News: Szkó³ka Koszykarska Andrzeja Pluty w Radzionkowie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 30 2020 18:17:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Szkó³ka Koszykarska Andrzeja Pluty w Radzionkowie
Kluby
20 wrze¶nia w Hali Mistrzów 37-letni Pluta w meczu po¿egnalnym ANVIL - ASECO zakoñczy³ karierê. "Decyzjê o zakoñczeniu kariery podjê³a osoba, któr± nale¿y postrzegaæ jako niekwestionowan± ikonê polskiego basketu. Uwa¿am, ¿e Andrzej Pluta by³ nie tylko ¶wietnym koszykarzem, ale i wizytówk± naszej ligi, reprezentacji, a równie¿ kim¶, kto mia³ ogromny wp³yw na wielu m³odych zawodników" - napisa³ w li¶cie do Pluty graj±cy w Phoenix Suns Marcin Gortat.

Od razu pojawi³y siê pytania, co Pluta bêdzie robi³ dalej? Ju¿ wiadomo: Andrzej bêdzie pracowaæ z dzieæmi i m³odzie¿±. Koszykarz koñczy w³a¶nie kurs i wkrótce otrzyma papiery instruktora koszykówki.

Szkó³ka Koszykarska Andrzeja Pluty

Na pocz±tek by³yby to cztery grupy. Po dwóch latach dwóch kolejnych trenerów mog³oby mi pomagaæ i rozbudowaliby¶my szkó³kê o nastêpne grupy. To wielka aglomeracja, a koszykówki w³a¶ciwie w niej nie ma.

Pluta Szkó³kê Koszykarska w Radzionkowie wzorowa³ by na Akademii Szarunasa Marczulonisa, s³ynnego gracza reprezentacji Litwy. - Marczulonis zbudowa³ ¶wietn± szkó³kê. Szkoli siê w niej 500 dzieci. Andrzej Pluta podczas pobytu w Wilnie ogl±da³ treningi Koszykarskie z bliska i by³ pod wielkim wra¿eniem

W³adze Radzionkowa, w którym nie ma ligowego zespo³u koszykarzy, s± mile zaskoczone pomys³em Pluty. - Dotychczas Radzionków kojarzy³ siê g³ównie z futbolem i pi³k± rêczn±. Teraz mo¿e bêdzie te¿ koszykówka. Jestem otwarty na propozycje i rozmowy - deklaruje Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa.

Znaj±c charakter Andrzeja Pluty, wierzymy, ¿e na pewno mu siê uda. Mo¿e w³a¶nie od szkó³ki Andrzeja Pluty w Radzionkowie rozpocznie siê wychodzenie ¶l±skiego basketu z kryzysu?


FOTO-RELACJA-Z-RADZIONKOWA
 

Komentarze
MJ dnia wrzesie 27 2011 21:36:34
Z Radzionkowa znam Mariana Janoszkê
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
15
15
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi