News: XXVI TURNIEJ JUNIORÓW O MEMORIA£ WAC£AWA DRABA Poznañ 28-30.XII.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 13:47:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXVI TURNIEJ JUNIORÓW O MEMORIA£ WAC£AWA DRABA Poznañ 28-30.XII.2011
Turnieje Podsumowanie
 TERMINARZ SPOTKAÑ
XXVI TURNIEJU JUNIORÓW
O MEMORIA£ WAC£AWA DRABA

Koszykarze PBG Basket Junior Poznañ triumfowali w 26. Memoriale Wac³awa Draba. Podopieczni trenerskiego duetu Eugeniusz Kijewski i Bartosz Sikorski wygrali wszystkie swoje spotkania. Trzecie miejsce zajê³a ekipa gospodarzy, czyli poznañskiej Pyry.

W trzydniowej imprezie, która odby³a siê w halach przy Chwia³kowskiego wyst±pi³o sze¶æ juniorskich dru¿yn roczników 1994 i 1995. Zdecydowanie najlepsi okazali siê m³odzi zawodnicy PBG Basket Junior Poznañ, którzy zakoñczyli turniej z kompletem zwyciêstw. Ju¿ w pierwszym swoim wystêpie zdecydowanie pokonali w derbach Pyrê 106:73, a w kolejnych tak¿e wygrywali wyra¼nie. W decyduj±cym o triumfie w ca³ym turnieju meczu z Ros± Radom nie dali rywalom szans, zwyciê¿aj±c 93:77. - Na pocz±tku by³o trudno, ale pó¼niej grali¶my coraz lepiej w obronie i to te¿ skutkowa³o w ataku - ocenia³ jeden z koszykarzy PBG Junior - Jêdrzej Fornalik. W 4. kwarcie jego zespó³ móg³ sobie ju¿ nawet pozwoliæ na kilka efektownych wsadów, które wzbudzi³y aplauz publiczno¶ci. - Na pewno staæ ich na wiêcej. S± jeszcze pewne braki, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e to jest m³odzie¿ i ma prawo pope³niaæ b³êdy. Chwa³a im za to, ¿e w tym ostatnim meczu dwóch niepokonanych dru¿yn wytrzymali presjê - komentowa³ trener Eugeniusz Kijewski.

Rosa musia³a si± zadowoliæ drug± lokat±, a na trzecim stopniu podium stanêli gospodarze imprezy - Pyra Poznañ. Zespó³ prowadzony przez Tomasza B³aszaka i Macieja Piekarczyka przegra³ spotkania z wyprzedzaj±c± go dwójk±, ale by³ za to gór± w starciach z pozosta³ymi trzema ekipami turnieju.

WYNIKI

PYRA Poznañ - PBG JUNIOR Poznañ 73 : 106
ZASTAL Z. Góra - POLONIA Warszawa
64 : 93
ROSA Radom - AZS Koszalin
83 : 66
PBG JUNIOR Poznañ - POLONIA Warszawa
99 : 85
ZASTAL Z. Góra - ROSA Radom
73 : 81
PYRA Poznañ - AZS Koszalin
74 : 71
PBG JUNIOR Poznañ - ZASTAL Z. Góra 110: 76
PYRA Poznañ - ROSA Radom 40 :86
POLONIA Warszawa - AZS Koszalin 92 : 63
PYRA Poznañ - ZASTAL Z. Góra 72 : 66
POLONIA Warszawa - ROSA Radom 57 : 106
PBG JUNIOR Poznañ - AZS Koszalin 113 : 52
PYRA Poznañ - POLONIA Warszawa 62 : 58
ZASTAL Z. Góra - AZS Koszalin 86 : 69
PBG JUNIOR Poznañ - ROSA Radom 93 : 77

 Kolejno¶æ koñcowa:

1. PBG BASKET JUNIOR Poznañ tr. Eugeniusz Kijewski, Bartosz Sikorski
2. KS ROSA Radom Karol Gutkowski, Jaros³aw Wróbel
3. MKK PYRA Poznañ Tomasz B³aszak, Maciej Piekarczyk
4. MKS POLONIA Warszawa £ukasz £oboda
5. SKM ZASTAL Zielona Góra Bogus³aw Onufrowicz
6. AZS Koszalin Bart³omiej Siewruk

 Pierwsza Pi±tka Turnieju:

Filip TAISNER (PBG JUNIOR Poznañ)
Kacper RADWAÑSKI (ROSA Radom)
Max DROSIK (PYRA Poznañ)
Marcin JURKIEWICZ (POLONIA Warszawa)
Micha³ KOPIJ (ZASTAL Zielona Góra)

Wyró¿nienia w zespo³ach:


Jêdrzej FORNALIK (PBG JUNIOR Poznañ)
Jakub STANIOS (ROSA Radom)
Rafa³ Milczyñski (PYRA Poznañ)
Daniel NIEPORÊCKI (POLONIA Warszawa)
Jakub SANOCKI (ZASTAL Zielona Góra)
Marcin GRAJ (AZS Koszalin)

Organizatorzy gratuluj± najlepszym zespo³om i wyró¿nionym zawodnikom du¿ych umiejêtno¶ci sportowych.
Wszystkim startuj±cym dru¿ynom dziêkujemy za sportow± postawê.
Organizator Turnieju: MKK PYRA Poznañ
Wspó³organizatorzy Turnieju:
* Rodzina W. Draba
* PBG BASKET JUNIOR Poznañ
Przyjaciele Turnieju:
* Urz±d Miasta Poznania
* TOR-MEL Sp. z o.o.
* Wielkopolski Zwi±zek Koszykówki w Poznaniu
* Polski Zwi±zek Koszykówki
* REBIS - Dom Wydawniczy
* HOCHLAND POLSKA Sp. z o.o.
* BONART - Naturalna Woda ¬ródlana
* ERIMA - odzie¿ i sprzêt sportowy
* GOGGLE Pro Active Eyewear
* POST-MEDIO - Agencja Reklamowo-Poligraficzna
Patronat Medialny:
* G£OS WIELKOPOLSKI
* RADIO „MERKURY”
*
WWW.WIELKOPOLSKI SPORT.PL

SERDECZNIE DZIÊKUJEMY !!!

www.pyra.com.pl

http://junior.pbgbasket.pl/

FOTO-ADAM

Komentarze
wos dnia grudzie 19 2011 20:49:23
Mia³a byæ jeszcze Gdynia i Sopot- szkoda, by³oby jeszcze ciekawiej
Pawcio dnia grudzie 20 2011 12:40:08
Mocno obsadzony turniej, prawie sami finali¶ci u-16 sprzed 2 lat, bior±c pod uwage ¿e PBG to piatka z Opalenicy...., Rosa b.mocna na Mazowszu, brak tylko Gdyni i WKK i by³yby fina³y U-18
Imperator dnia grudzie 30 2011 18:43:03
Jako, ¿e widzia³em fragmenty wiêkszo¶ci meczów - pozwolê sobie na kilka s³ów komentarza - zaznaczam, ¿e to moja subiektywna opinia, nie reprezentuje zadnego klubu.

PBG i Rosa zdecydowanie poza zasiêgiem reszty - co pokazuj± doskonale wyniki. W pozosta³ych meczach ka¿dy móg³ w zasadzie wygraæ z ka¿dym - do¶æ wyrównane ekipy.

1. PBG - zespó³ graj±cy szybko i efektownie - opieraj±cy swoj± grê na 5 zawodnikach z Opalenicy oraz Pyry, uzupe³niony graczami z Sierakowa. Graj± bardzo urozmaicony basket - ciê¿ko doszukaæ siê s³abych punktów. Zdecydowany kandydat do top4 MP u-18.

2. Rosa - niepozorna, aczkolwiek bardzo solidna ekipa - do Poznania przyjechali w 10, nie wiem kto siê nie za³apa³ na przyjazd. Mocny fizycznie zespó³ - dobrze prowadzony - konsekwentnie realizuj±cy za³o¿enia taktyczne. Rosa uzupe³niona o graczy, którzy do Poznania nie przyjechali - bêdzie bardzo gro¼na.

3. Pyra - przegrali to co musieli przegraæ - wygrali resztê, gdzie niekoniecznie byli faworytami. Poza fatalnym meczem z Radomiem Pyra zaprezentowa³a siê bardzo dobrze. Oczywi¶cie jeszcze sporo pracy przed zawodnikami, ale je¿eli graj± skoncentrowani, to wol± walki s± w stanie zniwelowaæ atuty koszykarskie rywali. Przy dobrym rozstawieniu mog± zaj¶æ wysoko.

4. Polonia - najmniej widzia³em ten zespó³. W miarê zbilansowany, w miarê mocny fizycznie, ale brakowa³o lidera, który wzi±³by odpowiedzialno¶æ na siebie w trudnych momentach.

5. Zastal - dla mnie najwiêksze rozczarowanie turnieju. Mocni fizycznie - robili wra¿enie. Chyba 4 graczy, którzy w zesz³ym roku walczyli o medale u18 - jednak nic ponadto. Mówi³o siê, ¿e pechowo odpadli z MP u16 - trafiaj±c na Sieraków, gdyby nie to walczyliby o medale - jednak nic z tego - ¿adnego uzupe³nienia sk³adu po prostu nie ma. Poza pierwsz± pi±tk± nie widaæ nikogo, kto gwarantowa³by grê na wysokim poziomie.

6. AZS - dobry obwód, niestety brak wysokich zawodników sprawia³, ¿e mieli sporo problemów pod tablicami.

to tak na szybko smiley
ciekaw jestem jak w tym roczniku prezentuje siê obecnie Wroc³aw i ekipy z Trójmiasta
jaki bêdzie sk³ad fina³u - przekonamy siê za pó³ roku

jeszcze s³ówko o sêdziowaniu

o ile do samej organizacji turnieju nie ma co siê przyczepiæ (trzeba poczekaæ jeszcze na zdanie ekip, które wziê³y w nim udzia³, ale nie s³ysza³em, ¿eby by³y jakiekolwiek problemy) to niestety sêdziowanie na fatalnym poziomie.

nie mówiê tutaj o stronniczo¶ci, bowiem nic takiego nie zauwa¿y³em, pomy³ki zdarza³y siê w jedn± i drug± stronê, co niestety doprowadza³o zawodników i trenerów do lekkiej irytacji.

(oczywi¶cie nie w ka¿dym meczu i nie ka¿dy sêdzia, ale parê takich przyk³adów by siê znalazlo)
Pawcio dnia grudzie 31 2011 09:17:43
sedziowanie to jakis eksperyment , zmiany sêdziów w po³owie meczu...WtF??? Polonia jeszcze nigdy nie wróci³a z turnieju tak poobijana, szyty ³uk brwiowy Daniela Nieporêckiego , podbite oko Arka Kulki , a sedziowie nawet nie zauwa¿yli faulusmiley) , za to dach dla trenera mia³ przykryc ich nieudolno¶æ.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
¯muda Piotr MOSM Bytom r.94
¯muda Piotr MOSM Bytom r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi