News: VI ¦l±ska Gala Koszykówki M³odzie¿owej - ¯ory 23.VI.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 08:58:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI ¦l±ska Gala Koszykówki M³odzie¿owej - ¯ory 23.VI.2012
Historia
  Sezon 2011/2012 zdominowa³y zespo³y z Zag³êbia .W¶ród ch³opców na piêæ kategorii wiekowych a¿ cztery razy pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy MKS-u D±browa Górnicza – w kategoriach U-13,U-16,U-18 i U-20). Trener Marcin Dukowicz do swoich sukcesów do³o¿y³ trzy tytu³y Mistrzowskie: w Kadetach, Juniorach i Juniorach Starszych.

W rozgrywkach ¿eñskich na ¦l±sku od d³u¿szego czasu ¿±dz± zawodniczki JAS-FBG Sosnowiec maj±ce szkolenie od pierwszej klasy podstawowe. Podobnie jak MKS na piêæ kategorii wiekowych w czterech dziewczyny z Sosnowca stanê³y na najwy¿szym podium.

Niestety w rozgrywkach krajowych mijaj±cy sezon nie nale¿a³ do udanych, tylko w kategorii ch³opców U-20 byli¶my (MKS-u D±browa Górnicza) w finale MP, gdzie zajêli¶my pi±te miejsce do tego sukcesu w du¿ej mierze przyczyni³ siê Grzegorz Grochowski (wychowanek Znicza Jaros³aw). Natomiast ¿adnej ¿eñskiej dru¿ynie nie uda³o dostaæ siê do wielkiego fina³u. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o rezygnacji dru¿yn z Sosnowca i Rybnika w rozgrywkach krajowych ( brak ¶rodków finansowych?). Na os³odê s³abego sezonu mo¿emy siê cieszyæ z Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych – Energia Cup. Z³ote.  Uczennice sosnowieckiej podstawówki pokazane by³y na ekranach telewizyjnych w ca³ej Polsce, bo wrêczenie medali odby³o siê podczas meczu o mistrzostwo PLK Asseco Gdynia – Trefl Sopot.10.000 widzów na trybunach Ergo Areny oklaskiwao zlote medalistki. Mo¿e to dobry znak dla dru¿yn z Sosnowca by w koñcu w Polsce zdobyæ medal  MP w kategoriach m³odzie¿owych. bo medali turniejowych maj± nie zliczon± ilo¶æ

 Wróæmy do VI Gali ¦KM czyli podsumowania sezonu w naszym regionie. Tydzieñ po walnym zgromadzeniu ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki gdzie na,”sternika”, naszego koszykarskiego regionu wybrano ponownie Marcina Staniczka w ¯orach zorganizowano imprezê na któr± zawsze z niecierpliwo¶ci± czeka ca³a ¶l±ska spo³eczno¶æ koszykarska.

Uroczystego otwarcia Gali dokona³ Prezes ¦ZKosz Marcin Staniczek, chwile pó¼niej rozpoczê³y siê mecze ALL-STARS, a po ka¿dej kategorii wiekowej by³y wrêczane Puchary i medale za miejsca 1-3 oraz nagrody najlepszego strzelca sezonu i najwarto¶ciowszego zawodnika czy zawodniczki sezonu. Laureat MVP otrzymywa³ nagrodê w postaci statuetki (nagród rzeczowych nie by³o). Pewnie zastanawiacie siê jakie by³y kryteria przy wyborze tytu³u MVP sezonu, wiêc ¶pieszê wyja¶niæ:  trenerzy zespo³ów z trzech pierwszych miejsc nominowali po trzech zawodników do tytu³u MVP (punktacja 1 miejsce 3 pkt, 2 miejsce 2 pkt i 3 miejsce 1 pkt , zawodnik, który otrzymywa³ najwiêcej g³osów wygrywa³. Dodaæ warto, ¿e, nie zdarza³y siê remisy, jak podkre¶la Marcin Mach, jeden z pomys³odawców tegorocznej Gali ¦KM. Wyró¿nienia indywidualne to nie tylko statuetki ale tak¿e pami±tki dla trenerów dru¿yn z trzech pierwszych miejsc , jak ju¿ wcze¶niej wspomina³em rekordzist± by³ trener z MKS  D±browa Górnicza Micha³ Dukowicz,  który a¿ trzykrotnie otrzymywa³ to presti¿owe wyró¿nienie


 Okaza³o siê, ¿e w kategorii Juniorka - Juniorka Starsza  nie mo¿na by³o rozegraæ meczu ALL-STARS, gdy¿ na Gale ¦KM wstawi³a siê tylko dru¿yna Mistrzyñ ¦l±ska MKS MOS Katowice. Dziewczyny rozegra³y wiêc mecz pomiêdzy sob±. Brak zespo³ów JAS-FBG Sosnowiec mo¿na wyt³umaczyæ turniejem w Austrii i Licealiada w G³ucho³azach Trenerka Ewa B³achut. zapakowa³a w karton wszystkie puchary statuetki i medale i zabra³a do Sosnowca. Zapewne prezes Marek Sa³ata zrobi imprezê z w³adzami Sosnowca, gdzie dziewczyny otrzymaj± medale w sposób szczególny.
MVP U-18 sezonu 2011/12: Patrycja Kaczor (KS „JAS-FBG” Sosnowiec)
MVP U-20 sezonu 2011/12: Marlena Deko (KS „JAS-FBG” Sosnowiec)
Z ostaniej chwili: VII Liceum z Sosnowca Mistrzyniami Polski ! W dru¿ynie  dominuj±c± rolê w sukcesie odegra³a "pierwsza pi±tka" w sk³adzie Marlena Deko, Klaudia Rutkowska,Patrycja Kaczor,Katarzyna Kosa³ka i Klaudia Sikora. 


Hawajskie Koszule ¯ory to wspó³organizator Imprezy niestety ¿adna ich dru¿yna nie by³a sklasyfikowana w pierwszej trójce, chod¼ wszyscy wiemy, ¿e o¶rodek w ¯orach coraz bardziej znany jest nie tylko na ¦l±sku ale i w Polsce, a to za sprawa najm³odszych. Jako jedyna szko³a Mistrzostwa Sportowego na ¦l±sku rocznik 2000 i m³odsi zajêli drugie miejsce w minikoszykówce i ostatnio podbili Gdañsk i Sieradz, gdzie wygrali silnie obsadzone turnieje ogólnopolskie. ¯orskie dzieciaki przed publiczno¶æ zagra³y w meczu  pokazowym, a na zakoñczenie ka¿dy z nich otrzyma³ upominek od w³adz miasta i prezesa HK pana Adriana Fojcika Wszytkie spotkania ALL-STARS sêdziowa³o trzech sêdziów szczebla centralnego: Adam Krasuski, Maciej Guzik i Pawe³ Berdyczko (wszystkie mecze) Nasz serwis SKM chcia³by serdecznie podziêkowaæ wszystkim ¶l±skim sêdziom za ,,gwizdanie,, m³odzie¿owej koszykówki
W sezonie 2011/2012 Z mojej strony dziêkuje za wyrozumia³o¶æ w stosunku do mojej osoby podczas fotografowania czy filmowania meczy 
 
Podziêkowania nale¿± siê tak¿e wolontariuszom z HK ¯ory

W tym roku zrezygnowano z konkursów rzutowych i ,,wsadów,, i meczu U-20 vs U-18.
Ostanie spotkanie Gali ¦KM w kategorii Junior Starszy Mistrzowie ¦l±ska MKS Darowa Górnicza (bez Grzegorza Grochowskiego, który aktualnie przebywa na turnieju z kadra Polski w Turcji ) kontra trzecia dru¿yn na ¦l±sku KS Pogoñ Ruda ¦l±ska ( brak wice-mistrzów ¶l±ska SMYKA Prudnik) odbywa³o siê pustych trybunach a szkoda bo SLAM-DUNKI Marcina Piechowicza i Mateusza Zawadzkiego robi³y wra¿enie.

 Wrêczenia pucharów medali statuetek dokonywali: prezes ¦ZKosz Marcin Staniczek oraz duma naszego regionu wielokrotny reprezentant Polski Andrzej Pluta.

Jak zwykle frekwencja dopisywa³a w najm³odszych kategoriach wiekowych, czym starsi tym niestety by³o mniej obecnych.

Mo¿e Gala w przysz³o¶ci bêdzie wygl±daæ inaczej musimy ,,co¶ wymy¶liæ,, ¿eby wrêczenia Pucharów, medali czy wyró¿nieñ indywidualnych by³o przy komplecie widzów. Moim zdaniem tegoroczna Gala by³a dobrze zorganizowana, rozegranie 9 meczów przebieg³o bardzo sprawnie jedynie czego mi zabrak³o to dobrej muzyki takiej koszykarskiej np. przy wrêczaniu z³otych medali nie by³o we are champions nie by³o przed meczem  prezentacji zawodników. Brak koszulek pami±tkowych pozostawi niedosyt,  ale to wszystko wi±¿e siê z kosztami a nasz zwi±zek nie nale¿y do ,,bogatych,, a o sponsorów ciê¿ko. I jeszcze jedno nigdzie nie zauwa¿y³em  mediów, w hali nie by³o nikogo ani z prasy ani z TV szkoda bo jest siê czym chwaliæ. Nasz zwi±zek organizuje podsumowanie sezonu jak ma³o kto w Polsce !

Na Galach SKM jestem od samego pocz±tku ka¿da z nich jest trochê inna prawie za ka¿dym razem spotykamy siê w innym mie¶cie i to jest bardzo dobre ! Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ sêdziemu Paw³owi Berdyczko za transport do ¯or i z powrotem DZIEKI PAWE£ !

W sobotê w ¯orach (prywatnie !) spêdzi³em 6 godzin potem Kika nastêpnych przed komputerem ¿eby jak zawsze dla was koszykarzy i koszykarek przekazaæ pami±tkê na wieki w postaci zdjêæ i filmików. Mo¿ecie bez problemu z nich korzystaæ i gdziekolwiek zamieszczaæ. Je¶li komu¶ zale¿y na oryginalnej fotce w dobrej jako¶ci musi do mnie napisaæ i pod±æ o jaka fotkê chodzi to prze¶lê na maila
Z pozdrowieniami Zbyszek ,,zibi,, Bytomski

  KU-13

PAULINA
MAJDA
KS JAS-FGB
SOSNOWIEC
MVP Sezonu
KS „JAS-FBG” I Sosnowiec: 8 Kowalczyk 15 Dawid
7 Migas 14 Autas 11 Wojty³a 5 Benda 9 Peciak 
10 Nowak 6 Jasiñska 12 Szota 16 Mularczyk 
32 Stachura
12:11¯KK „Olimpia” Wodzis³aw ¦l : 4 Ró¿ycka 5 Cichy M.
6 Nielaba 7 Lamczyk 8 Dzierzêga 9 Hawrylak 
10 Budzyñska 11 Cichy L. 12 Ceglarek 14 Grzegorzek 
15 Wojtek 16 Tatarczyk 18 Pawlik

  MU-13

ADAM
SZKRIBA

MKS D¡BROWA G.
MVP Sezonu
I MKS D±browa Górnicza : 4 Niespor 5 Uszko 6 Sala 
7 Chorab 9 Zobek 10 Mantykiewicz 11 Flisikowski
13 Szkriba 14 Gordon 15 Stêpieñ 16 Pendryk 
17 Tomczyk 18 W³osowicz 20 Pos³uszny Damian
TRENER : RUDOLF MARZENA
13:22II MKKS Rybnik III MKS Zabrze : 14 Drybañski 11 Kupczak
15 Stró¿czyk 16 Kosiorowski 17 Krawiec P 13 Kukuczka
 
7 Krawiec D. 6 Janczak 12 Pluta 4 Drzaman 10 Rozynek M 
8 Rozynek P .

TRENERZY : Krakowczyk Jakub , Bartosz Andrzej

   KU-14

MARTYNA
JASIULEWICZ
JKKS JASTRZÊBIE
ZDRÓJ
MVP Sezonu
 
JKKS Jastrzêbie-Zdrój : 4 Marzec 5 Wójcik 6 Pró¿na
7 Rutowicz 8 Mieszczak 9 K³osowska 10 Górska 
11 Jasiukiewicz 12 Lekston 13 Hocik 14 Szymañska
15 Pawlik
TRENER : DARIUSZ GRUSZCZYK
11:12MKS Zabrze : 4 Jurzica 5 Osipiak 6 Gó¼d¼ 7 Biegañska
10 Stec 11 Lachendro 12 Rosiñska 14 ¦niegula
15 Górnik
TRENER : SZYD£OWSKA BEATA

   MU-14

MATEUSZ
BORTLICZEK
MOSiR CIESZYN
MVP Sezonu
 
I UKS „Junior Basket” Katowice : 4 P³aszczymaka
5 Marciniuk £. 6 Saczo³ko 7 Gaborski 8 Wojciechowski
9 Fiedukiewicz 10 £±czny 11 Tomczyk 12 Marciniuk M
13 Maroñ 14 Mazur 15 Jarczyk 
TRENER : JAKUBIEC JAROS£AW  
21:19II MOSiR Cieszyn / III MKKS Rybnik : 4 Kobielus 7 Zamora
13 Niemczyk 14 Santarius 15 Bortliczek 17 Pelar
6 Kondys 14 Sot 8 Olech 7 Kretek 9 Student
10 Pelc

TRENERZY: BORTLICZEK JACEK , KRAKOWCZYK JAKUB

   KU-16

AGNIESZKA
WOLNY
KS JAS-FBG
SOSNOWIEC
MVP SEZONU
 
UKS MOSM Bytom : 5 £uczak 6 Cieplak 7 Wanda
8 Korzeniowska 9 Pajor 10 Nas 13 Placek 14 Felendyn
15 Lewicka 16 Semków
TRENER : OPOKA KARINA
16:19MKS Zabrze : 5 Duch 6 Cie¶lak 7 Wieczorek 9 Paliwoda
10 Zimiñska 11 Markiewicz 13 Warzyñska
TRENER : ADAM WILKIN

   MU-16

PATRYK
WIECZOREK
MKS D±browa G.
MVP Sezonu
 
I MKS D±browa Górnicza : 4 Wostyczka 8 G±gol 12 Odzieresko
13 Bartosik 15 Wieczorek
TRENER: MICHA£ DUKOWICZ
24:27II MKS Zabrze III MOSiR Cieszyn: 5 Grzegorzewski 7 Chor±¿ak
8 Garbecki 9 Æwiel±g 10 Kostecki 11 Kro¶niak 
7 Kuboszek
9 Szczepañski 11 Martinek 13 Gutan 15 Krogulewski 18 Trojan
TRENER : PRZYBY£A TOMASZ

   MU-18

MATEUSZ
ZAWADZKI
MKS D¡BROWA G.
MVP Sezonu
 
I MKS D±browa Górnicza : 4 Kondeja 6 Wieczorek 7 Wójcik
8 Majchrowski 13 Zawadzki 14 Ciosek 16 Wit 17 Bartosik
TRENER : MICHA£ DUKOWICZ
17:21II K¦ AZS Katowice III GTK Gliwice : 4 W±sowicz 7 Skorek
8 Ko³cz 10 Bednarek
10 Jó¼wiak 14 Andrzejewski
15 Wilczyñski 16 Szymañski 17 Kinczewski 20 Wawrzyñski
TRENER : JAROS£AW JAKUBIEC , SYLWESTER WALCZUK

    MU-20

MARCIN
PIECHOWICZ
MKS DABROWA G.
MVP Sezonu
 
I MKS D±browa Górnicza : 4 Kondeja 6 Wieczorek 7 Wójcik
8 Majchrowski 13 Zawadzki 14 Ciosek 16 Wit 17 Bartosik
10 Piechowicz
TRENER : MICHA£ DUKOWICZ
31:13III Pogoñ Ruda ¦l±ska : 6 Sgodzaj 7 Pier¶ciñski 9 £apot
12 Siadul 13 Polczyk 14 Bobrowski 15 Parys
TRENER : MARCIN CYRAN
 
FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

NAJLEPSI STRZELCY SEZONU 2011 / 2012

M³odzik M³.
U-13 
M³odzik St.
U-14  
Kadet
U-16  
Junior 
U-18  
Junior St.
U-20
 
         
JAN
WÓJTOWICZ
KS MOSiR Cieszyn
Król Strzelców
SEBASTIAN
WOJCIECHOWSKI
UKS BJ Katowice
Król Strzelców
PATRYK
WIECZOREK

MKS D±browa G.
Król Strzelców
PATRYK
BARTMANOWICZ

MKS SMYK Prudnik
Król Strzelców
MATEUSZ
PAWLIK

SP 27 Katowice
Król Strzelców

M³odziczka
U-13
M³odziczka St.
U-14
Kadetka
U-16
Juniorka
U-18 
 
Juniorka St.
U-20
         
SYLWIA WOJTYLAS
KS JAS-FBG Sosnowiec
Król Strzelców
SANDRA ¦NIEGULA
MKS Zabrze
Król Strzelców
NINA
WALDA
UKS MOSM
Bytom
Król Strzelców
PATRYCJA KACZOR
KS JAS-FBG
Sosnowiec
Król Strzelców
KLAUDIA
RUTKOWSKA
KS JAS-FBG Sosnowiec
Król Strzelców


2007 Zabrze2008 Katowice2009.Ruda..¦l.2010 Tychy2011 Katowice2012 ¯ory
          
RELACJA  RELACJA RELACJA   RELACJA RELACJA  

KOLEKCJA-KOSZULEK-Z-5-GALI

Jak wygl±daja Gale u innych

KUJAWSKO-POMORSKIE

POMORSKIE
Komentarze
DARIO dnia czerwiec 27 2012 15:00:30
witam,mam pytanie do zawodników bior±cych udzia³ w gali czy kto¶ nie znalaz³ koszulki od stroju meczowego MKS D¡BROWA GÓRNICZA z NR 2O ROCZNIKA MU 13 (ZOSTA£A W SZATNI CH£OPCÓW)
DARIO dnia czerwiec 28 2012 13:11:20
Koszulka znaleziona ,dziêki smiley pozdrawiam smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Njawy¿szy zawodnik z MKS Zabrze
Njawy¿szy zawodnik z MKS Zabrze
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi