News: Kolekcja Koszulek Koszykarskich - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:29:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kolekcja Koszulek Koszykarskich
Ciekawostki
 8 Sierpnia 2012 na SKM ukaza³ siê artyku³ o mojej kolekcji koszulek koszykarskich.W tamtym czasie w kolekcji mia³em 295 koszulek. Po trzech latach kolekcja wzros³a do 604. W tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ wszystkim darczyñcom koszulek. Ju¿ nie w jednej szafie a w trzech mam pouk³adane koszulki - wszystkie wed³ug albumów (36) Do ka¿dej koszulki trafiê w przeci±gu kilku sekund. Moje szafy pomieszcz± maksymalnie 1500 koszulek. Je¶li chcecie ofiarowaæ swoje stare niepotrzebne koszulki, a nie ma ich w mojej kolekcji do bardzo chêtnie od was je przyjmie. W momencie kiedy moja  kolekcja przekroczy 1000 koszulek  zg³oszê siê do Rekordów Guinnesa
Zaczê³o siê w 2006, wtedy to po raz pierwszy pojecha³em na Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych do Katowic i tam otrzyma³em koszulkê turniejow±. Wcze¶niej chyba by³y koszulki ze streetballa. Z miesi±ca na miesi±c pami±tek przybywa³o. Wtedy nie my¶la³em, ¿e bêdê je trzyma³ w domu do dzi¶. We wszystkich koszulkach chodzê na co dzieñ (¿ywa reklama?). Ciê¿ko spotkaæ mnie w domu czy poza nim w innej ni¿ taka z motywami lub tekstem koszykarskim.

Organizatorzy imprez koszykarskich (turnieje, campy streetballe, MP itd..) ju¿ mnie znaj± i pierwsze, co robi±, gdy przyjadê na turniej czy inna imprezê koszykarsk±, to od razu jako pierwszemu wrêczaj± mi pami±tkow± koszulkê, za co z góry wszystkim dziêkujê.

 W maju 2014 roku moj± kolekcje koszulek koszykarskich zg³osi³em do Polskich Rekordów i Osobliwo¶ci.30 lipca 2014 zosta³em przyjêty i zarejestrowany w dziale kolekcje pod tytu³em

Rekordowa kolekcja koszulek koszykarskich

wtedy mia³em ju¿ 425 koszulek

Z pocz±tkiem roku 2015 zaprosi³em do domu dziennikarza Wiadomo¶ci Rudzkich. Roberta Po³zonia. Dziennikarz WR  by³ pod wra¿eniem mojej niecodziennej kolekcji, przeprowadzi³ ze mn± wywiad i zg³osi³ moj± nominacje do XXII  Gali Sportu w mie¶cie w kategorii ,,Pozytywnie Zakrêcony,, . W pi±tkowy wieczór 27 lutego w Rudzie ¦l±skiej Bielszowicach odby³a siê XXII Gala Sportu na której wrêczono 11 statuetek sportowcom , trenerom i innym. Tytu³ Pozytywnie Zakrêconego Roku wrêczy³ mi znany dziennikarz TV Katowice Marek Durma³a, do szklanej statuetki, zegarka do³±czy³ swoja pami±tkowa koszulkê z meczu  Rzecznicy kontra dziennikarze 2015
Ostatnio w domu i altance  przygotowa³em galerie moich pami±tek koszykarskich. Podczas turnieju w Rudzie ¦l±skie odwiedzi³o mnie ponad 100 osób m³odzi koszykarze, trenerzy byli pod wra¿eniem moich pami±tek a najbardziej zachwyceni szafami wype³nionymi koszulkami. Moje najbli¿sze plany zwi±zane kolekcj± to zg³oszenie siê do Teleexpressu.

 Artyku³ Wiadomo¶ci Rudzkie ,,Na basketowym szlaku,,

Kolekcjoner, pasjonat i podró¿nik – tak mówi siê o Zbigniewie Bytomskim, cz³owieku ¶wietnie znanym w ¶rodowisku polskiej koszykówki m³odzie¿owej. Za³o¿yciel strony skm.basketmania.pl i posiadacz kolekcji ponad 600 koszykarskich koszulek w wywiadzie dla „WR” opowiada o swoich zainteresowaniach.

Robert Po³zoñ: Podobno bardzo trudno Pana spotkaæ w domu, czê¶ciej natomiast na turniejach?
Zibi: Na piêædziesi±t dwa weekendy w roku, oko³o trzydzie¶ci jestem poza domem. Najwiêksze nasilenie jest we wrze¶niu i w pa¼dzierniku. Czasami zdarza siê tak, ¿e w jeden weekend s± cztery turnieje koszykarskie, a trenerzy zapraszaj± mnie na wszystkie. Wtedy nie wiem, co wybraæ.
Robert Po³zoñ:  Jak to wszystko siê zaczê³o?
Zibi: Je¿eli chodzi o koszykówkê, to wszystko siê zaczê³o, gdy Pogoñ Ruda ¦l±ska awansowa³a do najwy¿szej klasy rozgrywkowej. W mie¶cie na tê dyscyplinê zrobi³ siê wielki „bum”. Ja mieszkam niedaleko hali, wiêc grzechem by³oby nie chodziæ na mecze. Wtedy sam nawet ko³o swojego domu zacz±³em organizowaæ spotkania koszykarskie. Chodzi³em na mecze i pasjonowa³em siê t± dyscyplin±, co w po³±czeniu z tym, ¿e zawsze lubi³em kolekcjonowaæ i archiwizowaæ ró¿ne informacje, sprawi³o, ¿e zacz±³em prowadziæ bloga a potem stronê internetow±.– By strona zaczê³a byæ rozpoznawalna, musia³o up³yn±æ trochê czasu...Wszystko zaczyna³o siê stopniowo. Pocz±tki by³y trudne, ale teraz ju¿ wyrobi³em sobie tak± markê, ¿e na stronie mam ju¿ ponad 20 milionów unikatowych klikniêæ. Ci koszykarze, o których zaczyna³em pisaæ, maj± teraz ju¿ po 22 lata i wiêcej. Oni dalej wchodz± na tê stronê i mog± zobaczyæ zdjêcia, filmiki oraz poczytaæ o swoich wczesnych wystêpach. Nie ma o¶rodka koszykarskiego ani trenera, który by mnie nie zna³. Teraz na wszystkich turniejach jestem go¶ciem. Swoj± stronê prowadzê z pasji.
Robert Po³zoñ: A co z Pogoni±? To przecie¿ od niej wszystko siê zaczê³o.
Zibi: Czasami siê mnie pytaj±, dlaczego mnie nie ma na Pogoni. Wtedy odpowiadam tym kibicom: „Jak mnie nie ma na Pogoni, to nie ma mnie w mie¶cie, albo jestem tak chory, ¿e nie dam rady wyj¶æ z domu”. Oprócz dru¿yny seniorskiej chodzê na wszystkie mecze od mini koszykówki do juniora starszego, a tak¿e pomagam w prowadzeniu strony klubu. Wiêkszo¶æ filmików, które umieszczam w Internecie, s± z meczów Pogoni. Turnieje koszykarskie s± dla niego priorytetem, a trenerzy prze¶cigaj± siê, by pojawi³ siê w³a¶nie na ich meczach. Zbigniew Bytomski to amator pasjonuj±cy siê koszykówk±, którego nie mo¿e zabrakn±æ na najwa¿niejszych rozgrywkach. Pasjonat, a do tego kolekcjoner, bo rudzianin ma w zbiorach kilkaset koszulek koszykarskich.
 Robert Po³zoñ: Ma Pan te¿ du¿± kolekcjê koszulek koszykarskich. Zbiera je Pan od pocz±tku?
Zibi: Koszulki zbiera³em stopniowo. W pewnym momencie spostrzeg³em, ¿e mam ich do¶æ sporo i zacz±³em je segregowaæ. Gdy mia³em ich ju¿ ponad 420, to zosta³em opisany na stronie zajmuj±cej siê polskimi rekordzistami. Dzisiaj mam jeszcze wiêcej koszulek, a kolekcja dalej bêdzie siê powiêkszaæ. Kilka koszulek jest szczególnie warto¶ciowych, bowiem z³o¿ono na nich autografy gwiazd takich jak Pau Gasol, czy Marcin Gortat.

Koszulki w liczbach

604 Koszulek
36  albumów w Galerii kolekcja zibiego
300 metrów d³ugo¶ci sznura jest potrzebne aby zawiesiæ wszystkie koszulki
100 kg – to przybli¿ona waga wszystkich koszulek
10 metrów  (3 piêtra w bloku) wysoko¶ci koszulek z³o¿onych
200 metrów kwadratowych tyle potrzeba miejsca ¿eby do roz³o¿enia
4,3 km u³o¿one koszulki jedna za drug±

W¶ród mojej kolekcji s± koszulki bardzo dla mnie cenne i te mniej cenne, ale wszystkie tworz± wspomnienia. Kilka koszulek mam z autografami koszykarskich gwiazd, s± te¿ takie, na których swoje autografy dali mi m³odzi ch³opcy, kto wie czy kiedy¶ nie bêd± tak¿e wielkimi graczami ! Najstarsza koszulka, któr± posiadam, jest z streetballa Adidas i liczy sobie 17 lat ! Najnowsza z Turnieju Ursynów Cup. Kiedy odwiedzaj± mnie osoby zwi±zane z koszykówk±, to od razu fotografuj± mój poka¼ny zbiór.

Czêsto je¿d¿ê na turnieje koszykarskie, województwo mazowieckie zdecydowanie prowadzi w mojej kolekcji w ilo¶ci koszulek, a najwiêcej mam ich z ¯yrardowa ! Mam tak¿e poka¼n± kolekcjê koszulek z EUROBASKETU, który odby³ siê w Polsce w 2009 roku.
Gdy chodzê po halach sportowych, pytacie mnie, dlaczego nie mam koszulki z waszym klubowym logo - odpowied¼ jest bardzo prosta - bo nigdy jej nie otrzyma³em.
Niejeden z was, ogl±daj±c moj± kolekcjê, przypomni sobie event czy turniej koszykarski, w którym sam uczestniczy³. Niejeden organizator imprezy mo¿e bêdzie dumny, ¿e jego koszulka znajduje siê w mojej szafie .Mo¿e kiedy¶ te wszystkie koszulki wystawiê w jakie¶ Galerii przed wielka imprez± koszykarsk± ?


Je¶li chcecie, ¿eby moja kolekcja powiêksza³a siê, mo¿ecie mi wasze stare, niepotrzebne koszulki przes³aæ na adres domowy.

Zanim bêdziesz chcia³ przes³aæ koszulkê, sprawd¼, czy ju¿ takiej nie ma w mojej kolekcji.

KOLEKCJA-KOSZULEK-KOSZYKARSKICH-ZIBIEGO

Zbyszek Bytomski
ul. ¯elazna 3
41-709 Ruda ¦l±ska

tel.666 015 204

NAJCENNIEJSZE KOSZULKI W MOJEJ KOLEKCJI

Pami±tka z meczu NBA
Europa Tour w Berlinie .
SKM organizopwa³ wyjazd
Bicie rekordu Guinessa
w koz³owaniu pi³k±
Katowice 2009
ME U-16 Kowno 2009
Polska rocz.93
4 w Europie
M¦ U-17 Hamburg 10'
Polska rocz.93
Wicemistrzem ¦wiata
ME U-18 Wroc³aw 2011
Polska ROCZ.93
6 w Europie

EUROBASKET 2009
Autografy Mistrzów
Europy Hiszpani
Pierwszy Gortat Camp
SKM organizuje wyjazd
do £odzi 2008
Jordan Brand Cassic
prezent od
Kamila Zywerta
Super Fina³ EYBL
Cz³uchów 2012

Pozdrawiam

Komentarze
kottrans dnia wrzesie 08 2012 02:19:49
SUPER KOLEKCJA GRATULACJE
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Athletes In Action-3
Athletes In Action-3
Camp Athletes In Action
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi