News: VIII Turniej Minikoszykówki rocz.2000 dz. i ch³. Koszalin 9-11.XI.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 02:16:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII Turniej Minikoszykówki rocz.2000 dz. i ch³. Koszalin 9-11.XI.2012
Turnieje Podsumowanie
 VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI
DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW O PUCHAR
DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ NR 11 W KOSZALINIEW turnieju wziê³o udzia³ 192 dziewczêta i ch³opców trenuj±cych minikoszykówkê. £±cznie wyst±pi³o 16 dru¿yn: 8 dziewczêcych i 8 ch³opiêcych. Dru¿yny podzielone zosta³y na dwie 4-zespo³owe grupy A i B. Mecze grupowe rozgrywane by³y systemem ka¿dy z ka¿dym, dalej ka¿dy z ka¿dym w nowych grupach: Gr. I – 1A, 2A, 1B, 2B oraz Gr. II – 3A, 4A, 3B, 4B z zaliczeniem meczów z pierwszych grup.

CH£OPCY:

 I KS BAT Sierakowice trener: Dariusz Kolka
II UKS 3 KOSZ Szczecin trener: Zbigniew Majcherek
III MOS Stargard Szczeciñski trener: Tomasz Szymczak
IV MKS NOVUM Bydgoszcz trener: Grzegorz Skiba
V MKKS ¯AK Koszalin trener: Dariusz Krajewski
VI EMET BASKET Szczecinek trener: Piotr Wójtiuk
VII SP 17 ¯AK Koszalin trener: Zbigniew Bieæ
VIII MKK BASKET Koszalin trener: Bart³omiej Siewruk

MVP TURNIEJU: Miko³aj Szyliñski – UKS KOSZ Szczecin
KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU Konrad Kolka - KS BAT Sierakowice 23 pkt/mecz

Wyró¿nienia w dru¿ynie

MKS NOVUM Bydgoszcz - Artur Czerniak
UKS 3 KOSZ Szczecin - Jakub Iwanow
MOS Stargard Szczeciñski - Oskar Blumowski
KS BAT Sierakowice - Jakub Bigus
EMET BASKET Szczecinek - Cezary Gi³ka
MKK BASKET Koszalin - Micha³ Stachowski
SP17 ¯AK Koszalin - Krystian Blumowski
MKKS ¯AK Koszalin - Jakub Panfil

PIERWSZA 5 TURNIEJU
Konrad Kolka - KS BAT Sierakowice
Mateusz Bronk - KS BAT Sierakowice
Miko³aj Szyliñski - UKS 3 KOSZ Szczecin
Oskar Skorupski - UKS 3 KOSZ Szczecin
Pawe³ Cieliñski - MOS Stargard Szczeciñski

DRUGA 5 TURNIEJU
Igor Czeczotka
- MKKS ¯AK Koszalin
Kacper Bobiñski - MKKS ¯AK Koszalin
Sebastian Kowalik - EMET BASKET Szczecinek
Wiktor Kasprzak - MOS Stargard Szczeciñski
Micha³ Przybylski - MKS NOVUM Bydgoszcz

WYNIKI KONKURSÓW RZUTOWYCH

Rzuty osobiste

I. Oskar Blumowski – MOS St. Szczeciñski
II. Pawe³ Polejowski – BAT Sierakowice
III. Pawe³ Cieliñski – MOS St. Szczeciñski

Rzuty dru¿ynowe na czas (30s)
I. MOS Stargard Szcz. (35)
II. MKS NOVUM Bydgoszcz (34)
III. KS BAT Sierakowice (30)

Rzuty za 3 pkt. dla trenerów
I. Tomasz Szymczak – MOS Stargard Szczeciñski (7/10)

II. Grzegorz Skiba – MKS NOVUM Bydgoszcz (5/10)
II. Dariusz Kolka – KS BAT Sierakowice (4/10)

FOTO-GALERIA

DZIEWCZÊTA:

 I SP 16 Szczecin trener: Robert Steciuk

II UKS Kolbudy trener: Micha³ Kowalski
III SP 56 Szczecin trener: Adrian Licht
IV UKS DWÓJKA Rogo¼no trener: Stanis³aw Koz³owski
V KSKK/BASKET Koszalin trener: Bart³omiej Siewruk
VI SP 17 Koszalin trener: Eleonora Pacewicz
VII SP 3 Koszalin trener: Bo¿ena Suszyñska
VIII SP10 Koszalin trener: Helena Pacynko

MVP TURNIEJU: Marika Deniziuk – SP 16 Szczecin
KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU Weronika Olszewska - SP 56 Szczecin 9 pkt/mecz

Wyró¿nienia w dru¿ynie
UKS DWÓJKA Rogo¼no - Klaudia Rozmiarek
UKS BRYZA Kolbudy - Marta Czerlonko
SP56 Szczecin - Aleksandra Maækowiak
SP16 Szczecin - Weronika Baszak
KSKK/BASKET Koszalin - Natalia Dec
SP 17 Koszalin - Wiktoria Antczak
SP10 Koszalin - Dagmara Paszkowska
SP 3 Koszalin - Adriana Rudnicka

PIERWSZA 5 TURNIEJU
Marika Deniziuk - SP 16 Szczecin
Wiktoria Keller - SP 16 Szczecin
Aleksandra Nankiewicz - UKS BRYZA Kolbudy
Dominika Sudo³ - UKS BRYZA Kolbudy
Weronika Olszewska - SP 56 Szczecin

DRUGA 5 TURNIEJU
Oliwia Pyta - SP 16 Szczecin
Magdalena Klotzke - UKS BRYZA Kolbudy
Weronika B³achowicz - UKS DWÓJKA Rogo¼no
Weronika Mro¿ek - SP 56 Szczecin
Julia Mrowiec - SP 17 Koszalin

WYNIKI KONKURSÓW RZUTOWYCH

Rzuty osobiste
I. Weronika Mro¿ek – SP 56 Szczecin

II. Weronika B³achowicz – UKS DWÓJKA Rogo¼no
III. Ewelina £ukasik – SP 56 Szczecin

Rzuty dru¿ynowe na czas (30s)
I. SP-16 Szczecin (31)

II. UKS DWÓJKA Rogo¼no (27)
III. SP 56 Szczecin (21)

Dla wszystkich dru¿yn koszaliñskich – bilet wstêpu na mecz w ramach Intermarché Basket Cup pomiêdzy AZS Koszalin – KOTWICA Ko³obrzeg
Nagroda dla I dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu do SQUASH KLUB ADRIA
dz.: KSKK/BASKET Koszalin - trener: Bart³omiej Siewruk
ch³.: MKKS ¯AK Koszalin - trener: Dariusz Krajewski
Nagroda dla II dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu na 90min. na basen ZOS
dz.: SP 17 Koszalin - trener: Eleonora Pacewicz
ch³.: SP 17 ¯AK Koszalin - trener: Zbigniew Bieæ
Nagroda dla III dru¿yny koszaliñskiej – zaproszenie do krêgielni MK Bowling
dz.: SP 3 Koszalin - trener: Bo¿ena Suszyñska
ch³.: MKK BASKET Koszalin - trener: Bart³omiej Siewruk
Nagroda dla IV dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu na lodowisko ALASKA
dz.: SP 10 Koszalin - trener: Helena Pacynko

Wszystkich uczestników VIII Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki o Puchar Dyrektora ZSnr11 w Koszalinie powita³ Pan Piotr Jedliñski – Prezydent Miasta Koszalina a uroczystego otwarcia dokona³a Pani Renata Sankowska – Dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 11 im. ks. J. Twardowskiego. Podczas uroczysto¶ci obecny by³ tak¿e Pan Jakub Py¿anowski – Prezes Zarz±du Obiektów Sportowych. Go¶æmi specjalnymi byli koszykarze AZS Koszalin: Robert Skibniewski, Artur Mielczarek, Jeff Robinson, Darrel Harris oraz wychowanek naszej szko³y Robert Gibaszek. Krótkiej prezentacji zawodników dokona³ kierownik dru¿yny Pan Marcin Kubiak. Specjalny apel do uczestników turnieju odczyta³ Robert Skibniewski.

Niespodziank± okaza³a siê mo¿liwo¶æ bezpo¶redniej rywalizacji dzieci z du¿o starszymi koszykarzami AZS. Zabawy z koz³owaniem oraz konkurs rzutowy pokaza³y, i¿ m³odym nie brakuje zapa³u a Akademicy potrafi± ¶wietnie bawiæ siê w koszykówkê. Na zakoñczenie odby³ siê mecz pomiêdzy wybranymi reprezentantami dru¿yn z turnieju a zawodnikami AZS. Mimo krótkiego czasu rozegrane spotkanie obfitowa³o w udane akcje obu dru¿yn gromko nagradzane brawami. Zwyciêzcami okazali siê wszyscy, bowiem ka¿dy chcia³by zagraæ przeciwko reprezentantowi Polski jakim jest Robert Skibniewski lub „Królowi zbiórek” TBL jakim jest Darrel Harris.

Dziêki przychylno¶ci pani Beaty Czapli dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 10 w Koszalinie mecze rozgrywane by³y na dwóch salach:
Sala 1 – ZS11 w Koszalinie ul. Jab³oniowa 23
Sala 2 – SP10 Koszalin ul. Szopena 10

Organizator zapewni³ dojazd do drugiej sali gdzie rozgrywane by³y mecze. Dru¿yny przed meczem korzysta³y z drugiej sali gimnastycznej w celu wcze¶niejszej rozgrzewki, co znacznie usprawni³o punktualny przebieg turnieju. Podczas rywalizacji na ka¿dej sali zapewniona by³a opieka medyczna. Nad bezpieczeñstwem koszykarzy czuwali przedstawiciele Koszaliñskiego Sztabu Ratownictwa.

W pierwszym dniu zawodów po meczach turniejowych odby³y siê konkursy rzutowe dla wszystkich uczestników turnieju. Konkurs rzutów osobistych oraz dru¿ynowe rzuty na czas dla dzieci oraz konkurs rzutów za 3 pkt dla trenerów. Ten ostatni okaza³ siê zaskoczeniem i wszyscy m³odzi koszykarze gromko wspierali swoich opiekunów.

W pracy sêdziów pomagali uczniowie oraz absolwenci Gimnazjum Nr 3 w Koszalinie pisz±c protoko³y sêdziowskie, obs³uguj±c zegar sportowy, sêdziuj±c
konkursy rzutowe. Ponadto na ka¿dym meczu prowadzone by³y obserwacje zdobytych punktów, zbiórek, przechwytów, asyst, bloków i strat. Pos³u¿y³y one do wy³onienia pierwszej i drugiej „PI¡TKI” turnieju – najlepszych zawodników. Ceremoniê zamkniêcia turnieju u¶wietni³ wystêp turniejowej pary tanecznej tañców latynoamerykañskich w wykonaniu Pauli i Krzysztofa. Po ich wystêpie zaprezentowa³y siê uczennice Gimnazjum Nr 3 w Koszalinie Ula i Rita w pokazie tañca HIP-HOP.

Do organizacji turnieju bardzo aktywnie w³±czyli siê:
Urz±d Miasta Koszalina
ZS 11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie
SP 10 im. S. ¯eromskiego w Koszalinie
MKKS ¯AK Koszalin
AZS S.A. Koszalin
Rada Osiedla ROKOSOWO
HONDA AUTO Mojsiuk
Rodzice uczniów ZS nr11 i dru¿yny MKKS ¯AK Koszalin
BARCA Us³ugi Transportowe
NOOVEL Salon Zabawek
DEGA Karnieszewice
VB LEASING
SQUASH Klub ADRIA Koszalin
Krêgielnia MK Bowling w Galerii KOSMOS
Lodowisko ALASKA Koszalin
Zarz±d Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie
Koszaliñski Sztab Ratownictwa

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê z logo turnieju a dwie pierwsze dru¿yny komplet pi³ek do koszykówki. Wrêczono szereg statuetek, dyplomów oraz nagród indywidualnych. Za wyró¿nienie w dru¿ynie - statuetkê, za wybór do „PIERWSZEJ I DRUGIEJ PI¡TKI” turnieju – statuetkê, dyplom oraz pi³kê, za tytu³ „KRÓLA STRZELCÓW” oraz za wybór na najwszechstronniejszego zawodnika „MVP” zawodnicy odebrali trofeum, dyplom oraz markow± nagrodê rzeczow± w postaci torby lub bluzy sportowej. Dodatkowo dru¿yny koszaliñskie mog³y liczyæ na nagrody w postaci dru¿ynowych zaproszeñ na lodowisko, basen, squash’a oraz krêgle. Nagrod± specjaln± okaza³y siê zaproszenia na ¶rodowy rewan¿ Akademików w ramach Intermarché Basket Cup, w którym zmierz± siê z dru¿yn± Kotwicy Ko³obrzeg.

Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz puchary wrêczali obecni na zakoñczeniu:
Piotr Jedliñski – Prezydent Miasta Koszalina
Renata Sankowska – Dyrektor ZSnr11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie
Wojciech Jobda – zas³u¿ony wieloletni przewodnicz±cy Okrêgowego Szkolnego Zwi±zku Sportowego
Grzegorz Zaganiacz – Przewodnicz±cy Okrêgowego Szkolnego Zwi±zku Sportowego
Andrzej Bednarski – Komisarz FIBA
Krzysztof Szumski – v-ce prezes Sp. AZS Koszalin oraz v-ce prezes MKKS „¯AK” Koszalin
Irena Liszenkowska – Przewodnicz±ca Rady Osiedla ROKOSOWO
Andrzej Kondek – Przewodnicz±cy Rady Rodziców ZSnr11 w Koszalinie

Tradycyjnie na po¿egnanie siê z turniejem wszystkie dru¿yny zaprezentowa³y swój okrzyk sportowy.

Ze sportowym pozdrowieniem
Dariusz Krajewski
   

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Katowice-Dzia³dowo
Katowice-Dzia³dowo
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi