News: Prze¿yjmy to jeszcze raz - 2011 z SKM - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:51:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Prze¿yjmy to jeszcze raz - 2011 z SKM
..

 STYCZEÑ STYCZEÑ STYCZEÑ
      
Mecze Gwiazd: TBL – Kalisz , 1 Liga Radom. Po raz kolejny fan klub SKM organizuje wyjazd na ¶wiêto koszykówki. W Radomiu ostatni raz podziwiali¶my Andrzeja Pluty w konkursie ,,trojek,, a pierwszy raz w konkursie wsadów wyst±pi³ amator. W Radomiu ¶wietna impreza dzieciaki mog³y trenowaæ z najlepszymi  zawodnikami i trenerami , a popo³udniu prawdziwa uczta koszykarskaNa zaproszenie rodziców i  zawodników GTK  rocznik 1996.wybra³em siê w dalek± podró¿ do Gdyni.  Nie mog³em odmówiæ przyjazdu Mistrzom Polski  U-14 .Na d³ugo pozosta³ mi w pamiêci gest kiedy to na jednym z turnieji gdy pokaza³em siê na hali koszykarze GTK przerwali grê i przywitali mnie brawami !

ARTYKU£-4900-WEJ¦Æ
Najwiêkszy o¶rodek koszykarski w ¶wiêtokrzyskim MDK MKK Kielce organizuje Turniej kadetów Ku pamiêci redaktora TVN Marcina Paw³owskiego. Pierwszy  historyczny mecz TVN kontra przyjaciele Marcina Paw³owskiego mia³em okazjê prowadziæ jako spiker. W meczu wyst±pi³ Prezes TVN Piotr Walter

ARTYKU£-4100-WEJ¦Æ
LUTYLUTYLUTY
     
Na zaproszenie trenera Tomasza Niedbalskiego odwiedzam SMS PZKosz w Cetniewie. Podziwiam warunki w jakich trenuj± i mieszkaj± jedni z najbardziej utalentowanych ch³opców w Polsce. W tym czasie odbywa³o siê zgrupowanie kadry rocz.95

Dyrektor Sportowy PBG BASKET JUNIOR Poznañ Bart³omiej Tomaszewski zaprasza mnie na turniej kadetów i juniorów. Turniej na bardzo wysokim poziomie. Do Poznania zjecha³a siê krajowa czo³ówka. Organizatorzy zaprosili zawodników TBL oraz zorganizowali konkurs wsadów dla juniorów 

ARTYKU£-5200-WEJ¦Æ
Dooko³a Grojca rozci±gaj± siê sady jab³oni. Do Grójca wybra³em siê na turniej  w lutym, nie mia³em okazji zobaczyæ kwitn±cych jab³oni, ale zobaczy³em  dobry turniej w którym uczestniczy³o 8 dru¿yn z ro¿nych czê¶ci polski


ARTYKU£-4000-WEJ¦Æ
MARZECMARZECMARZEC
     
Jak co roku Nowy Targ by³ gospodarzem trzydniowego Turnieju Kadr Wojewódzkich o Puchar Gorc dla dziewcz±t i ch³opców z roczników 1996-1997.To ostatnie przetarcie kadr przed pó³fina³ami OOM.Kameralna sala sprawna organizacja pyszne jedzenie, zawsze bardzo mile wspominam go¶cinno¶æ górali


ARTYKU£-5000-WEJ¦Æ
Za ka¿dym razem gdy dostaje zaproszenie na turniej do E³ku ani przez moment nie waham siê z decyzj± wyjazdu . Mazury cud natury – trener Edward Trzaskowski i Micha³ Skrzypek to trenerzy przez du¿e ,,T,, Ich pasja i zagazowanie w popularyzacje koszykówki w E³ku jest przeogromna. Polecam polskim dru¿ynom turnieje w E³ku

ARTYKU£-5200-WEJ¦Æ
¯yrardów – Ka¿dego roku OSiR Trójka ¯yrardów organizuje trzy Miêdzynarodowe turnieje.Ka¿dego roku odwiedzam to miasto ,,pachn±ce koszykówka,, W tym roku klub osi±gn±³ wielki sukces Mistrzostwo Polski  Kadetek. Organizacja perfekcyjna, jestem bardzo wdziêczny organizator ¿e mogê na ich turniejach czuæ siê ,,jak u siebie w domu,,
ARTYKU£-3800-WEJ¦Æ
 KWIECIEÑKWIECIEÑ KWIECIEÑ
     
Ka¿dego roku jestem na Ogólnopolskich fina³ach Szkó³ Podstawowych. W tym roku ze wzglêdu na pomoc w organizacji turnieju i streetballa w Katowicach nie mog³em pojechaæ do Elbl±ga…ale fina³y wojewódzkie zaliczy³em


ARTYKU£-1800-WEJ¦Æ
Z Paw³em Szczurewskim - organizatorem Turnieju Przedwio¶nia znam siê od kilku lat
Trener, sêdzia , dzia³acz oraz organizator znany jest w ca³ej Polsce. To on tworzy historie basketu w Dzia³dowie. Na jego turniejach nagród indywidualnych jest co nie miara !

ARTYKU£-2400-WEJ¦Æ
Dziêki uprzejmo¶ci MKS Piotrówka Radom wybra³em siê na jeden z najwiêkszych Festiwali Koszykówki w Europie. Klub z Radomia do Pragi zabra³ z sob± 4 dru¿yny : MKS Piotrkówka Radom to jedyny klub z Polski który reprezentowa³ nasz kraj na Wielkanocnym Europejskim Festiwalu Koszykówki.
ARTYKU£-3600-WEJ¦Æ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SKK Kraków.
SKK Kraków.
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi