News: Radom Cup 2012 rocznik 1999 Radom 27-29.IV.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 04:18:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Radom Cup 2012 rocznik 1999 Radom 27-29.IV.2012
Turnieje Podsumowanie
 Od piatku do niedzieli w hali Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Radomiu odby³ siê turniej rocznika 99' Radom Basket Cup. Udzia³ w nim wziê³o 10 czo³owych zespo³ów z Polski. Najlepsz± dru¿yn± okaza³a siê Piotrówka Radom, która nie przegra³a ¿adnego meczu. W finale ogra³a najlepsz± dru¿ynê województwa Kujawsko-Pomorskiego NOVUM Bydgoszcz. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna mistrza województwa ¶l±skiego MKS D±browa Górnicza, która okaza³a siê lepsza od mistrza województwa ma³opolskiego Wis³y Kraków. Ka¿da dru¿yna otrzyma³a pami±tkowe puchary, a trzy pierwsze zespo³y medale.. Wyró¿niono 18 zawodników. Ka¿dy ch³opiec otrzyma³ pami±tkow± koszulkê. Uczestnicy turnieju mogli skorzystaæ z Parku Wodnego, a tak¿e obejrzeæ pó³fina³owy mecz o wej¶cie do PLK pomiêdzy Ros± Radom a MKS-em D±browa Górnicza. Wed³ug nas za rok ujrzymy kilka dru¿yn z tego turnieju w MP U-14 a w przysz³o¶ci kadrowiczów województw a nawet kadr Polski 

Ka¿dy ch³opiec otrzyma³ pami±tkow± koszulkê. Uczestnicy turnieju w czasie wolnym mogli skorzystaæ z Parku Wodnego a tak¿e zobaczyæ pó³fina³owy  mecz o wej¶cie do ekstraklasy: ROSA Radom – MKS D±browa Górnicza. Naszym zdaniem za rok w MP U-14 zobaczymy kilka zespo³ów z tego silnie i dobrze zorganizowanego turnieju. Przyszli kadrowicze województwa czy Polski napewno wyst±pili w I RBC

Wydarzenia ,ciekawostki, liczby, naj.. naj I RBC

 - Najm³odszym zespo³em byli ch³opcy z Sierakowic (7 z rocz.2000)
- Andrzej Pluta i Adam Skiba to synowie by³ych kadrowiczów Polski
- 4 zawodników  przekroczy³o 190 cm !
- Kolka, Chorab, Heliñski, Pluta, Janczak, Sar-Malinowski takie nieoficjalne ALL-STARS z rocz.2000
- Wies³aw Wincek i Edward Traskowski to wieloletni trenerzy m³odzie¿owi wychowali ju¿ kilku warto¶ciowych graczy (ekstraklasa)
- Turniej odwiedzi³ trener SMS PZKosz Dawid Mazur
- Prezentacja zespo³ów przed ka¿dym meczy czy Hymn Narodowy na zakoñczenie napewno zostan± zapamiêtane w¶ród dzieciaków
- Turniej ten nigdy by siê nie odby³ gdyby nie rodzice koszykarzy z Piotrówki .Egzamin zdali na medal i te ciasto, chlebek z szmalcem i pyszne  ogórki ma³osolne
 - Najbardziej turniejow± dru¿yn± by³ zespó³ D±browy Górniczej. Trenerka Marzena Rudolf by³a z swoimi ch³opakami na 10 turniejach !
- £ukasz Kolenda z E³ku sw± gra zachwyca³ wszystkich ma dopiero 13 lat a ju¿ kilka klubów chcia³o by go do siebie
- Szymon Janczak z Zabrza to chyba jeden z najwy¿szych zawodników w Polsce z rocznika 2000 dzi¶ ju¿ ma 188 cm i gra przodem do kosza !
- Tam gdzie trenerów trzech tam Mistrzostwo. Piotrówka Radom zespó³ na turnieju prowadzony prze ,,trenerskie trio,, Kupis , Ziêbakowski i Cha³upka
- Czy wiecie ¿e Piotrówka Radom w rocz. 1999 ma ponad 50 zawodników  rok temu na Mazowszu zdobyli trzy pierwsze miejsca, a derby radomia s± zawsze zaciête Najlepszy zespó³ od dwóch lat nie przegra³ jeszcze meczu !
- M³ody trener Cracovii  Kraków Mateusz Buka³a prowadzi sportowy sklep koszykarski Store 23 marzy o wyje¼dzie z swoimi ch³opakami na turniej do USA i przywróciæ CRACOVI dawna slawê
 - Zdaniem  ,, ekspertów,, najbardziej perspektywicznym zespo³em jest Wis³± Kraków. zobaczymy jak Wi¶lacy zagraj± na turnieju w Strzelcach
Opolskich
- Maciej Kulczyk trener NOVUM Bydgoszcz jest tak¿e trenerem Kadry województwa Kujawsko-Pomorskiego w rocz. 99
- Na turnieju wpad³o do kosza ponad 30 ,,trojek,,
- Tego jeszcze nie widzieli¶my w meczu Wis³y Kraków z MKS Zabrze przy  punktowym prowadzeniu Wis³y i 3 sek do Konica na parkiet wchodzi 6 ,,bia³ych gwiazd,, koñczy siê to technicznym potem dogrywka ale w koñcu ,,krakusy,, wygrywaj± !
- Kamil Waniewski popularny ,,perkins,, mo¿e mowic o duzym pechu, kuntuzja wykluczy³a go z gry w turnieju.Organizatorzy nie zapomnienili o swoim wychowanku
otrzymal wyróznienie i upominek !

Oj dzia³o siê siê dzia³o, a to wszystko mo¿ecie zobaczyæ na moich filmikach (ponad 30 i 500 fotkach)
Organizatorom dziêkuje za zaproszenie i go¶cinno¶æ a was wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym turnieju

NIEDZIELA - MECZE O MIEJSCA

mecz o miejsce IX PKK 99 PABIANICE- PIOTRÓWKA 2 RADOM 42 : 29
mecz o miejsce VII BAT SIERAKOWICE - MKS ZABRZE 29 : 42
mecz o miejsce V CRACOVIA KRAKÓW - NENUFAR E£K 51 : 29
mecz o miejsce III MKS D¡BROWA GÓRNICZA - WIS£A KRAKÓW 21 : 37
mecz o miejsce I
PIOTRÓWKA 1 RADOM - NOVUM BYDGOSZCZ 59 : 27

TOP 10 - NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU

 1 MICHA£ KOLNDA 91 NENUFAR E£K
1 MICHA£ KOLNDA 91 NENUFAR E£K
2 GALUS DAWID 68 PIOTRÓWKA 1 RADOM
3 LIS PATRYK 60 PIOTRÓWKA RADOM
4 PASIK MATEUSZ 58 PIOTRÓWKA 2 RADOM
5 SKIBA DAM 57 NOVUM BYDGOSZCZ
6 NIESPOR ADAM 54 DABROWA GÓRNICZA
7 WILK MATEUSZ 53 CRACOVIA KRAKÓW 
8 CHROBOTA MICHAL 51 WIS£¡ KRAKÓW
9 KONRAD KOLKA 48 BAT SIERAKOWICE  (ROCZ.2000)
10 LEWANDOWSKI MARCIN 46 PKK 99 PABIANICE

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP TURNIEJU ALL-STARSALL-STARSALL-STARSALL-STARSALL-STARS
GALUS DAWID
PIOTRÓWKA 1
PATRYK LIS
PIOTRÓWKA 1
K. GRZELAK
NOVUM
ADAM SZKRIBA
DABROWA G.
OLEK MUZYKA
WIS£A
£. KOLENDA
NENUFAR E£K

JUTRO BÊD¡ DOSTÊPNE WSZYSTKIE FILMIKI

STATYSTYKI

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

MFOTKA DRU¯YNY SK£AD PUNKTY WYRÓ¯NIENIE
1
PIOTRÓWKA 1 RADOM - WICEMISTRZ MAZOWSZA
4. ¯UK BARTEK 0+0+4+0+0=4
5. GOLJAT ALEKSANDER 0+0+0+2+2=4
6. WOLSZCZAK ALEKSANDER 0+4+0+0+5=9
9. KOTOWSKI SEBASTIAN 0+2+2+6+0=10
10. ZIÓ£KO NORBERT 1+6+2+6+4=19
11. CHYLAK KACPER 0+2+0+2+5=9
14. NOWAK WOJCIECH 4+4+8+2+4=22
15 DRUSZCZ PRZEMYS£AW 2+0+0+4+4=10
16. GOLUS DAWID 21+19+13+11+4=68
17. KRAKOWIAK MIKOLAJ 8+6+6+3+5=28
18. LIS PATRYK 7+12+21+5+15=60
19. P£ATOS JAKUB 5+7+12+12+11=47 >>>>>>

TRENERZY: KUPIS, CHA£UPKA I ZIÊBAKOWSKI
2 MKS NOVUM BYDGOSZCZ
MISTRZ KUJAWSKO-POMORSKIE

4 RUTNOWSKI DAWID 8+14+4+6+4=36
5 STAWOWSKI TOMASZ 0+0+1+0+0=1
6 SPYCHA£A DAMIAN 0+0+0+0=0
7 STRZELECKI PATRYK 0+2+4+0+0=6
8 GRUSZKA GRACJAN 2+4+6+8+4=24
9 SKIBA ADAM KPT 10+14+12+10+11=57 >>>
10 JÊDRZEJCZAK KACPER 10+6+6+7+0=29
11 BANACH MI£OSZ 4+2+4+0+1=11
12 KUSKOWSKI DAMIAN 2+4+12+4+7=29
13 GRZELAK KACPER 6+13+10+17+0=46
14 OLSZEWSKI ARTUR 0+10+0+0+0=10
15 NAPIERA£A RADOS£AW 2+0+0+0+0=2
TRENER: MACIEJ KULCZYK
3
MKS D¡BROWA GÓRNICZA - MISTRZ ¦L¡SKA

4 NIESPOR ADAM  14+16+6+12+6=54 >>>>>>
6 SALA DOMINIK   2+2+3+0+0=7
7 CHORAB RADOS£AW  0+2+2+6+7=17
8 MALICKI JAKUB  0+4+0+0+0=0
11 FLISIKOWSKI TYMOTEUSZ  11+4+18+8+5=46
13 SZKRIBA ADAM  10+11+22+9+3=55
14 GORDON OLIWIER   10+2+8+12+12=44
15 STÊPIEÑ SEBASTIAN  10+11+8+4+0=33
16 PENDRYK JAKUB  0+0+0+0=0
17 TOMCZYK DANIEL  0+0+0+0+2=2
18 W£OSOWICZ DANIEL 2+4+0+0+0=0
20 POS£USZNY DAMIAN  0+0+0+0=0

TRENER: MARZENA RUDOLF

 4  TS WIS£A KRAKÓW - MISTRZ MA£OPOLSKI

4. RUMIAN ALEKSANDER   4+0+4+0+0=
5. JAKUBEK MAKSYMILIAN   4+6+4+5+0=19
7. NOWACKI MATEUSZ  0+0+9+0+2=11
8. PACHO£EK PATRYK  10+4+9+4+4+31
9. NOWAKOWSKI KRYSTIAN   5 +13+4+5+6=33
10. SZELIGA HUBERT  0+0+0+4+0=4
11. KRAKOWIAK DOMINIK  0+8+0+14+2=24
12. CHRABOTA MICHA£  16+6+8+18+3=51
13. MUZYKA ALEKSANDER  6+2+0+2+10
14. IGKA KAMIL  1+2+0+4+2=9
15. SZYDLAK BARTLOMIEJ   0+0+0+0+0=0
17. ¦WIGOÑ GRZEGORZ   0+0+0+0+0=0

TRENER: ADAM SZOT
 
5 UKS NENUFAR 5 E£K
MISTRZ WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO

4 PRZE¯DZIECKI ADRIAN 0+2+0+0+x=2
5 ¦MIGIELSKI MACIEJ 0+6+8+4+2=20 >>>>>>
6 KOZ£OWSKI PIOTR 4+2+4+5+14=29
7 GUTKOWSKI SZYMON 4+0+0+0+2=6
8 AKACKI MACIEJ 0+2+2+0+0=4
9 SKUBICH DAMIAN 0+2+0+0+4=6
10 KOLENDA £UKASZ 21+18+26+14+22=91
11 STÊPIÑSKI MICHA£ 0+0+2+0+3=5
12 WI¦NIEWSKI SZYMON 2+0+0+0+2=4
14 £EPKOWSKI SEBASTIAN 2+0+2+2+2=8
16 SARR MALINOWSKI DANIEL 0+0+0+0+0=0
17 MOCARSKI RAFA£ 0+0+2+2+3=7

TRENER: EDWARD TRASKOWSKI
6 KS CRACOVIA KRAÓW
WICEMISTRZ MA£OPOLSKI

4 NABIELEC PIOTR 2+0+0+0+9=11
6 SASNAL KAROL 2+2+2+3+9=18 >>>>>>>>
7 MA£KOWSKI RADOS£AW 0+0+0+0+x=0
8 NOWAK KACPER 7+9+7+7+9=39
9 HELIÑSKI STANIS£AW 6+8+4+2+2=22
10 BARTKOWSKI DOMINIK 4+0+2+3+2=11
11 WILK MATEUSZ 11+13+10+6+13=53
12 SALAMON BARTOSZ 5+0+0+2+x=7
13 JAROSIÑSKI FILIP 3+0+0+0+x=3
14 £APCIK DAMIAN 6+2+1+2+7=18
15 SZKOLAK JAKUB 10+4+10+11+x=35

TRENER: MATEUSZ BUKA£A
7 MKS ZABRZE - III ¦L¡SKIE

4 DRZAMAN DANIEL 0+0+0+2+0 =2
5 KAMIÑSKI KAMIL 0+0+0+0+0 =0
6 JANCZAK SZYMON 4+11+10+11+8 = 44
7 KRAWIEC DAWID 14+1+0+7+8 =30 >>>>>
8 ROZYNEK PATRYK 2+4+0+4+5 =15
9 MACIULEWICZ MARCIN 0+0+4+0+0 = 4
10 ROZYNEK MICHA£ 9+8+3+7+5 =32
11 SZESZKO PATRYK 0+3+1+2+6 =12
12 PLUTA ANDRZEJ 3+10+8+19+8 =38
13 ANDRZEJEWSKI TOMASZ 2+6+10+0+2 = 20
14 GRUDZIEÑ MARCEL 0+0+11+0+0 = 11
15 PALIAN PIOTR 1+0+0+0+0 =1

TRENER: ANDRZEJ BARTOSZ
8 KS BAT SIERAKOWICE - IV POMORZE

4 ADAM MAJEWSKI 0+8+13+14+6 = 41
6 KONRAD KOLKA 18+10+8+8+4 =48
7 KUCZKOWSKI DAWID 0+7+0+0+0 =7
8 CYPERSKI SZYMON 8+6+3+9+8 =34
9 POLEJEWSKI PAWE£ 1+0+0+0+0 = 1
12 BRONK MATEUSZ 3+0+0+6+4 = 13
13 M£YÑSKI KAMIL 5+2+0+2+0 = 9
14 P£OTKA SEBASTIAN 0+3+9+3+7 =22
15 BIGUS JAKUB 1+0+4+4+0 = 9
18 CZAJA MATEUSZ 0+3+0+0+0 = 3
19 WOLSKI TOMASZ 0+0+0+0+0= 0
21 CZAPIEWSKI £UKASZ 0+0+0+0+0 = 0

TRENER: DARIUSZ KOLKA
9 PKK 99 PABIANICE - WICEMISTRZ £ODZKIE
5 £¡GIEWCZYK PIOTR 0+0+0+0+4=4
6 MALARCZYK BARTOSZ 6+ 2+2+3+4=17
7 SAUTER FILIP 10+7+2+10+13=42 >>>>>>>
8 VAN WIJNGAARDEN WIKTOR 2+7+2+1+6=22
9 KOPAÑSKI DAWID 0+0+4+0+0=4
10 OWCZAREK SZYMON 3+2+2+0+4=11
11 LEWANDOWSKI MARCIN 9+8+13+9+7=46
12 WNUK TOMASZ 0+0+2+2+6=10
13 PLACEK ALEKSANDER 2+2+2+0+12=18
15 BIELECKI MIKO£AJ 0+0+0+0+2=2
16 BARYS SZYMON 0+0+0+2+2=4
17 BERNASIAK SZYMON 2+0+0+2+3=7

TRENER: WIES£AW WINCEK
10 \PIOTRÓWKA 2 RADOM -  III MAZOWICEKIE

4 FEDOROWICZ ADAM X+0+X+X+X = 0
5 KACA JAKUB X+0+X+X+X = 0
5 WYDRA KACPER 0+X+0+0+2 =2
6 WIERZGA£A KACPER 10+0+6+6+5 = 27
7 WO¬NIAK PATRYK 0+12+4+3+0 = 19
8 GRZEGORZEWSKI SZYMON X+0+X+X+2 = 2
9 ADAMCZYK ARKADIUSZ 5+0+0+1+6 = 12
10 WÓJCIK JAKUB X+0+X+X +X= 0
11 SATORA MARCIN 0+X+0+X+X = 0
12 PASIK MATEUSZ 2+8+10+15+4 = 58
13 FORTUNA TOMASZ 0+X+2+X+0 = 2
14 BANASZKIEWICZ SEBASTIAN 2+2+5+0+0 = 9
15 PLUTA KRZYSZTOF 0+0+0+0+0 = 0
16 STYCHLERZ JAN X+0+X+X+X = 0
17 BARSZCZ PAWE£ 2+2+1+0+4 = 9
18 OGORZA£EK KRZYSZTOF 0+6+0+7+5 = 18
19 DUSZA DOMINIK 0+0+X+0+X = 0
TRENERZY: KUPIS, CHA£UPKA I ZIÊBAKOWSKI
  .......................................................................  


 FINALI¦CI KONKURSU RZUTÓW WOLNYCH

W konkursie rzutów wolnych brali udzia³ wszyscy zawodnicy ( 120) Pierwszy etap to eliminacje, ka¿dy zawodnik dru¿yny wykona³ 5 ,,wolnych,,. Trzy najlepsze wyniki przesz³y do pó³fina³ów (foto) W pó³finale walczy³o 30 zawodników (takie same zasady) sze¶æ najlepszych wyników przesz³o do fina³u. W sumie zwyciêzca konkursu Patryk P³atos na 15 rzutów trafi³ 13 (4-5-4)

1 JAKUB P£ATOS 4
PIOTRKÓWKA RADOM rocz.1999
2 ANDRZEJ PLUTA 3 / 2
MKS ZABRZE rocz.2000
3 STANIS£AW HELIÑSKI 3 / 1
CRACOVIA KRAKÓW rocz.2000

PIOTRÓWKA RADOM 1
J. P£ATOS 5
P. LIS 3
N. ZIÓ£KO 2
MKS NOVUM BYDGOSZCZ
A. OLSZEWSKI 2
D. KUSKOWSKI 0
D. SPYCHA£A 3
TS WIS£A KRAKÓW
M.KRAKOWIAK 3
M. CHRABOTA 4
K. NOWAKOWSKI 2
 UKS NENUFAR 5 E£K
M. STÊPIÑSKI 4
£. KOLENDA 1
D. SAR MALINOWSKI 1
D¡BROWA G
S. STÊPIEÑ 3
A. SZKRIBA 1
J. MALICKI 3
    
KKS CRACOVIA KRAKÓW
S. HELIÑSKI 4
D. BROKOWSKI 3
F. JAROSIÑSKI 1
MKS ZABRZE
A. PLUTA 4
M. ROZYNEK 4
SZ. JANCZAK 2
PKK 99 PABIANICE
W. VAN WIJNGAARDEN 0
A. PLACEK 4
SZ. OWCZAREK 0
 MKS PIOTRÓWKA 2
M. PASIK 2
K. WYDRA 3
P. BARSZCZ 1
SIERAKOWICE
K K0LKA 2
S PEOTKA 2
S CYPERSKI 1

TABELA i WYNIKI  GRUPY I

WIS£A KRAKÓW - NENUFAR E£K 46-33
PKK 99 PABIANICE - MKS ZABRZE
29-46
NENUFAR E£K - MKS ZABRZE
48-43
PIOTRÓWKA 1 RADOM - WIS£A KRAKÓW
66-38
PKK 99 PABIANICE - PIOTRÓWKA 1 RADOM
29-54
PKK 99 PABIANICE - NENUFAR E£K
28-32
PIOTRÓWKA 1 RADOM - MKS ZABRZE
48-35
WIS£A KRAKÓW - PKK 99 PABIANICE
41-33
WIS£A KRAKÓW - MKS ZABRZE
53-51 po dogrywce
NENUFAR E£K - PIOTRÓWKA 1 RADOM 27 : 51

1. PIOTRÓWKA 1 RADOM 8 PKT
2. WIS£A KRAKÓW 7 PKT
3. NENUFAR E£K 6 PKT
4. MKS ZABRZE 5 PKT
5. PKK PABIANICE 4 PKT


TABELA GRUPY II

NOVUM BYDGOSZCZ - BAT SIERAKOWICE 67-37
CRACOVIA KRAKÓW - MKS DABROWA GÓRNICZA
36-67
BAT SIERAKOWICE - MKS D¡BROWA GÓRNICZA 39-55
PIOTRÓWKA 2 RADOM - NOVUM BYDGOSZCZ
27-52
CRACOVIA KRAKÓW - PIOTRÓWKA 2 RADOM 41-35
CRACOVIA KRAKÓW - BAT SIERAKOWICE
56-36
PIOTRÓWKA 2 RADOM - MKS D¡BROWA GÓRNICZA
35-59
CRACOVIA KRAKÓW - NOVUM BYDGOSZCZ 36-59
DABROWA GÓRNICZA - NOVUM BYDGOSZCZ 51-52
BAT SIERAKOWICE - PIOTRÓWKA 2 RADOM
46-36

1. NOVUM BYDGOSZCZ 8 PKT
2. D¡BROWA GÓRNICZA 7 PKT
3. CRACOVIA KRAKÓW 6 PKT
4. BAT SIERAKOWICE 5 PKT
5. PIOTRÓWKA 2 RADOM 4 PKTKto wygra RBC U-13
RADOM I (51)26%26%
PABIANICE (42)22%22%
WIS£A (13)7%7%
ZABRZE (9)5%5%
E£K (14)7%7%
SIERAKOWICE (5)3%3%
CRACOVIA (1)1%1%
D¡BROWA G. (23)12%12%
BYDGOSZCZ (34)17%17%
RADOM II (3)2%2%

£±cznie oddano 195 g³osów


Komentarze
kottrans dnia kwiecie 25 2012 23:06:20
ZIBI czapki z g³ów pozdrawiam
DARIO dnia kwiecie 27 2012 13:04:58
Do boju MKS D¡BROWA GÓRNICZA !!!
stefan dnia kwiecie 27 2012 16:04:48
no ale móg³by kto¶ te wyniki na bierz±co wpisywaæ
domino033 dnia kwiecie 27 2012 19:28:52
To wpisuj Stefan -co siê krêpujesz
stefan dnia kwiecie 27 2012 20:19:14
jakbym wiedzia³ to bym wpisa³ ale jak kamieñ to mo¿e zrozumieæ hm nie da rady
DARIO dnia kwiecie 27 2012 20:39:57
Brawo MKS D¡BROWA GÓRNICZA !!!Trzymamy kciuki oby tak dalej !!!
domino033 dnia kwiecie 27 2012 21:02:53
Literka M literka K litera S jak MKS .. Jak tak dalej bêdziesz gra³ mistrza bêdziesz mia³
smiley
DARIO dnia kwiecie 27 2012 21:10:08
Dominik fina³ ogl±damy na ¿ywo w Radomiu smileysmileysmiley
xeriks dnia kwiecie 30 2012 16:43:48
Gdyby NOVUM mia³ pe³ny sk³ad to by to wygra³o ale co by³o to ju¿ nie bêdzie
smiley
perkins21 dnia kwiecie 30 2012 17:04:09
A ilu NIBY zawodników brakowa³o?
xeriks dnia maj 01 2012 08:44:46
trzech z tego jeden wice kapitan, jeden dobry rzucaj±cy,i jeden ma 192cm wzrostusmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
perkins21 dnia maj 01 2012 09:27:47
Na pewno 3 by odrobi³o 32 punkty . POWODZENIA CHARLI!!! smileysmileysmileysmileysmileysmiley
kottrans dnia maj 02 2012 22:12:02
DZIÊKUJEMY WSZYSTKIM DRU¯YN¡ WRAZ Z TRENERAMI ZA PRZYBYCIE ¯YCZYMY SAMYCH SUKCESÓW SPORTOWYCH I DO ZOBACZENIA WKRÓTCE
POZDRAWIAM I ZAPRASZAM DO RADOMIA
BaSkEcIk RaDoM dnia maj 03 2012 08:45:45
Turniej bardzo dobry a najlepsi i tak byli statystycy(P.Wydra i S.Adamski)smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [2 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Marcin Skorek - ¦L¡SK Wroc³aw
Marcin Skorek - ¦L¡SK Wroc³aw
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi