News: Miêdzynarodowy Turniej ,,U Klemnsa,, rocz.2001 Bialystok 16-18.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 01:00:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turniej ,,U Klemnsa,, rocz.2001 Bialystok 16-18.III.2012
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 16 – 18 marca 2012 r. w  Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê  IV Ogólnopolski Turniej „ U KLEMENSA ” w Mini Koszykówce Dziewcz±t I Ch³opców rocznik 2001. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy  „Basket 47” oraz dyrekcja szko³y .
           
Do Bia³egostoku przyjecha³o 10 dru¿yn ch³opców i 6 dziewcz±t  w sumie ok. 230  zawodniczek i zawodników z  rocznika 2001 i m³odsi.  W ci±gu trzech dni rozegrano 40 spotkañ. 

W dniu 16.03.2012 o godz.18.00 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju z udzia³em zaproszonych go¶ci. 

Po prezentacji wszystkich zespo³ów przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku  kolorowych reflektorów odby³a siê prezentacji zawodników meczu inauguracyjnego turnieju.
W sobotê  wieczorem odby³ siê konkurs rzutów osobistych. Wziê³o w nim udzia³ 48 zawodniczek i zawodników, po 3 z ka¿dej dru¿yny. Wszyscy otrzymali drobny upominek w postaci smyczy, a pierwsza trójka w¶ród dziewcz±t i ch³opców otrzyma³a pami±tkowe statuetki i czapeczki.

W dniu 18.03.2012 godz.14.30 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju . Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy,  koszulki oraz statuetki  dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y  – medale; nagrody indywidualne – statuetki -  otrzymali najlepsi  zawodnicy z ka¿dego zespo³u, najlepsze pi±tki turnieju oraz najlepsi rozgrywaj±cy, obroñcy oraz MVP . Na koniec odby³o siê losowanie  nagród rzeczowych – pi³ek, bidonów, skarpet – ufundowanych przez UKS „ BASKET47”.

DZIEWCZÊTA

1. UKS   „La Basket” Warszawa

2. UKS „ BASKET47”  Bia³ystok
3. UKS    „ Trójka” Dzia³dowo
4. UKS    „ Siódemka” Sopot
5. UKS „Trójka” E³k
6. UKS „NENUFAR5” E³k

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Emilia Ko¶la UKS „ LaBasket” Warszawa        
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Aleksandra Prokopiuk UKS „BASKET47” Bia³ystok
Najlepsza obroñca turnieju: Weronika Komoszyñska UKS „Trójka” Dzia³dowo                                                    

All Stars turnieju
UKS „La Basket” Warszawa   Natalia Dominiak
UKS „ BASKET47”  Bia³ystok    Natalia Godlewska
UKS „ Trójka” Dzia³dowo      Aleksandra Gorzkiewicz
UKS „ Siódemka” Sopot      Karolina Têcza
UKS „Trójka” E³k                   Dominika Budziñska

Najlepsze zawodniczki w zespole
                                                            

1. UKS   „La Basket” Warszawa Katarzyna Orzel
2. UKS „ BASKET47”  Bia³ystok  Natalia Kudziela
3. UKS    „ Trójka” Dzia³dowo   Zuzanna Krupa
4. UKS    „ Siódemka” Sopot   Weronika Berlach - Tukalska
5. UKS „Trójka” E³k  Gabriela Wêgrowska
6.  UKS „NENUFAR5” E³k  Kamila Rosiak

Bia³ystok - Sopot   28:12              
Warszawa - Sopot   32:9
Bia³ystok  -  „Trójka” E³k  20:6                  
Trójka E³k – Dzia³dowo  12:19
Nenufar5  - Warszawa   8:36                 
Sopot –  Nenufar5”   22:12
Nenufar5 - Dzia³dowo  11:33               
Bia³ystok -Warszawa 19:29
Trójka E³k  - Warszawa 11:38               
Warszawa – Dzia³dowo  23:7
Dzia³dowo – Sopot  24:6                 
Trójka E³k – Sopot  14:19
Bia³ystok – Dzia³dowo  21:18               
Bia³ystok – Nenufar5”     20:13           
Trójka E³k – „ Nenufar5” 12:11


FOTO-ORGANIZATOR

FOTO-EDWARD

CH£OPCY
                                                           
1. UKS   „Nenufar5” E³k
2. UKS „ BASKET47”  Bia³ystok
3. UKS    „7 Trefl” Sopot
4. UKS    „ Trójka” Dzia³dowo
5. MOSiR Bielsk Podlaski
6. UKS „Dziewi±tka” £om¿a
7. UKS „ Pierniki” Toruñ
8. OSiR ¯yrardów
9. UKS „ Regis” Wieliczka
10. UKS „ As” Mr±gowo

MVP - najlepsza zawodnik turnieju: B³a¿ej Kulikowski UKS „ Nenufar5” E³k        
Najlepsza rozgrywaj±cy turnieju: Dawid Chojnowski  UKS „BASKET47” Bia³ystok
Najlepsza obroñca turnieju: Olaf Miluski  UKS „7 Trefl” Sopot                                                   

All Stars turnieju

UKS   „Nenufar5” E³k Patryk Suchañski
UKS „ BASKET47”  Bia³ystok Filip Bieliñski
UKS    „7 Trefl” Sopot Wojciech Dzier¿ak
UKS    „ Trójka” Dzia³dowo Kacper B±balicki
MOSiR Bielsk Podlaski Konrad Olszañski

Najlepszy zawodnik w zespole

1. UKS   „Nenufar5” E³k  Kuba Akacki
2. UKS „ BASKET47”  Bia³ystok  Krystian Cierech
3. UKS    „7 Trefl”  Sopot  £ukasz Klawa               
4. UKS    „ Trójka” Dzia³dowo Patryk Kociêba
5. MOSiR Bielsk Podlaski  Wojciech Czy¿ewski
6.UKS „Dziewi±tka” £om¿a Jakub Ramotowski
7. UKS „ Pierniki” Toruñ  Kuba Jagodziñski
8. OSiR ¯yrardów  Grzegorz Dukaczewski
9. UKS „ Regis”  Wieliczka Mateusz Grac
10. UKS „As” Mr±gowo  Maciej Milun

Toruñ   - Wieliczka  43:23            
Bia³ystok – Sopot  53:10
Dzia³dowo - Toruñ  13:9               
£om¿a – Mr±gowo 34:20
E³k  - Wieliczka 31:10              
£om¿a – Sopot  12:20
E³k  - Bielsk Podlaski 30:29             
Bia³ystok – ¯yrardów  34:28
Dzia³dowo – Bielsk Podlaski 24:14              
Mr±gowo – ¯yrardów 11:39
Dzia³dowo – E³k  24:39              
Sopot – Mr±gowo  38:21
Wieliczka – Bielsk Podlaski 8:22             
£om¿a – Bia³ystok 12:37
Toruñ – E³k  16:32             
Sopot – ¯yrardów  25:20
Wieliczka - Dzia³dowo 24:25               
£om¿a – ¯yrardów 21:20
Toruñ -  Bielsk Podlaski 22:24             
Bia³ystok – Mr±gowo 36:14
o miejsce 9    Mr±gowo – Wieliczka  20:33                         
o miejsce 7    ¯yrardów – Toruñ     17:24
o miejsce 5    £om¿a – Bielsk Podlaski  4:23                      
o miejsce 3    Sopot – Dzia³dowo
o miejsce 1     Bia³ystok – E³k    39:40 ( po dogrywce)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5  Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
5 Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
¦KM sezon 06/07 U-13 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi