News: V Miêdzynarodowy Miko³ajkowy Turniej o Puchar Burmistrza Pisz 7-9.XII.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 18:58:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Miêdzynarodowy Miko³ajkowy Turniej o Puchar Burmistrza Pisz 7-9.XII.2012
Turnieje Podsumowanie
 Z udzia³em zespo³ów: AS Mr±gowo Gim.  Daugai (rejon Alytus – LITWA), Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le, TSK “Ro¶” Pisz, UKS Dwójka Dzia³dowo i UKS Trójeczka Olsztyn w Piszu zakoñczy³ siê V Miêdzynarodowy Miko³ajkowy Turniej Koszykówki Kadetów (rocznik 1998 i m³odsi) o Puchar Burmistrza. Imprezê zdominowa³y dru¿yny z Warmii i Mazur. Zwyciê¿y³a ekipa z Dzia³dowa przed Olsztynem i Piszem. Turniej rozgrywano systemem ka¿dy z ka¿dym (mecze 4 razy 7 minut).

Impreza mia³a bardzo uroczyst± oprawê. Gospodarze zadbali by ceremonia otwarcia zyska³a odpowiednia rangê. Dru¿yny bior±ce udzia³ w turnieju zosta³y wprowadzone przez koszykarki TSK Ro¶. Odegrano hymny Litwy i  Polski, a wszystkich powita³ Burmistrz Pisza Jan Alicki – fundator g³ównej nagrody, który te¿ dokona³ otwarcia turnieju. W czê¶ci artystycznej zaprezentowali siê taekwondocy z klubu Wikingowie Pisz, grupa breakdance oraz zawodnicy z Pisza trenuj±cy MMA.
 
Po trzydniowych zmaganiach sportowych równie uroczyste by³o zakoñczenie z najwa¿niejszym punktem – rozdaniem nagród. Ka¿da dru¿yna otrzyma³a puchar, trzy pierwsze dru¿yny medale. Statuetki przyznano: MVP Turnieju, najlepszemu strzelcowi, najm³odszemu uczestnikowi i pierwszej pi±tce ALL STARS oraz najlepszemu zawodnikowi ka¿dej dru¿yny. Wszyscy uczestnicy wyjechali z Pisza z pami±tkowymi koszulkami, czapeczkami i drobnymi upominkami. W losowaniu nagród szczê¶cie u¶miechnê³o siê do zawodnika z Dzia³dowa, który wygra³ fotel obrotowy.

TSK Ro¶ Pisz - AS Mr±gowo 58:38 (19:8, 8:10, 12:13, 19:7)
UKS Trójeczka Olsztyn - UKS Dwójka Dzia³dowo 18:43 (7:8, 0:17, 8:12, 3:6
Gimnazjum Daugai (Litwa) - Gim nr 5 Kêdzierzyn - Ko¼le 24:17 (8:2, 6:4, 6:3, 4:8)
UKS Dwójka Dzia³dowo - TSK Ro¶ Pisz 57:41 (10:8, 17:3, 18:13, 12:17)
UKS Dwójka Dzia³dowo - Gim. Daugai (Litwa) 74:20 (18:10, 11:3, 20:3, 25:4)
AS Mr±gowo - Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le 36:12 (10:4, 10:1, 13:4, 3:3)
Gim. Daugai (Litwa) - UKS Trójeczka Olsztyn 24:65 (6:18, 4:11, 10:16, 4:20)
Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le - TSK Ro¶ Pisz 15:68 (2:21, 4:4, 2:25, 7:18)
UKS Trójeczka Olsztyn -  AS Mr±gowo 49:14 (14:1, 11:3, 14:7, 10:3)
Gim. nr 5 Kêdzierzyn-Ko¼le - UKS Dwójka Dzia³dowo 7:72 (4:23, 0:19, 1:12, 2:18)
TSK Ro¶ Pisz - UKS Trójeczka Olsztyn 32:67 (10:18, 3:14, 7:18, 12:17)
AS Mr±gowo - UKS Dwójka Dzia³dowo 30:81 (4:21, 5:22, 10:16, 11:22)
Gim. Daugai (Litwa) -  AS Mr±gowo 30:37 (3:6, 14:9, 9:13, 4:9)
UKS Trójeczka Olsztyn - Gim. nr 5 Kêdzierzyn - Ko¼le 47:8 (10:0, 14:2, 8:4, 15:2)
TSK Ro¶ Pisz - Gim. Daugai (Litwa) 66:16 (22:2, 15:9, 17:5, 12:0)
 
KOÑCOWA TABELA TURNIEJU:
 
 1 UKS Dwójka Dzia³dowo 5   10 327:116
Dawid Pieckowski, Gracjan Jackowski, Mateusz Chodna, Igor Tatkowski, Mateusz £azowy, Artur Tymiñski, Rados³aw Cegie³ka. Trener Kamil Chrzanowski.

2 UKS Trójeczka Olsztyn 5   9   246:121
Jaros³aw Gi¿yñski, Kacper Jankowski, Bartek Reszka, Marcin W³odarczyk, Maurycy Maziuk, Micha³ Zega, Damian Lasota, Hubert Szachniewicz, Piotr Drapiñski, Filip Brzostowski. Trener Cezary Ostrowski

3 TSK Ro¶ Pisz 5 8 265:193
Dawid Drewnik, Kacper K³os, Mateusz Trupacz, Bartek ¯uliñski, Mateusz Bessman, Adam Ma³ecki, Maciej Karpiñski, Adam Wilimczyk, Szymon Tomasiewicz, Mateusz Wi¶niewski, Ernest Krzywonos, Mateusz Butrymowicz, Krystian P³ocica, Albert Ko³owajtys, Kamil Biedrzycki, Kamil Tr±bka. Trener Zbigniew Wykowski

4 AS Mr±gowo 5 7 155:230
Marek Krzewiñski, Jan ¦witaj, Dawid Borzykowski, Oskar Szymañski, Maciej Rzemiñski, Igor Ziewiec, Bart³omiej Morowski, Micha³ Mroziki, Adam Bosek, Bartosz Perdjon. Trenerzy: Sebastian Kaczmarski i Pawe³ Mierczak.

5 Gim. Daugai (Litwa) 5 6 114:259
6 Gim. Nr 5 Kêdzierzyn – Ko¼le 5   5 59:247
 
NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU:
 
 1.Dawid Pieckowski  (UKS Dwójka Dzia³dowo) 116 pkt.
2 Gracjan Jackowski (UKS Dwójka Dzia³dowo) 72 pkt.
3 Szymon Tomasiewicz (TSK Ro¶ Pisz)  69 pkt.
4 Dawid Drewnik (TSK Ro¶ Pisz) 58 pkt.
5 Mateusz Bessman (TSK Ro¶ Pisz) 55 pkt.
6 Mateusz Chodna (UKS Dwójka Dzia³dowo) 51 pkt 
7. Bartek Reszka (UKS Trójeczka Olsztyn)  50 pkt.
8. Filip Brzostowski (UKS Trójeczka Olsztyn)  48 pkt.
9. Juonys Valius (Gim. Daugai)    45 pkt.
10. Adam Bosek (AS Mr±gowo)   39 pkt.
      Kacper K³os (TSK Ro¶ Pisz)     39 pkt.
 

 
 Najlepsza Pi±tka Turnieju ALL STARS

Mateusz Chodyna  (UKS Dwójka Dzia³dowo)
Szymon Tomasiewicz (TSK Ro¶ Pisz)
Adam Bosek (AS Mr±gowo)
Valis Juonys (Daugai LITWA)
Maurycy Maziuk (UKS Trójeczka Olsztyn)...
 
Najlepsi w dru¿ynach
 
Igor Tatkowski  (UKS Dwójka Dzia³dowo)
Bart³omiej Morawski (AS Mr±gowo)
Mantas Tamulionis (Daugai LITWA)
Dawid Drewnik (TSK Ro¶ Pisz)
Jakub Abramik (Gim. nr 5 Kêdzierzyn Ko¼le)
Bartek Reszka (UKS Trójeczka Olsztyn)

 
 MVP TURNIEJU:
Gracjan Jackowski (Foto)
(UKS Dwójka Dzia³dowo)

NAJM£ODSZY ZAWODNIK TURNIEJU:
Matas Levulis
(Daugai LITWA)
 

WIÊCEJ O TURNIEJUOrganizatorem turnieju by³o Towarzystwo Sportowe Koszykówki Ro¶ Pisz.

Sponsorzy turnieju:
Burmistrz Pisza Jan Alicki, Pose³ RP Zbigniew W³odkowski, Przewodnicz±ca Rady Miejskiej Lila Bednarek, Urz±d Gminy i Miasta Pisz, TSK Ro¶ Pisz, Miejsko-Gminny O¶rodek Sportu i Rekreacji w Piszu, Warmiñsko-Mazurski Bank Spó³dzielczy w Piszu, który ufundowa³ nowe stroje dla naszych koszykarzy, Galeria Mebli MARKANN, Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST, PHU Grot, Fart Ma³gorzata i Dariusz Wiski sp. jawna, Firma Handlowa LIDER Maja Szary, Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Piszu - Szymon Werra, Piski Dom Kultury, Foto-Wideo Mazury s.c., Oddzia³ Miejscowy Stowarzyszenia Joannici oraz Nadle¶nictwo Pisz na czele z Panem Nadle¶niczym - Robertem Tr±bk±.

Prezes TSK Ro¶ Pisz Zbigniew Bessman sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom, dziêki którym turniej móg³ siê odbyæ. Dziêkujemy rodzicom koszykarzy za smaczne ciasta. Nasi go¶cie byli pod wra¿eniem organizacji turnieju.
Do zobaczenia za rok na VI Miko³ajkowym Turnieju Koszykówki o Puchar Burmistrza Pisza.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ziêba Robert  ¯ory R.94
Ziêba Robert ¯ory R.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi