News: Fina³ OOM Ma³opolska 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 05:02:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Fina³ OOM Ma³opolska 2012
Kluby
 Mecze o miejsca:

mecz o VII miejsce
¶l±skie - kujawsko-pomorskie  79 : 66  STATYSTYKI

mecz o V miejsce
pomorskie - podkarpackie 78 : 43  STATYSTYKI

I Pólfina³
ma³opolskie - dolno¶l±skie 46 : 57   STATYSTYKI

II Pó³fina³
wielkopolskie - mazowieckie 73 : 68 po dogrywce  STATYSTYKI 

o miejsca 3 - 4 ma³opolskie - mazowieckie  42 : 71  STATYSTYKI

o miejsca 1 - 2  wielkopolskie - dolno¶l±skie  54 : 76  STATYSTYKI

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP:
WOJCIECH FR¡CKOWIAK
(wielkopolskie)

 KRÓL STRZELCÓW:
ADAM KULASIAK
(ma³opolskie)

 ALL-STARS:
Hubert Stopierzyñski - wielkopolskie 
Micha³ Kapa - dolno¶laskie
Micha³ Kierlewicz - mazowieckie
Adam Kulasiak - ma³opolskie
Jakub Liberda - wielkopolskie
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

    
 1 WIELKOPOLSKIE

Szymon Ry¿ek
Wojciech Fr±ckowiak
Hubert Stopierzyñski
Mateusz Chojnacki
Jakub Libera
Dawid Gruszczyñski
Maciej Waraczyñski  1998
Patryk Stankowski
Marcel Ponitka
Micha³ Skrzypek
Eryk Chmielewski
Bartosz Kin

trener:  Cezary Kurzawski,
Tadeusz Dudziñski
 
 2 DOLNO¦LASKIE

Micha³ Kapa
Dominik Rutkowski 1998
Karol Kobzar
Maciej Krzymiñski
Marcin Szymanowski
Piotr ¦cibisz
Adrian Lewko
Mateusz Szczypiñski  1998
Bart³omiej Szmidt  1998
Adam Wêckowski
Robert Kurzyñski

trener: Dariusz Tomasik,
Jacek Kolis
 
 3 MAZOWIECKIE

Micha³ Kierlewicz
Szymon Walczak
Filip Ko³akowski
Jakub Skalski
Maciej Bender
Mateusz Strzelec
Jan Chru¶ciel
Marcin Wiszomirski 1998
Jakub Mijakowski
Olaf Wysocki  1998
Piotr Paw³owski
Damian Orêbski

trener:  Andrzej Kierlewicz,
Adam Latos
 
 4 MA£OPOLSKIE

Adam Kulasiak
Jan Rerak
Jakub Natkaniec
Maciej Gêbala
Tomasz Palmowski
Jakub Kuca
Hubert Derebas
Marcin Rachelski
Mateusz Gawlina
Jakub Ku³aga
Jan Nowacki
Krzystof Kot
Micha³ Kozaczyñski

trener:  Jaros³aw Mosio,
Andrzej Suda
 
 5 POMORSKIE

Wiktor Sewio³
Jakub Heleniak
Adrian Gemza
Adam Gr±dziel
S³awomir Paszkiewicz
Pawe³ Leszczyñski
Damian Ciesielski
Jakub M³yñski
Przemys³aw Micha³owski
Kamil Samson
Rados³aw Styka
Jakub Wantuch  1998

trener:  Marek Kie³czewski,
£ukasz Król
 
 6 PODKARPACKIE

Kacper Majka
Mateusz Osikowicz
Bart³omiej Nycz
Wiktor Majka  1998
Bart³omiej Reichert
Marcin Bandyga
Szymon Czopor
Grzegorz Szmuc
Marcin Siwak
Wiktor Rycerz
Kamil Cie¶la  1998
Emilian Skoczylas 1998
Hubert Mazur

trener:  Krzysztof M³ot,
Maciej Milan
 
 7 ¦L¡SKIE

Artur Grocki
Wojciech £ojewski
Sylwester £ubkowski
Dawid Boryka
Daniel Choroba
Bassey Usendiah
£ukasz Wojaczek
Rafa³ Koczy
£ukasz Jagie³a
Pawe³ Klimek
Olaf Bieñ
Bartosz Klimek

trener: Ryszard Litkowycz,
Janusz Ko³acz
 
 8 KUJAWSKO-POMORSKIE

Bartosz Matusiak
Rados³aw Senski
Mariusz Kwiatkowski
Wiktor Cie¶lakiewicz
Damian Szczepanik
Stefan Marchlewski 1998
Jakub Osiñski
Jakub Grzelak
Filip Sobecki
Kamil Jêdras
Bart³omiej Pietras 1998
Pawe³ D±bkowski
Cezary £apiñski 1998 

trener: Maciej £abu¶,
Maciej ¯ywiczka
 


 Otwarcie OOM Ma³opolska 2012 rozpoczê³o siê o godzinie 18.15 przy d¼wiêkach orkiestry dêtej kopalni soli Wieliczka. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokona³ Marsza³ek województwa ma³opolskiego. Marek Sowa.Nastêpnie zosta³a wci±gniêta na maszt flaga Narodowa przy której uczestnicy OOM i zaproszeni go¶cie od¶piewali hymn, nastêpnie wprowadzono flagê olimpijsk±, która zosta³a przekazana przez uczestników  Igrzysk Olimpijskich  m³odym sportowcom m. in. koszykarzom z ma³opolski :Mateuszowi Gawlinie i Tomaszowi Palmowskiemu. ¦lubowanie zosta³o z³o¿one przez koszykarza Adama Kulasiaka reprezentanta Ma³opolski  zawodnika Regisu Wieliczka.
Wszystkie kadry Wojewódzkie s± na miejscu w Wieliczce zakwaterowane w 2 hotelach w komfortowych warunkach


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

GRUPA A

wielkopolskie
  - ¶l±skie  82 : 56 STATYSTYKI

ma³opolskie  - pomorskie  84 : 63 STATYSTYKI

pomorskie  - wielkopolskie  56 : 60  STATYSTYKI

¶l±skie   - ma³opolskie  85 : 73   STATYSTYKI

¶l±skie   - pomorskie  59 : 71  STATYSTYKI

ma³opolskie  - wielkopolskie  62 : 83  STATYSTYKI

   M PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 WIELKOPOLSKIE 3 6 3 0     
 2 MA£OPOLSKIE 3 5 2 1     
 3 POMORSKIE 3 4 1 2   
 4 ¦L¡SKIE 3 3 0 3   

GRUPA B

mazowieckie
  - podkarpackie 75 - 57 
STATYSTYKI

kujawsko-pomorskie - dolno¶l±skie  80 : 57  STATYSTYKI

dolno¶l±skie  - podkarpackie  69 : 60  STATYSTYKI

mazowieckie  - kujawsko-pomorskie  58 : 50  STATYSTYKI

dolno¶l±skie  - mazowieckie   66 : 62  STATYSTYKI

podkarpackie  - kujawsko-pomorskie  64 : 62 po dogrywce  STATYSTYKI


   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 DOLNO¦L¡SKIE 3  5 2 1     
 2 MAZOWIECKIE 3  5 2 1    
 3 PODKARPACKIE 3  4 1 2    
 4 KUJAWSKO-POMORSKIE 3  4 1 2    

ALL-STARS 1 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

         
 J. Rerak A. KulasiakM. Bender M. Chojnacki R. Senski 

ALL STARS 2 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

          
 Sz. Walczak W. Sewio³ S. £ubkowski K. Kobzar Sz.Ry¿ek

ALL STARS 3 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

         
Cie¶lakiewicz M. Osikowicz J. Heleniak M. Skrzypek M. Krzymiñski 

ALL STARS 4 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

         
P.Stankowski Waraczyñski J.Mijakowski M.Kapa A. Grocki http://www.youtube.com/watch?v=SC8LKfS8IfkKomentarze
kn dnia lipiec 04 2012 20:54:09
nowa jako¶æ w pomorskiej koszykówce, 5 asyst w ca³ymsmiley
wos dnia lipiec 12 2012 21:50:21
Zibi wstaw jeszcze filmiki z olimpiady- co¶ tam jeszcze powiniene¶ mieæ - choæby k±piel w fontannie
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
podziekowania od ,,prezesa,,
podziekowania od ,,prezesa,,
Turniej m³odzików r.94 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi