News: Festiwal Minikoszykówki Koszalin 2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 30 2020 17:14:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Festiwal Minikoszykówki Koszalin 2012
Minikosz
Na pocz±tku lipca  w Koszalinie odby³ siê  dziesi±tym festiwal mini koszykówki. Festiwal Mini Koszykówki jest unikatow± imprez± w skali krajowej .36 dru¿yn z rocznika 2000 i m³odsi  zosta³o zakwaterowanych w koszaliñskim Zespole Szkó³ nr 11. W tym roku przyjecha³o tu prawie 500 m³odych koszykarzy i koszykarek z ca³ej Polski. Nie jest chyba dziwnym, ¿e szko³a oraz ca³y okoliczny teren z miejsca zacz±³ dudniæ od koz³owania pi³ki i kipieæ koszykarskimi emocjami.

Ka¿dego dnia odbywa³y siê  treningi oraz  rozgrywano mecze . Wyniki spotkañ nie by³y najwa¿niejsze .Liczy³a siê przede wszystkim dobra zabawa oraz zdrowa sportowa rywalizacja! Aczkolwiek zespo³y liczy³y sobie ilo¶æ zwyciêstw i pora¿ek

Mecze odbywa³y siê równocze¶nie na piêciu boiskach, na pozosta³ych dwóch chêtne zespo³y mog³y przeprowadzaæ treningi. Pierwsze gry wed³ug grafiku rozpoczyna³y siê o godz. 9:30 a ostatnie koñczy³y siê oko³o godziny 18:30, co nie znaczy ¿e na tym dzieñ z koszykówk± siê koñczy³, boiska by³y dostêpne dla dzieci do 21:30 i zawsze by³y one oblegane mimo zapadaj±cych ciemno¶ci.


Innymi atrakcjami by³y wyjazdy nad morze do Unie¶cia gdzie dzieci mog³y oddaæ siê pla¿owemu szaleñstwu. Oraz wycieczka do Ko³obrzegu w trakcie której uczestnicy odwiedzili wioskê indiañsk± gdzie poza zwiedzaniem mini zoo oraz samej wioski ch³opcy strzelali z ³uku, przeci±gali linê, ¶cigali siê w workach oraz obejrzeli inscenizacjê ¿ycia na dzikim zachodzie. Ch³opcy mieli równie¿ okazjê poznaæ reprezentanta naszego kraju Paw³a Kikowskiego od którego otrzymali autografy i odpowiedzi na kilka pytañ zwi±zanych z koszykówk±.
 
Ostatniego dnia festiwalu rozegrano fina³y konkursów rzutów wolnych, oraz rzutów z pozycji.
 
Po fina³ach konkursów rzutowych rozegrano mecze All – Stars Festiwalu, trenerzy i sêdziowie wytypowali po 20 dziewcz±t i ch³opców

RELACJA-Z-FESTIWALI-TRENERA-PUCHALSKIEGO

Zespo³y dziewczynek:

MUKS I Bydgoszcz, (dwa zespo³y) - Kujawsko-Pomorskie
KS JAS-FBG I Sosnowiec, (dwa zespo³y) - ¦l±skie
UKS Basket Aleksandrów £ódzki, - £ódzkie
UKS de la Salle Gdañsk, - Pomorskie
MKKS ¯AK Koszalin, - Zachodniopomorskie
GUKS Sukces Lipowa, - ¦l±skie
Lubelskie, KKS Olsztyn, - Warmiñsko-Mazurskie
TOP-SPIN Olsztynek, - Warmiñsko-Mazurskie
Pabianickie Towarzystwo Koszykówki, - £ódzkie
Basket Polkowice, - Dolno¶l±skie
UKS "Kormoran" Sieraków, - Wielkopolskie
UKS Lotnik Wierzawice, - Podkarpackie
UKS Trójka Nidzica, - Warmiñsko-Mazurskie
¯KK "OLIMPIA" Wodzis³aw ¦l±ski, - ¦laskie
MKK OSiR Soko³ów Podlaski, - Mazowieckie
UKS DWÓJKA Ziêbice - Dolno¶laskie

ZDJÊCIA-WSZYSTKICH-DRU¯YN-CH£OPCY-DZIEWCZYNY
 
Zespo³y ch³opców:

UKS Hajduki Chorzów, - ¦l±skie
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki "Fluor" Gliwice, - ¦l±skie
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra, - Dolno¶laksie
MKS MOS Konin, - Wielkopolskie
MKKS "¯AK" I Koszalin, (dwie ru¿yny) Zachodniopomorskie
GUKS Sukces Lipowa, - ¦laskie
Lubelskie,
TOP-SPIN Olsztynek, - Warmiñsko-Mazurskie
MUKS Têcza Ostro³êka, - Warmiñsko-Mazurskie
Nied¿wiadki I i II Hensfort Przemy¶l, (dwie druzyny) Podkarpackie
Zak³adowy Klub Sportowy Stal Stalowa Wola, - Podkarpackie
MOSIR Krosno, - Podkarpackie
UKS 3 Kosz Szczecin, - Zachodniopomorskie
MKS Piotrówka Radom - Mazowieckie


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dziewczyny z Sosnowca
Dziewczyny z Sosnowca
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi