News: XVI ELBASKET Turniej Minikoszykówki rocz.2000 Elbl±g 23-25.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 19:41:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVI ELBASKET Turniej Minikoszykówki rocz.2000 Elbl±g 23-25.III.2012
Turnieje Podsumowanie
 W niedzielê 25 marca zakoñczy³ siê XVI Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców „Elbasket 2012”. Rozegrano ³±cznie 96 meczów na czterech boiskach jednocze¶nie. Pierwsze miejsce w¶ród dziewcz±t zajê³y m³ode koszykarki MKK Soko³ów Podlaski, w¶ród ch³opców – UKS Jagiellonka Warszawa.
Organizatorem zawodów by³ Uczniowski Klub Sportowy „Jar” oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 w Elbl±gu. Tegoroczny turniej przebiega³ pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbl±ga. Sponsorami imprezy byli: PZU ¯ycie SA, Firma Budowlana Mytych, Exclusive Sport, Urz±d Miasta Elbl±ga, Warmiñsko-Mazurski Zwi±zek Koszykówki, PSS „Spo³em”, Carrefour Elbl±g, Apteka w Centrum Handlowym Ogrody. 

Ogromne podziêkowania za organizacjê i przeprowadzenie tej sportowej imprezy nale¿± siê nauczycielom, pracownikom administracji i obs³ugi oraz uczniom Zespo³u Szkó³ nr 1. Wszyscy trenerzy poszczególnych dru¿yn podkre¶lali, ¿e jest to najbardziej warto¶ciowy i najlepiej zorganizowany turniej mini koszykówki w Polsce. Go¶cie wyjechali z Elbl±ga z zapewnieniem, ¿e chêtnie przyjad± za rok na XVII ju¿ Elbasket.
    
      Wyniki XVI Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki „Elbasket 2012”
      
Dziewczêta:


1. MKK Soko³ów Podlaski
2. MUKS Bydgoszcz II
3. MOS Elektrotim Wroc³aw
4. UKS 3 ¯yrardów
5. UKS Delfin K³ecko
6. £KS BW £ód¼
7. UKS Siódemka Sopot
8. UKS Jar Elbl±g
9. UKGTK Gdynia
10. SP 1 Nidzica
11. UKS 9 £om¿a
12. MUKS Bydgoszcz I
13. KKS Olsztyn
14. UKS SP 10 Koszalin
15. Basket Ósemka Wejherowo
16. SP 11 Elbl±g

All Stars Dziewczêta:

MKK Soko³ów Podlaski – Karolina Misiak i Julia Jedliñska
MUKS Bydgoszcz II –  Alicja Walczak i Weronika Szczublewska
MOS Elektrotim Wroc³aw – Karolina Kali¶ciak
      
Ch³opcy:

1. UKS Jagiellonka Warszawa,
2. Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l,
3. UKS Siódemka Trefl Sopot,
4. UKS Cztery Trzy Lublin,
5. MKS Ochota Warszawa,
6. UKS Jar Elbl±g,
7. UKS 9 £om¿a,
8. GTK Gdynia,
9. SKS PSP 1 Starogard Gdañski,
10. WKK Wroc³aw II,
11. La Basket Warszawa,
12. GKS Korsarz Gdañsk,
13. WKK Wroc³aw I,
14. UKS 3 ¯yrardów,
15. MKS Novum Bydgoszcz,
16. SP 11 Elbl±g. 

All Stars Ch³opcy:

Jagiellonka Warszawa – Maciej Kursa i Mateusz Zozuñ
Nied¼wiadki Hensford Przemy¶l – Kacper Bednarz i Wiktor S³aby
UKS Siódemka Trefl Sopot – Sebastian Walda

Nagrodzono tak¿e 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników (ka¿dy trener wytypowa³ po jednym zawodniku ze swojej dru¿yny). Otrzymali oni statuetki i nagrody rzeczowe.
     
      Przyznano równie¿ nagrody specjalne:
      Najm³odsza zawodniczka – Marta Szt±berska (uczennica kl. II), KKS Olsztyn
      Najsympatyczniejsza zawodniczka – Agata Tomczak, UKS Jar Elbl±g
      Najsympatyczniejszy zawodnik – Jakub Cholewa, UKS Jar Elbl±g
      Najsympatyczniejszy sêdzia – Jan ¦widerski.
      
 Niecodzienn± nagrodê turnieju otrzyma³ trener Ochoty Warszawa £ukasz Kopczyñski, który jako zawodnik w³a¶nie tego klubu bra³ udzia³ w I Elbaskecie w 1997 r. i wraz z dru¿yn± zdoby³ wtedy w Elbl±gu z³oty medal!

FOTO-1-DZIEÑ

FOTO-2-DZIEÑ

FOTO-3-DZIEÑ
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
7
7
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi