News: 5 Torneo Internazionale MiniBasket Cita di Fermo Italia 5-9.VII.2011r - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 16:07:03
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

5 Torneo Internazionale MiniBasket Cita di Fermo Italia 5-9.VII.2011r
Turnieje Podsumowanie
 5 Torneo Internazionale MiniBasket Citta di Fermo Italia 5-9.VII.2011r

Ka¿dego lata od roku 2008  klub koszykarski z województwa warmiñsko-mazurskiego NENUFAR 5 E³k wyje¿d¿a na Turniej Mini koszykówki do S³onecznej Italii. Fermo to górzysta miejscowo¶æ po³o¿ona w ¶rodkowej czê¶ci W³och oddalona od morza adriatyckiego o kilka kilometrów. Podro¿  z E³ku do Fermo trwa³a 30 godzin (2200 km). W autokarze dzieci ogl±da³y filmy, a tak¿e ¶piewa³y Karaoke. Po przyje¼dzie zostali¶my zakwaterowani w hali sportowej umiejscowionej na wzgórzu, sk±d mo¿na podziwiaæ przepiêkne widoki. Gospodarze turnieju przygotowali dla ka¿dego smaczn± kolacje a tak¿e ka¿dy otrzyma³  pami±tkowa koszulkê, czapeczkê z logo Festiwalu oraz turniejowy folder z foto - prezentacja wszystkich 16-tu dru¿yn i programem meczy. Drugiego dnia pobytu od rana rozpoczê³y siê koszykarskie zmagania. Klub UKS 5 NENUFAR E³k  reprezentowany jest przez dwie dru¿yny

NENUFAR 1 (ch³opcy)
NENUFAR 2 ( mix ch³opcy-dziêwczêta)

O godz 17.00 rozpoczê³a siê ceremonia otwarcia Turnieju. Wszystkie  dru¿yny prowadzone przez werblistów  i halabardników w strojach regionalnych przemaszerowa³y  w±skimi uliczkami starego miasta do ¶redniowiecznego Rynku, tam organizatorzy oficjalnie otwarli turniej. Zosta³y odegrane hymny narodowe (Polski, Serbii, Wêgier i W³och) Dzieci z ka¿dego kraju piêknie od¶piewa³y swój Hymn. Po ceremonii otwarcie na rynku dzieci dostali kolacje a nastêpnie mia³y trochê czasu wolnego na smaczne w³oskie lody.

Kolejny dzieñ festiwalu to rozgrywki w grupie. Ch³opcy z Nenufara 1 z bilansem 2-1 awansuj± do æwieræfina³ów. Najwiêksz± atrakcj± dla dzieci to pla¿owanie i k±piele w ciep³ym, i spokojnym morzu. Dru¿yna NENUFARA 1 po zaciêtym i emocjonuj±cym  æwieræfina³owym spotkaniu uleg³a czterema punktami ch³opcom z nadmorskiego kurortu.W kolejnym spotkaniu podopieczni Edwarda Traskowskiego w play-off o miejsca 5-8 spotkali siê z gospodarzami turnieju Fermo. Widaæ by³o ¿e m³odzi polscy zawodnicy chcieli zamazaæ plamê z poprzedniego przegranego meczu. Lilie wodne stanêli na wysoko¶ci zadania i zdecydowanie pokonali gospodarzy turnieju. W ostatnim dniu zawodów w przepiêknej scenerii starego rynku uczniowie Szko³y Podstawowej NR  5 w E³ku rozegrali mecz o V – miejsce, z ch³opcami ze stolicy W³och. Po trzech wyrównanych kwartach, ostatnia ods³ona meczu nale¿a³a dla Polaków. Druga dru¿yna Nenufara z³o¿ona z wiêkszo¶ci z dziewczynek i ch³opców z rocznika 2000 w ostatnim meczu  o miejsce XV-XVI przegra³a z zespo³em Wêgierskim z³o¿onym tak¿e z dziewczynek i ch³opców. Chod¼ w tym roku maluchy nie zajê³y wysokiego miejsca, jeste¶my pewni wraz z trenerami, ¿e za rok uda im siê osi±gn±æ du¿o wiêcej.


UKS NENUFAR 5 E³k 1 – Wyniki:

NENUFAR 1 E³k – Sutor Montegranado (Italia)  72 : 20
NENUFAR 1 E³k -  Minibasket Roseto (Italia)     53 : 33
NENUFAR 1 E³k  – Aurora Basket Jesi  (Italia)    32 : 51

drugie miejsce w grupie -  awans do æwieræfina³u

Æwieræfina³: NENUFAR 1 E³k – Porto San Giorgo Basket (Italia) 34 : 39
Play-Off V- VIII: NENUFAR 1 E³k -  Viktoria Basket Fermo 47 : 20
Mecz o V miejsce: NENUFAR 1 E³k – Alfa Omega BK Roma 38 : 27
Sk³ad oraz zdobycze punktowe:

4 PIERCZYK KRZYSZTOF 11+6+5+6+14+6=48
5 ¦MIGIELSKI MACIEJ 6+6+2+8+10+3=35
6 KOZ£OWSKI PIOTR 13+13+0+3+9+=40
7 GUTOWSKI SZYMON 0+0+0+2+0+2=4
8 RADGOWSKI MICHA£ 0+3+0+0+0+0=3
9 SKUBICH DAMIAN 8+2+12+2+1+0=25
10 KOLENDA £UKASZ 11+17+7+7+8+11=61
11 WI¦NIEWSKI SZYMON 0+0+0+5+1+3=9
12 WI¦NIEWSKI BARTEK 2+5+0+0+0+0=7
13 £EPKOWSKI SEBASTIAN 15+0+0+0+4+5=24
14 MOCARSKI RAFA£ 8+0+2+0+0+6=16
15 SARR MALINOWSKI 0+0+0+0+0+0=0

UKS NENUFAR 5 E³k 2 – Wyniki:

NENUFAR 2 E³k– Giocare Insieme Bologna (Italia) 10 :120
NENUFAR 2 E³k– Alfa Omega Roma (Italia) 14 : 66
NENUFAR 2 E³k– Porto San  Giorgo (Italia)  19 : 74

IV miejsce w grupie w kolejnych meczach rywalizacja o miejsca 9/16

NENUFAR 2 E³k –  Minibasket Roseto 2 : 61
NENUFAR 2 E³k – Sutor Montegranaro 19 : 54
o miejsce XV-XVI NENUFAR E³k 2 - (Wêgry) 25 : 37

Sk³ad dru¿yny oraz zdobycze punktowe:

5 PROKUDA ALEKSANDRA 1+0+0+2+0=3
6 JONIK JULIA 0+0+0+0+0=0
7 EJZA CEZARY 3+2+7+3+0=15
9 ¦WI¡TKOWSKI £UKASZ 0+2+0+0+0=2
10 KUJAWA KLARA 0+0+0+0+0=0
11 GOLICZEWSKA ALEKSANDRA 1+6+0+1+12=20
12 £OWCZYK EMILIA 2+0+0+0+0=2
13 GLIÑSKI KRYSTIAN 0+0+0+1+2=3
14 PRZE¬DZIECKI ADRIAN 0+3+4+8+7=22
15 KOWALEWSKA ADRIANNA 0+0+0+0+0=0
16 DÊBOWSKA ANGELIKA 0+0+2+0+0=2
17 STARZOMSKA LAURA 4+2+6+4+6=22


Pogoda i humory dopisuj±, przed nami kolejne mecze i atrakcje. W drodze powrotnej w planie zwiedzanie Rzymu i Watykanu.

Z Kart Historii  - Miejsca NENUFARA w poprzednich Turniejach

2011 V Fermo  V miejsce  NENUFAR rocznik 1999 i m³odsi (trener Edward Traskowski)
2010 IV Fermo IV – miejsce NENUFAR rocznik 1998 i m³odsi (trener Edward Traskowski)
2009 III Fermo VII – miejsce NENUFAR rocznik 1997 i m³odsi (trener Edward Traskowski)
2008 II Fermo XII – miejsce NENUFAR rocznik 1997 i m³odsi (trener Edward Traskowski)
2007 I Fermo VI – miejsce  £om¿yczka ( Nenufar: Mocarski Marcin  i £owczyk Maciej) (trener Edward Traskowski)

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI-EDEK

OFICJALNA-STRONA-NENUFARA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
wyk³ad w III LO
wyk³ad w III LO
LOSSM PZKosz
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi