News: FINA£ OOM Koszykówka MÊSKA - Wieliczka 03.07 – 08.07.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 31 2020 18:24:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

FINA£ OOM Koszykówka MÊSKA - Wieliczka 03.07 – 08.07.2012
U-15 Kadry Woj
 Do rozpoczêcia Wielkiego Fina³u Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y – Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich w Koszykówce Mêskiej pozosta³o 3 dni. Dok³adnie 3 lipca we wtorek o godz. 18.30 w Hali Solnego Miasta w Wieliczce odbêdzie siê Uroczyste Otwarcie XVIII OOM Ma³opolska 2012. Na drugi dzieñ o godz.13.00 tak¿e w Hali Solnego Miasta w Wieliczce w meczu inauguracyjnym spotkaj± siê zespo³y kadr województwa wielkopolskiego i ¶l±skiego

W tym roku OOM zosta³a przeniesiona z sportów halowych na sporty letnie tym samym taki a nie inny termin rozgrywania Fina³ów, to pierwsza ciekawostka a druga to ¿e poraz pierwszy poznali¶my pierwszych kadrowiczów Polski (Turniej w Dani) przed OOM i Zgrupowaniem Centralnym

Nasz serwis SKM od pocz±tku – Wa³brzych, Kielce, Pruszków i Zambrów jest z Wami i w tym roku tak¿e w naszym portalu bêdziemy przekazywaæ wam fotki, filmiki i informacje z Wieliczki

FINA£ OOM Koszykówka MÊSKA - Wieliczka 03.07 – 08.07.2012

GRUPA I


 Wielkopolskie broni tytu³u Mistrzowskiego OOM trzeci raz z rzêdu (2010 , 2011 , 2012 ? ). Marcel Ponitka i Wojtek Fr±ckowiak rok temu w Zambrowie jako rok m³odsi zdobyli z³ote medale OOM. Marcel Ponitka nie tak dawno w Duñskim turnieju by³ najlepszym strzelcem kadry U-15 z pewno¶ci± bêdzie motorem napêdowym ,,Pyrlandii,, Wielkopolanie prowadzeni przez Cezarego Kurzawskiego rozegrali tylko jeden turniej w ¦lesinie gdzie zajêli trzecie miejsce przegrywaj±c w pó³finale z ,,Pomerani±,, i jak na razie by³a to ich jedyna pora¿ka w oficjalnych meczach kadry. Przygotowania do OOM to wiele konsultacji i sparingów. W pó³finale OOM nie mieli sobie równych. Ich atutem mog± byæ ,,rzut za trzy,, i punkty zdobyte z kontrataku. Po kontuzji do gry wróci³ Eryk Chmielewski który w ostatnich dniach zgrupowania nadrabia zaleg³o¶ci treningowe i meczowe . Mateusz Chojnacki wraz z m³odszym Maciejem Waraczyñskim bêd± ,,okupowaæ deski,, w obronie i ataku,, Baczn± uwagê nale¿y zwróciæ na zawodników z Opalenicy - Stopierzyñski, Gruszczyñski, Skrzypek i Stankowski (czy na OOM zagraj± tak jak Portugalczycy w ME bo pewnie czêsto bywali na ich treningach by podejrzeæ jak wygl±da zaanga¿owanie i cechy wolicjonalne u jednych z najlepszych zawodników ¶wiata). Trudno okre¶liæ jaka pierwsza pi±tka (3 kwarta) wystawi trener Czarek bo sk³ad jest bardzo wyrównany. Jako zespó³ oddaj± najwiêcej rzutów ze wszystkich kadr wojewódzkich.

 Chojnacki Mateusz, Ponitka Marcel (KASPROWICZANKA Ostrów) Kin Bartosz (POLONIA Leszno), Waraczyñski Maciej, Libera Jakub, Fr±ckowiak Wojciech, Chmielewski Eryk (PYRA Poznañ) Stopierzyñski Hubert, Gruszczyñski Dawid Skrzypek Micha³, Stankowski Patryk (BT Opalenica) Ry¿ek Szymon (OPEN BASKET Pleszew )
Trener: Cezary Kurzawski


 Pomorskie – Kadra województwa pomorskiego dowodzona przez trenera Marka Kie³czowskiego w mijaj±cym sezonie uczestniczy³a w rozgrywkach EYBL z Super-fina³em w Cz³uchowie , w sumie 20 rozegranych spotkañ ze znakomitymi zespo³ami m.in. z Litwy czy Rosji (wyrównany mecz z europejsk± poteg± CSKA Moskwa minimalnie przegrany 7-mioma punktami). Udzia³ w turnieju kadr w ¦lesinie oraz pó³fina³y w Kwidzynie to kolejne 10 spotkañ. Jedynym zawodnikiem powo³anym do kadry U-15 jest skrzyd³owy Trefla Sopot Wiktor Sewio³ który jako jedyny 15-latek zaliczy³ fina³y MP U-18 zdobywaj±c z dru¿yn± Trefla br±zowy Medal. Pomerania ma bardzo dobrego rozgrywaj±cego Adama Ciesielskiego. Na deskach pewnie brylowaæ bêdzie Jakub M³yñski ( rezerwy kadry U-15) wraz z Wiktorem Sepio³em. Drugim zawodnikiem Czarnych S³upsk jest Adrian Giemza to skuteczny strzelec pomorskiej kadry – Giemza i M³yñski zajêli w tym roku 5 miejsce w MP U-16 . Je¶li Pomerania z form± i bez kontuzji trafi w Fina³y OOM to mo¿e wygraæ z ka¿dym przeciwnikiem, przez ekspertów koszykarskich ten zespó³ jest okre¶lany jako jeden z faworytów do medalu aczkolwiek pora¿ka z w pó³fina³ach OOM z Mazowszem ró¿nic± 20-tu punktów (49:69) nie napawa optymizmem.

 Kamil Samson, Wiktor Sewio³ (Trefl Sopot), Jakub M³yñski, Adrian Gemza (Czarni S³upsk), Jakub Heleniak, Adam Gr±dziel, Jakub Wantuch (GTK), S³awomir Paszkiewicz (Meduza), Damian Ciesielski, Rados³aw Styka, Kamiñski Karol (Korsarz), Pawe³ Leszczyñski, Marcin Szwedowski, Kevin Banach (Basket), Przemys³aw Micha³owski (SKS Starogard Gd), Kamiñski Karol (Korsarz)
Trener: Marek Kie³czewski

 ¦l±skie - Kadra województwa ¶l±skiego nigdy nie stanê³a na podium OOM - mo¿e tym razem siê uda ?. Podopieczni trenera Ryszarda Lytkowicza rozegrali 3 turnieje i pó³fina³ OOM to tylko ponad 10 spotkañ. W zespole nie ma wielkich indywidualno¶ci - nikt nie zosta³ powo³any na turniej do Danii.
Kadra ¶l±ska to przede wszystkim zawodnicy z Rybnika i Katowic . Na ostatnim turnieju w Nowym Targu (marzec) dru¿yna ¶l±ska przegra³a g³adko z mazowszem i ma³opolsk±. Kilka tygodni pó¼niej na pó³fina³ach ju¿ by³o znacznie lepiej. ¦l±ski Team to zgrana ,,paczka,, je¶li wejd± w odpowiedni rytm to bêd± strasznie ,,nieobliczalnym ,, zespo³em „ a udowodni³ to mecz w pó³finale z faworyzowan± kadr± dolno¶l±skiego (mistrzowie U-14 WKK) spotkanie skoñczy³o siê wynikiem 60:65. Kadra ¶l±ska po pó³fina³ach ma najs³absz± skuteczno¶æ w rzutach za 3 spo¶ród wszystkich kadr wojewódzkich (2/31 co równe jest skuteczno¶ci 6,8%.Na co staæ zawodników ze ¦l±ska oka¿e siê w pierwszym meczu OOM z g³ównym faworytem do zajêcia 1-go miejsca w grupie - kadr± Wielkopolski
£OJEWSKI Wojciech
(GTK Gliwice), JAGIE£A £ukasz, BIÑKOWSKI Mateusz, £UBKOWSKI Sylwester (JB Katowice) KLIMEK Pawe³ (MCKiS Jaworzno), KOCZY Rafa³, WOJACZEK £ukasz, GROCKI Artur, CHOROBA Daniel, KRÓLIKOWSKI Rafa³ (MKKS Rybnik) BORYKA Dawid (MKS D±browa Górnicza), USENDIAH Bassey (KS MOSM Tychy), KLIMEK Bartosz (KS Hawajskie Koszule ¯ory)
Trener: Ryszard Lytkowicz

 Ma³opolskie – Gospodarz Fina³ów OOM.Naszym zdaniem kadra ma³opolski to ,,Czarny Koñ" tych zawodów.Dru¿yna mo¿e nie zaliczana do faworytów, po pierwsze graj± przed w³asn± publiczno¶ci±, po drugie: najlepiej znaj± halê w Solnym mie¶cie (jedynie Kadra Podkarpacia gra³a tam pó³finaly). Pozosta³e kadry poraz pierwszy bêd± bieg±æ w tym piêknym klimatyzowanym obiekcie. Celowo piszê o klimatyzacji bo to bardzo wa¿ne kiedy mecze rozgrywa siê latem ! Adama Kulasiaka nie muszê nikomu przedstawiaæ, wychowanek Regisu Wieliczka to bardzo charakterny zawodnik walcz±cy i skuteczny, gdy nie dosta³ powo³ania na turniej z kadr± Polski do Danii nie jeden kibic w Polsce by³ zdziwiony.Kadra Ma³opolski w swoich szeregach ma zawodników o bardzo dobrym rzucie za 3 punkty ( w pó³fina³ach co trzecia trójka wpada³a do kosza). W sumie gracze z ma³opolski zdobyli najwiêcej punktów jako dru¿yna spo¶ród wszystkich kadr(322) pkt , co daje im ¶redni± ponad 100 punktów na mecz). ¦mia³o mo¿na te¿ zaznaczyæ ¿e ma³opolska posiada najlepiej zorganizowan± i agresywn± obronê a ¶wiadczyæ mo¿e o tym fakt ¿e mieli najwiêcej przechwytów (58). Kadra to przewa¿nie zawodnicy dwóch klubów : Wis³a Kraków i Regis Wieliczka.Oprócz wspomnianego Adama Kulasiaka uwa¿aæ nale¿y na takich zawodników jak: Mateusz Gawlina (podkrêcona kosta na turniej w Danii) i Jan Rerak.Trenerem zespo³u jest Jaros³aw Mosio z Tarnowa.
Gawlina Mateusz, Gêbala Maciej, Natkaniec Jakub, Nowacki Jan, Rachelski Marcin, Rerak Jan (Wis³a Kraków) Kot Krzysztof, Kozaczyñski Micha³, Kulasiak Adam, Palmowski Tomasz, ¦ledziowski Micha³ (Regis Wieliczka) Bogusz Sebastian (Unia Tranów) Derebas Hubert (UKS 5 Nowy Targ), Kuca Jakub (Pa³ac M³odziezy Tarnów), Ku³aga Jakub (Korona Kielce)GRUPA II

 Mazowsze
to ubieg³oroczny srebrny medalista OOM, wiêc z pewno¶ci± m³odsi koledzy rocznika '96 bêd± chcieli uzyskaæ nie gorszy rezultat. W tym sezonie kadra prowadzona przez sztab szkoleniowy Andrzej Kierlewicz - I trener, Adam Latos (obaj Polonia Warszawa) i Wojciech Rogowski (MKS Pruszków) mia³a okazjê wzi±æ udzia³ w kilku zgrupowaniach wraz z obozem letnim i zimowym, wielu wspólnych treningach w postaci konsultacji jak równie¿ w 7 silnie obsadzonych turniejach krajowych i w ramach rozgrywek EYBL:Warszawa Dziugie³ (1z-3 p) Warszawa EYBL(2z-3p) ¦lesin Turniej Kadr (3z-0p) Kowno Sabonis (3z- 1p) Tallin EYBL (2z- 3p) Nowy Targ Turniej Kadr (3z-0p)  Kwidzyñ Pó³fina³y OOM (3z-0p)Bilans to 17 zwyciêstw i 10 pora¿ek, z czego wszystkie poniesione z zagranicznymi zespo³ami lub rocznikiem starszym, zwykle niewielk± ilo¶ci± punktów. Mazowsze bez pora¿ki przesz³o przez turnieje kadr wojewódzkich i pó³fina³y OOM w Kwidzyniu. Najsilniejsz± stron± Mazowsza jest mo¿liwo¶æ wystawienia 15 równorzêdnych zawodników i brak konieczno¶ci budowania najsilniejszej pi±tki na trzeci± kwartê, bo obydwie pi±tki wraz ze zmiennikami to tak samo mocni zawodnicy zarówno w obronie jak i ataku. Ka¿dy z zawodników w dotychczasowych turniejach spêdza³ podobn± ilo¶æ czasu na parkiecie, a dziêki temu równomiernie rozk³ada³y siê zdobycze punktowe i inne statystyki. Zagro¿enia w ataku nale¿y spodziewaæ siê z ka¿dej pozycji na boisku. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e a¿ 5 zawodników zosta³o zauwa¿onych przez trenerów kadry U15 podczas turniejów i otrzyma³o szansê pokazania siê w Danii, a niemal wszyscy zawodnicy mieli znacz±cy czas gry i wk³ad w osi±gniête wyniki w swoich klubach podczas pó³fina³ów i fina³ów U16 z rocznikiem '96.
 Micha³ Kierlewicz, Filip Ko³akowski, Maciej Bender, Marcin Wyszomirski, Jakub Mijakowski (Polonia Warszawa), Olaf Wysocki (UKS 11 Warszawa), Jan Chru¶ciel, Szymon Walczak (Ochota Warszawa),Mateusz Strzelec, Jakub Skalski, Piotr Paw³owski (Gim 92 Ursynów) , Damian Orêbski (Trójka ¯yrardów)

 Podkarpackie – Ka¿dego roku Kadra Podkarpacia melduje siê w Fina³ach MP Kadr Wojewódzkich. W tym roku zespó³ prowadzi trener z Przemy¶la pan Krzysztof M³ot. Przygotowania Kadry podkarpackiej to turnieje w Nowym Targ ( Puchar Tar i Puchar Gorc) Pó³fina³y w Wieliczce .Wyró¿niaj±cy siê zawodnicy to Mateusz Osipowicz – pierwszy zbieraj±cy w dru¿ynie, Szymon Czapor i bracia Wiktor i Kacper Majka – najskuteczniejszy strzelec dru¿yny. Zawodnicy z Podkarpacia rzadko decyduj± siê na rzut za lini 6,75 wiêkszo¶æ punktów zdobywaj± po penetracji b±d¼ rzutem z pó³dystansu. W pó³fina³ach OMM w zespole brakowa³o Bart³omieja Nycza. W maju kadra Podkarpacia zajê³a drugie miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju - MVP otrzyma³ Bart³omiej Nycz. Trener Krzysztof M³ot zapowiada  ¿e jego dru¿yna powalczy minimum o ,, czwórkê,,
 Sk³ad Kadry:

 Dolno¶l±skie - Wiêkszo¶æ zawodników z kadry dolno¶l±skiej to Mistrzowie Polski U-14 rocznika 1997 i 1998. Zaskoczeniem jest fakt, ¿e kadra nie wyst±pi³a na ¿adnym turnieju (oprócz obligacyjnych czyli Nowy Targ (Region Po³udnie i Pó³fina³y OOM ). Micha³ Kapa to jedyny zawodnik który zaliczy³ turniej Kadry Polski w Dani. Na tym turnieju wybrano go do ALL-STARS . Kadra z Górnego ¦l±ska d³ugo czeka na z³oty medal - ostatni raz na najwy¿szym podium byli na I Olimpiadzie w Wa³brzychu (rocz. 1993) Trenerem zespo³u jest do¶wiadczony szkoleniowiec z Zgorzelca Dariusz Tomasik, .który jest spokojny o wynik. Na uwagê zas³uguje dwójka m³odszych zawodników: Rutkowski,
 MICHA£ KAPA, PIOTR ¦CIBISZ, KAROL KOBZAR, WOJCIECH MELONE, ADRIAN LEWKO, MATEUSZ SZCZYPIÑSKI,DOMINIK RUTKOWSKI (WKK WROC£AW) ROBERT KURZYÑSKI, ADAM WÊCKOWSKI (TURÓW ZGORZELEC),MARCIN SZYMANOWSKI, MACIEJ KRZYMIÑSKI, BART£OMIEJ SZMIDT (GÓRNIK WA£BRZYCH)
TRENER: Dariusz Tomasik

 Kujawsko-Pomorskie – To mieszanka zawodników TKM W³oc³awek i Novum Bydgoszcz . Trenerem dru¿yny jest Maciej £abu¶ uczestnik campu trenerskiego MG 13 w Phoenix. Turnieje w ¦lesinie i Bydgoszczy pokaza³y ¿e ze ,,Szlacht± z Kujaw" trzeba siê liczyæ - mimo, i¿ podczas OOM w Szczecinku wysoko przegrali z Wielkopolsk±. Po chorobie do sk³adu wróci Bartek Matusiak , którego 'trójki' na pewno pomog± w walce o medale.  Kadra Kujaw to bardzo wyrównany zespó³ - ¶wiadczy o tym fakt, i¿ ¿aden z graczy nie uplasowa³ siê w pierwszej dziesi±tce w statystykach. Na wyró¿nienie w zespole zas³uguje Mariusz Kwiatkowski i Rados³aw Senski. Najwy¿szym zawodnikiem w dru¿ynie jest Bart³omiej Pietras rok m³odszy 98 on i Stefan Marchlewski w Koszalinie zdobyli medal srebrny MP. Kadra z Kujaw w statystykach nie wygl±da imponuj±co: 35 % z gry , w zbiorkach sa na 15 miejscu przed Podlaskim, o stratach nie bêdê pisa³ po to wstyd...ale statystyki nie graj±

 Cie¶lakiewicz Wiktor, Matusiak Bartosz, Pietras Bart³omiej, Marchlewski ,Stefan, Grzelak Jakub (TKM W³oc³awek) Bydgoszcz: Sobecki Filip, Kwiatkowski Mariusz, Jêdras Kamil, Osiñski Jakub, Senski Rados³aw (MKS Novum) £apiñski Cezary (UKS G-26 Astoria) D±bkowski Pawe³ (MKS Katarzynka Toruñ) Szczepanik Damian (SKS Kasprowicz Inowroc³aw)


WA¯NE INFORMACJE

Miejsce zawodów: Miasto Solne ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 15 Wieliczka
Koordynator sportu: Zdzis³aw Kassyk
Kierownik zawodów: Grzegorz Siemieniec tel. 509 519 628
Sêdzia G³ówny: Czes³aw Kaim tel. 601 291 960
Delegat Techniczny: Krzysztof Maciejasz tel. 502 502 013
Akredytacja: 03.07.2012 do godz. 16:00 Miasto Solne
Konferencja techniczna: 04.07.2012 godz. 11.00 Miasto Solne
Zakwaterowanie i wy¿ywienie
Hotel Salin, ul. Ko¶ciuszki 5; 32-020 Wieliczka, tel. 12 288 24 78
Hotel Galicja, ul. Dembowskiego 20 ; 32-020 Wieliczka tel. 12 291 43 40
Biuro zawodów: Miasto Solne Józef Borys, tel. 507 006 124


Komentarze
Pawcio dnia lipiec 04 2012 14:02:30
W tym roku Mazowsze sie ¶wietnie prezentuje, widaæ ¿e wstyd jaki zrobi³ sobie WoZKosz w zesz³ym roku kiedy kadra dosta³ stare stroje i szmaciany T-shirt by³ dobr± nauczk±.Oby ch³opcy zaprezentowali sie tak¿e sportowo co najmniej tak dobrze jak rocznik 96 .Mo¿liwo¶ci ogrania dostali duzo lepsze a i sklad b.silny.
Powodzenia.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Francja
Francja
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi