News: I Turniej PLUTA BASKET RADZIONKÓW 15-16.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 06:16:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej PLUTA BASKET RADZIONKÓW 15-16.III.2012
Turnieje Podsumowanie
Zakoñczy³ siê turniej PLUTABASKET RADZIONKÓW CUP 2012. Pierwsze miejsce w turnieju zajê³a MKS D±browa Górnicza, drugie miejsce WKS ¦l±sk Wroc³aw, trzecie miejsce MKS Zabrze i czwarte miejsce TKM W³oc³awek. Trzy zespo³y mia³y tak± sam± ilo¶æ zwyciêstw i pora¿ek wiêc o miejscach na podium zadecydowa³y ma³e punkty. Bardzo dziêkujemy dru¿ynom za przyjazd i udzia³ w naszym turnieju oraz wszystkim którzy pomogli nam w organizacji.

Wyniki

TKM W³oc³awek - MKS Zabrze  71 : 86
MKS D±browa Górnicza - WKS ¦l±sk Wroc³aw  66 : 94
MKS D±browa Górnicza – TKM W³oc³awek.  84 : 51
WKS ¦l±sk Wroc³aw – MKS Zabrze 64 : 70
TKM W³oc³awek - WKS ¦l±sk Wroc³aw - 58:111
MKS Zabrze - MKS D±browa Górnicza - 40:104

Wyró¿nienia indywidualne:

MVP Turnieju - Szkriba Adam - MKS D±browa Górnicza

Konkurs rzutów za 3 pkt - Patryk Rozynek - MKS Zabrze

Najm³odszy zawodnik Turnieju - Micha³ Pluta - MKS Zabrze

ALL-STARS Pierwsza Pi±tka Turnieju:

Liam Junger - ¦l±sk Wroc³aw
Karol Nowakowski - ¦l±sk Wroc³aw
Micha³ Ró¿anowski - TKM W³oc³awek
Tymoteusz Lisikowski - MKS D±browa Górnicza
Micha³ Rozynek - MKS ZabrzeMOSiR-RADZIONKÓW

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FILMIK-MOSiR-RADZIONKÓW

I MKS D¡BROWA GÓRNICZA trener: Marzena Rudolf II WKS ¦L¡SK Wroc³aw 
     
 III MKS ZABRZE IV TKM W£OC£AWEK  
     
 MKS D¡BROWA GÓRNICZA TKM W£OC£AWEK 

 By³y reprezentant Polski przyzna³, ¿e szkó³ce w Radzionkowie po¶wiêca sporo czasu. - Mam dwie grupy: pierwsza to 6-8-latki, druga to ch³opcy 8-10-letni. Trenujemy dwa, a ze starszakami trzy razy w tygodniu. Zajêcia prowadzê razem z ¿on±, która te¿ kiedy¶ gra³a zawodowo. Na razie nie zarabiam, tylko dok³adam. Wierzê jednak, ¿e z czasem, mo¿e za dwa lata, szkolenie m³odzie¿y bêdzie nie tylko moj± pasj±, ale i now± prac±, choæ nie wiem, czy bardzo dochodow±. Podczas kariery uda³o mi siê zgromadziæ pieni±dze, które teraz pozwalaj± mi nie tylko na ¿ycie, ale i na realizowanie marzenia pracy z dzieciakami - powiedzia³ Pluta.
By³y zawodnik, który zdoby³ osiem medali mistrzostw Polski, w tym dwa z³ote (2003 z Anwilem W³oc³awek, rok pó¼niej z Prokomem Treflem Sopot) nie ukrywa, ¿e inspiracj± jest dla niego szko³a w Wilnie prowadzona przez by³± gwiazdê litewskiej koszykówki i ligi NBA Sarunasa Marciulonisa.

- Moi synowie je¿d¿± od dwóch lat do Wilna. Marzy mi siê podobna instytucja na ¦l±sku, choæ oczywi¶cie nie tych rozmiarów. Marciulonis, który gra³ z sukcesami i w Europie i w NBA to wielka osobowo¶æ. Przyci±ga sponsorów jak magnes i dlatego mo¿e prowadziæ wielkie przedsiêwziêcie. Ja na razie stawiam pierwsze kroki. Chcê wypromowaæ markê, przekonaæ m³odzie¿ i rodziców, ¿e liczy siê nie tylko pi³ka no¿na - zaznaczy³.

Pluta liczy na wsparcie swojego projektu przez miasto i okrêgowy zwi±zek koszykówki. - Patrzê w przysz³o¶æ z optymizmem. Wiem, ¿e to inwestycja d³ugofalowa, ¿e nie od razu bêd± owoce. Liczê na wspó³pracê z w³adzami Radzionkowa, ¶l±skim zwi±zkiem koszykówki. Zamierzam zorganizowaæ turniej Pluta Cup dla m³odzie¿y. Na pewno nie zabraknie konkursu rzutów za trzy punkty - wspomnia³.

Komentarze
JOKER dnia marzec 22 2012 22:19:30
Witam
Gratulacje dla druzyny MKS Dabrowa za wygrany turnej
wreszcie nie by³o PIOTROWKI i mozna by³o co¶ wygraæ
a co do wypowiedzi pani trener Marzeny moze siê oka¿e kto jest lepszy PIOTROWKA czy SLASK.smiley przypuszczam ze to 5 porazek bardziej boli niz ta jedna
¦l±sk zosta³ zaproszony i czekamy na ich przyjazd zawsze znaidzie sie miejsce nawet jesli musielibysmy zwiekszyc liczbe druzyn
Pozdrawiam PIOTROWKA FAN
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Adam Fr±czek GTK
Adam Fr±czek GTK
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi