News: XX Miêdzynarodowy Turniej Mini Koszykówki rocz.2000 o Puchar „£om¿yczki" £om¿a 25-27.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 19:26:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XX Miêdzynarodowy Turniej Mini Koszykówki rocz.2000 o Puchar „£om¿yczki" £om¿a 25-27.XI.2011
Turnieje Podsumowanie
Dru¿yna SP £om¿a triumfowa³a w XX Turnieju Mini Koszykówki Ch³opców rocznika 2000 i m³odszych o Puchar £om¿yczki.

Podopieczni Dariusza Wêgrowskiego i Andrzeja Wojtkowskiego wygrali wszystkie mecze mierz±c siê z ekipami z Wroc³awia, Warszawy, Olsztynka, Bia³egostoku i Grodna. W³a¶nie triumf nad zespo³em Polskiego Klubu Sportowego Sokó³ z Bia³orusi by³ kluczem do wygrania turnieju.Grodzieñska dru¿yna zajê³a drugie miejsce, a na trzeciej pozycji uplasowa³a siê ekipa bia³ostockich ¯ubrów. Czwarta lokata przypad³a reprezentacji Szko³y Podstawowej z Olsztynka, pi±ta – pierwszemu zespo³owi WKK Wroc³aw, szósta – warszawskiemu klubowi LA Basket, a siódma – drugiej dru¿ynie wroc³awskiego WKK.

- Nie ukrywam, ¿e z roku na rok jest coraz ciê¿ej zorganizowaæ te zawody. Jednak dziêki wsparciu finansowemu naszych przyjació³ i osób ¿yczliwych klubowi ju¿ po raz dwudziesty uda³o nam siê - mówi prezes UKS-u £om¿yczka 10, Bogdan Chojnowski. To w³a¶nie zaanga¿owanie szefa £om¿yczki, a tak¿e trenerów Andrzeja Wojtkowskiego i Dariusza Wêgrowskiego doprowadzi³o do tego, ¿e na jubileusz turnieju mog³y przyjechaæ najlepsze zespo³y z rocznika 2000 i m³odsi z ca³ego kraju, a tak¿e, po raz pierwszy, silny zespó³ z Grodna na Bia³orusi. Najdalej do £om¿y mia³y zespo³y Wroc³awskiego Klubu Koszykówki - My¶lê, ¿e warto by³o tu przyjechaæ, bo w Polsce nie ma dla tych roczników zbyt wielu turniejów. U nas we Wroc³awiu nie ma równie¿ ligi, w której ch³opcy z rocznika 2000 mogliby graæ, wiêc ten turniej i do¶wiadczenie tu zdobyte jest dla nas wszystkich na wagê z³ota - przyznaje £ukasz Nowak, trener WKK Wroc³aw.

Po trzech dniach wyczerpuj±cej rywalizacji i rozegraniu 21 spotkañ pierwsze miejsce przypad³o zespo³owi z³o¿onemu z graczy dwóch ³om¿yñskich szkó³ podstawowych - Dziewi±tki i Dziesi±tki - Ju¿ od jakiego¶ czasu na turniejach ogólnopolskich gramy jednym po³±czonym sk³adem i przez to mo¿emy walczyæ z najlepszymi zespo³ami jak równy z równym. Ten turniej tak¿e to potwierdzi³ - mówi trener Wêgrowski - Po raz kolejny potwierdzi³o siê, ¿e £om¿a jest potêg± w polskiej minikoszykówce! - dodaje Wojtkowski, na co dzieñ szkoleniowiec "Dziewi±tki". Jak podkre¶laj± obaj ³om¿yñscy trenerzy, takie turnieje daj± m³odym adeptom koszykówki mnóstwo do¶wiadczenia i s± nieocenione pod wzglêdem szkoleniowym. Jednak ich wygrywanie nie jest najwa¿niejsze - Ciesz± nas sukcesy w takich zawodach, ale na ten sezon obie nasze szko³y maj± inny - wygraæ mistrzostwa województwa podlaskiego - zaznacza Wojtkowski - Uwa¿am, ¿e wiêksze szanse na koñcowy tryumf w tych rozgrywkach ma jednak zespó³ z "Dziesi±tki", na którym w wiêkszo¶ci oparta by³a dru¿yna SP £om¿a  - koñczy do¶wiadczony trener.

Wyniki meczów:
 
PKS Sokó³ Grodno : WKK Wroc³aw I  53:29
WKK Wroc³aw II : SP £om¿a   14:46
¯ubry Bia³ystok : LA Basket Warszawa  50:31
SP Olsztynek : PKS Sokó³ Grodno  15:47
WKK Wroc³aw I : WKK Wroc³aw II  57:32
LA Basket Warszawa : SP Olsztynek  24:37
PKS Sokó³ Grodno : WKK Wroc³aw II  65:24
WKK Wroc³aw I : SP £om¿a   33:42
¯ubry Bia³ystok : SP Olsztynek  37:30
LA Basket Warszawa : PKS Sokó³ Grodno  24:50
WKK Wroc³aw II : ¯ubry Bia³ystok  20:45
SP £om¿a : SP Olsztynek   50:36
LA Basket Warszawa : WKK Wroc³aw I  50:41
¯ubry Bia³ystok : PKS Sokó³ Grodno  19:59
WKK Wroc³aw II : SP Olsztynek 23:50
LA Basket Warszawa : SP £om¿a   37:46
WKK Wroc³aw I : ¯ubry Bia³ystok  37:40
¯ubry Bia³ystok : SP £om¿a   27:31
SP Olsztynek : WKK Wroc³aw I  32:38
WKK Wroc³aw II : LA Basket Warszawa  12:16
SP £om¿a : PKS Sokó³ Grodno   51:46
 
Koñcowa kolejno¶æ:
 
1m – SP £om¿a
2m – PKS Sokó³ Grodno
3m – ¯ubry Bia³ystok
4m – SP Olsztynek
5m – WKK Wroc³aw I
6m – LA Basket Warszawa
7m – WKK Wroc³aw II
 
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach:
 
Kiry³ Grygoriew – PKS Sokó³ Grodno
Wojciech Mazur - WKK Wroc³aw I
Wojciech Spychalski - WKK Wroc³aw II
Marcin £apiñski - LA Basket Warszawa
Jordan Kocio³kowicz – SP Olsztynek
Jan Szablanowski – SP £om¿a
Maciej Ramotowski – ¯ubry Bia³ystok
 
Najlepsza pi±tka turnieju:
 
Vadim Stubieda – PKS Sokó³ Grodno
Szymon Mo¶cicki – SP £om¿a
Krzysztof Kubecki – LA Basket Warszawa
Dominik Wierciszewski – SP £om¿a
Jakub Gadomski – LA Basket Warszawa
 
MVP - Najwszechstronniejszy zawodnik turnieju:
 
Miros³aw Zajkowski – PKS Sokó³ Grodno

CZEKAMY NA FOTKI

a mo¿e kto¶ z was wie gdzie mo¿na znale¼ fotki z turneiju ?

Komentarze
MJ dnia listopad 24 2011 18:58:25
Na turnieju brakuje mi dru¿yny z E³ku, któr± prowadzi organizator i twórca £om¿yczki - Edward Traskowski. Jak widaæ organizatorzy ³atwo zapomnieli o cz³owieku bez którego nie by³oby sukcesu ³om¿yñskiego turnieju.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi