News: Turniej „Olimpijczyk Basket Cup 2012” ch³.1996 dz.1998 Olsztynek 2-4.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 16:50:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej „Olimpijczyk Basket Cup 2012” ch³.1996 dz.1998 Olsztynek 2-4.III.2012
Turnieje Podsumowanie
W dniach 2-4 marca 2012 roku w hali sportowej Gimnazjum im. „Noblistów Polskich” w Olsztynku odby³ siê I Ogólnopolski Turniej w Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców o Puchar Burmistrza Olsztynka „Olimpijczyk Basket Cup 2012”.
W zawodach udzia³ wziê³o 6 zespo³ów dziewcz±t (rocznik 1998 i m³odsze) i 6 zespo³ów ch³opców (rocznik 1996 i m³odsi). Rozgrywki w ka¿dej kategorii przeprowadzono systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a o miejscu w tabeli decydowa³a liczba uzyskanych punktów, stosunek koszy miêdzy zainteresowanymi dru¿ynami, a nastêpnie wynik bezpo¶redniego spotkania. Mecze trwa³y 4 x 8 minut bez zatrzymywania zegara. Czas zatrzymywany by³ w ostatniej minucie czwartej kwarty oraz na rzuty osobiste i przerwy na ¿±danie. W trakcie trzech dni turnieju rozegrano 30 spotkañ.
 Po zakoñczeniu rozgrywek w¶ród uczestników wybrano najlepszego zawodnika i zawodniczkê, najlepszych rozgrywaj±cych oraz najlepszych obroñców turnieju w ka¿dej kategorii. Wyró¿niono tak¿e najlepsze zawodniczki i zawodników z poszczególnych zespo³ów.

DZIEWCZÊTA rocznik 1998 

Wyniki spotkañ:

UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - UKS "Max-Basket" Wysokie Maz. 50:64
UKS "Dwójka" Dzia³dowo - UKS "Jedynka" Nidzica 49:26
KKS Olsztyn - GKS "Korsarz" Gdañsk 19:59
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - UKS "Jedynka" Nidzica 12:40
UKS "Max-Basket" Wysokie Maz. - GKS "Korsarz" Gdañsk 25:40
UKS "Dwójka" Dzia³dowo - KKS Olsztyn 71:10
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - GKS "Korsarz" Gdañsk 43:38
UKS "Jedynka" Nidzica - KKS Olsztyn 57:19
UKS "Max-Basket" Wysokie Maz. - UKS "Dwójka" Dzia³dowo 21:56
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - KKS Olsztyn 33:20
GKS "Korsarz" Gdañsk - UKS "Dwójka" Dzia³dowo 50:59
UKS "Jedynka" Nidzica - UKS "Max-Basket" Wysokie Maz. 62:23
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - UKS "Dwójka" Dzia³dowo 19:49
KKS Olsztyn - UKS "Max-Basket" Wysokie Maz. 33:49
GKS "Korsarz" Gdañsk - UKS "Jedynka" Nidzica 42:45 (d

KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU

1. UKS "Dwójka" Dzia³dowo 10 pkt. 284:126

2. UKS "Jedynka" Nidzica  9 pkt. 230:145
3. GKS "Korsarz" Gdañsk  7 pkt. 229:191 st.-1,14
4. UKS "Max Basket" Wysokie Maz. 7 pkt. 182:241 st.-0,98
5. UKS "Olimpijczyk" Olsztynek 7 pkt. 157:211 st.-0,91
6. KKS  Olsztyn   5 pkt. 101:269

Najlepsza zawodniczka turniejuDykiert Zuzanna (UKS „Dwójka” Dzia³dowo)
Najlepsza rozgrywaj±caGa³ka Emilia (UKS "Jedynka" Nidzica)
Najlepiej broni±ca zawodniczkaMarcinkowska Marta (GKS "Korsarz " Gdañsk)

NAJLEPSI ZAWODNICY W ZESPO£ACH

1. Orzymkowska Aleksandra - UKS „Dwójka” Dzia³dowo
2. Lenzion Edyta – UKS "Jedynka" Nidzica
3. Bar³o¿ewska Paulina - GKS "Korsarz " Gdañsk
4. Weso³owska Magdalena - UKS "Max Basket" Wysokie Maz.
5. Filipowska Agata - UKS "Olimpijczyk" Olsztynek
6. Kojro Klaudia – KKS Olsztyn

CH£OPCY

Wyniki spotkañ:
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - UKS "Basket" Wilkasy  55:42
"¯ubry" Bia³ystok - UKS "Olimp" Kêtrzyn 67:26
UKS "Dwójka" Dzia³dowo - UKS "Trójka" Nidzica  64:23
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - UKS "Olimp" Kêtrzyn 76:41
"¯ubry" Bia³ystok - UKS "Dwójka" Dzia³dowo  59:25
UKS "Basket" Wilkasy - UKS "Trójka" Nidzica  45:37
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - UKS "Trójka" Nidzica  87:48
UKS "Olimp" Kêtrzyn - UKS "Dwójka" Dzia³dowo 35:32
UKS "Basket" Wilkasy - "¯ubry" Bia³ystok   23:62
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - UKS "Dwójka" Dzia³dowo 35:31
UKS "Trójka" Nidzica - "¯ubry" Bia³ystok   14:65
UKS "Trójka" Nidzica - UKS "Olimp" Kêtrzyn 37:59
UKS "Dwójka" Dzia³dowo - UKS "Basket" Wilkasy  50:49 (d)
UKS "Olimpijczyk" Olsztynek - "¯ubry" Bia³ystok 25:49
UKS "Olimp" Kêtrzyn - UKS "Basket" Wilkasy  49:47

KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU

1. "¯ubry" Bia³ystok  10 pkt. 302:113

2. UKS "Olimpijczyk" Olsztynek 9 pkt. 278:211
3. UKS "Olimp" Kêtrzyn  8 pkt. 210:259
4. UKS "Dwójka" Dzia³dowo 7 pkt. 202:201
5. UKS "Basket" Wilkasy  6 pkt. 206:253
6. UKS "Trójka" Nidzica  5 pkt. 159:320

Najlepszy zawodnik turnieju – Bojanowski Maciej ("¯ubry" Bia³ystok)
Najlepszy rozgrywaj±cy – Szantar Pawe³ (UKS "Olimpijczyk" Olsztynek)
Najlepszy obroñca –Korpalski Tomasz (UKS „Olimp” Kêtrzyn)

NAJLEPSI ZAWODNICY W ZESPO£ACH

1. £ugowski Artur - "¯ubry" Bia³ystok
2. Undrunas Bartosz - UKS "Olimpijczyk" Olsztynek
3. Szyd³owski Grzegorz – UKS „Olimp” Kêtrzyn
4. Brzeziñski Filip – UKS „Dwójka” Dzia³dowo
5. Stanis³awajtys Jakub - UKS "Basket" Wilkasy
6. Wnuk Artur – UKS „Trójka” Nidzic

NAGRODY TURNIEJU

Wszystkie dru¿yny nagrodzono pucharami i dyplomami
3 najlepsze dru¿yny w ka¿dej kategorii otrzyma³y medale
Zwyciêzców turnieju nagrodzono plecakami firmy Erima
Za zajêcie II miejsca zespo³y otrzyma³y torby sportowe firmy Erima
Za zajêcie III miejsca zespo³y otrzyma³y pi³ki koszykowe firmy Nike
Za zajêcie IV miejsca zespo³y otrzyma³y pi³ki koszykowe firmy Molten
Za zajêcie V miejsca dru¿yny otrzyma³y koszulki
Za zajêcie VI miejsca dru¿yna dziewcz±t otrzyma³a koszulki, a ch³opców saszetki
Najlepsze zawodniczki z ka¿dego zespo³u nagrodzono pami±tkowymi statuetkami i zestawem kosmetyków ufundowanym przez jednego ze sponsorów
Najlepszych zawodników z ka¿dego zespo³u nagrodzono pami±tkowymi statuetkami i pi³kami koszykowymi firmy Nike
Najlepsi zawodnicy, obroñcy oraz rozgrywaj±cy w kategorii dziewcz±t i ch³opców otrzymali pami±tkowe statuetki oraz stroje sportowe firmy Erima ufundowane przez sponsorów
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali torby reklamowe firmy Adidas oraz drobne upomninki
Sêdziowie i trenerzy otrzymali torby reklamowe firmy Adidas oraz drobne upominki.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi