News: Kadry U-16 rocz.1996 wed³ug kibiców - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 03:09:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadry U-16 rocz.1996 wed³ug kibiców
Sondy Ankiety
NOTOWANIE Z ANKIETY  12.10.2011 DO GODZINY 24.00

ZAWODNICY PODKOSZOWI


Od wczoraj na naszej stronie prowadzona jest sonda dotycz±ca powo³añ do Kadry Polski U 16. Od pocz±tku ankietowej zabawy faworytem internatów jest Filip Preufer, który jako pierwszy otrzyma³ 100 g³osów. W czo³ówce znajduj± siê tak¿e gracze na poz. 3,4 - Kulka Grzegorz, Skorek Marcin i Mateusz Fatz. Niew±tpliwym zaskoczeniem jest du¿a ilo¶æ g³osów doddanych na Matusza Fatza z bydgoskiej Astorii, który potwierdza swoje kadrowe aspiracje na przedsezonowych turniejach. Kibice doceniaj± tak¿e w g³osowaniu "drug± wie¿ê" naszych kadetów - Daniela Kolanowskiego z WKK , który bêdzie najprawdopodobniej zmiennikiem Preufera. W czo³ówce ankierowanych jest tak¿e Oskar Malinowski zawodnik ten kiey¶ by³ w kadrze Baseball'a mo¿e teraz uda mu siê dostaæ do kadry Polski koszykarzy ?

       
PRUEFER FILIP
PBG B.J POZNAÑ
208 CM. (5)
KULKA G.
POLONIA W-WA
202 cm.
SKOREK M.
¦L¡SK WROC£AW
200 cm. (3-4)
FATZ
ASTORIA
202 cm (3-4)
MALINOWSKI
POLONIA W-WA
200 cm.
KOLANKOWSKI
WKK WROC£AW
209 cm (5)

Warszawski Adrian  202 cm.- TKM W³oc³awek

Micha³ Marek
 204 cm.   ( PYRA Poznañ) wielki nieobecny OOM - Micha³ Marek z poznañskiej Pyry, którego z gry wyeliminowa³a powa¿na kontuzja

Piszczek Marcin 198 cm. (GTK Gliwice) Ch³opak z Knurowa, aktualnie gracz kadeta i Juniora GTK Gliwice. Maciek jak malo kto dysponuje fantastyczna skoczno¶ci±


ZAWODNICY OBWODOWI

Z kolei w ankiecie dotycz±cej graczy obwodowych na prowadzeniu jest Igor Wadowski z warszawskiej Ochoty, którego postawa na przedsezonowych turniejach pozwala wi±zaæ du¿e nadzieje z jego gr± w reprezentacji. Druga pozycje zajmuje Wojciech Jakubiak jego znakomita postawa w dru¿ynie Czarnych S³upsk zaoowocowa³a srebrnym medalem.Tu¿ za zawodnikiem CZARNYCH S³upsk bli¿niacy bracia Kamil i Marek Zywertowie od tego sezonu zawodnicy POLITECHNIKI Warszawa w kadetach UKS GIM 92 Ursynów trenowani przez duet Mi³oszewski - Starcevic.Pi±t± pozycje zajmuje MVP -14 i najlepszy strzelec  silnie obsadzonego turnieju w Wieliczce Pawe³ Kreft.Tu¿ za zawodnikiem z GTK Gdynia uplasowa³ siê Miko³aj Serbakowski, którego w g³osowaniu zapewne wspier± g³osy z Ostrowa Wielkopolskiego i Wroc³awia

         
WADOWSKI I.
OCHOTA W-wA
192 cm. (1-2-3)
JAKUBIAK
CZARNI S³upsk
? (1-2)
ZYWERT KAMIL
POLITECHNIKA
186 cm. (1)
ZYWERT MAREK
POLITECHNIKA
184 cm. (2) 
KREFFT PAWE£
GTK Gdynia
189 cm  (1-2)
JANKOWSKI 
TKM W³oclawek
192 cm. (1-2)

Marcel Ponitka (KASPROWICZANKA Ostrów Wlkp.) rocz.1997 (1-2) Najwiêksz± zagadk± przysz³ej kadry jest Marcel Ponitka. Zapewne wielu kibiców zastanawia siê czy obci±¿ony sukcesami brata m³ody gracz z Wielkopolski poradzi sobie w walce o kadrê ze starszymi kolegami

Jakub Nizio³  - ¦L¡SK Wroc³aw (2) Na uwagê zas³uguje osoba jednego z najbardziej niedocenianych (moim zdaniem nies³usznie) przez polishhoops Jakuba Nizio³a, który w ostatnich turniejach otrzymywa³ MVP mo¿e byæ " czarnym koniem "reprezentacji

Artur W³odarczyk - WIS£A Kraków (1-2)
Jak narazie gracz II-ligowej WIS£Y Kraków, a czy zobaczymy go w tym sezonie w kadetach to wielki znak zapytania

Miko³aj Serbakowski  - WKK Wroc³aw


Powoli do dobiega koñca cykl przedsezonowych turniejów. Szczecin, Cieszyn, W³oc³awek, Wieliczka, Bydgoszcz, Bia³ystok, Warszawa to miasta w których rywalizowali kadeci - rocznik 96. Moja obserwacja turniejów w tej kategorii wiekowej mia³a daæ odpowied¼ na pytanie dotycz±ce powo³añ do Reprezentacji Polski na grudniowe spotkanie (termin nieoficjalny, skm jako pierwszy postara sie opublikowaæ terminarz i sk³ad kadry).

Podczas rozmów z kibicami, zawodnikami czy trenerami wielu z nich liczy na sukces podobny do rocznika 93. Niew±tpliwym atutem naszej dru¿yny s± dobre warunki fizyczne, a tak¿e fakt i¿ trener Arkadiusz Mi³oszowski prowadz±cy UKS GIMN 92 Ursynów bêdzie mia³ znakomity przegl±d ch³opców z woj mazowieckiego, którzy zaprezentuj± sie w spotkaniach ligowych.

Jak wszyscy wiecie niedawno ruszy³a reklamowana tak¿e na SKM strona Polishhoops na której redaktorzy  opisuj± dokonania naszej m³odzie¿y w ligach seniorskich. Na wspomnianej stronie znajduj± siê rankingi zawodników "pukaj±cych " do kadry narodowej. Jak ka¿dy ranking tak¿e ten wzbudza w¶ród fanów m³odzie¿owego basketu wiele kontrowersji. Dlatego SKM na pro¶bê ogromnej rzeszy zawodników i fanów koszykówki poszed³ o krok dalej i skonstruowa³ dwie ankiety na których mo¿ecie typowaæ przysz³ych kadrowiczów. Zaznaczam, ¿e to tylko zabawa - jednak patrz±c z perspektywy czasu: w tej zabawie jest metoda


SYLWETKI-ZAWODNIKÓW

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Knurów 2006
Knurów 2006
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi