News: WKK Wroc³aw V Champion’s Cup, Boys U14 Moscow Russia 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Stycze 29 2020 13:50:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

WKK Wroc³aw V Champion’s Cup, Boys U14 Moscow Russia 2011
Kluby
 Wkk Wroc³aw zakoñczy³o V Turniej Mistrzów na V miejscu.

Micha³ Kapa zosta³ wybrany najlepszym zawodnikiem zespo³u. By³ równie¿ na 7 miejscu zdobyczy punktowych ze ¶redni± 18 punktów na mecz.
Piotrek ¦cibisz zosta³ najlepiej podaj±cym zawodnikiem turnieju ze ¶redni± 4 asyst na mecz.

Turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie, a zespo³y z Serbii i Litwy by³y zdecydowanie wyró¿niaj±cymi ekipami na tym turnieju dziêki czemu fina³ by³ bardzo emocjonuj±cy, a co najwa¿niejsze sta³ na bardzo wysokim poziomie.

 Organizacja turnieju przypomina³a M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy. Organizatorzy zapewnili dobre warunki noclegowe, transport na mecze i po meczach by³ zawsze na czas, a ka¿da ekipa mia³a swojego opiekuna. Ka¿de spotkanie prowadzone by³o ze statystykami oraz prezentacj± przedmeczow±. Na wysokim poziomie sta³o równie¿ sêdziowanie. Mecze prowadzili sêdziowie ekstraklasowi i miêdzynarodowi. Na pó³fina³y i fina³y zjawili siê przedstawiciele Rosyjskiej Federacji Pi³ki Koszykowej na czele z Prezydentem Krasnenkov Aleksander. Spotkanie fina³owe prowadzone by³o jak fina³ Mistrzostw Europy. Z hymnami pañstw i sêdziowane przez trzech arbitrów, a na trybunach zasiad³ prezydent Moskwy, byli olimpijczycy jak i równie¿ przedstawiciele m³odzie¿owej ligi NEYBL. W dniu wolnym m³odzi gracze mogli zwiedziæ Moskwê i zapoznaæ siê z jej histori± dziêki zapewnieniu dla wszystkich ekip t³umaczy i przewodników. Na zakoñczenie naszej wyprawy nasi gracze na lotnisku w Pradze spotkali zespó³ PROKOMU Gdynia, z którym zrobili sobie pami±tkowe zdjêcie. Wszystko mo¿na powiedzieæ, ¿e by³o super. Jedyny minus to zagubienie siê w drodze powrotnej a¿ 9 baga¿y, które dotar³y do Polski dopiero w Niedziele wieczorem. SK£AD WKK Wroc³aw:


Kapa Micha³
Chowañski Dominik
Lewko Adrian
Szawlis Karol.
Krucza³a Karol
Szczypiñski Mateusz (1998)
Rutkowski Dominik (1998)
Cetera Fabian
¦cibisz Piotr
Kostrzewa Jacek.
Kobzar Karol
Melone Wojciech
Jendrzejewski Micha³

Sztab szkoleniowy: Krzysztof Wilkosz, Jacek £uczak

W sk³adzie brak z³otych medalistów z Opalenicy: (Olesiewicza, Strzelca – UKS GIM 92 Ursynów) oraz Zagrodnika i Sadowskiego
Trener Marek Olesiewicz  aktualnie nie pracuje w WKK
Pobyt polskiego zespo³u w Moskwie finansuje Rosyjska Federacja Koszykówki wraz z FIBA
Zawodnicy i sztab szkoleniowy musi do Moskwy dojechaæ na wlany koszt
Trener WKK Wroc³aw Krzysztof Wilkosz obieca³ relacje z Turnieju Mistrzów Krajowych 

Wyniki :

WKK Wroc³aw – BC Petrinja (Chorwacja)  58:78  STATYSTYKI
(25:17, 17:13, 19:8, 17:20)
Punkty dla WKK zdobyli: Kobzar 16, Kapa 15, Melone 12, Rutkowski 10, Szczypiñski 3, Chowañski 2. W dru¿ynie Chorwacji Mazlin zdoby³ a¿ 40 punktów, a Skokna 22 pkt.
 
W drugim dniu polski zespó³ podejmowa³ graczy z Litwy i równie¿ tym razem dru¿yna z Wilna okaza³a siê za mocna dla naszych graczy, a spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 35:67.
 
WKK Wroc³aw – BA S. Marciulionis ( Litwa)  35:67  STATYSTYKI
(10:26, 5:8, 11:16, 9:17)
Punkty dla WKK zdobyli: Kapa 10, Szczypiñski 8, ¦cibisz 6, Rutkowski 6, Kobzar 4, Melone 1.
 
W trzecim dniu WKK Wroc³aw spotka³ siê z zespo³em z Ukrainy. Po bardzo wyrównanym meczu Polacy wygrali 58:57. W koñcówce spotkania, a dok³adnie na 3. sekundy przed koñcem, zwyciêstwo WKK zapewni³ Piotrek ¦cibisz, który wykorzysta³ dwa rzuty wolne.
 
WKK Wroc³aw –  "Chemik", Odessa (Ukraina)  58 : 57  STATYSTYKI
(17:12, 16:15, 5:15, 20:15)
Punkty dla WKK Wroc³aw zdobyli: Kapa 22, ¦cibisz 13, Szczypiñski 7, Lewlp 5, Rutkowski 5, Melone 4, Kostrzewa 2.
 
Po pierwszym etapie WKK Wroc³aw zaj±³ 3. miejsce w grupie. Na pierwszym miejscu uplasowa³ siê zespó³ z Litwy, drugie miejsce zajê³a Chorwacja a czwarte Ukraina.

Grupa B

1. Mistrz Litwy - BA S. Marciulionis 6 pkt. 210-111
2. Mistrz Chorwacji - BC Petrinja    5 pkt. 207-200

3. Mistrz Polski - WKK Wroc³aw     4 pkt 151-202
4. Mistrz Ukrainy - "Chemik", Odessa 3 pkt. 149-204

W pó³finale o miejsca 5-8 Wroc³awianie zagrali z mistrzem Finlandii TORPAN Pojat Helsinki. Polscy zawodnicy kontrolowali ca³e spotkanie wygrywaj±c trzy kwarty a jedn± remisuj±c. Spotkanie zakoñczy³o siê wygran± WKK

WKK Wroc³aw (Polska)  - BC Topo (Finlandia) 64:50
(21:18, 15:9, 10:10, 18:13)
Punkty dla WKK  zdobywali: Kapa 17, Kostrzewa 15, Melone 11, Sibisz 10, Cetera 5, Kobzar 4, Chowañski 2.

W spotkaniu o 5 miejsce nasz zespó³ znowu siê spotka³ z dru¿yn± z Ukrainy. Mecz by³ bardzo wyrównany. Po trzech kwartach WKK remisowa³o z KHIMIK ODESSA 41:41. Ostatnia kwarta pokaza³a charakter naszego zespo³u, który w koñcówce meczu odskoczy³ na 5 punktow± przewagê i nie odda³ jej do koñca meczu wygrywaj±c ostatecznie 58:53

WKK Wroc³aw (Polska) - KHIMIK Odessa (Ukraina) - 53 : 58
(19:18, 10:9, 12:14, 17:12).
Punkty dla WKK zdobywali: Kapa 30, Kobzar 12, Melone 7, ¦cibisz 4, Kostrzewa 2, Rutkowski 2, Krucza³a 1.

Klasyfikacja koñcowa

1. CRVENA ZVEZDA (SERBIA)

2. BA OF S. MARCIULIONIS (LITWA)
3. BC PETRINJA (CHORWACJA)
4. SDYUSSHOR SAMARA (ROSJA)
5. WKK WROC£AW
6. KHIMIK ODESSA (UKRAINA)
7. DSN RIGA (£OTWA)
8. TORPAN POJAT HELSINKI (FINLANDIA)

KILKA-FOTEK-Z-MOSKWY

WSZYSTKIE-WYNIKI-TURNIEJU

HISTORIA

  MISTRZ POLSKI U-14 ROCZ. MIEJSCE RELACJA 
 
V Champion’s Cup
2011WKK Wroc³aw  1997    V  
 
IV Champion’s Cup
2010 GTK Gdynia 1996  Zespól GTK nie bra³ udzia³u
 
III Champion’s Cup
2009PYRA Poznañ  1995   VIII RELACJA  

II Champion’s Cup 
2008WKK Wroc³aw 1994   
 
I Champion’s Cup
2007 WKK Wroc³aw   Zespó³ WKK nie bra³ udzia³u

Komentarze
nusiek71 dnia grudzie 08 2011 12:33:28
Brawo Micha³ !!!! Pozdrowienia z JKKS Górnik Wa³brzych
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kto z nich zagra kiedy¦ w NBA ?
kto z nich zagra kiedy¦ w NBA ?
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi