News: XVIII Turniej im. Stanis³awa Pietraszka U-14 rocz.1998 Rawicz 30.IX – 02.X.2011 r. - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 16:18:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVIII Turniej im. Stanis³awa Pietraszka U-14 rocz.1998 Rawicz 30.IX – 02.X.2011 r.
Turnieje Podsumowanie
 XVIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki  M³odzika Starszego U-14 rocznik 1998
im. Stanis³awa Pietraszka


Rawicz 30.09 – 02.10.2011 r.

Bez pora¿ki zakoñczy³a udzia³ w Turnieju Stanis³awa Pietraszaka w Rawiczu dru¿yna m³odzików starszych MKK PYRA Poznañ prowadzona przez trenerkê Katarzyne Tomczak.W meczu fina³owym PYRA pokona³a zespó³ START £ód¼ 80 : 45. MVP turnieju dla Dawida Broæka
Nadmieniæ nale¿y, ¿e w dru¿ynie PYRA gra³o trzech zawodników rocznika ’99. Dla dwóch innych zawodników (Karol B±belek i Bartosz Garczyk) by³y to pierwsze mecze w ¿yciu. Udanie równie¿ zadebiutowa³ Przemys³aw Nowak (wzrost 195 cm), który w ubieg³ym sezonie reprezentowa³ Klub SPORTOWCY DWÓJKI Poznañ.

Grupa A

Start £ód¼ - RKKS Rawia Rawicz 48 : 26
TKM W³oc³awek - Gwardia II Wroc³aw 62 : 35
RKKS Rawia Rawicz - Gwardia II Wroc³aw 51 : 23
TKM W³oc³awek - Start £ód¼ 35 : 66
TKM W³oc³awek - RKKS Rawia Rawicz 61 : 44
Start £ód¼ - Gwardia II Wroc³aw 86 : 17

1.Start £ód¼ 3 mecze /  6 pkt.
2.TKMW³oc³awek  3/ 5

3.Rawia Rawicz 3 / 4
4.Gwardia II Wroc³aw 3 / 3

Grupa B

MKS Gwardia I - Wroc³aw Iskra Osieczna 77 : 27
MKK Pyra Poznañ - Mikst Miêdzychód 89 : 20
Iskra Osieczna - Mikst Miêdzychód 31 : 45
MKK Pyra Poznañ - MKS Gwardia I Wroc³aw 93 : 38
MKK Pyra Poznañ - Iskra Osieczna 89 : 20
MKS Gwardia I Wroc³aw - Mikst Miêdzychód 87 : 65

1.Pyra Poznañ 3 mecze  / 6 pkt.
2.Gwardia I Wroc³aw  3 / 5
3.Mikst Miêdzychód `3 /4
4.UKKS Iskra Osieczna 3 / 3

O miejsca V-VIII

Iskra Osieczna - RKKS Rawia Rawicz 32 : 27
Mikst Miêdzychód - Gwardia II Wroc³aw 79 :  41
RKKS Rawia Rawicz Gwardia II Wroc³aw 51 : 23
Mikst Miêdzychód Iskra Osieczna 45 : 31
Mikst Miêdzychód RKKS Rawia Rawicz 50 : 26
Iskra Osieczna Gwardia II Wroc³aw 53 : 20

O miejsca I-IV

Start £ód¼  - Gwardia I Wroc³aw 68 : 46
TKM W³oc³awek - MKK Pyra Poznañ 
19 : 110
Gwardia I Wroc³aw - MKK Pyra Poznañ 38 : 95
TKM W³oc³awek - Start £ód¼ 
35 : 66
TKM W³oc³awek - Gwardia I Wroc³aw  47 : 82
Start £ód¼ - MKK Pyra Poznañ 
45 : 80

 Kolejno¶æ koñcowa

1. MKK Pyra Poznañ

2. Start £ód¼
3. Gwardia I Wroc³aw
4. TKM W³oc³awek
5. Mikst Miêdzychód
6. UKKS Iskra Osieczna
7. RKKS Rawia Rawicz
8. Gwardia II Wroc³aw


Zdobycze punktowe i wybrane statystyki zawodników PYRY Poznañ zawodników:
 
K. Gude³ajtis - 114 (25 asyst), D. Brociek - 95 (29 zbiórek), M. Waraczyñski - 76 (68 zbiórek), M. Lewandowski - 66, P. Nowak - 37 (46 zbiórek), B. Garczyk - 35, M. Banaszak - 14, M. Tomaszewski - 13, J. Idziak - 12, K. B±belek - 12, M. Lisek - 6.

 

 Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach ( wybierali trenerzy )

MKK Pyra Poznañ – Warczyñski Maciej
Start £ód¼ – Kowalski Micha³
Gwardia I Wroc³aw – Miko³ajczak Micha³
TKM W³oc³awek – Marciniak Oskar
UKKS Iskra Osieczna – Wo¼ny Przemys³aw
Mikst Miêdzychód – Zachcia³ Dawid
RKKS Rawia Rawicz – Samu³a Kacper
Gwardia II Wroc³aw – Królik Szymon

 MVP ( najwarto¶ciowszy zawodnik turnieju )
Brociek Dawid – (foto ¶rodek)
MKK Pyra Poznañ

Król strzelców
Gude³ajtis Jakub
– (foto z prawej)
MKK Pyra Poznañ

Najwiêkszy postêp po¶ród zawodników Rawii
Jamro¿y Mateusz  ( foto z lewej)
FOTO-CHMIELEWSKI

FOTO-BEATA-BROCIEK

Puchary, dyplomy i nagrody wrêczali:
Rodzina patrona turnieju
- Barbara i Janusz Sta¶kowiak
- Danuta i Tadeusz B³asiak
- Anna i Zbigniew Pietraszek
- Ma³gorzata i Lech Pietraszek
- Agnieszka Weissbrok

Zaproszeni go¶cie:
Zygmunt Wolny – starosta rawicki
Micha³ Gertchen – prezes RKKS Rawia
Piotr Domaniecki – zastêpca burmistrza Rawicza

Organizatorzy raz jeszcze serdecznie dziêkuj± dru¿ynom za udzia³ w XVIII edycji turnieju oraz sponsorom za wsparcie. Szczególnie dziêkujemy rodzicom zawodników RKKS Rawia, którzy zaanga¿owali siê w organizacjê imprezy.


Komentarze
bchudy dnia padziernik 05 2011 13:43:19
Nadmieniæ równie¿ nale¿y, ¿e w dru¿ynie UKKS ISKRA Osieczna gra³o 2 zawodników z rocznika 99' oraz trzech z rocznika 2000. Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi