News: Champions Cup Moscow – 03.12 – 08.12.2012r. - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 30 2020 18:07:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Champions Cup Moscow – 03.12 – 08.12.2012r.
Kluby
 Mistrz Polski WKK Wroc³aw z Moskwy wraca bez zwyciêstwa

Trener Mariusz Mazur

Trzeba mieæ nadziejê, ¿e do¶wiadczenia zebrane na tym turnieju zaprocentuj± w przysz³o¶ci. Wierzê, ¿e poprzez rzeteln± pracê treningow± dojdziemy do takiego poziomu, który pozwoli na wygrywanie z czo³owymi zespo³ami Europy w tym roczniku".

1 BA S. Marciulionis (Wilno Litwa)
2 DSN Riga (Ryga £otwa)
3 SDUSSHOR "CSKA" (Moskwa Rosja)
4 Crvena Zvezda (Belgrad, Serbia)
5 Helios Domzale Domzale, S³owenia
6 Asvel Basket Lyon, Francja
7 BS Erkmaa Tartu, Estonia
8 WKK Wroclaw Wroclaw, Polska


OFICJALNA STRONA TURNIEJUmecz o VII miejsce: WKK Wroc³aw - BS Erkmaa Tartu 65:72 (13-15,8-26, 21-15, 23-16)

Punkty :
Horn 0, Wnorowski -, Kobel 6, Szczypiñski 17, Sularz 3, Jêdrzejewski 9, Kurek 0, Rutkowski 23, Oleksiñski 6, Arendarski 1, Jaremkiewicz 4, Sznajder 0


„Niestety nie wygrali¶my na turnieju mistrzów ¿adnego meczu. W dzisiejszym spotkaniu pojawi³y siê ponownie stare grzechy. Tym razem w drugiej kwarcie. Bierna defensywa, niedok³adno¶æ w ataku i ca³± masa niecelnych rzutów pozwoli³a przeciwnikowi osi±gn±æ 20 pkt przewagi. Mieli¶my ogromne k³opoty z gr± przeciwko ci±gle zmienianej przez Estoñczyków defensywie. Druga po³owa to zupe³nie inna postawa naszych zawodników. Ogromny charakter oraz zaanga¿owanie w obronie, du¿o przechwytów i kontrataków. Zniwelowali¶my przewagê do 3 pkt, ¿eby znowu nie trafiæ kilku rzutów spod kosza i straciæ szansê na odwrócenie losów spotkania. W koñcówce starali¶my siê goniæ wynik rzutami za 3 pkt, ale niestety nie uda³o siê.

Play-Off V-VIII: Asvel Basket Lion – WKK Wroc³aw 62:51 (18:8, 12:22, 18:7, 14:14)

Punkty : Horn 0, Wnorowski 0, Kobel 8, Szczypiñski 9, Sularz -, Jêdrzejewski 5, Kurek 0, Rutkowski 13, Oleksiñski 8, Arendarski 4, Jaremkiewicz 4, Sznajder 0

„By³ to nasz najlepszy mecz na tym turnieju. Zaanga¿owanie, waleczno¶æ i determinacja. Zabrak³o do¶wiadczenia. Prowadzili¶my w kilku momentach meczu kilkoma punktami. Nie potrafili¶my spokojnie kontrolowaæ wydarzeñ na boisku. Podejmujemy wtedy zbyt ryzykowne akcje i tracimy ca³± przewagê. W ataku brakuje wtedy zespo³owo¶ci i bardzo szybko tracimy przewagê.
 Dzisiejsza gra jednak daje trochê optymizmu na przysz³o¶æ. Bardzo dobre zawody zagra³ dzisiaj Dawid Arendarski i Jakub Kobel. Je¶li kolejni gracze spoza pierwszej pi±tki nie bêd± obawiaæ siê wziêcia odpowiedzialno¶ci na siebie, to warto¶æ zespo³u znacznie wzro¶nie".

DSN Riga - WKK Wroc³aw 54 : 45 (15:7, 14:11, 13:14, 12:13)

Punkty : Horn 0, Wnorowski 1, Kobel 2, Szczypiñski 12, Sularz 0, Jêdrzejewski 0, Kurek 2, Rutkowski 15, Oleksiñski 7, Arendarski 0, Jaremkiewicz 2, Sznajder 6

„Kolejna pora¿ka z podobnym scenariuszem. S³aby pocz±tek, nieskuteczne akcje w ataku mimo otwartych pozycji i straty w³asne. Zespo³y wystêpuj±ce na tym turnieju s± zbyt do¶wiadczone by nie wykorzystaæ szansy. Ch³opcy grali w tym meczu bardzo ambitnie, niestety brak³o tzw. zimnej krwi. W trzeciej kwarcie odrobili¶my straty do minus 3 pkt (39:42) i mieli¶my 3 sytuacje pod rz±d gdy nie trafili¶my w najprostszych sytuacjach spod kosza. Zamiast wyj¶æ na prowadzenie stracili¶my w kolejnych akcjach 5 pkt. Sêdziowie pozwalali na bardzo fizyczn± i ostr± grê, puszczaj±c wiele zagrañ, które w polskiej lidze s± odgwizdywane jako faule. Nie mogli¶my sobie z tym poradziæ. Ten turniej to dobra szko³a dla nas, ale jeszcze du¿o pracy przed nami, by wygrywaæ z przeciwnikami na tym poziomie. Pozostaje nam walczyæ o miejsca 5 – 8". WKK Wroc³aw - Helios Domzale (S³owenia) 54:74 (9:23, 12:13, 15:18, 18:20)

Punkty : Horn 2, Wnorowski 0, Kobel 4, Szczypiñski 18, Sularz 0, Jêdrzejewski 0, Kurek 1, Rutkowski 18, Oleksiñski 6, Arendarski 0, Jaremkiewicz 4, Sznajder 0.

Fatalny pocz±tek zawodów. Trzy proste straty, kilka niewykorzystanych otwartych rzutów spod kosza i przeciwnik zbudowa³ przewagê, której nie potrafili¶my zniwelowaæ. Brakowa³o spójno¶æ w ataku i obronie. Przeciwnik wykorzystywa³ ka¿dy nasz b³±d w defensywie. Mistrz S³owenii pokaza³ nam co znaczy zespo³owo¶æ i pe³na determinacja".Academy Marciulionis - WKK Wroc³aw 69 : 50 (18:6, 25:12, 10:20, 16:12)

Punkty : Horn 0, Wnorowski 0, Kobel 2, Szczypiñski 0, Sularz 0, Jêdrzejewski 13, Kurek 2, Rutkowski 8, Oleksiñski 10, Arendarski 0, Jaremkiewicz 2, Sznajder 6.

Niestety w pierwszym meczu widaæ by³o du¿e zdenerwowanie. Pocz±tek w naszym wykonaniu by³ bardzo s³aby. Przeciwnik szybko osi±gn±³ bezpieczn± przewagê i spokojnie kontrolowa³ grê. Dopiero w trzeciej kwarcie siê obudzili¶my. Zaczêli¶my graæ zespo³owo i odrobili¶my trochê strat. Pocz±tek czwartej kwarty by³ z naszej strony nieudany (0:6) i nie dali¶my rady "podgoniæ" wyniku. Byli¶my w tym meczu zbyt spiêci i ma³o aktywni. Skuteczno¶æ rzutowa na bardzo niskim poziomie 33% wynika³a przede wszystkim ze z³ych decyzji w ataku. Szkoda, ale mamy nadziejê, ¿e w kolejnych meczach unikniemy prostych b³êdów i zagramy du¿o lepiej."

HISTORIA

MISTRZ POLSKI U-14 ROCZ. MIEJSCE RELACJA 
VI Champion’s Cup2012 WKK Wroc³aw 1998 VIII  

V Champion’s Cup
2011WKK Wroc³aw 1997   V  

IV Champion’s Cup
2010 GTK Gdynia1996  GTK nie bra³ udzia³u

III Champion’s Cup
2009PYRA Poznañ 1995VIII RELACJA  

II Champion’s Cup
2008WKK Wroc³aw1994   

I Champion’s Cup
2007 WKK Wroc³aw1993  WKK nie bra³ udzia³u
........................... ........  ..................   .............................. Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
7.
7.
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi