News: Prze¿yjmy to jeszcze raz - 2011 z SKM - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:14:33
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Prze¿yjmy to jeszcze raz - 2011 z SKM
..

 STYCZEÑ STYCZEÑ STYCZEÑ
      
Mecze Gwiazd: TBL – Kalisz , 1 Liga Radom. Po raz kolejny fan klub SKM organizuje wyjazd na ¶wiêto koszykówki. W Radomiu ostatni raz podziwiali¶my Andrzeja Pluty w konkursie ,,trojek,, a pierwszy raz w konkursie wsadów wyst±pi³ amator. W Radomiu ¶wietna impreza dzieciaki mog³y trenowaæ z najlepszymi  zawodnikami i trenerami , a popo³udniu prawdziwa uczta koszykarskaNa zaproszenie rodziców i  zawodników GTK  rocznik 1996.wybra³em siê w dalek± podró¿ do Gdyni.  Nie mog³em odmówiæ przyjazdu Mistrzom Polski  U-14 .Na d³ugo pozosta³ mi w pamiêci gest kiedy to na jednym z turnieji gdy pokaza³em siê na hali koszykarze GTK przerwali grê i przywitali mnie brawami !

ARTYKU£-4900-WEJ¦Æ
Najwiêkszy o¶rodek koszykarski w ¶wiêtokrzyskim MDK MKK Kielce organizuje Turniej kadetów Ku pamiêci redaktora TVN Marcina Paw³owskiego. Pierwszy  historyczny mecz TVN kontra przyjaciele Marcina Paw³owskiego mia³em okazjê prowadziæ jako spiker. W meczu wyst±pi³ Prezes TVN Piotr Walter

ARTYKU£-4100-WEJ¦Æ
LUTYLUTYLUTY
     
Na zaproszenie trenera Tomasza Niedbalskiego odwiedzam SMS PZKosz w Cetniewie. Podziwiam warunki w jakich trenuj± i mieszkaj± jedni z najbardziej utalentowanych ch³opców w Polsce. W tym czasie odbywa³o siê zgrupowanie kadry rocz.95

Dyrektor Sportowy PBG BASKET JUNIOR Poznañ Bart³omiej Tomaszewski zaprasza mnie na turniej kadetów i juniorów. Turniej na bardzo wysokim poziomie. Do Poznania zjecha³a siê krajowa czo³ówka. Organizatorzy zaprosili zawodników TBL oraz zorganizowali konkurs wsadów dla juniorów 

ARTYKU£-5200-WEJ¦Æ
Dooko³a Grojca rozci±gaj± siê sady jab³oni. Do Grójca wybra³em siê na turniej  w lutym, nie mia³em okazji zobaczyæ kwitn±cych jab³oni, ale zobaczy³em  dobry turniej w którym uczestniczy³o 8 dru¿yn z ro¿nych czê¶ci polski


ARTYKU£-4000-WEJ¦Æ
MARZECMARZECMARZEC
     
Jak co roku Nowy Targ by³ gospodarzem trzydniowego Turnieju Kadr Wojewódzkich o Puchar Gorc dla dziewcz±t i ch³opców z roczników 1996-1997.To ostatnie przetarcie kadr przed pó³fina³ami OOM.Kameralna sala sprawna organizacja pyszne jedzenie, zawsze bardzo mile wspominam go¶cinno¶æ górali


ARTYKU£-5000-WEJ¦Æ
Za ka¿dym razem gdy dostaje zaproszenie na turniej do E³ku ani przez moment nie waham siê z decyzj± wyjazdu . Mazury cud natury – trener Edward Trzaskowski i Micha³ Skrzypek to trenerzy przez du¿e ,,T,, Ich pasja i zagazowanie w popularyzacje koszykówki w E³ku jest przeogromna. Polecam polskim dru¿ynom turnieje w E³ku

ARTYKU£-5200-WEJ¦Æ
¯yrardów – Ka¿dego roku OSiR Trójka ¯yrardów organizuje trzy Miêdzynarodowe turnieje.Ka¿dego roku odwiedzam to miasto ,,pachn±ce koszykówka,, W tym roku klub osi±gn±³ wielki sukces Mistrzostwo Polski  Kadetek. Organizacja perfekcyjna, jestem bardzo wdziêczny organizator ¿e mogê na ich turniejach czuæ siê ,,jak u siebie w domu,,
ARTYKU£-3800-WEJ¦Æ
 KWIECIEÑKWIECIEÑ KWIECIEÑ
     
Ka¿dego roku jestem na Ogólnopolskich fina³ach Szkó³ Podstawowych. W tym roku ze wzglêdu na pomoc w organizacji turnieju i streetballa w Katowicach nie mog³em pojechaæ do Elbl±ga…ale fina³y wojewódzkie zaliczy³em


ARTYKU£-1800-WEJ¦Æ
Z Paw³em Szczurewskim - organizatorem Turnieju Przedwio¶nia znam siê od kilku lat
Trener, sêdzia , dzia³acz oraz organizator znany jest w ca³ej Polsce. To on tworzy historie basketu w Dzia³dowie. Na jego turniejach nagród indywidualnych jest co nie miara !

ARTYKU£-2400-WEJ¦Æ
Dziêki uprzejmo¶ci MKS Piotrówka Radom wybra³em siê na jeden z najwiêkszych Festiwali Koszykówki w Europie. Klub z Radomia do Pragi zabra³ z sob± 4 dru¿yny : MKS Piotrkówka Radom to jedyny klub z Polski który reprezentowa³ nasz kraj na Wielkanocnym Europejskim Festiwalu Koszykówki.
ARTYKU£-3600-WEJ¦Æ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi