News: II Radom Basket Cup rocz. 2001 i 2000 Radom 19-21.IV.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 19:05:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Radom Basket Cup rocz. 2001 i 2000 Radom 19-21.IV.2013
Turnieje Podsumowanie
 W Radomiu dobieg³ koñca trzydniowy turniej koszykówki Radom Basket Cup 2013. W kategorii m³odzik m³odszy - triumfowa³ TKM W³oc³awek, a w kategorii minikoszykówka - WKK Wroc³aw.

Przez trzy dni w dwóch radomskich halach odbywa³ siê presti¿owy II turniej koszykówki Radom Basket Cup. Najm³odsi adepci basketu rywalizowali w dwóch grupach czterozespo³owych. Mecze trwa³y cztery kwarty po osiem minut ka¿da, wed³ug systemu "ka¿dy z ka¿dym". Po dwa najlepsze zespo³y, zagra³y w pó³fina³ach. Niestety w meczach fina³owych zabrak³o radomskich koszykarzy.

 Fina³y w obu kategoriach wiekowych przysporzy³y licznie zgromadzonym sympatykom koszykówki - wielu emocji. TKM W³oc³awek 59:58 pokona³ Nied¼wiadki Przemy¶l, a w mini koszykówce - WKK Wroc³aw 36:33 ogra³ UKS Olimpijczyka Ostrów Wielkopolski.

W tym pierwszym pojedynku na wyró¿nienie zas³u¿y³ Andrzej Pluta junior. Koszykarz z W³oc³awka uzyska³ 31 punktów, co pozwoli³o mu zdobyæ nagrodê MVP turnieju w¶ród 13-latków.
Z kolei najlepszym 12-latkiem, wybrany zosta³ koszykarz Olimpijczyka Jakub Miko³ajczyk.

Co nas zainspirowa³o, zachwyci³o…cieszy³o  w II RBC
- Przyjazd dru¿yn ju¿ czwartek (kolacja, spanie i spokojne granie w kolejnym dniu)
- organizatorzy postarali siê o znakomita obsadê II BRC  (krajowa czo³ówka; Mistrzowie województw w rozgrywkach U-12, U-13 i Energa Basket Cup)
- Campy…czyli konkursy sprawno¶ciowostrzeleckie ( przybycie zawodników ROSY Radom bardzo pozytywnie nakrêci³o uczestników Campu ! ¦wietny pomys³ by na campie wymieszaæ zawodników z ró¿nych klubów
- Konkurs rzutów osobistych dla rocznika 2001 - zwyciêzca Olek Letka z WKK   Wroc³aw rzuca³ na fantastycznej skuteczno¶ci !
- Smoczek-Rosek weso³a maskotka Rosy bawi³a nas na turnieju !
 - Czarodziej z Krakowa Piotr Piwoñski popisywa³ siê cudownymi  ,,trickami,, koszykarskim
- Jerzy Szambelan Wicemistrz ¦wiata U-17 przywióz³ swoj±  dru¿ynê  Ku¼nie Koszykarskich Talentów
- Fantastyczni kibice WKK 2001 Wroc³aw ( Piêkna flaga, czapeczki i koszulki z logo WKK)
- Wspania³e mecze na wysokim poziomie jak na te roczniki wiekowe ( kilka spotkañ to ,,dramatyczne koñcówki które koñczy³y siê jednym czy kilkoma punktami)
- ¦wietny wystêp Andrzeja Juniora Pluty MVP - najlepszy strzelec rocz.2000  za ,,trzy punkty,, nie mia³ sobie równych -  w meczu fina³owy 7x3 z czego cztery razy pod rz±d !- tata bêdzie dumny z syna
- Statystki w kategorii 2000
- Mo¿liwo¶æ obejrzenia meczu PLK (Rosa Radom – Kotwica Ko³obrzeg)
- Dla relaksu i odprê¿enia korzystanie z ,,Parku Wodnego,,
 - Puchary, medale, statuetki, imienne dyplomy, nagrody rzeczowe ( torby, pi³ki, s³odycze i dla zwyciêzców trzy pierwsze miejsca w kategorii m³odszej 2001 komplety stroi koszykarskich)
- To na co wszyscy uczestnicy czekaj± KOSZULKI TURNIEJOWE z logo RBC
- Dobra spikerka i muzyka dla wszystkich pokoleñ
Wszystko to mo¿ecie obejrzeæ na filmikach i fotkach

SKM serdecznie dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej, Prezesowi klubu HK ¯ory Ludwikowi Maciejewskiemu podziêkowania za transport
Pan Marcin  Kotowski i pozostali rodzice oraz trenerzy Rosy - wielkie uk³ony i szacunek za ich trud w³o¿ony w organizacje turnieju !
Wielkie podziêkowania dla sponsorów turnieju
Do zobaczenia na kolejnym RBC …A SZYKUJE SIÊ JESZCZE WIEKSZY TURNIEJ !


II Turniej Radom Basket Cup   rocznik 2000

 I GRUPA

TKM W³oc³awek - Nied¼wiadki Przemy¶l  70 : 56
WKK Wroc³aw – Junak Radomsko  70 : 56
Nied¼wiadki Przemy¶l - WKK Wroc³aw  65 : 34
MKS Junak Radomsko - TKM W³oc³awek  42 : 55
Nied¼wiadki Przemy¶l - Junak Radomsko  75 : 50
TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw  59 : 48

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.
2 Nied¼wiadki Przemy¶l 5 pkt.
3 WKK Wroc³aw 4 pkt.
4 Junak Radomski 3 pkt.

 II GRUPA

Hawajskie Koszule – Piotrówka Radom  44 : 71
WKK Wroc³aw – Junak Radomsko  70 : 56
Hawajskie Koszule - Ku¼nia Stalowa Wola  57 : 56
Piotrówka Radom - Cztery trzy Lublin  63 : 31
Stalowa Wola - Piotrówka Radom  60 : 43
Hawajskie Koszule - Cztery Trzy Lublin 51 : 41

1 KK Stalowa Wola 5 pkt.

2 Piotrówka Radom 5 pkt.
3 HK ¯ory 5 pkt
4 Cztery Trzy Lublin 3 pkt.

PLAY-OFF 5-8: Junak Radomsko - HK ¯ory 53 : 69
PLAY-0FF 5-8:
Cztery Trzy Lublin - WKK Wroc³aw 44 : 38
I PÓ£FINA£
: Piotrówka Radom - TKM W³oc³awek 40 : 63
II PÓLFINA£
: Ku¼nia Satlowa Wola - Nied¼wiadki Przemy¶l 35 : 69

mecz o VII miejsce: WKK Wroc³aw - Junak Radomsko  48 : 36
mecz o V miejsce: Cztery Trzy Lublin - HK ¯ory  29 : 58
mecz o III miejsce: Piotrówka Radom - Ku¿nia Stalowa Wola 43 : 42
FINA£: Nied¼wiadki Przemy¶l - TKM W³oc³awek  58 : 59

Wszytkie statystyki JPG w galerii Foto-Zibi rocznik 2000


 MVP / STRZELECALL-STARSALL-STARSALL-STARSALL-STARSALL-STARS
            
Andrzej Pluta
TKM W³oc³awek
Marcin Woroniecki
TKM W³oc³awek
Remek Krzysiek
KK Stalowa W.
Jakub Kowalczyk
Piotrówka Radom
Wiktor S³aby
Nied¼wiadki
Wiktor Karpiñski
Nied¼wiadki

II Turniej Radom Basket Cup rocznik 2001

 I GRUPA

WKK Wroc³aw -  UKS „Nenufar 5” E³k  36 : 29
Olimpijczyk Ostrów Wielk.-Wojan Paw³owice  42 : 24
WKK Wroc³aw – Olimpijczyk Ostrów Wielk.  38 : 61
UKS „Nenufar 5” E³k – Wojan Paw³owice 
38 : 59
Hawajskie Koszule  - ¦l±sk Wroc³aw  32 : 44
Wojan Paw³owice – WKK Wroc³aw  40 : 69
Olimpijczyk Ostrów Wielk. - Nenufar 5 E³k  40 : 41

1 Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 5 pkt.
2 WKK Wroc³aw  5 pkt
.
3 Wojan Paw³owice 4 pkt  
4 UKS 5 Nenufar E³k  4 pkt.


 II Grupa

MKS Zabrze – ¦l±sk Wroc³aw  27 : 57
Hawajskie Koszule – Piotrówka Radom  73 : 50
MKS Zabrze – Hawajskie Koszule ¯ory  25 : 50
¦l±sk Wroc³aw – Piotrówka Radom 
56 : 40
Hawajskie Koszule  - ¦l±sk Wroc³aw  32 : 44
Piotrówka Radom – MKS Zabrze  48 : 32

1 ¦l±sk Wroc³aw 6 pkt.  
2 Hawajskie Koszule ¯ory 5 pkt. 
3 Piotrówka Radom 4 pkt.
4 M KS Zabrze 3 pkt.

PLAY-OFF 5-8: Nenufar E³k – Piotrówka Radom  51 : 52
PLAY-OFF 5-8: MKS Zabrze – Wojan Paw³owice  14 : 69
I PÓLFINA£:   HK ¯ory – Olimpijczyk Ostrów Wlkp.  27 : 53
II PÓ£FINA£:  WKK Wroc³aw – ¦l±sk Wroc³aw 38 : 37

mecz o miejsce 7: Nenufar 5 E³k - MKS Zabrze  61 : 23
mecz o miejsce 5: Wojan Paw³owice - Piotrówka Radom  45 : 34
mecz o miejsce 3: ¦l±sk Wroc³aw - HK ¯ory  37 : 46
FINA£:  WKK Wroc³aw - Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 36 : 33

(zdobycze punktowe wszystkich zawodników w galerii)

 MVPSTRZELEC ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS 
             
Jakub Miko³ajczyk
Olimpijczyk O.W.
Igor Koz³owski
Wojan Paw³owice
Miko³aj Kuncewicz
Olimpijczyk O.W.
Dawid Bocheñski
Alan Jatczyk
HK ¯ory
Jakub Kuczyc
¦l±sk Wroc³aw
Igor-Yoka Bratasz
WKK Wroc³aw
                 U-13    ROCZNIK 2000 Wyró¿nienie Trenera   Wyró¿nienie Trenera                U-12  ROCZNIK 2001
    1   
TKM W£OC£AWEK  (Mistrz SP Kujawsko-Pomorskie)    WKK WROC£AW (Mistrz U-13 Dolno¶l±skie)
     2   
 NIED¬WIADKI PRZEMY¦L (Mistrz SP Podkarpackie)    OLIMPIJCZYK OSTRÓW W.
     3   
 PIOTRÓWKA RADOM     HAWAJSKIE KOSZULE ZORY
    4   
 KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA /Krosno    WKS SLASK WROC£AW
     5   
 HK ¯ORY (Mistrz SP ¦l±skie)    WOJAN PAW£OWICE
     6   
 CZTERY TRZY LUBLIN (Mistrz SP Lubelskie)    PIOTRÓWKA RADOM
    7   
WKK WROC£AW (Mistrz SP Dolno¶l±skie)    NENUFAR 5 E£K
     8   
 JUNAK RADOMSKO (III SP £ódzkie)    MKS ZABRZE


 FINALI¦CI KONKURSU RZUTÓW OSOBISTYCH

1 ALEKSANDER LETKA (WKK Wroc³aw)
2 MATEUSZ SZWED (Piotrówka Radom)
3 REMIGIUSZ WI¦NIEWSKI (HK ¯ory)


¦LASK Wroc³aw:. DREHER KRZYSZTO
F, WIELECKI MATEUSZ, HENDRYSIAK MICHA£
NENUFAR E³k: WIEJAK ADAM, CZERWONKA KRYSTIAN, OLESIEWICZ KACPER
WOJAN Paw³owice: KUBIENIEC BARTEK, PIETRZAK JAKUB, KOZ£OWSKI IGOR

MKS Zabrze: LANKAUF JAKUB, ¦WI¡Æ PAWE£, PIETROWSKI MAKS
OLIMPijczyk Ostrów Wlkp: ZIU£EK BARTOSZ, SZUKA£A CEZARY , G£ÓWKA MICHA£
WKK Wroc³aw: KRZYZYÑSKI ARTUR, PASTUÑSKI KACPER, LÊTKA ALEKSANDER
HK ¯ory: ALAN JATCZYK, REMIGIUSZ WI¦NIEWSKI, KARWARIA DORIAN
PIOTROwka Radom: ¯UREK MATEUSZ, SZWED KACPER, JANAS PIOTR


KLASYFIKACJA DU¯YNOWA W KONKURSIE RZUTÓW OSOBISTYCH (MAX 50 PKT)


1 OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI 32
2 WOJAN PAW£OWICE 26
3 ¦L¡SK WROC£AW 25
4 HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY 24
5 PIOTRÓWKA RADOM 22
6 NENUFAR E£K 20
7 MKS ZABRZE 20
8 WKK WROC£AW 16


RBC CAMP: ZWYCIÊZCY KONKURSÓW RZUTOWO-SPRAWNO¦CIOWYCH (ZESPO£Y MIESZANE)

 Rocz.2000: WKK, Junak, HK, Piotrówka, Cztery-Trzy, TKM rocz.2001: ¦l±sk, WKK, hk, Piotrówka,
   


Komentarze
kottrans dnia kwiecie 23 2013 00:33:00
Dziêkujemy zawodnikom, trenerom, dzia³aczom za przybycie i udzia³ w 2 RBC, mamy nadzieje ¿e spotkamy siê za rok.smiley
ToniK dnia kwiecie 23 2013 22:23:05
A my dziêkujemy za bardzo dobrze zorganizowany turniej.
Krótka recenzja:
Wy¿ywienie i noclegi w porz±dku.
"Opieka" ze strony organizatorów wzorowa.
Fajne nagrody.
Poziom sêdziowania zbli¿ony do innych tego typu turniejów....
Bardzo dobrze utrzymany harmonogram, bez opó¼nieñ.
Kilka fajnych dodatkowych atrakcji.
I przede wszystkim, co dla nas by³o najistotniejsze, to mo¿liwo¶æ rozegrania kilku spotkañ z dru¿ynami, które stanowi± absolutn± krajow± czo³ówkê. Po raz kolejny mogli¶my zagraæ z naszymi przyjació³mi z Wroc³awia oraz Paw³owic, poza tym konfrontacja ze ¶wietnymi dru¿ynami z E³ku oraz ¯or by³a bardzo po¿yteczna.
Podsumowuj±c turniej zarówno pod wzglêdem organizacyjnym jak i sportowym by³ na najwy¿szym poziomie!
Gratulacje dla organizatorów oraz wszystkich uczestników.

P.S. Oczywi¶cie obecno¶æ Zibiego, jak zwykle wp³ynê³a znakomicie na atmosferê imprezy smiley

Pozdrowienia z Ostrowa.
kottrans dnia padziernik 02 2013 23:17:37
nagrody zosta³y wys³ane jeszcze raz pozdrawiam zwyciêzców smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska r.94 Turniej Warszawa 2009
Polska r.94 Turniej Warszawa 2009
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi