News: Superfina³ EYBL ch³opcy rocz.97 i EEGBL dziewczyny rocz. 95 Cz³uchów 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 21:34:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Superfina³ EYBL ch³opcy rocz.97 i EEGBL dziewczyny rocz. 95 Cz³uchów 2012
EYBL
 Superfina³ EYBL i EEGBL by³ najwiêksz± imprez± m³odzie¿ow± rozgrywan± w tym roku w Polsce. Na starcie stanê³o 17 dru¿yn z Hiszpanii, Rosji, Litwy, £otwy, Estonii, Finlandii, Bu³garii, Ukrainy i Polski. EYBL i EEGBL to m³odzie¿owe ligi rozgrywane pod patronatem FIBA Europe. W rozgrywkach tych wzieli udzia³ najlepsze zespo³y z Europy Wschodniej. W Cz³uchowie ogl±dali¶my przysz³e gwiazdy czo³owych reprezentacji Europy

W meczu o pierwsze miejsce SuperFina³u EYBL Zespó³ Akademii Koszykówki Sarunasa Marciulionisa Wilno pokona³ CSKA Moskwa 88:74. W pierwszej kwarcie spotkania stron± przewa¿aj±c± by³ zespó³ litewski, który wygra³ j± 18:12. Jednak w drugiej czê¶ci spotkania do g³osu doszli zawodnicy CSKA, którzy odrobili straty i wyszli nawet na prowadzenie 39:36 po 20 minutach gry. Kluczowy dla losów spotkania by³a jednak seria 18:0, jak± zanotowa³ zespó³ z Wilna na prze³omie trzeciej i czwartej kwarty. Skuteczne akcje Mykolasa Dieninisa, Petrasa Jasiunasa i Jokubasa ©vambarisa przechyli³y szalê zwyciêstwa na stronê Litwinów. W CSKA zdecydowanie s³abiej zagra³ lider zespo³u Dmitry Bykov, który spotkanie zakoñczy³ z dorobkiem dwóch punktów.
MVP turnieju ch³opców zosta³ Jokubas ©vambaris z Zespó³u Akademii Koszykówki Sarunasa Marciulionisa Wilno.

1.S. Marciulionis BA Vilnius
2.CSKA Moscow
3.BC Donetsk
4.BS Vilnius
5.BS Toljati
6.A. Sabonis BS Kaunas
7.100x100 Basket Avinyo
8.Pomerania'97 Gdañsk
9.SDJSOR Nr 2/Khimik Odesa

Liga EYBL (Europejska Liga Koszykówki M³odzie¿owej) rozgrywana jest od 1998 roku. W¶ród tryumfatorów rozgrywek same znakomite marki: Sabonis Kowno, KBK Ryga, CSKA Moskwa, RTI Miñsk, Marciulionis Wilno, Dynamo Moskwa, Khimik Odessa, BS Wilno, Chimki Moskwa. Nigdy dot±d Superfina³u Ligi nie wygra³a ekipa z Polski. W tym roku tak¿e nie bêdzie to ³atwe. W turnieju fina³owym zobaczymy miêdzy innymi BS Marciulionis Wilno (Mistrz Litwy), CSKA Moskwa (Mistrz Rosji), BS Wilno (Mistrz sezonu zasadniczego EYBL), BC Donetsk (Mistrz Ukrainy), 100x100 Basket Avinyo (Mistrz Hiszpanii graj±cy, jako zaproszony go¶æ) i Khimik Odesa (Mistrz Dywizji B EYBL). W historii Ligi EYBL wystêpowa³o w niej wielu znakomitych graczy z Vladymirem Veremeynk±, Antonem Pankrashovem i Linasem Kleiza na czele. Tak¿e w¶ród graczy, którzy zagraj± w Cz³uchowie bez w±tpienia znajduj± siê przysz³e wielkie gwiazdy europejskich parkietów.


W finale turnieju dziewcz±t najlepsza okaza³a siê dru¿yna Audentes Tallin, która wygra³a w ostatnim meczu z Kolibri Ryga 67:62.Fina³owe spotkanie turnieju dziewcz±t by³o równie zaciête jak mecz ch³opców. Od pocz±tku do koñca prowadzi³a ekipa z Estonii, dla której mecz fina³owy by³ okazj± do rewan¿u za przegrane 40:42 spotkanie w fazie grupowej. Ekipa z Tallina odskakiwa³a na kilka punktów, a £otyszki ambitnie goni³y. Fina³owe emocje dodatkowo zosta³y okraszone wspania³ym pojedynkiem strzeleckim Kate Kresliny z Kolibri i Kadri Ann Lass z dru¿yny Audentes. Pojedynek wygra³a Kresilna, która zapisa³a na swoim koncie 34 punkty, o 10 wiêcej od m³odej koszykarki z Estonii. Po koñcowej syrenie jednak wiêcej powodów do rado¶ci mia³a Lass, bo to jej zespó³ wygra³ SuperFina³.

1.SC Audentes Tallinn
2.BC Kolibri Riga
3.Gomelski Olimpic School Moscow
4.BC NSA Sofia
5.HBA PHYK Cadetes Helsinki
6.OSSM PZKosz Pomerania
7.SDJSOR Smorgon
8.OSSM PZKosz Mazovia

Turniej kobiet by³ czwartym kolejnym Superfina³ z udzia³em ekipy z Pomorza. Pomerania 95 wygra³a Superfina³ w Wilnie i by³a szósta w Kursku. W poprzednim roku Pomerania 95 zajê³a w Tallinie siódme miejsce. W tym roku barw Pomorza broni³ zespó³ Pomerania 96, który na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y wywalczy³ pi±te miejsce. W¶ród ch³opców honoru Pomorza broni³a Pomerania 97. Podopieczni Marka Kie³czewskiego w poprzednim roku wywalczyli awans do Superfina³u, ale nie mogli wzi±æ w nim udzia³u z powodu kolizji z rozgrywkami o Mistrzostwo Polski.

Liga EEGBL (wschodnioeuropejska Liga Koszykówki Dziewcz±t) rozgrywana jest od 2000 roku. W tym roku po raz pierwszy rozgrywana jest w dwóch kategoriach wiekowych. W¶ród zwyciêzców dotychczasowych edycji jest Kadra Pomorza, która trzy lata temu w Wilnie wygra³a Superfina³ z kompletem zwyciêstw. W dwunastej edycji EEGBL po raz pierwszy Superfina³ rozgrywany jest w Polsce. W Cz³uchowie go¶ciæ bêdziemy: BS Trinta Moskwa (Mistrz Rosji rocznika 1996, lider sezonu zasadniczego rozgrywek), BS Gomelski Moskwa (Mistrz Rosji rocznika 1997), Kolibri Riga (Mistrz £otwy), Audentes Tallin (Mistrz Estonii), PHYK Cadet Helsinki (Mistrz Finlandii), NSA Sofia (Mistrz Bu³garii bior±cy udzia³ w finale na zasadzie zaproszonego go¶cia) oraz dwie polskie ekipy OSSM PZKosz Mazowsze (szósty zespó³ sezonu zasadniczego, Mistrz OOM 2011) oraz OSSM PZKosz Pomorze (dziewi±ty zespó³ sezonu zasadniczego, pi±ty zespó³ OOM 2011). W sk³adzie ekip uczestnicz±cych w turnieju zobaczymy wiele koszykarek, które w lecie bêd± reprezentowaæ swoje kraje w Mistrzostwach Europy w tym MVP ubieg³orocznych Mistrzostw Borislavê Hristov± z NSA Sofia.

OFICJALNA-STRONA-SUPERFINA£U

FOTO-ZIBI

FOTO-MAT-GROE

FOTO-VITKAUKAS

FILMIKI-ZIBI

Komitecie Honorowy imprezy:
Ryszard Stachurski – wojewoda pomorski
Mieczys³aw Struk – Marsza³ek województwa pomorskiego
Grzegorz Bachañski – Prezes PZKosz
Jacek Jakubowski – Prezes PLK SA
Aleksander Gappa – Starosta Cz³uchowski
Guntis Senhofs – Prezes EYBL
Igo Zanders – Prezes EEGBL
Marek Forstiak – Prezes PFS
Krzysztof Bielak – Prezes POZKosz
Maciej Kowalczuk – Zastêpca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Ryszard Szybaj³o – Burmistrz Cz³uchowa.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Szmidt Jakub MOSM Bytom r.95
Szmidt Jakub MOSM Bytom r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi