze z Ursynowa wzmocnieni ch³opcami z Polonii 2011, o klasie przeciwników niech ¶wiadczy ¿e przegrywali wszystkie mecze róznica 80 i wiêcej punktów.
IMO róznica klas miêdzy zespo³ami sprawia ¿e takie "widowiska" s± momentami zenuj±ce. 20:100 dzi¶ w pólfinale.......... bez komentarza.
szybki777 dnia wrzesie 03 2011 23:23:01
A jak obstawiasz wynik fina³u?
Polonia Warszawa czy Gimnazjum 92 z po¶ci±ganymi z ca³ej Polski przez Mi³oszewskiego ch³opcami? Kto lepiej prezentowal sie w grze na tym turnieju dotychczas? Zywerty graj± czy tylko jeden z nich?
Pawcio dnia wrzesie 04 2011 22:03:23
Fina³ Turnieju
Generalnie mecz zaciêty od pocz±tku do konca , powiem ¿e zaskoczy³o mnie jak ³adnie wkomponowali siê nowi ch³opcy w druzyne Ursynowa.Zagrali solidny basket który je¶li bedzie wiêcej zrozumienia i zaufania na pewno wejdzie na jeszcze wy¿szy poziom.Z braci Zywertów w turnieju gra³ tylko Kamil , solidnie i na wysokim poziomie, wysocy troche s³abiej , do¶æ szybko z³apali zagro¿enie faulami choæ Majchrzak spadl za 5 faul dopiero na 5 sek przed koncem meczu.
Je¶li chodzi o gre ,to Poloni zupe³nie nie siedzia³o z dystansu , wpad³o doslownie kilka rzutów reszta punktów z pomalowanego i z osobistych.
Rzuty z dystansu zdecydowanie lepiej wychodzi³y gospodarzom , no ale to ich hala wiêc to oczywiste.
Polonia w trakcie turnieju straci³a kilku zawodników z rotacji choæ trzeba podkre¶lic ¿e pierwsza piatka by³a w dobrej dyspozycji do konca.Dzi¶ Polonia gra³a 6-7 zawodnikami ca³y mecz , Urysnow mia³ wiecej rotacji.Mecz w ostatniej minucie na korzy¶æ Polonii przewa¿y³ rzut za 3 Marcina Wieluñskiego , brawa za decyzje w sytuacji gdy rzut z dystansu nie siedzismiley.Toczy³ siê tak¿e pojedynek o krola strzelców turnieju , po 4 meczach Grzegorza Kulkê(111 pkt /4 meczach) i Kamila Zywerta(105 pkt) dzieli³o 7
punktów róznicy , wynikiem 136 pkt w 5 meczach rywalizacje o króla strzelców wygra³ zawodnik Polonii , który zosta³ tak¿e MVP turnieju.
Szczególne uk³ony dla organizatorów za wspania³e nagrody dla dru¿yn , to zwykle do¶æ wstydliwy temat ,a tu na Ursynowie bardzo mi³a niespodzianka , ch³opcy byli pod wra¿eniem fajnych nagród.!!
Oby czê¶ciej takie podej¶cie do tematu , w koñcu tych ch³opców nie rozpieszcza ani zwi±zek ani kluby.
Pawcio dnia wrzesie 07 2011 13:13:49
Brawa dla trenera Jarka za organizacjê turnieju i profesjonaln± analizê meczu fina³owego.
wos dnia wrzesie 08 2011 11:01:28
Pozdrowienia z Opalenicy dla przyjació³ z Gimn. 92 - trenerów, zawodników i ich rodziców smiley. Oj by³oby teraz z takimi wzmocnieniami z Sierakowa i Ko¶ciana ciê¿ko z wami powalczyæ z naszym 97-rocznikiem- ale zawsze mo¿na spróbowaæ - zapraszamy na sparing do nas (trasê ju¿ macie przetart± smiley).
No i gratulujê organizacji turnieju smiley. Jeszcze raz pozdrawiam
Pawcio dnia wrzesie 13 2011 14:13:39
Nie bardzo rozumiem sens meczu Opalenica 97 vs Ursynów 96 .
Dla warszawiaków ¿adne wyzwanie, szkoleniowo korzy¶ci tez nie widzê, a dla Opalenicy ciê¿kie bêckismiley).

No ale mo¿e jest jakis aspekt ktorego nie znamsmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dziewczyny 13
dziewczyny 13
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi