News: Silesia Streetball 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:02:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Silesia Streetball 2012
Streetball
 I ty mo¿esz zagraæ w piêknej hali Centrum w D±browie Górniczej w ostanim tegorocznym turnieju Streetballa na ¦l±sku

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w turnieju "MKS Streetball Cup", który odbêdzie siê w najbli¿sz± niedzielê, 23 wrze¶nia w hali Centrum w D±browie Górniczej (al. Ró¿ 3). Wpisowe dla wszystkich zespo³ów wynosi O,OO z³ !
Gramy w kategoriach OPEN i JUNIOR
Zapisy na miejscu od godziny 9:30, start turnieju ok. 10:15
Pragniemy zaprosiæ wszystkich kibiców basketu na turniej, którym zakoñczymy przerwê letni± i jednocze¶nie rozpoczniemy sezon 2012/2013. 

 

 miasto termin nazwa...... organizator...... kategorie......... koszty nagrody konkursyrelacjefotkifilmiki ilo¶æ 
 1D±browa Górnicza  W.S.CH. 2012      RELACJA    
 2Rybnik1.V
wtorek 
Rynek 
Basket 
MOSiR-Rybnik5 kat. Ch³opcy
2 kat dziewczyny
0 z³.
0 zl.
  RELACJAFOTO  72
 3Dabrowa
Górnicza
2.V
¶roda 
          
 4Jastrzêbie
Zdrój 
13.V
niedziela
BRUK
VI Edycja
Miejski TKKF
Open40 z³. 400
dolarów !
 RELACJA   14
 5Sosnowiec 20.VZag³êbie
Basket
Challenge
INFORMACJE Open  za trzy     
 6Gliwice 26.V
sobota 
Plac
Krakowski 
GTK-GliwiceM³odzie¿owe
Open
30 zl.
40 z³.
 24 sek
wsady
RELACJAFOTO  
 7Gliwice 1.v
Piatek
Orlik
ul. Janasa
PLAKAT0d 10 do 17 lat
2 kategorie
0 z³
 osobiste
za trzy
    
 8Gliwice 2.V
sobota
Orlik
ul. Janasa
PLAKAT  1x1  !0d 16 do 99 lat30 z³  za trzy      
 9Bielsko-
Bia³a
2-3.VI
sobota
niedziela
 
Koszykówka
na B³oniach
BLKCh³.-Dz. 96-98
Ch³.-Dz. 94-95
M-W OPEN 1993 OLD STARS 82
20 z³.
20 z³.
40 z³.
40 z³
 za trzy
wsady
RELACJA   52
 10Chorzów

Stadion
¦laski
9.VI
sobota
Silesia
Streetball
Cup 2012
INFORMACJEch³. 99 i m³odsi
ch³. 97-98
ch³. 95-96
dz.96 i m³odsze
K/M Open
20
20
30
30
40
 za trzy
wsady 
RELACJA   46
 11Jaworzno16.VI.
sobota 
Dni
Jaworzna 
INFORMACJESP
GIMNAZJA
OPEN
0 z³. osobiste
za trzy
RELACJA    34
 12Bytom17.VI
niedziela
Streetball na
Torkaciku
 OSiR-BYTOMdz./ch.do 13 lat 
dz./ch.14-16 lat
M / K OPEN
   RELACJA    20
 13Chorzów7.VII
4.VIII
sobota
Orlik
Ko¶ciuszki
MORiS-ChorzówZapisy i podzia³ na kategorie
w dniu Turnieju
0 z³.   RELACJA    5
 14¯ory13.VII
sobota
Wakacyjny
Streetball
 PLAKATOpen   RELACJAFOTO  11
 15Racibórz18.VIII
sobota
Brooklyn Cup
Stadion
 INFORMACJE1997 I m³.
1994-1996
OPEN
0 z³.
25 z³.
50 z³.
1000 z³
  800 z³
  500 z³.
 RELACJA    25
 16Czerwionka
Leszczyny
18.VIII
sobota
  Szko³a Pods.
Gimnazjum
¦rednia
OPEN
0 zl.
0 zl.
0 z³.
20 z³.
   FOTO   
 17D±browa
Górnicza
18.VIII
sobota
Pogoria
Streetball
Cup
 INFORMACJEPoni¿ej 18 lat
Powy¿ej 18 lat
0 z³.
0 z³.
      
 18Cieszyn14.VII
4.VIII
1.IX 
Cieszyn
Streetball
Cup 
 MOSiR-CieszynBoiska Gim 3
Boiska SP 6
Boiska Wa³k±
       
 19ChorzówLipiec
Sierpieñ
Wrzesieñ
Parkowa
Liga
Letnia
 Open
 
   RELACJA   12 
 20Ustroñ1.IX.2012
sobota
BETON 2012 Open
   RELACJA    
 21Pszczyna8.IX.2012
sobota
XVI
Kania Cup
INFORMACJA99 i m³.
96-98
93-95
Open K/M
20
20
20
40k-20
  RELACJA    
 22Tychy9.XI.2012
niedziela
IV Turniej
Streetballa
INFORMACJA 2000
97-99
94-96
OPEN
   RELACJA    30
 23 Racibórz 8 IX.2012
sobota
MTS
 Open       
 24D±browa
Górnicza
 
23.IX.2012
niedziela
MKS Streetball
Cup 2012
 Open
Junior
0 z³
0 zl. 
      

ARCHIWUM ¦L¡SKIEJ KOSZYKÓWKI M£ODZIE¯OWEJ -SILESIA STREETBALL 2007/2010

...........................ilo¶c.wej¶c.na.SKM ilo¶cAnkieta.Najlepszy.Streetballrekord.zespo³ów.w.jednym.streetballu
STREETBALL-201110.80023Katowice Eurobasket Women 68
STREETBALL-2010 20,500 35RacibórzRuda ¦l±ska 68
STREETBALL-200922.000  35PszczynaRybnik, Bielsko Bia³a 54
STREETBALL-200816.800 28GliwiceGliwice 82
STREETBALL-2007 14.000 25Rybnik Gliwice 83

 Alfabetyczna lista ¦laskich miast w ktorych odby³y sie turnieje Streetballa

Bytom, Bielsko Bia³a, Chorzów, Cieszyn, Czêstochowa, Czerwionka, Dabrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Jastrzebie Zdrój, Knurów, Miko³ów, Piekary ¦l±skie, Pszczyna, Radzionków, Racibórz, Ruda ¦l±ska, Rybnik, Siemianowice ¦l±skie, ¦wiêtoch³owice, Tarnowskie Góry, Tychy, Ustroñ, Wis³a, Wodzis³aw ¦l±ski, Zabrze, ¯ory,

Chcesz jechaæ na Streetball w Polskê ..polecamy strony internetowy o turniejach koszykówki ulicznej

http://speedballin.pl/

http://www.street-ball.pl/

 Rozgrywki ligowe powoli zbli¿aj± siê ku koñcowi, za oknami coraz czê¶ciej s³oñce - To czas kiedy wszyscy koszykarscy zapaleñcy na pewien czas zamieniaj± sportowe hale na asfalt, czy tartan. Nie od dzi¶ wiadomo, ¿e najlepsz± mo¿liwo¶ci± na pokazanie swoich umiejêtno¶ci na powietrzu, spotkanie znajomych twarzy z ligowych meczy, a przy okazji zgarniêcia jakiej¶ nagrody ( chocia¿ ró¿nie z tym bywa ) s± STREETBALL\'E.

Jak co roku informacje na temat wszystkich imprez znajdowaæ siê bêd± na portalu SKM w postaci tradycyjnej tabelki.


UWAGA: Starajcie sie jak najczê¶ciej odwiedzaæ tego newsa, nowe lub poprawione informacje w nim bêd± na bie¿±co aktualizowane w razie niezrozumienia ¶mia³o pytaæ

APEL: Organizatorzy, Sponsorzy, Koszykarze, Koszykarki, pasjonaci koszykówki pod chmurka...je¶li znacie terminy i miejsca kolejnych ¦l±skich Streetbalii powiadamiajcie nas. Zale¿y nam na tym a¿eby turnieje koszykówki ulicznej nie nak³ada³y siê na siebie i ¿eby rzetelna informacja dodar³o do wszystkich tych którzy lubi± sobie pograæ pod chmurka

Starajcie sie jak najczê¶ciej odwiedzaæ tego newsa, nowe lub poprawione informacje w nim bêd± na bie¿±co aktualizowane w razie niezrozumienia ¶mia³o pytaæ
W najbli¿sz± sobotê zapraszamy do Jastrzêbia Zdrój na VI - edycje Streetballa BRUK (tylko kategoria Open) G³ówna wygrana 400 Dolarów !
26 maja w sobotê tradycyjnie spotykamy siê na Placu Krakowskim w Gliwicach. Cztery kategorie mêskie i dwie ¿eñskie. Imprezê poprowadzi Eskobar.
Zapisy jak zawsze w dniu imprezy: m³odzie¿owcy 9.00-10.00 Open 11.30-12.30. W konkursie 24 sek. mo¿na wygraæ 150 z³. W konkursie wsadów 500 zl. Bêdzie te¿ konkurs wiedzy o ruchu drogowym, do wygrania rower ! Nagrody pieniê¿ne dla zwyciêskich ekip (Open) dla m³odzie¿owców MP 4. To na razie tyle wiêcej szczegó³ów wkrótce
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Krzymiñska Natalia JAS FBG Sosnowiec
Krzymiñska Natalia JAS FBG Sosnowiec
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi