News: XVII Elbasket ch³. i dz. rocz.2001 Elbl±g 14-17.III.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 00:44:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVII Elbasket ch³. i dz. rocz.2001 Elbl±g 14-17.III.2013
Turnieje Podsumowanie
 17.03.2013r. zakoñczy³ siê XVII Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców „Elbasket 2013”. Organizatorem zawodów by³ Uczniowski Klub Sportowy „Jar” oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 w Elbl±gu (Szko³a Podstawowa nr 11 i Gimnazjum nr 4).Tegoroczny turniej obj±³ honorowym patronatem Prezydent Miasta Elbl±ga – pan Grzegorz Nowaczyk. Rozegrano ³±cznie 96 meczów na 4 boiskach jednocze¶nie. Sponsorami imprezy by³ m.in. Urz±d Miasta w Elbl±gu.
 
Ogromne podziêkowania za organizacjê i przeprowadzenie tej sportowej imprezy nale¿± siê nauczycielom, pracownikom administracji i obs³ugi oraz uczniom Zespo³u Szkó³ nr 1. Wszyscy trenerzy poszczególnych dru¿yn podkre¶lali, ¿e jest to najbardziej warto¶ciowy i najlepiej zorganizowany turniej mini koszykówki w Polsce. Go¶cie wyjechali z Elbl±ga z zapewnieniem, ¿e chêtnie przyjad± za rok na XVIII ju¿
Elbasket.
Nagrodê specjaln± otrzyma³a trenerka UKS SIÓDEMKA TREFL Sopot Joanna Kowalska, która pierwsze kroki koszykarskie stawia³a w³a¶nie w Szkole Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 4 w Elbl±gu. Jej trenerk± by³a Magdalena Ko³acka – nauczycielka wychowania fizycznego Zespo³u Szkó³ nr 1.

DZIEWCZYNY

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  / WYRÓ¯NIENIE W DRU¯YNIE

 1 UKS LABASKET WARSZAWA - VANESSA ENGELE

2 TROPS KARTUZY - ANETA LITWIC
3 MKK SOKO£OW PODLASKI - JULIA PAWLUK
4 UKS JAR ELBL¡G - JULIA NOWIÑSKA
5 MUKS BYDGOSZCZ - MARIKA CZARNIOWSKA
6 TRÓJKA ¯YRARDÓW - JULIA ZDANOWSKA
7 SIÓDEMKA SOPOT - WERONIKA BERLACH-TUKALSKA
8 JEDYNKA NIDZICA - OLIWA KURZ¡DKOWSKA
9 KKS OLSZTYN - ZOFIA STARUCH
10 PSP 1 STAROGARD GDAÑSKI - PATRYCJA USZACKA
11 FLESZ 63  BYDGOSZCZ - JULIA KOBUZ
12 JEDYNKA PELPLIN - SARA BIELEÑSKA
13 OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.- JULIA SZYMANKIEWICZ
14 TMK POMORZE TCZEW - JULIA REDZIMSKA
15 TMK POMORZE TCZEW - MARTYNA KIJ
16 SP 11 ELBL¡G - JULIA ZIELIÑSKA


 ALL -STARS


WIKTORIA GROBLEWSKA - LABASKET WARSZAWA
DOMINIAK NATALIA - LABASKET WARSZAWA
KAMILA KOSTUCH - TROPS KARTUZY
ANNA ADAMCZYK - TROPS KARTUZY
MAJA HAPONIK - MKK SOKO£ÓW PODLASKI

KRÓL STRZELCÓW: EMILA KO¦LA - LA BASKET WARSZAWA

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

http://zs1.elblag.com.pl/

CH£OPCY

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / WYRÓ¯NIENIA W DRU¯YNIE

 1 OLIMPIJCZY OSTRÓW WIELKOPOLSKI - DOMIKI PA£ATYÑSKI
2 UKS BIA£O£ÊKA - MACIEJ ADAMIAK
3 NOVUM BYDGOSZCZ - JAKUB ULCZYÑSKI
4 SIÓDEMKA TREFL SOPOT - £UKASZ KLAWA
5 KORSARZ GDAÑSK - PIOTR DURIASZ
6 TRÓJKA ¯YRARDÓW - GRZEGORZ DUKACZEWSKI
7 DE LA SALLE GDAÑSK - MATEUSZ £ANGOWSKI
8 UKS 7 TREFL II SOPOT - WOJCIECH DZIER¯AK
9 ¯UBRY BIA£YSTOK - FILIP NIERADA
10 JAR ELBL¡G - TYMOTEUSZ MICIAK
11 POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - TOMASZ PUSTELNIK
12 MKK BASKET KOSZALIN - FILIP SIEWRUK
13 SKS STAROGARD GDAÑSKI - MACIEJ ¦LIWICKI
14 TMK POMORZE TCZEW - MACIEJ PILSKI
15 SP 3 KOSZALIN - ERYK BUKOWSKI
SP 11 ELBL¡G - £UKASZ TWARDOWSKI

 ALL STARS

NIKODEM MALONG - OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI
MICHA£ KAZIMIERCZAK - OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI
KACPER KUROWSKI - UKS BIA£O£ÊKA
KACPER PIECHOWICZ - UKS BIA£O£ÊKA
MATEUSZ ZIÓ£KOWSKI - NOVUM BYDGOSZCZ

KRÓL STRZELCÓW: SKOWROÑSKI DAMIAN - UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

http://zs1.elblag.com.pl/
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MMKS D±browa Górnicza - V miejsce
MMKS D±browa Górnicza - V miejsce
Dru¿yny rocznik 1993 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi