News: MOSM Bytom - Koszykówka naszym hobby - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 30 2020 18:46:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MOSM Bytom - Koszykówka naszym hobby
Kluby
 W „Hali na Skarpie” by³o ju¿ wiele imprez koszykarskich, ale ¿adna z nich nie zgromadzi³a tylu koszykarzy, co sobotnia. Uczestnicy zabawy „Koszykówka moim hobby” udowadniali, ¿e Bytom to wci±¿ miasto basketu.


 

 

 

G³ównymi aktorami wydarzenia byli zawodnicy i zawodniczki UKS-u MOSM Bytom oraz uczniowie Gimnazjum nr 6, w którym dzia³a klasa sportowa o profilu koszykarskim. Publiczno¶æ, która odwiedzi³a halê na Szombierkach mia³a okazjê ogl±daæ pokazy æwiczeñ treningowych, mecze oraz konkursy koszykarskie. Na parkiecie po kolei swoje umiejêtno¶ci prezentowa³y wszystkie roczniki. Impreza by³a równie¿ okazj± do podziwiania wszystkich pucharów i trofeów, jakie sekcja koszykarska MOSM-u Bytom zdobywa³a na przestrzeni lat. Wydarzeniom sportowym towarzyszy³y tego dnia równie¿ gry i zabawy dla publiczno¶ci, w których mo¿na by³o wygraæ atrakcyjne nagrody.

Z trybun zmagania m³odych koszykarzy obserwowa³ min. wiceprezydent Mariusz Wo³osz, pani wiceprezydent Halina Bieda oraz kierownik referatu sportu – Robert Mandla.

FOTO-MOSiR-BYTOM


 


 


 Od czasów ¶wietno¶ci bytomskiej koszykówki minê³o juz wiele lat, a podjêta kilka lat temu próba reaktywacji niestety zakoñczy³a siê zawieszeniem dzia³alno¶ci (wpis Nadchodz±cy sezon bez KK Bytom).  Teraz, jak mo¿na przeczytaæ w Dzienniku Zachodnim, po raz drugi mi³o¶nicy bytomskiej koszykówki z Mariuszem Bacikiem na czele zamierzaj± podj±æ próbê reaktywacji tego sportu. Cytowany artyku³ nie jest nowo¶ci± jednak dopiero teraz, dziêki ¿yczliwo¶ci czytelników i za co dziekujê, dotar³ do mnie. Postaram siê tak¿e niebawem sprawdziæ u ¼róde³ na jakim etapie s± przygotowania do startu w nowym sezonie i na ile realne s± szanse na ponown± reaktywacjê


 KK Bytom w górê. Jest szansa na kolejn± reaktywacjê bytomskiego kosza!
 
Pamiêtacie jeszcze czasy, gdy Bytom by³ koszykarsk± potêga, a zespó³ Bobrów siêga³ po tytu³ wicemistrza Polski i gra³ na europejskich parkietach? Z³ote czasy przeminê³y z koñcem lat dziewiêædziesi±tych ubieg³ego wieku, a przez kolejne lata kibice mogli cieszyæ siê jedynie z sukcesów zdolnej, bytomskiej m³odzie¿y. Prze³om nast±pi³ w 2007, gdy grupa zapaleñców postanowi³a nawi±zaæ do znakomitej tradycji Stali-Bobrek i Bobrów. Na czele Klubu Koszykarskiego stan±³ Mariusz Bacik, legenda bytomskiej koszykówki.
 
Nowy zespó³ wywalczy³ awans do II ligi, a w pierwszym sezonie na tym szczeblu rozgrywek skutecznie walczy³ o utrzymanie. Niestety, próba odbudowy koszykarskiej pozycji Bytomia, spali³a na panewce. Klub pozbawiony wystarczaj±cej pomocy ze strony miasta nie by³ w stanie podpisaæ nowych kontraktów z zawodnikami i ostatecznie nie przyst±pi³ do rozgrywek nowego sezonu.
 
- Nie chcieli¶my robiæ z siebie g³upków i obiecywaæ ludziom pieniêdzy, których nie mieli¶my zapewnionych - wyja¶nia Mariusz Bacik. - Mogli¶my liczyæ na wsparcie sponsora, firmy A-Bild, ale bez pomocy ze strony miasta pieni±dze rozplanowane na dwa lata, musieli¶my wydaæ w jednym sezonie - dodaje dodaje prezes KK.
 
Czy to oznacza, ¿e kolejny klub koszykarski w mie¶cie przeszed³ do historii?
 
- Podjêli¶my walkê i bêdziemy d±¿yæ do kolejnej reaktywacji. Niestety, znowu od najni¿szej ligi. Gromadzimy wokó³ siebie ludzi, którym zale¿y na tym, by w Bytomiu znowu by³a koszykówka na wysokim poziomie. Prowadzimy rozmowy ze sponsorami i miastem, ale ostateczn± decyzjê podejmiemy pod koniec roku.
 
Nie chcia³bym jednak, by KK zosta³ definitywnie rozwi±zany. W tym mie¶cie jest zapotrzebowanie na koszykówkê. Przecie¿ podczas naszego meczu z Pogoni± Ruda ¦l±ska hala "na Skarpie" wype³ni³a siê po brzegi. Przysz³o prawie 1000 osób - przypomina Bacik.
 
Tymczasem kibice z Bytomia znowu musz± zadowoliæ siê zmaganiom m³odzie¿y reprezentuj±cej barwy MOSM-u. Dru¿yna juniorów starszych po trzech kolejkach zajmuje fotel wicelidera swojej grupy.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 MOSM Tychy
3 MOSM Tychy
Sylwetki zawodniczek rocz.96/97
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi