News: Kar³ów OW Szczeliniec - Narty oraz snowboard zamiast koszykówki - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 18:57:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kar³ów OW Szczeliniec - Narty oraz snowboard zamiast koszykówki
Kluby
 Od 27 grudnia do 8 stycznia przeby³em prawie 5000 kilometrów. W tym czasie odwiedzi³em cztery turnieje (Wroc³aw, Wrze¶nia, Szwecja, W³oc³awek), gdzie zobaczy³em ponad 50 spotkañ. Zdawa³oby siê, ¿e ju¿ wystarczy tych podró¿y, ale bêd±c na Turnieju we W³oc³awku, otrzyma³em kolejne zaproszenie. Tym razem od pana Marcina Sznajdera do jego o¶rodka "Szczeliniec" w Kar³owie. Pomy¶la³em sobie, czemu nie, ju¿ najwy¿szy czas, ¿eby trochê odpocz±æ od koszykówki...


W poniedzia³ek zrobi³em podsumowanie turnieju we W³oc³awku i za³atwi³em bilety na Mecz Gwiazd, a ju¿ we wtorek, dziêki uprzejmo¶ci znajomych Marcina, zabra³em siê samochodem do Kudowy Zdrój. Czeka³ tam na mnie Marcin i zabra³ do swojego o¶rodka w Kar³owie. Ten wyjazd to dobra decyzja. Ju¿ po kilku minutach jazdy w górê znalaz³em siê w ma³ej, urokliwej wiosce, w samym sercu Parku Narodowego Gór Sto³owych. Widoki niesamowite. Tu¿ nade mn± Szczeliniec Wielki najwy¿szy szczyt Gór Sto³owych(919 m n.p.m.). ¦niegu po kolana i wszêdzie bia³o. Pierwszy raz w tym roku poczu³em prawdziw± zimê. Przestrzeñ sprwia, ¿e czujê siê wolny, a buzia sama siê ¶mieje.

 Wiedzia³em, ¿e w Szczeliñcu przebywa grupa koszykarzy i koszykarek z WKK Wroc³aw. Dzieciaki przyjecha³y tutaj w ramach "Bia³ej Szko³y" (SP 67 i Gim 39). Z wroc³awskim klubem jestem ju¿ zaprzyja¼niony od kilku lat. Znam wszystkie roczniki (2000-1993). Tutaj, w za¶nie¿onych górach wszyscy mieli¶my odpocz±æ od basketu. W górach jak zwykle króluje narciarstwo.


Przez cztery dni grupa ponad 50 dzieciaków pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów uczy³a siê jazdy na nartach na stokach Zieleñca. Dodam, ¿e w najnowszym rankingu polskich o¶rodków narciarskich 2012 r. przeprowadzonym przez portal onet.pl, Zieleniec zdoby³ wysokie 4 miejsce (spo¶ród ponad 60 o¶rodków)i zosta³ zaliczony do o¶rodków 5 gwiazdkowych.


Wielu uczestników ,,bia³ej szko³y,, nigdy wcze¶niej nie mia³o do czynienia z nartami, zreszt± ja tak¿e. Po namowie Marcina zdecydowa³em siê na za³o¿enie nart. Spróbowa³em zjechaæ z ma³ej góreczki. Có¿, nie by³o ³atwo i efektem godzinnego instruktarzy by³ samdzielny zjazd z zaledwie kilkunastu metrów. Mo¿e w przysz³o¶ci bêdzie lepiej. Przyznam, ¿e dzieciaki ucz± siê zdecydowanie szybciej od starszych. Ju¿ po pierwszym dniu nauki samodzielnie zje¿d¿a³y z najwy¿szego punktu stoku.


Atrakcj± pobytu w O¶rodku Szczeliniec by³o tak¿e ognisko i zabawy na ¶niegu jak np. budowa Iglo. To dopiero by³a frajda! W wolnych chwilach obejrzeli¶my na du¿ym ekranie mecz ¦L¡SKA Wroc³aw i zrobili¶my sobie konkurs wiedzy o koszykówce. W ostatnim dniu mieli¶my fantastyczny kulig w ¶nie¿nej bieli. Niezapomniane wra¿enia.

Byli¶my na³adowani pozytywn± energi±, widokiem gór i po prostu rado¶ni. Polecam wszystkim klubom koszykarskim tak± formê odpoczynku. Narciarstwo na pewno ka¿demu przypadnie do gustu, a trening na ¶wie¿ym powietrzu korzystnie poprawi samopoczucie i kondycjê. Naprawdê warto.


Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ w³a¶cicielowi O¶rodka Wypoczynkowego w Szczeliniec za zaproszenie, a klubowi WKK za transport z Kar³owa do Wroc³awia i oczywi¶cie za mile spêdzony czas. Nie wiem, czy to malowniczy widok gór, czy te¿ wspania³e wra¿enia sprawiaj±, ¿e chcia³oby siê tam znów wróciæ.

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

http://www.szczeliniec.pl/

SZKÓ£KA-NARCIARSKA


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grzegorz Kulka - POLONIA Warszawa
Grzegorz Kulka - POLONIA Warszawa
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi