News: U-20 MP 2012 Przed Pó³fina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Stycze 28 2020 15:46:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP 2012 Przed Pó³fina³ami
U-20 Juniorzy St.
 MISTRZOSTWA POLSKI U20 K (JUNIORÓW STARSZYCH)

Szesna¶cie zespo³ów przygotowuje siê do walki o Mistrzostwo Polski (MP). Wiêkszo¶æ uczestników MP U-20 gra w rozgrywkach I, II i III ligi a nawet ekstraklasy .Wszystkich najbardziej ciekawi± sk³ady w jakich wyst±pi± poszczególne zespo³y.

WROC£AW (8): dolnosl±skie (5 dru¿yn) - lubuskie (3 dru¿yny) 

 1. WKK Wroc³aw - trener: Tomasz Niedbalski
2. SKM Zastal Zielona Góra - Trener: Bogdan Onufrowicz
3. WKS ¦l±sk Wroc³aw 
4. UKS Gimbasket Wroc³aw 
5. KS Sudety Jelenia Góra
6. UKS Chromik ¯ary
7. WSTK Wschowa
8. SKF KK StarBol Boles³awiec

FOTO-ZIBI

KATOWICE (8):  ¶l±skie (7 dru¿yn) – opolskie (1 dru¿yna)

 1 MKS D±browa Górnicza 13 zw./ 1 p. trener: Micha³ Dukowicz
2 SMYK Prudnik 12 zw. / 2 p. trener: Tomasz Michalak
3 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
4 UKS MOSM Bytom
5 KS MOSM Tychy
6 UKS SP 27 Katowice
7 KU AZS PC Czêstochowa
8 KKS Mickiewicz Katowice

FOTO-ZIBI   FILMIKI-ZIBI


WARSZAWA (6): mazowieckie (6 dru¿yn) – podlaskie (0 dru¿yn)

 1 KS Rosa Sport Radom
2 MKS Polonia I Warszawa
3 UKS Gim. 92 Ursynów
4 MKS Ochota Warszawa
5 MKS Polonia II Warszawa
6 GKK Grodzisk Mazowiecki
£ÓD¬ (6): ³ódzkie (1 dru¿yna) – kujawsko-pomorskie (5 dru¿yn)

 1 £KS £ód¼  9 zw. / 1 p.
2 ASTORIA Bydgoszcz  trener: Maciej Borkowski
4 Katarzynka Toruñ
5 Novum Bydgoszcz
6 Noteæ Inowroc³aw 2020

RZESZÓW (5): podkarpackie (1 dru¿yna) – lubelskie (4 dru¿yny)

 1 KKS NOVUM Lublin
2 KU¬NIA Koszykówki Stalowa Wola
3 BSK KADET Bia³a Podlaska 
4 MKS START Lublin 
5 UKS BIA£O-CZARNI Kra¶nikGDAÑSK (4): pomorskie (4 druzyny) – warmiñsko-mazurskie (0 druzyn)

 1 TREFL Sopot 6 zw. / 0 p.
2 GTK Gdynia 
3 MTS Basket Kwidzyn
4 STK Czarni S³upsk

POZNAÑ (3): wielkopolskie (1 dru¿yna) – zachodniopomorskie (2 dru¿yny)

 1 STAL Ostrów Wielkopolski
2 SPÓJNIA Stargard Szczeciñski
3 STK WILKI MORSKIE SzczecinKRAKÓW (2): ma³opolskie (2 dru¿yny) – ¶wiêtokrzyskie (0 dru¿yn)

 24/01/2012 Wis³a - UKS Regis 102 : 53 (23:15|28:9|24:21|27:8)
01/02/2012 18:15 UKS Regis - Wis³a 89:70 (17:24, 21:22, 16:22, 16:21).

1. WIS£A Kraków
2. REGIS WieliczkaZAPOWIED¬-ROZGRYWEK-U-2O-POLISHHOOPS
Komentarze
Pawcio dnia stycze 24 2012 16:30:37
Mecze Ursynowa w juniorach starszych najprawdopodobniej sie odbêd± , Gim92 zagra w okrojonym sk³adzie , wycofanie skutkowa³oby na³o¿eniem kary finansowej na zespól.Wyniki to ju¿ raczej drugorzêdna sprawa w takim uk³adzie.
miswid dnia stycze 26 2012 21:24:21
Niepokoj±ce wie¶ci na Pomorzu. Z powodu niejednoznacznego regulaminu PZKosz do pó³fina³ów mo¿e nie awansowaæ GTK Gdynia, dok±d 5 razy na mecze z Cetniewa doje¿d¿a³ Jaros³aw Trojan. W jednym przypadku nie zagra³ (by³ wpisany do protoko³u, ale nie wyszed³ na boisko), wiêc teoretycznie zmie¶ci³ siê w 4 meczach, jednak najwyra¼niej zwolnienie ze szko³y i przyjazd do klubu mo¿na zinterpretowaæ jako "udzia³".

Regulamin zawodnika-ucznia SMS PZKosz:
Zawodnik-uczeñ w barwach klubu aktualnego mo¿e braæ udzia³ w rozgrywkach strefowych Mistrzostw Polski U20 w nie wiêcej ni¿ 4 meczach w danym sezonie rozgrywkowym, w terminach uzgodnionych z Dyrektorem SMS.

Ostateczna decyzja jeszcze nie jest znana, miejsce GTK mo¿e zaj±æ Basket Kwidzyn.
bora dnia stycze 28 2012 19:36:00
Grupa IV - grupa ¶mierci, grupa III - grupa szczê¶ciasmiley
bora dnia stycze 30 2012 22:45:42
To teraz drodzy trenerzy - powo³ywaæ zawodników z SMS na ka¿dy mecz, wpisywaæ w protokó³, obserwowaæ jak rozwija siê akcja (wygraj± bez wsparcia czy nie), nie wpuszczaæ na boisko i tak w nieskoñczono¶æ, bo przecie¿ "udzia³" i wpisanie do protoko³u, to nie to samo, co "udzia³" i gra. Przecie¿ mog± braæ udzia³ w 4 meczach, a udzia³ udzia³owi nie równy. A jak bêd± problemy to pan K z POZKosz znajdzie na to odpowiedni paragraf i wyszuka odpowiedni regulamin.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bonarek £ukasz MKS MOS Pruszków
Bonarek £ukasz MKS MOS Pruszków
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi