News: III Festiwal Koszykówki rocz.1998 Cieszyn 7-9.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 13:19:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Festiwal Koszykówki rocz.1998 Cieszyn 7-9.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 Basket na granicy zakoñczony – zwyciêzcami Gliwice, ¯ory oraz cieszyñska m³odzie¿ szkolna !
 
Trzeci Festiwal Koszykówki za nami – impreza, która w tym roku odby³a siê pod has³em „Basket na granicy” kolejny raz zaskoczy³a koszykarskimi nowo¶ciami, tym razem skupionymi wokó³ promocji dyscypliny w¶ród dzieci i m³odzie¿y.

 Impreza, której fina³ mia³ miejsce w dniach 7-9 wrze¶nia rozpoczê³a siê ju¿ kilka dni wcze¶niej od wizyt w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Realizowano w nich pokazowe zajêcia, które prowadzi³ Kacper Lachowicz – g³ówny trener na Campach Marcina Gortata. M³odzie¿ by³a wyra¼nie oczarowana jego mo¿liwo¶ciami fizycznymi i z entuzjazmem podchodzi³a do prowadzonych przez niego æwiczeñ. W ci±gu trzech dni uda³o siê odwiedziæ dziewiêæ szkó³: Szko³ê Podstawow± nr 4, Szko³ê Podstawow± w Pogwizdowie, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Szko³ê Podstawow± nr 7, Szko³ê Podstawow± nr 6, Szko³ê Podstawow± nr 3 oraz Gimnazjum nr 3. W sumie w zajêciach wziê³o udzia³ ponad 1300 uczniów cieszyñskich szkó³. Fina³em zajêæ by³ mini-camp treningowy, prowadzony przez Kacpra, który odby³ siê w pi±tek, 7 wrze¶nia na hali Uniwersytetu ¦l±skiego. Wziê³a w nim udzia³ 40-osobowa grupa m³odzie¿y zainteresowanej koszykówk±.

W dniach 8-9 wrze¶nia rozegrano w ramach Festiwalu dwa turnieje: kadetów oraz seniorów.  W pierwszym z najlepsza okaza³a siê dru¿yna SSKS Hawajskie Koszule ¯ory, która wyprzedzi³a minimalnie zespó³ z GTK FLUOR Gliwice. W decyduj±cym starciu pomiêdzy tymi zespo³ami pad³ wynik 93:92 po dogrywce dla ¯or i w³a¶nie o ten 1 punkt Hawajskie Koszule okaza³y siê lepsze w ca³ym turnieju. Najlepszym strzelcem okaza³ siê zawodnik z Gliwic – Wojciech £ojewski, który ¶rednio zdobywa³ ponad 32 punkty na mecz !

Festiwal Koszykówki przybra³ w tym roku zupe³nie inn± formê ni¿ w poprzednich dwóch latach – skupi³ siê wokó³ m³odzie¿y oraz solidnych turniejów, które przysporzy³y zgromadzonym kibicom wiele pozytywnych emocji. Dziêki temu po raz kolejny mia³ wymiar warty docenienia na koszykarskim ¦l±sku, o czym ¶wiadczyæ mo¿e satysfakcja z udzia³u solidnych, II-ligowych ekip i zwyciêstwo jednej z najlepszych dru¿yn województwa: GTK Fluor Gliwice.

Wyniki Turniej Kadetów

KS MOSiR Cieszyn - Czarodzieje z Bielan Warszawa 88:43
SSKS Hawajskie Koszule ¯ory - KS MOSM Tychy 87:47
KS MOSiR Cieszyn - SSKS Hawajskie Koszule ¯ory 84:87
KS MOSM Tychy - GTK Fluor Gliwice 40:88
Czarodzieje z Bielan Warszawa - GTK Fluor Gliwice 35:101
SSKS Hawajskie Koszule ¯ory - Czarodzieje z Bielan Warszawa 93:35
KS MOSiR Cieszyn - GTK Fluor Gliwice 65:71
Czarodzieje z Bielan Warszawa - KS MOSM Tychy 52:78
SSKS Hawajskie Koszule ¯ory - GTK Fluor Gliwice 93:92
KS MOSiR Cieszyn - KS MOSM Tychy 87:58

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1 SSKS Hawajskie Koszule ¯ory
2 GTK Fluor Gliwice
3 KS MOSiR Cieszyn 
4 KS MOSM Tychy
5 Czarodzieje z Bielan Warszawa

MVP - Najbardziej warto¶ciowym zawodnikiem turnieju wybrano Szymona Lipkê z Hawajskich Koszul.

SSKS Hawajskie Koszule ¯ory: Szymon Lipka, Klimek Bartosz, Bienioszek Marek, £ukasz Mosz, Tomasz Lewandowski, Supruniuk Brajan, Krzyszof Kotynia, Szymon Ki¶luk, Kamil Bartnik, Marek Pawlaczek, Mateusz Karabanowicz.
 
Trenerami zespo³u s±: Grzegorz Marciak i Pawe³ Sajdyk.

O-TURNIEJU-NA-PORTALU-HK

FOTOGALERIA

WIÊCEJ-FOTEK

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi