News: Radwansport Sportowa Szkó³ka Grzegorza i Magdaleny Radwan - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 18:29:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Radwansport Sportowa Szkó³ka Grzegorza i Magdaleny Radwan
Minikosz
 Oko³o 160 dzieci zg³êbia³o tajniki gry podczas festiwaluwhali krakowskiej AWF.

"Radwan Sport" to szkó³ka sportowa, za³o¿ona przez rodzeñstwo koszykarskie Grzegorza i Magdalenê Radwan. Swoje kariery rozpoczynali oni kilkana¶cie lat temu. Wystêpuj±c w ekstraklasie oraz Reprezentacji Polski osi±gnêli wiele sukcesów m.in. z³oty medal Mistrzostw Polski. "Radwan Sport" to gwrancja pracy na wysokim poziomie, poparta d³ugoletnim do¶wiadczeniem.


 
– Tak wiele atrakcji przygotowali¶my dla dzieciaków, ¿e nie zd±¿yli¶my przeprowadziæ¿ adnego konkursu dla rodziców. Odrobimy to nastêpnym razem – ¶mia³ siê Grzegorz Radwan, organizator niedzielnego pikniku i wielki orêdownik krzewienia koszykówki w¶ród najm³odszych, dzia³aj±cy pod mark±  „Radwan Sport”. Kolejna ods³ona rywalizacji dla dzieci w wieku od 6 do12 lat znów pobi³a rekord frekwencji.

Festiwal zgromadzi³ oko³o 160 adeptów koszykówki, a trzy godziny, wype³nione gram i i zabawami, minê³y nadspodziewanie szybko. G³ówny parkiet zosta³ podzielonynasze¶æ stref, gdzie dzieci, najstarsze z szóstych klas szko³y podstawowej, sprawdza³y swoje umiejêtno¶ci m.in.z koz³owania i podawania pi³ki, wsadów do nisko zawieszonego kosza oraz slalomu przy u¿yciu kijkówdo... hokeja.

Czynny udzia³ w turnieju bra³a gwiazda wielkiego formatu polskiej koszykówki Agnieszka Bibrzycka, któraobecnie jest koszykark± CCC Polkowice. W¶ród go¶ci prym wiedli asystent trenera koszykarek Wis³y  Can–Pack Jordi Aragones, kapitan zespo³u ROW Rybnik Magda Radwan, a niesamowitymi trikami, nawet z czterema pi³kami, popisywa³ siê Piotr Piwoñski. Prawdziw± furorê zrobi³ jednak £ukaszBiedny, czo³owypolski „dunker”, czyli specjalista od widowiskowego wsadzania pi³ki do kosza.

Zaproszenie Biednego do Krakowa sta³o siê mo¿liwe dziêki sponsorowi, który pokry³ koszty, a dzieci by³y w siódmym niebie. –Zaanga¿owa³y siê ogromnie w doping. W ogóle bardzo lubiê wspó³pracowaæ z najm³odszymi, bo tak naprawdê niewiele im potrzeba, by sprawiæ rado¶æ– opowiada samouk, który w styczniu zesz³ego roku wygra³ konkurs wsadów podczas Meczu Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki: – W Krakowie poskaka³em na wy¿szym poziomie – doda³. Przy wzro¶cie 186 cm, wszczytowym momencie kariery Biedny potrafi³ wzbiæ siê na wysoko¶æ 310 (!) centymetrów. – Wtedy g³owê mia³em nad obrêcz±. Teraz skaczê wprzedziale 114–120cm –precyzuje sportowiec, który chwali inicjatywê Radwana: –W zesz³ym roku w okolicach Kalisza wzi±³em udzia³ wserii pokazów w szko³ach podstawowych.

Ponich oko³o 250 dzieci zaczê³o trenowaæ koszykówkê. Niezwykle widowiskowo wygl±da³ udany„lot” Biednego nad samochodem osobowym. – Po tym dzieci zaczê³y krzyczeæ, by¶my podstawili tira – ¿artuje Radwan, który prowadzenie szkó³ki ³±czy z gr± w barwach II–ligowej Wis³y AWF. Poza sportow± stron± festiwalu, adepci koszykówki uczestniczyli w konkursie plastycznym. Zadaniem by³o wykonanie prac, zwi±zanych z dyscyplin±.

O stronê edukacyjn± zadbali przedstawiciele stra¿y miejskiej, którzy w specjalnej strefie prowadzili akcjê „Bezpieczny powrót do domu”. Stró¿e prawa zapraszali dzieci grupkami i wy¶wietlali tematyczny filmik, a tak¿e rozdawali odblaskowe opaski. – £ukasz stwierdzi³, ¿e czu³ u nas lepsz± atmosferê ni¿ podczas Meczu Gwiazd. Dlatego zastanawiam siê, dlaczego ludzie nie propaguj± „kosza” w³a¶nie przez dobr± zabawê?– dziwi siê Radwan.

FOTOGALERIA

¿ród³o: radwansport

BY£Y-KADROWICZ-SZKOLI-M£ODZIE¯
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Mól Marek  GTK Gliwice
Mól Marek GTK Gliwice
Kadra ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi