News: Polacy w zagranicznych turniejach - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 16:55:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Polacy w zagranicznych turniejach
Turnieje Podsumowanie
 Dziêki doskona³ej organizacji turnieju Eybla przez Mks Ochota w Warszawie, Kadra Mazowsza dosta³a zaproszenie na zawody rocznika 97’ o nazwie Sabonis Cup. Impreza odby³a siê w drugim co do wielko¶ci mie¶cie na Litwie , Kownie w dniach 27-29 Grudnia.

Pojechali¶my w nastêpuj±cym sk³adzie: Kierelewicz Micha³  Mijakowski Jakub Bender Maciej Meljion Oskar Walczak Szymon Chru¶ciel Jan Gromadka Bart³omiej Paw³owski Piotr Wysocki Olaf Ko³akowski Filip Trenerzy :Andrzej Kierelewicz Adam Latos W ka¿dej z grup znajdowa³y siê trzy zespo³y. My trafili¶my na Khimki Moskwa oraz na gospodarzy ,czyli Sabonis z Kowna.Oprócz wy¿ej wymienionych dru¿yn na turniej przyjecha³y jeszcze m.in.CSKA, Trinta, Frunzenskaya- Russia Marciulionis BA, Klaipėda and Vilnius BS,  Parma Basket- Italy,Mescheriyakov BS- Belarus.

Pierwszy mecz grali¶my z gospodarzami, co da³o siê od razu zobaczyæ a raczej us³yszeæ, gdy¿ kibice Sabonisa dali z siebie naprawdê wszystko.Mimo takiego zaanga¿owania w doping pierwsza po³owa koñczy siê tylko jednopunktowym prowadzeniem gospodarzy.W drugiej czê¶ci spotkania zaskoczyli¶my Sabonis szczeln± i dobrze zorganizowan± obron±, co od razu odbi³o siê na wyniku meczu, który najpierw doprowadzili¶my do remisu aby na 4 minuty przed koñcem wygrywac dwoma punktami.Ostatecznie wygrywamy 45:39 co mo¿na uznaæ za historyczne zwyciêstwo. Ch³opcy i nieliczni kibice z

 Polski wychodzili z hali w bardzo dobrych nastrojach z niecierpliwieniem wyczekuj±c na drugi mecz tego dnia gdzie o 14:30 stan± na przeciwko siebie zawodnicy Mazowsza i Khimki Moskwa. Od pierwszych minut meczu od razu da³o siê wyczuæ ,¿e zawodnicy z Rosji s± bardzo dobrze przygotowani fizycznie i zdeterminowani ,¿eby wyszarpaæ nam zwyciêstwo. Choæ pierwsz± po³owê koñczymy trac±c jedynie 4 punkty w 3 i 4 kwarcie Khimki zaskakuj± nas obron± na ca³ym boisku, co powoduje ca³± falê strat, któr± bezlito¶nie wykorzystuj± przeciwnicy. W po³owie ostatniej kwarty przegrywali¶my ju¿ 11-stoma a zawodnicy z Moskwy nadal maj± na nas doskona³± receptê. Na minutê do koñca mamy ju¿ 13 punktów straty i nikt z naszych ju¿ nie wierzy w korzystny wynik. Ostatecznie spotkanie koñczy siê 59:45 dla Rosjan. Po tym spotkaniu, o tym która dru¿yna wychodzi z którego miejsca mia³ zadecydowaæ ostatni mecz w tej grupie czyli Khimki Moskwa vs. Sabonis.Przed 7 godzin± wszyscy ju¿ wiedzieli, ¿e spe³ni³ siê najgorszy scenariusz: Sabonis ogra³ Khimki, ale nie wystarczaj±co wysoko i zajêli¶my ostatnie miejsce w grupie.

 Z racji tego wyniku grali¶my dwa mecze mniej a maksymalne miejsce które mogli¶my zaj±c w turnieju to 9. W drugim i trzecim dniu zawodów zagrali¶my z Parm± i Miñskiem.Mecz z Parm± ,pomimo bardzo efektownych dwóch pierwszych akcji ze strony W³ochów, to mecz bez historii. Wygrywamy g³adko 40:24.Mecz z Bia³orusinami przebieg³ w bardzo podobnym tonie. Patrz±c na posturê zawodników z Miñska przed meczem, mo¿na by³o mieæ w±tpliwo¶ci po pierwsze co do roku ich  urodzenia a po drugie co w zwi±zku z tym zgotuj± nam na parkiecie. I tu bardzo mi³o zaskoczyli zawodnicy z Warszawy. Dziêki zaciêto¶ci w obronie i dobrze graj±cym zawodnikom podkoszowym  pierwsz± kwartê wygrywamy 20 :6. Prowadzenia nie oddali¶my ju¿ do koñca spotkania Zwyciê¿aj±c 58 :32 i zajmuj±c ostatecznie 9 miejsce w turnieju.

Podsumowuj±c zawody trzeba przyznaæ, ¿e oprócz dwóch dru¿yn poziom by³ bardzo wyrównany, co potwierdza zajêcie drugiego miejsca przez Sabonis, z którym wygrali¶my w pierwszym dniu turnieju. Organizatorzy, których równie¿ trzeba pochwaliæ za doskona³e przygotowanie, ju¿ zapraszaj± nas za rok co zdecydowanie ¶wiadczy o wysokim poziomie dru¿yny z Mazowsza, której teraz g³ównym celem s± zawody miêdzy wojewódzkie.

WSZYSTKIE-WYNIKI-TURNIEJU

KILKA-FOTEK
Komentarze
Mama kibic dnia grudzie 29 2011 10:39:41
Po Pierwszym dniu:
¯yrardów pierwszy
Grójec przedostatni smiley

Wszystkiego dobrego w nowym roku dla SKM
Mama kibic dnia grudzie 30 2011 13:44:47
Na teraz:
¯yrardów ci±gle prowadzi
Grójec oczko wy¿ej
Mama kibic dnia grudzie 30 2011 14:09:50
1. ¯yrardów
2. Opava
3. ¯lin
4. Budejovice
5. Grójec
6. Krnov
7. Banovce

Po raz pierwszy zwyciêstwo !!! - mam nadziejê, ¿e nie po raz ostatni
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Sierakowicki talent
Sierakowicki talent
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi