News: III Turniej „W³oc³awek Cup” U-16 rocz.1996/97 W³oc³awek 30.IX-2.X.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 15:10:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Turniej „W³oc³awek Cup” U-16 rocz.1996/97 W³oc³awek 30.IX-2.X.2011
Turnieje Podsumowanie
 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI
KADETÓW  (z rocznika 1996-97)


Kadeci TKM zwyciê¿aj± W³oc³awek CUP cz. II
W niedzielê zakoñczy³ siê III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów W³oc³awek CUP (rocznik '96 i m³odsi). By³ to kolejny emocjonuj±cy weekend dla fanów koszykówki m³odzie¿owej we W³oc³awku. Tydzieñ wcze¶niej, w I czê¶ci turnieju, grali bowiem m³odzicy.

W turnieju wziê³o udzia³ sze¶æ zespo³ów. Obok gospodarzy - TKM
W³oc³awek, zagrali Wilki Morskie Szczecin, Bryza Kolbudy, Basket
Kwidzyn, Legion Legionowo i Duet W³oc³awek. Taka obsada mia³a
zagwarantowaæ walkê i emocje w ka¿dym meczu oraz zaskakuj±ce wyniki.

Nie zawiedli siê ci, którzy ogl±dali zmagania m³odych koszykarzy. W
zasadzie ka¿dy zespó³ by³ gro¼ny i ka¿dy móg³ zaskoczyæ przeciwnika
swoj± gr±. Bryza Kolbudy gra³a bardzo dynamicznie, ¶wietnie w obronie
i skutecznie w ataku. Widaæ by³o, ¿e podopieczni Jacka Szymkiewicza
(m.in. by³ego zawodnika Polpharmy Starogard Gdañski) s± zdeterminowani
i z zimn± krwi± dokonywali egzekucji po ka¿dym b³êdzie rywala, czy to
zdobywaj±c ³atwe punkty z kontrataku czy celnie trafiaj±c z dystansu.

Basket Kwidzyn zachwyca³ rado¶ci± i swobod± gry. Koszykarze mieli do
siebie pe³ne zaufanie, nieraz pokazuj±c zagrania, których nie
powstydziliby siê zawodnicy ekstraklasy. Basket pokaza³ wolê walki w
ostatnim pojedynku turnieju. Od wyniku niedzielnego spotkania z TKM
W³oc³awek uzale¿nione by³o kto (TKM, Bryza, Basket) zajmie miejsca
1-3. Aby wyprzedziæ gospodarzy na podium turnieju, Basket musia³
pokonaæ TKM ró¿nic± co najmniej 26 punktów. Kibice byli w zasadzie
pewni ³atwej przeprawy TKM, tymczasem Basket zaskoczy³ ¶wietn± obron±
na ca³ym boisku, waleczno¶ci± i zawziêto¶ci±. Ostatecznie Basket
pokona³ TKM tylko 14 "oczkami". Mimo to, kibice byli pe³ni podziwu dla
graczy z Kwidzyna.

Z kolei trener Wilków Morskich Szczecin dopiero pod koniec IV kwarty
swojego drugiego pojedynku w turnieju powiedzia³, ¿e jego zawodnicy
zaczêli pokazywaæ swoje umiejêtno¶ci. Do tej pory musieli "wej¶æ w
turniej". Dziêki temu trener Miros³aw Szewczyk (ojciec reprezentanta
Polski Szymona Szewczyka) spe³nia³ g³ówny cel przyjazdu do W³oc³awka:
szkolenie i dotarcie zawodników.

Zawodnicy Duetu i Legionu byli niezwykle waleczni i nieustêpliwi,
walcz±c z ka¿dym rywalem do ostatniej sekundy meczu, niezale¿nie od
wyniku widniej±cego na tablicy. Szkoleniowiec w³oc³awian, Roman
Konopczyñski przyzna³ po ostatnim meczu, ¿e po turnieju widzi braki
swoich zawodników. Wskaza³, ¿e wiêcej czasu na treningach musi
po¶wiêciæ wytrzyma³o¶ci i sile.

Gospodarze, koszykarze TKM W³oc³awek byli najsurowiej traktowani przez
kibiców i wobec nich by³y najwiêksze oczekiwania. Nies³usznie, bowiem
na turnieju mieli siê przede wszystkim ogrywaæ, próbowaæ schematy
taktyczne, w³a¶ciwie realizowaæ za³o¿enia trenera Grzegorza Ko¿ana.
Pomimo presji, grali skuteczn± i ³adn± koszykówkê. Trener w³oc³awian
zebra³ jednak wiele materia³u szkoleniowego i informacji o
poszczególnych zawodnikach.

Ostatecznie, turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem TKM przed Bryz± i
Basketem. O miejscach 1-3 decydowa³y zdobyte i stracone kosze,
poniewa¿ wszystkie trzy zespo³y mia³y cztery zwyciêstwa i po jednej
pora¿ce. Czwarte miejsce zajê³y Wilki Morskie. Na pi±tym Duet, a
szóste Legion.

Zdjêcia, dok³adne wyniki, punkty i statystyki znale¼æ mo¿na na
specjalnej stronie po¶wiêconej turniejowi - www.wloclawekcup.pl. Klub
TKM W³oc³awek wyra¿a zgodê na przetwarzanie zdjêæ udostêpnionych na
stronie pod warunkiem dodania ¼ród³a zdjêcia.
 

TKM W³oc³awek – Duet W³oc³awek 100:49 (22:12, 18:8, 35:6, 25:23)
 
TKM: Przyby³owski £ukasz - 2, Cie¶lakiewicz Wiktor - 5, Król Pawe³ - 12 (2x3), Barañski Juliusz - 6 (1x3), Matusiak Bartosz - 4, Wronkowski Kacper - 10, Jankowski Bartosz - 21 (4x3), Kijewski Micha³  - 12, Warszawski Adrian - 18, Kuberski Mateusz - 6, Przekwas Krzysztof - 2, Wi¶niewski Micha³ - 2
DUET: Osiñski Aleksander - 16 (2x3), Ka¼mierczak £ukasz - , Ga³kiewicz Rafa³ - 0, Stawicki Rafa³ - , Lebiedziñski Filip - 0, Nowacki Adam - 5, Nowakowski Adrian - 6 (2x3), Dêbczyñski Bartosz - 4, G³uszkowski Rafa³ - 4, Taczkowski Damian - 3, Wójcik Micha³ - 11 (2x3), Mañkowski Micha³ - 0
 
Basket Kwidzyn – Legion Legionowo 98:62 (25:12, 26:12, 28:18, 19:20)
Basket: Mikluszka Karol - 5, Morawski Sebastian - 4, Zawalich Cezary - 17 (1x3), Weso³owski Marek - 16, Orlikowski Oskar - 10, Wiêckowski Kacper - 14, £ukasiñski Micha³ - 7, Konopatzki Mariusz - 11 (3x3), Flont Tomasz - 8, Burakowski Szymon - 6
Legion: Szostak Maciej - 0, ¯ó³tak Adrian - 0, Kuczborski Jakub - 6, Goæ Karol - 5, Falkowski Karol - 4, Chabros Bart³omiej - 16, Rubin Dariusz - 7, Mazurowski Sylwester - 10, Kiliñski Maciej - 0, Ró¿añski Micha³ - 3, Sawicki Mateusz - 11, Ryba³towski Kamil - 0
 
Bryza Kolbudy - Wilki Morskie Szczecin 74:39 (15:7, 24:8, 20:12, 15:12)
Bryza: Kot³owski Tomasz - 2, Rendzio Filip - 4, Idziak Adam - 4, Boneczko Robert - 5 (1x3), Ignaciuk Filip - 3, ¯uk Szymon - 15 (3x3), Fisher Mateusz - 1, Maækowiak Dominik - 4, Tubalski Robert - 8, Korowajczyk Mateusz - 6, Czaja Szymon - 14 (2x3), £akomiec Daniel - 8
Wilki: Lisiecki Piotr - 4, Kodrzycki Wiktor - 11 (1x3), Kudrzy³owski Bartosz - 0, Grynfelder Bartosz - 0, Kapral Aleksander - 8, Czepan Maciej - 0, ¯urawski Emil - 2, Wi¶niewski Oskar - 0, Borawski Kacper - 8, Ulrych Przemys³aw - 0, Opa³ka Przemys³aw - 6, Lipiec Aleksander - 0
 
TKM W³oc³awek - Legion Legionowo 118:29 (28:13, 26:2, 33:4, 31:10)
TKM: Przyby³owski £ukasz - 8, Cie¶lakiewicz Wiktor - 8, Król Pawe³ - 3 (1x3), Barañski Juliusz - 6, Matusiak Bartosz - 8, Wronkowski Kacper - 12, Jankowski Bartosz - 4, Kijewski Micha³ - 41, Warszawski Adrian - 10 (1x3), Kuberski Mateusz - 7, Przekwas Krzysztof - 10, Waga Mateusz - 1
Legion: Szostak Maciej - 0, ¯ó³tak Adrian - 2, Kuczborski Jakub - 0, Goæ Karol - 6, Falkowski Karol - 6, Chabros Bart³omiej - 5, Rubin Dariusz - 2, Mazurowski Sylwester - 4, Kiliñski Maciej - 0, Ró¿añski Micha³ - 2, Sawicki Mateusz - 2, Ryba³towski Kamil - 0
 
Basket Kwidzyn – Wilki Morskie Szczecin 87:53
Basket: Mikluszka Karol - 2, Morawski Sebastian - 2, Zawalich Cezary - 17, Weso³owski Marek - 19 (1x3), Orlikowski Oskar - 8, Wiêckowski Kacper - 14, £ukasiñski Micha³ - 0, Konopatzki Mariusz - 9, Flont Tomasz - 9, Burakowski Szymon - 7
Wilki: Lisiecki Piotr - 2, Kodrzycki Wiktor - 9 (1x3), Kudrzy³owski Bartosz - 7 (1x3), Grynfelder Bartosz - 0, Kapral Aleksander - 19 (1x3), Czepan Maciej - 0, ¯urawski Emil - 0, Wi¶niewski Oskar - 0, Borawski Kacper - 16, Ulrych Przemys³aw - 0, Opa³ka Przemys³aw - 0, Lipiec Aleksander - 0
 
Duet W³oc³awek – Bryza Kolbudy 78:91 (21:22, 22:14, 14:28, 21:27)
DUET: Osiñski Aleksander - 18 (1x3), Ka¼mierczak £ukasz - 4, Ga³kiewicz Rafa³ - 2, Stawicki Rafa³ - 0, Lebiedziñski Filip - 6, Nowacki Adam - 10, Nowakowski Adrian - 7 (1x3), Dêbczyñski Bartosz - 3, G³uszkowski Rafa³ - 4, Taczkowski Damian - 3, Wójcik Micha³ - 21 (1x3), Mañkowski Micha³ - 0
Bryza: Kot³owski Tomasz - 4, Rendzio Filip - 4, Idziak Adam - 18, Boneczko Robert - 4, Ignaciuk Filip - 2, ¯uk Szymon - 6 (1x3), Fisher Mateusz - 0, Maækowiak Dominik - 4, Tubalski Robert - 16, Korowajczyk Mateusz - 18, Czaja Szymon - 5 (1x3), £akomiec Daniel - 10

Duet W³oc³awek – Legion Legionowo 100:81 (20:17, 22:16, 20:25, 28:23)
DUET: Osiñski Aleksander - 20 (4x3), Ka¼mierczak £ukasz - 6, Ga³kiewicz Rafa³ - 0, Stawicki Rafa³ - 0, Lebiedziñski Filip - 4, Nowacki Adam - 6, Nowakowski Adrian - 6, Dêbczyñski Bartosz - 13 (1x3), G³uszkowski Rafa³ - 0, Taczkowski Damian - 20, Wójcik Micha³ - 25 (3x3), Mañkowski Micha³ - 0
Legion: Szostak Maciej - 0, ¯ó³tak Adrian - 8, Kuczborski Jakub - 2, Goæ Karol - 24 (1x3), Falkowski Karol - 4, Chabros Bart³omiej - 17, Rubin Dariusz - 2, Mazurowski Sylwester - 12, Kiliñski Maciej - 6, Ró¿añski Micha³ - 0, Sawicki Mateusz - 6, Ryba³towski Kamil - 0
 
Basket Kwidzyn - Bryza Kolbudy 65:92 (23:18, 19:21, 11:31, 12:22)
Basket: Mikluszka Karol - 6, Morawski Sebastian - 0, Zawalich Cezary - 13, Weso³owski Marek - 10, Orlikowski Oskar - 6, Wiêckowski Kacper - 8, £ukasiñski Micha³ - 1, Konopatzki Mariusz - 6, Flont Tomasz - 11, Burakowski Szymon - 4
Bryza: Kot³owski Tomasz - 8 (2x3), Rendzio Filip - 2, Idziak Adam - 14, Boneczko Robert - 5, Ignaciuk Filip - 0, ¯uk Szymon - 15 (1x3), Fisher Mateusz - 0, Maækowiak Dominik - 5, Tubalski Robert - 7, Korowajczyk Mateusz - 19, Czaja Szymon - 4, £akomiec Daniel - 13
 
TKM W³oc³awek - Wilki Morskie Szczecin 83:31 (28:8, 27:8, 13:8, 15:7)
TKM: Przyby³owski £ukasz - 5 (1x3), Cie¶lakiewicz Wiktor - 2, Król Pawe³ - 11 (3x3), Matusiak Bartosz - 8, Wronkowski Kacper - 8, Jankowski Bartosz - 15 (2x3), Kijewski Micha³ - 12, Warszawski Adrian - 9 (1x3), Kuberski Mateusz - 2, Przekwas Krzysztof - 3, Wi¶niewski Micha³ - 6, Zych Filip - 2
Wilki: Lisiecki Piotr - , Kodrzycki Wiktor - 6, Kudrzy³owski Bartosz - 0, Grynfelder Bartosz - 4, Kapral Aleksander - 15, Czepan Maciej - 0, ¯urawski Emil - 0, Wi¶niewski Oskar - 2, Borawski Kacper - 2, Ulrych Przemys³aw - 0, Opa³ka Przemys³aw - 2, Lipiec Aleksander - 0,
 
Duet W³oc³awek - Basket Kwidzyn 76:92 (18:18, 20:24, 18:18, 20:32)
DUET: Osiñski Aleksander - 21 (3x3), Ka¼mierczak £ukasz - 6, Ga³kiewicz Rafa³ - 0, Stawicki Rafa³ - , Lebiedziñski Filip - 0, Nowacki Adam - 12, Nowakowski Adrian - 2, Dêbczyñski Bartosz - 4, G³uszkowski Rafa³ - 2, Taczkowski Damian - 8, Wójcik Micha³ - 21 (1x3), Mañkowski Micha³ - 0
Basket: Mikluszka Karol - 2, Morawski Sebastian - 0, Zawalich Cezary - 8, Weso³owski Marek - 19 (1x3), Orlikowski Oskar - 27, Wiêckowski Kacper - 9, £ukasiñski Micha³ - 2, Konopatzki Mariusz - 2, Flont Tomasz - 16, Burakowski Szymon - 7
 
Legion Legionowo – Wilki Morskie Szczecin 79:92 (17:23, 8:26, 21:21, 33:22
Legion: Szostak Maciej - 0, ¯ó³tak Adrian - 16, Kuczborski Jakub - 0, Goæ Karol - 19, Falkowski Karol - 4, Chabros Bart³omiej - 24, Rubin Dariusz - 4, Mazurowski Sylwester - 8, Kiliñski Maciej - 0, Ró¿añski Micha³ - 0, Sawicki Mateusz - 4, Ryba³towski Kamil - 0
Wilki: Lisiecki Piotr - 0, Kodrzycki Wiktor - 18, Kudrzy³owski Bartosz - 0, Grynfelder Bartosz - 8, Kapral Aleksander - 31 (1x3), Czepan Maciej - 0, ¯urawski Emil - 5, Wi¶niewski Oskar - 2, Borawski Kacper - 10, Ulrych Przemys³aw - 0, Opa³ka Przemys³aw - 8, Lipiec Aleksander - 10 (1x3)
 
TKM W³oc³awek – Bryza Kolbudy 74:48 (19:8, 20:17, 11:16, 24:7)
TKM: Przyby³owski £ukasz - 2, Cie¶lakiewicz Wiktor - 8, Król Pawe³ - 6, Barañski Juliusz - 0, Matusiak Bartosz - 0, Wronkowski Kacper - 7, Jankowski Bartosz - 24 (3x3), Kijewski Micha³ - 13, Warszawski Adrian - 14, Przekwas Krzysztof - 0, Wi¶niewski Micha³ - 0, Zych Filip - 0
Bryza: Kot³owski Tomasz - 0, Rendzio Filip - 2, Idziak Adam - 15, Boneczko Robert - , Ignaciuk Filip - 2, ¯uk Szymon - 11 (3x3), Fisher Mateusz - 0, Maækowiak Dominik - 2, Tubalski Robert - 2, Korowajczyk Mateusz - 9 (1x3), Czaja Szymon - 3 (1x3), £akomiec Daniel - 2
 
Duet W³oc³awek – Wilki Morskie Szczecin 53:61 (15:15, 9:8, 8:20, 21:18)
DUET: Osiñski Aleksander - 12 (1x3), Ka¼mierczak £ukasz - 10, Ga³kiewicz Rafa³ - 2, Stawicki Rafa³ - 0, Lebiedziñski Filip - 2, Nowacki Adam - 7, Nowakowski Adrian - 6 (2x3), Dêbczyñski Bartosz - 0, G³uszkowski Rafa³ - 6, Taczkowski Damian - , Wójcik Micha³ - 6 (1x3), Mañkowski Micha³ - 2
Wilki: Lisiecki Piotr - 4, Kodrzycki Wiktor - 10, Kudrzy³owski Bartosz - 0, Grynfelder Bartosz - 6, Kapral Aleksander - 11, Czepan Maciej - 0, ¯urawski Emil - 0, Wi¶niewski Oskar - 2, Borawski Kacper - 24 (2x3), Ulrych Przemys³aw - 0, Opa³ka Przemys³aw - 4, Lipiec Aleksander - 0
 
Bryza Kolbudy – Legion Legionowo 76:52 (24:13, 19:13, 16:12, 17:14)
Bryza: Kot³owski Tomasz - 4, Rendzio Filip - 4, Idziak Adam - , Boneczko Robert - 8, Ignaciuk Filip - 4, ¯uk Szymon - 4, Fisher Mateusz - 2, Maækowiak Dominik - 12, Tubalski Robert - 4, Korowajczyk Mateusz - 11, Czaja Szymon - 17 (3x3), £akomiec Daniel - 6
Legion: Szostak Maciej - 0, ¯ó³tak Adrian - 2, Kuczborski Jakub - , Goæ Karol - 17, Falkowski Karol - 6, Chabros Bart³omiej - 11, Rubin Dariusz - 0, Mazurowski Sylwester - 8, Kiliñski Maciej - 0, Ró¿añski Micha³ - 0, Sawicki Mateusz - 3, Ryba³towski Kamil - 5
 
TKM W³oc³awek – Basket Kwidzyn 63:77 (12:19, 13:20, 22:20, 16:18)
TKM: Przyby³owski £ukasz - 0, Cie¶lakiewicz Wiktor - 7 (1x3), Król Pawe³ - 12 (1x3), Barañski Juliusz - 0, Wronkowski Kacper - 16, Jankowski Bartosz - 1, Kijewski Micha³ - 7, Warszawski Adrian - 15 (1x3), Kuberski Mateusz - 1, Przekwas Krzysztof - 4, Wi¶niewski Micha³ - 0, Waga Mateusz -
Basket: Mikluszka Karol - 9, Morawski Sebastian - , Zawalich Cezary - 16 (2x3), Weso³owski Marek - 2, Orlikowski Oskar - 6, Wiêckowski Kacper - 9, £ukasiñski Micha³ - , Konopatzki Mariusz - 19, Flont Tomasz - 10, Burakowski Szymon - 6
 
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1. TKM W³oc³awek
2. Bryza Kolbudy
3. Basket Kwidzyn
4. Wilki Morskie Szczecin
5. Duet W³oc³awek
6. Legion Legionowo
 


Wyró¿nienia indywidualne:
 
Nagrody ufundowa³ klub TKM W³oc³awek oraz firma
Wircom.

MVP TURNIEJU - Bartosz Jankowski (TKM)
 
Pierwsza pi±tka turnieju:

Mateusz Korowajczyk (Bryza)
Robert Tubalski (Bryza)
Cezary Zawalich (Basket)
Tomasz Flont (Basket)
Kacper Wronkowski (TKM)

TOP 10 Najskuteczniejsi Strzelcy Turnieju

1 Osiñski Aleksander (DUET) 87
2 Kijewski Micha³ (TKM) 85
3 Wójcik Micha³ (DUET) 84
4 Kapral Aleksander (Wilki) 84
5 Chabros Bart³omiej (Legion) 73
6 Goæ Karol (Legion) 71
7 Zawalich Cezary (Basket) 71
8 Warszawski Adrian (TKM) 66
9 Weso³owski Marek (Basket) 66
10 Jankowski Bartosz (TKM) 65
 

TOP 10 Najlepsi w rzutach ,,za trzy,,
 
1 Osiñski Aleksander (DUET 11
2 Jankowski Bartosz (TKM) 9
3 Wójcik Micha³ (DUET) 8
4 ¯uk Szymon (Bryza) 8
5 Król Pawe³ (TKM) 7
6 Czaja Szymon (Bryza) 7
7 Nowakowski Adrian (DUET) 5
8 Zawalich Cezary (Basket) 3
9 Warszawski Adrian (TKM) 3
10 Konopatzki Mariusz (Basket) 3
 
¼ród³o; www.wloclawekcup.pl 
 
Wszystkim dru¿ynom dziêkujemy za udzia³ w turnieju i zapraszamy na IV edycjê W³oc³awek CUP za rok.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Basket Kraków
Basket Kraków
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi