News: Gala POZKosz - Mecz Gwiazd ku pamiêci Wojciecha Pietkiewicza - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 12:43:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Gala POZKosz - Mecz Gwiazd ku pamiêci Wojciecha Pietkiewicza
Historia
 Mecz Gwiazd pamiêci Wojciecha Pietkiewicza to cykliczna impreza bêd±ca podsumowaniem rozgrywek m³odzie¿owych na Pomorzu. Po raz pierwszy spotkali¶my siê na Meczu Gwiazd 6 czerwca 2004 roku, by³o to dok³adnie dwa dni po wyborach w których Prezesem POZKosz zosta³ wybrani, nieod¿a³owany Wojciech Pietkiewicz. Na hali 100-lecia Sopotu zgromadzi³o siê prawie dwa tysi±ce osób. W pierwszym historycznym meczu juniorek tryumfowa³ WSCHÓD 63:58; MVP meczu wybrano MVP Meczu: Marcelina Dudek (Wschód, 22 punkty 4x3). W konkursie trójek najlepszy okaza³ siê Jakub Bogusz (WKK Almares Wejherowo). W meczu Trenerów i Sêdziów lepsi byli Ci pierwsi wygrywaj±c 51:33.


Porywaj±cym widowiskiem by³ konkurs wsadów z udzia³em Mateusza Nitsche (GCK Gdañsk), Piotra Renkiel (Meduza Pa³±c Gdañsk), Mateusza Pietkiewicz (Prokom Trefl Gdynia) oraz £ukasza Kwiatkowski (Prokom Trefl Gdynia). Po wsadzie £ukasza Kwiatkowskiego nad trzema stoj±cymi osobami publiczno¶æ w hali wrêcz oszala³a. Ostatecznie w finale spotkali siê dwaj reprezentanci Prokomu Trefla Gdynia. Wygra³ Mateusz Pietkiewicz choæ £ukasz Kwiatkowski móg³ przewa¿yæ szalê na swoj± stronê gdyby próba wsadu nad czterema osobami zakoñczy³a siê powodzeniem. Imprezê zakoñczy³ mecz juniorów w którym WSCHÓD uleg³ ZACHODOWI 97:104, MVP Meczu: £ukasz Ratajczak

Tak siê zaczê³o, potem co roku impreza by³a kontynuowana. Ka¿dy z Meczów mia³ swoich bohaterów, ka¿dy by³ inny, ale zawsze na trybunach zasiada³y t³umy widzów i zawsze na parkiecie mo¿na by³o zobaczyæ wszystkich najlepszych w rozgrywkach POZKosz. Samych uczestników meczów wybierali co roku internauci. Co roku w g³osowaniu oddawano od 10-27 tysiêcy g³osów. Co roku te¿ do najlepszych ekip Pomorza trafia³y dziesi±tki Pucharów i setki medali.

Bohaterami meczów byli znakomici gracze. Do¶æ wymieniæ Kajê Pabisiak, Karolinê Wilk, Patrycjê Boldê, Monikê Naczk, Mateusza Kostrzewskiego, £ukasza Ratajczaka, Adama Waczyñskiego, Paw³a Podgalskiego, Daniela Szymkiewicza, Macieja Witliñskiego, Rafa³a Stefanika czy Huberta Pabiana.

 Podczas Meczów Gwiazd go¶cili¶my te¿ wiele osobisto¶ci sportu, polityki i biznesu. Na Meczach spotkaæ mo¿na by³o Ryszarda Krauze, Jana Koz³owskiego, Jacka Karnowskiego, Eugeniusza Kijewskiego, Paulinê Pawlak, £ukasza Koszarka, Filipa Dylewicza, Kazimierza Wierzbickiego, Bogus³awa Witkowskiego i wielu, wielu innych.

Tegoroczny Mecz Gwiazd znów zapowiada siê bardzo interesuj±co. W g³osowaniu oddano ponad 20 tysiêcy g³osów. Znamy ju¿ sk³ady meczów juniorek i juniorów. Do programu po trzech latach przerwy powróci³ konkurs wsadów – tym razem nagrod± bêd± buty ufundowane przez sklep Basketmania. W hali 100-lecia Sopotu zapowiada siê znów znakomita zabawa, a dla uczestników przygotowano setki koszulek, smyczy, kubków, 732 medale, 50 pucharów, 112 ró¿nych indywidualnych wyró¿nieñ oczywi¶cie tradycyjnie ju¿ pami±tkowe stroje staj± siê w³asno¶ci± graczy, a te w tym roku bêd± szczególnie efektowne o co zadba³a firma UFFO. Wszystkiemu towarzyszyæ bêdzie m³odzie¿owa muzyka.

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ na stronie www.pozkosz.com. Zapraszamy do Sopotu!

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bytomianki z trofeami
Bytomianki z trofeami
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi