News: X Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki dz. i ch³. rocz. 1995 i 1997 Gniezno 6-8.VII.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 05:55:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki dz. i ch³. rocz. 1995 i 1997 Gniezno 6-8.VII.2012
Turnieje Podsumowanie
 X Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2012
(10th International Basketball Tournament Gniezno 2012)
Jubileuszowy, 10 Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2012 dobieg³ koñca. Podczas 3 dni rozgrywek, zawodnicy wybiegali na parkiet 97 razy. W efekcie tych rozgrywek wy³oniono zwyciêzców w ka¿dej z 4 kategorii wiekowych. Udzia³ w turnieju wziê³o ostatecznie 36 dru¿yn  (w tym 15 zagranicznych). Po raz pierwszy przyjecha³a dru¿yna z Finlandii, natomiast najdalej bo ponad 6 tysiêcy kilometrów mia³a do Gniezna dru¿yna z Krasnojarska na Syberii. Poza nimi by³y te¿ dru¿yny z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i z terenu niemal ca³ej Polski. W chwili obecnej turniej gnie¼nieñski to najwiêkszy miêdzynarodowy turniej koszykówki dziewcz±t i ch³opców w Polsce.

Kategoria dziewcz±t 1997/98:

Najwiêcej (12) dru¿yn wziê³o udzia³ kategorii dziewcz±t ur. 1997/98. Zas³u¿enie wygra³a dru¿yna Äänekoskis Huima z Finlandii. Specjalnie powo³ana komisja z³o¿ona z trenerów, organizatorów i sêdziów dokona³a wyborów MVP – w tej kategorii tytu³ ten otrzyma³a Rüna Kärkkainen - Äänekoskis Huima.

1 Äänekoskis Huima   - Finlandia
2 MDA Chemnitz 
3 MChKK Che³mno 
4 TS Basket Gniezno 
5 MKS Opalenica 
6 LA Basket Warszawa 
7 UKS Mniszek Boguszów-Gorce 
8 UKS Bliza W³adys³awowo 
9 APC South West 
10 UKS Trójka Bia³a Podlaska 
11 £KS BW £ód¼ 
12 South 

Kategoria dziewcz±t 1995/96:

W kategorii dziewcz±t 1995/96 bezkonkurencyjna okaza³a siê graj±ca po raz drugi w gnie¼nieñskim turnieju (wcze¶niej w 2010 r.) dru¿yna z Krasnojarska. Podopieczne Anastazji Buyiko i Igora Czeremnycha pokona³y zdecydowanie przeciwniczki  z Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Tytu³ MVP w tej kategorii przypad³ Annie £opatinie z Krasnojarska
  
1 Krasnojarsk  - Rosja
2 TG Hanau 
3 Meteor Basketball Dublin 
4 UKS IFLO Bia³a Podlaska 
5 English Select 
6 GM Plater Bia³a Podlaska 

Kategoria ch³opców 1997/98:

Kategoria ch³opców 1997/98 charakteryzowa³a siê bardzo wyrównanym poziomem z nieznaczn± dominacj± dru¿yn niemieckich. Tytu³ MVP otrzyma³  Alex Helten - MDA Chemnitz.

1 MDA Chemnitz  - Niemcy
2 Basket Team Opalenica 
3 TG Hanau 
4 UKS Lider Swarzêdz 
5 LA Basket Warszawa 
6 MKK Gniezno I 
7 APC South West 
8 Limerick Lakers BC 
9 MKK Gniezno II 

Kategoria ch³opców 1995/96:

Najwy¿szy poziom rozgrywek zanotowano w kategorii ch³opców 1995/96. W finale zmierzy³a siê dru¿yna z W³och z MKK Gniezno. W³osi lepiej wytrzymali mecz kondycyjnie i ostatecznie zdobyli puchar za 1 miejsce. MVP zosta³ wybrany Giacomo Martini z Pallacanestro Senigallia.

1 Pallacanestro Senigallia  - W³ochy
2 MKK Gniezno 
3 MKS Nowy Styl W³oc³awek 
4 MChKK Che³mno 
5 AZS PWSZ Skierniewice 
6 Maior Senigallia 
7 Limerick Lakers BC 
8 UKS IFLO Bia³a Podlaska 

W trakcie trwania turnieju rozegrano równie¿ mecz trenerów. Jedn± dru¿ynê stanowili trenerzy ekip zagranicznych, druga trenerzy dru¿yn polskich. W tym nietypowym meczu zanotowano nietypowy wynik czyli remis 26:26. Publiczno¶æ (w wiêkszo¶ci m³odzi uczestnicy turnieju) wybra³a MVP – w dru¿ynie trenerów zagranicznych tytu³ ten otrzyma³ Nabil Murad – Meteors Basketball Club Dublin z Irlandii, a w dru¿ynie trenerów polskich – Arkadiusz Konowalski MKK Gniezno.

Trenerzy i doro¶li opiekunowie uczestniczyli w spotkaniu przy grillu, m³odzie¿ mia³a okazjê zwiedzania pierwszej stolicy Polski z przewodnikiem oraz mo¿liwo¶æ zabawy na dyskotece.

FOTO-ORGANIZATOR

Na kolejny turniej organizatorzy (szef komitetu organizacyjnego: Marek Szczepanowski tel. 603-163-522 e-mail: tsbasket.gniezno@wp.pl)

zapraszaj± w dniach 5-7 lipca 2013 r. Szczegó³y na

www.tsbasket.gniezno.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Sportino Inowroc³aw
Sportino Inowroc³aw
Fina³ MP U-16 rocz.91 Prudnik 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi