News: IX Turniej Minikoszykówki rocz.2000 Olsztynek 11-13.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 15:12:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Turniej Minikoszykówki rocz.2000 Olsztynek 11-13.XI.2011
Turnieje Podsumowanie
IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ,,OLSZTYNEK TOP 2011”
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OLSZTYNKA

W MINIKOSZYKÓWCE DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW rocznik 2000

W dniach 10-13 listopada 2011 roku odby³ siê IX Ogólnopolski Turniej w Minikoszykówce Dziewcz±t i Ch³opców „Olsztynek – Top 2011” o Puchar Burmistrza Miasta Olsztynek (rocznik 2000 i m³odsi).
 
 W zawodach udzia³ wziê³o 8 zespo³ów dziewcz±t i 8 zespo³ów ch³opców. Dru¿yny podzielono na dwie grupy w ka¿dej kategorii (A,B – dziewczêta; C,D –) ch³opcy. Rozgrywki grupowe przeprowadzono systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a o miejscu w grupie decydowa³a liczba uzyskanych punktów, stosunek koszy, a nastêpnie wynik bezpo¶redniego spotkania. Dwie najlepsze dru¿yny z poszczególnych grup rozegra³y mecze pó³fina³owe w uk³adzie „na krzy¿”: I miejsce gr. A i C z II miejscem gr. B i D oraz I miejsce gr. B i D z II miejscem gr. A i C, a nastêpnie mecze fina³owe i o III miejsca. Pozosta³e dru¿yny, które zajê³y miejsca trzecie i czwarte w grupach rozegra³y mecze równie¿ w uk³adzie „na krzy¿”, a nastêpnie mecze o lokaty 5 i 7 w turnieju. W sumie rozegrano 40 spotkañ.
 
Po zakoñczeniu rozgrywek w¶ród uczestników wybrano najlepszego zawodnika i zawodniczkê (MVP) turnieju, najlepszych rozgrywaj±cych i obroñców w¶ród dziewcz±t i ch³opców. Wybrano tak¿e najlepsz± „pi±tkê” turnieju „All-Stars” w kategorii dziewcz±t i ch³opców, wyró¿niaj±ce siê zawodniczki i zawodników z poszczególnych zespo³ów oraz najm³odszych zawodniczkê i zawodnika turnieju. Rozlosowano równie¿ 6 nagród organizatora turnieju w¶ród wszystkich uczestników zawodów. Wszystkie dru¿yny turnieju otrzyma³y liczne nagrody.

 Dziewczêta

1. MUKS Bydgoszcz I

2. UKS „Basket 47” Bia³ystok
3. UKS „Top- Spin” Olsztynek
4. UKS „Trops” Kartuzy
5. KKS Olsztyn
6. UKS „Jedynka” Nidzica
7. UKS „De La Salle” Gdañsk
8. MUKS Bydgoszcz II

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP: Watkowska Wiktoria - MUKS Bydgoszcz I
Najlepsza rozgrywaj±ca: Guziejko Klaudia - UKS "Basket 47" Bia³ystok
Najlepsza Obroñczyni: Ruciñska Julia - UKS "Top-Spin" Olsztynek
Najm³odsza zawodniczka turnieju: Szt±berska Marta – KKS Olsztyn

ALL-STARS Najlepsza „Pi±tka” Turnieju

Walczak Alicja – MUKS Bydgoszcz I
Klostowska Aleksandra - UKS "Basket 47" Bia³ystok
Wo³od¼ko Magdalena - UKS "Top-Spin" Olsztynek
Potraca Kinga - UKS "Trops" Kartuzy
Michalak Justyna - KKS Olsztyn

Najlepsza zawodniczki w swoich zespo³ach

Izdebska Amelia – MUKS Bydgoszcz I
¦liwka Marta - UKS "Basket 47" Bia³ystok
Kowalewska Magdalena - UKS "Top-Spin" Olsztynek
Wesserling Weronika - UKS "Trops" Kartuzy
Filipowicz Ewelina - KKS Olsztyn
Juchniewicz Aleksandra - UKS "Jedynka" Nidzica
Lewandowska Maja - UKS „De La Salle’ Gdañsk
Zalewska Paulina - MUKS Bydgoszcz I

 Ch³opcy

1. TKM W³oc³awek
2. UKS „Basket 47” Bia³ystok
3. UKS „Jedynka” £apy
4. MTS „Basket” Kwidzyn
5. UKS £om¿a
6. SP Olsztynek
7. UKS „De La Salle” Gdañsk
8. UKS „ Sokó³” Dzia³dowo

MVP: Pi±tek Adam – TKM W³oc³awek
Najlepszy rozgrywaj±cy: Sekulski Jaros³aw - UKS "Basket 47" Bia³ystok
Najlepszy Obroñca: Jab³oñski Mateusz – UKS „Jedynka” £apy
Najm³odszy zawodnik turnieju: Kornowicz Konrad - UKS „De La Salle” Gdañsk

Najlepsze „Pi±tki” Turnieju

Afeltowicz Marcel - TKM W³oc³awek
Wêgrzynowski Dawid - UKS "Basket 47" Bia³ystok
Go³aszewski Bartek - UKS "Jedynka" £apy
Kasprzyk Kacper - MTS "Basket" Kwidzyn
Szablonowski Jan - UKS £om¿a

Najlepsi zawodnicy w swoich zespo³ach

Zygmunciak Przemys³aw
- TKM W³oc³awek
Wójtowicz Piotr - UKS "Basket 47" Bia³ystok
Ry¶ Jakub - UKS "Jedynka" £apy
Walenczewski Piotr - MTS "Basket" Kwidzyn
Wityñski Dominik - UKS £om¿a
Kurek Aleksander – SP Olsztynek
Kamiñski Piotr – UKS „De La Salle’ Gdañsk
Wodzyñski Adrian – UKS "Sokó³" Dzia³dowo

WSZYSTKIE-WYNIKI

GALERIA

FOTO-BYDGOSZCZ

Nagrody turnieju


 •Wszystkie dru¿yny nagrodzono pucharami i dyplomami
•Uczestnikom turnieju wrêczono okoliczno¶ciowe koszulki oraz szereg upominków i s³odycze
 •3 najlepsze dru¿yny w ka¿dej kategorii otrzyma³y medale
 •Zwyciêzców turnieju nagrodzono strojami koszykarskimi firmy „Sportika”
 •Za zajêcie II miejsca dru¿yny otrzyma³y torby sportowe w/w firmy
 •Za zajêcie III miejsca dru¿yny nagrodzono workami na buty oraz bidonami
 •Najlepszych zawodników turnieju (MVP).nagrodzono statuetkami i rega³ami
 •Najlepszych rozgrywaj±cych oraz obroñców turnieju nagrodzono okoliczno¶ciowymi statuetkami i torbami z upominkami
 •Dru¿yna „All-stars” dziewcz±t otrzyma³a statuetki oraz po¶ciel „Kubu¶”
 •Dru¿yna „All-stars” ch³opców otrzyma³a statuetki oraz plecaki „Puchatek”
 •Najlepsze zawodniczki z ka¿dego zespo³u nagrodzono pami±tkowymi statuetkami i plecakami
 •Najlepszych zawodników z ka¿dego zespo³u nagrodzono pami±tkowymi statuetkami oraz torbami sportowymi
 •Najm³odsi uczestnicy turnieju otrzymali torby z upominkami od sponsorów i okoliczno¶ciowe statuetki
 •Dodatkowo po¶ród wszystkich uczestników turnieju rozlosowano dwa odtwarzacze DVD, dwie drukarki oraz dwa biurka
 •Trenerzy otrzymali okoliczno¶ciowe statuetki oraz rêczniki i upominki
 •Sêdziowie otrzymali koszulki i torby z upominkami

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Liderzy SKK
Liderzy SKK
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi