News: Polskie zespo³y w turniejach zagranicznych: Belgia, Czechy, Litwa 28-30.XII.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 20:18:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Polskie zespo³y w turniejach zagranicznych: Belgia, Czechy, Litwa 28-30.XII.2012
Turnieje Podsumowanie
 X-mas Miêdzynarodowy Turniej  Kortrijk (Belgia)
28-30.XII.2012


Juniorzy WKS ¦l±ska Wroc³aw udanie zakoñczyli swój wystêp w miêdzynarodowym turnieju w belgijskim Kortijk. W meczu o 7. miejsce pokonali BMC Gravelines z Francji 56:47.

Antwerp Giants – WKS ¦l±sk Wroc³aw 79:46
WKS ¦l±sk Wroc³aw – European Elite 65:90
WKS ¦l±sk Wroc³aw – Wêgry 52:90
WKS ¦l±sk Wroc³aw – USK Praga 78:54

O 7. miejsce: WKS ¦l±sk Wroc³aw – BMC Gravelines 56:47

1. Belgrade Basketball
2. Wêgry
3. Belgia
4. Antwerp Giants
5. Anglia
6. European Elite
7. WKS ¦l±sk Wroc³aw
8. BMC Gravelines
9. USK Praga
10. Canarias Basketball AC

http://mlodziez.wks-slask.pl/

Turniej ¶wi±teczny w koszykówce ch³opców ur. 1996 i m³odszych KRNOV (Czechy)
2-30.grudnia 2012 


 1. MKS Dabrowa Górnicza (PL)
 2. UKS „TRÓJKA“ ¯yrardów (PL
 3. BK Opava
 4. BK Krnov
 5. BBK Bánovce nad Bebravou (SVK)
 6. MKS Grójec (PL)
 
ALL STARS turnaje

Boryka David (MKS Dabrowa Górnicza)
Sankowski Robert (UKS „TRÓJKA“ ¯yrardów)
Mimra Tomá¹ (BK Opava)
Vidlièka Vojtìch (BK Krnov)
®ák Martin (BBK Bánovce nad Bebravou)
Gókra Tomasz (MKS Grójec)
 
MVP turnaje: Wieczorek Patryk (MKS Dabrowa Górnicza)

Krnov - D±browa Górnicza 24 : 81
Grójec - Opava 41 : 64
D±browa Górnicza - ¯yrardów 81 : 37
Krnov - Grójec 61 : 34
Opava - ¯yrardów 60 : 86
Bánovce n/B - D±browa Górnicza 24 : 119
¯yrardów - Grójec 83 : 51
¯yrardów - Bánovce n/B 63 : 44
Grójec - D±browa Górnicza 15 : 110
Bánovce n/B - Grójec 73 : 58
D±browa Górnicza - Opava 69 : 51
Krnov - ¯yrardów 42 : 73
 

V Miêdzynarodowy Turniej SABONIS -TEAM 97 CUP 2012,
ch³opcy rocz.1997 i rocz. 1998.

1997

W turnieju uczestniczy³o 20 zespo³ów z rocznika 97 (12 dru¿yn) i 98 (8 dru¿yn ) z Litwy, Estonii, Rosji, Bia³orusi, Hiszpanii, Finlandii, Danii i Polski ( Wis³a 97 i WKK Wroc³aw 98). Nasi ch³opcy po raz pierwszy uczestniczyli w tak du¿ej imprezie i niestety zap³acili przys³owiowe frycowe zajmuj±c ostatnie 12 miejsce w turnieju.
Nie pamiêtam kiedy ostatnio jakakolwiek dru¿yna naszej sekcji uczestniczy³a w tak znakomitym turnieju koszykarskim. Ja i moi ch³opcy mieli¶my okazjê graæ z czo³owymi europejskimi zespo³ami i konfrontacje te wypad³y niestety dla nas ¼le.  I nie mo¿na t³umaczyæ naszej postawy faktem, ¿e nie by³o z nami trzech podstawowych zawodników ( przyp. Jan Rerak i Mateusz Gawlina w Reprezentacji Polski U-16), choæ bez w±tpienia gra³oby siê nam z nimi na pewno lepiej. Jednak z drugiej strony absolutnie nie mogê winiæ moich ch³opców, ¿e osi±gnêli taki a nie inny wynik. Zespó³ z Wroc³awia, który od trzech lat kilkakrotnie w roku gra w takich turniejach zaj±³ pierwsze miejsce. Natomiast na pewno dla mnie jako trenera i ch³opaków by³a to bezcenna lekcja basketu, która pozwoli nam w najbli¿szym czasie popracowaæ nad elementami techniki, które w tej chwili wygl±daj± ¼le lub bardzo ¼le. Jednak na pewno mo¿na zdecydowanie poprzez systematyczn± i ciê¿k± pracê je poprawiæ.
Chcia³bym na koniec bardzo serdecznie podziêkowaæ Rodzicom i Sponsorom, którzy pomimo bardzo trudnego finansowo okresu ¶wi±teczno-noworocznego pozwolili nam pojechaæ na ¶wietn± imprezê

 

FOTO

 1 Sisu Copenhagen
2 Knasius BS- B.Auto Shipping Klaipeda
3 Trinta Moscow
4 Sabonis BC-Selteka
5 CSKA Moscow
6 RP United Parnu/Rakvere
7 Sabonis BC- Ainera
8 Frunzenskaya St. Petersburg
9 NMKY Helsinki
10 Mescheriakov  BC Minsk
11 Tornado BS- Easting Transline Kaunas
12 Wis³a Kraków,

WYNIKI-TURNIEJU

1998

 WKK Wroc³aw - BS Aisciai Kowno 70:62 (12:13, 15:22, 29:7, 14:20)
MVP Sabonis Cup wybrany zosta³ - Dominik Rutkowski, natomiast w Pierwszej Pi±tce Turnieju znalaz³ siê Mateusz Szczypiñski.
Podsumowanie turnieju – trener Mariusz Mazur:

Po du¿ym rozczarowaniu jakim by³y dla nas Mistrzostwa Klubowe w Moskwie, jechali¶my na ten
turniej by udowodniæ sobie, ¿e potrafimy graæ z mocnymi zespo³ami. Najwa¿niejsze, ¿e wrócili¶my do swojego stylu gry: wysoki poziom zespo³owej i indywidualnej obrony, maksymalne zaanga¿owanie, waleczno¶æ i wiêksza odpowiedzialno¶æ za decyzje w ataku. Wykorzystali¶my maksymalnie mo¿liwo¶æ sprawdzenia siê z bardzo wymagaj±cymi zespo³ami. Jestem bardzo zadowolony z postawy wszystkich zawodników. Zawodnicy "startowi" i "zmiennicy" wykonywali swoje zadania. Ka¿dy dodawa³ jako¶ci naszej grze. Byli¶my zespo³em, który straci³ najmniej punktów w turnieju. W ataku grali¶my zdecydowanie lepiej ni¿ na turnieju w Moskwie. Jednak razi jeszcze du¿a ilo¶æ niecelnych rzutów w bardzo prostych pozycjach oraz s³aba skuteczno¶æ rzutów wolnych. Sprawdzili¶my siê po raz kolejny z mocnymi zespo³ami i mamy kolejny materia³ do analizy. Wiemy nad czym musimy pracowaæ by podnosiæ jako¶æ naszej gry. Rok 2012 zamknêli¶my dobrym wynikiem. Rok 2013 otwieramy ze ¶wiadomo¶ci± pracy jak± musimy ci±gle wykonywaæ na treningach". MKKS Rybnik U-15 I U-17

W dniach 27 – 29 grudnia 2012 roku MKKS Rybnik uczestniczy³ w turnieju w Ostrawie. Jest to mocno obsadzony turniej, który co rok przyci±ga do Ostrawy dru¿yny z Europy ¦rodkowej. Nasz klub wystawi³ dwie dru¿yny w dwóch kategoriach, do lat 15 oraz do lat 17. W kategorii do 15 roku ¿ycia nasza dru¿yna sk³ada³a siê z graczy z rocznika 98 i 99. A byli to: Mazur Andrzej, Kretek Sebastian, Pelc Jakub, Salamon Adam, Krasucki Mi³osz, Olech Przemys³aw, Paniuk Kamil, Student Wojciech, Koch Mateusz, Kosiorowski Maciej, Drybañski Micha³, Stró¿czyk Jakub.

Przeczytaj ca³y artyku³


WYNIKI
Komentarze
mak05 dnia stycze 01 2013 11:54:12
WKK WROC£AW THE BEST!!!!!!!!!!!!!!!
Gratulacje, wszystkie mecze wygrane i to w jakim stylusmileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Krzymiñska Natalia JAS FBG Sosnowiec
Krzymiñska Natalia JAS FBG Sosnowiec
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi