News: U-20 MP 2013 JUNIOR STARSZY rocz.1993/94 przed pó³fina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:29:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP 2013 JUNIOR STARSZY rocz.1993/94 przed pó³fina³ami
U-20 Juniorzy St.
Nasz portal SKM  w roku 2007 przeprowadza³ pierwsze relacje z MP rocznika 1993 wtedy  ch³opcy mieli po 13 lat : MP SP Katowice, MP U-14 Ostrów Wlkp.  MP Kadry U-15 Wa³brzych, MP U-16 Wroc³aw i MP U-18 Toruñ. By³em na wszystkich fina³ach , chod¼ meczów o z³oto w U-16 i U-18 nie ogl±da³em… du¿o opisywaæ dlaczego siê tak z³o¿y³o. Rocznik 1993 koñczy swoj± przygodê w rozgrywkach m³odzie¿owych. Dzi¶ zadaje sobie pytanie czy tak¿e zakoñczyæ i zamkn±æ SKM ?

Do MP  U-20 (Junior Starszy) w Polsce zg³osi³o siê 41 dru¿yn z 13 województw.
¦wiêtokrzyskie, Podlaskie i Warmiñsko-Mazurskie nie zg³osi³y zespo³ów  do rozgrywek ! Po jednej dru¿ynie maj± województwa: Opolskie, £ódzkie, Podkarpackie  i  Lubuskie. Tytu³u Mistrzowskiego roczniku 1993 broni zespó³ WKK  Wroc³aw który w roku 2011 w Toruniu w Finale pokona³ Trefl Sopot 77:74 

W tym roku mamy bardzo wczesne pó³fina³y (8.II) i fina³y (13.III) Mistrzostw Polski U-20. Z koñcem roku zakoñczy³ siê okres transferowy, kto nie pozyska³ wzmocnieñ do swojego klubu to ju¿ musi grac takim sk³adem jaki posiada .Nasz serwis SKM w tym jednym artykule bêdzie opisywa³ co siê dzieje w strefach. Liczymy na wasze komentarze . Sk³adanie aplikacji o organizacjê turnieju pó³fina³owego fina³owego do godz. 12:00 w dniu 30.01.2013. Z tego co s³yszeli¶my losowanie grup pó³fina³owych odbêdzie siê wczesniej ni¿ pozostale kategorie wiekowe


KATOWICE (9) Wspólna Liga ¦l±skie-Opolskie  (KONIEC ROZGRYWEK)

8 dru¿yn ¶l±skie / 1 dru¿yna Opolskie

Do rozgrywek U-20 przyst±pi³o 9 dru¿yn podzielonych na dwie grupy, dwie najlepsze dru¿yny z grup  awansowa³y do Fina³u A z zaliczeniem wyników w eliminacjach.

1 MKS D±browa Górnicza  6 m. / 12 pkt
2 K¦ AZS Katowice 6 m. / 10 pkt.
3 UKS MOSM Bytom  6 m. / 8 pkt.
4 Smyk Prudnik  6 m. / 6 pkt.

POZNAÑ (7) Wspólna Liga Wielkopolskie - Zachodniopomorskie (KONIEC ROZGRYWEK)
4 dru¿yny Wielkopolskie / 3 dru¿yny Zachodniopomorskie

Fundacja PBG Poznañ Mistrzem Mazowsza drugie miejsce i awans do Pó³fina³ów STK Wilki Morskie > Funda PBG Poznañ - STK Wilki Morskie 99 : 65 rewan¿ 71 : 84

1 FUNDACJA PBG POZNAÑ 12 m. / 23 pkt.
2 STK WILKI MORSKIE SZ. 12m. / 22 pkt.
 
3 ENERGA KOSZALIN 12 m. / 19 pkt
4 AZS6 KS SPÓJNIA STARGARD S. 12 m. / 18 pkt.
5 MKK GNIEZNO 12 m. / 14 pkt.
6 MKS MOS KONIN 12 m. / 13 pkt.
7 KT KOSZ KALISZ 12 m. / 13 pkt.BYDGOSZCZ (6) Wspólna Liga Kujawsko-Pomorskie-£ódzkie (KONIEC ROZGRYWEK)
5 dru¿yn Kujawsko-Pomorskie / 1 dru¿yna £ódzkie


1 Portofino AKM W³oc³awek 10 m. / 19 pkt.
2 Novum/Astoria Bydgoszcz 10 m. 18 pkt.

3 £KS £ód¼ 10 m. / 17 pkt.
4 Noteæ 2020 Inowroc³aw 10 m. / 13 pkt.
5 MKS Zryw Toruñ 10 m. 13 pkt.
6 Katarzynka Toruñ 10 m. / 10 pkt.

WROC£AW (5) Wspólna Liga Dolno¶l±skie-Lubuskie (KONIEC ROZGRYWEK)
4 dru¿yny Dolno¶l±skie / 1 dru¿yna Lubuskie 

WKK Wroc³aw  bez pora¿ki z pierwszego miejsca SKM Zastal Zielona Góra  z drugiego w MP

1. WKK Wroc³aw 8 m / 16 pkt.
3. SKM Zastal Zielona Góra 8 m. / 13 pkt.

2. UKS Gimbasket Wroc³aw 8 m. / 12 pkt.
4. Górnik Trans Wa³brzych 8 m. / 11 pkt.
5. MKS Nysa K³odzko 8 m. / 8 pkt.

WARSZAWA (4) Liga Mazowiecka   (KONIEC ROZGRYWEK)

Rosa Radom Mistrzem Mazowsza drugie miejsce i awans do Pó³fina³ów MKS Polonia Warszawa > KS Rosa Sport Radom - MKS Polonia Warszawa  78 : 50 rewan¿ 81 : 88


1 KS Rosa Sport Radom 5 m. / 9 pkt.
2 MKS Polonia Warszawa 5 m. / 9 pkt.
3 MKS Pruszków  6 m. / 8 pkt.
(Dzika karta)
4 MKS Ochota Warszawa 6 m, / 6 pkt.

RZESZÓW (4) Wspólna Liga Podkarpackie - Lubelskie (KONIEC ROZGRYWEK)
1 dru¿yna Podkarpackie / 3
dru¿yny Lubelskie

Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  bez pora¿ki z pierwszego miejsca BSK Kadet Bia³a Podlaska z drugiego w MP


1 KU¬NIA Koszykówki St. Wola 6 m. / 12 pkt.
2 BSK KADET Bia³a Podlaska 6 m. / 9 pkt.

3 MKS START Lublin 6 m. / 8 pkt.
4 KKS NOVUM Lublin 6 m. / 5 pkt.

KRAKÓW (3) Liga Ma³opolska (KONIEC ROZGRYWEK)

Tylko trzy dru¿yny zg³osi³y siê do rozgrywek U-20 w Ma³opolsce. Ju¿ na pocz±tku rozgrywek by³o wiadomo kto awansuje do MP. 10 i 11 stycznia Skawa zagra³a z Wis³a o Mistrzostwo Ma³opolski i rozstawienie do pó³fina³ów (Skawa -Wis³a 70 : 63 i 58 : 103)

1. TS Wis³a Kraków  4 m. /  8  pkt. (wycofa³a siê z MP)
2. MKS Skawa Wadowice  4 m. /   8 pkt.
3. Uczniowski Klub Sportowy 2010 Liszki 4 m. / 4 pkt.

GDAÑSK (3) Liga Pomorska  (KONIEC ROZGRYWEK)

1 GTK Gdynia  4 m. / 8 pkt
2 Trefl Sopot 4 m. / 5 pkt.

3 MTS Basket Kwidzyn 4 m. / 5 pkt.


MP U-14 KADRY U-15 MP U-16 MP U-18
1WKK WROC£AWDOLNO¦L¡SKIEZASTAL ZIELONA GÓRAWKK WROC£AW
2OSTRÓW WLK.PODKARPACKIEWKK WROC£AWTREFL SOPOT
3UKS SP 27 KATOWICE KUJAWSKO-POMO£KS £ÓD¬ KATARZYNKA TORUÑ
4POLONIA WAWSZAWA MA£OPOLSKIETKM W£OC£AWEK ZASTAL ZIELONA GÓRA
5 WIELKOPOLSKIE POLONIA WARSZAWA GTK GDYNIA
6 ¦L¡SKIEOSTRÓW WLKP.PYRA POZNAN
7 MAZOWIECKIE TREFL SOPOT £KS £ÓDZ
8 LUBUSKIESTALOWA WOLA KORONA KRAKÓW
 ............................................................... .................................................................
Komentarze
darek dnia stycze 04 2013 00:06:14
Dzi¶ Zbyszek zadzwoni³ do Mnie ,abym dal komentarz do kategorii MU-20
Odnosz±c siê do rozgrywek w strefie ¶l±skiej , choæ ton w Naszym województwie nadaje Dru¿yna z ..Zaglêbia D±browskiego.
W Naszym regionie do rozgrywek przyst±pilo 9 Klubów nie mylic z 9 Dru¿ynami nie Moja intencja jest ,ale tworzenie Grupy Gdzie sa 3 rownorzedne Druzyny i dokoptowanie Klubu troszkê egzotycznego (Przepraszam ) natomiast kolejna grupa to Dabrowa i 4 Kluby liczy³y tylko w meczach KTO MNIEJ ..Straci raczej nie nastrajaja optymizmem .
9 Klubów gdyby wzorem innych Utworzyæ 1 silny moze Ca³y ¦l±sk Górny ,Opolskie i Zaglêbie D±browskie Zrobi³oby by Druzynê na Pierwsz± 6 w ..Polsce a tak.......
Dru¿yna MKS to poniekad Zaciag w Dru¿ynie graja Zawodnicy ,ktorzy s± graczani I ligowej Dru¿yny MKS malo tam ..wychowanków .
AZS po polaczeniu z dawnym Hartwigiem -obecnie Junior Basket Katowice dziêki szalonej PRACY mozemy grac z Druzynami z Mocnych Regionów do ..3 kwarty i zbytnio nie odstawaæ Dru¿yna zlo¿ona z Zawodnikow rocznika 94 i 95 zdobyli Duze doswiadczenie na turniejach MP w Bydgoszczy ( dzika karta ) kolejnych fazach rocznika 95 jak i napsuli troszkê Krwi Zacnym Dru¿ynom tak z Poznania jak i Gdyni.( 1/2 MP w Krakowie)
Prudnik dru¿yna maj±ca wla¶ciwie Pecha zlozona z zawodników 93,94 i 95 równie¿ wychowankowie opolszczyzny ale czego¶ brakuje
Bytom s± zawodnicy ,ale czego¶ zabrak³o mo¿e trauma gry w grupie z MKS plus pora¿ka na wlasnym parkiecie z AZS.
Ale Wszyscy czekamy na zaciête mecze z Prudnikiem wszak w nich zawsze du¿o sie dzieje .
Grupa B poniekad Grupa przegranych bo znalazly siê tam druzyny ,ktore ³atwo skory nie sprzedaly coz ale zaje³y miejsca nie gwarantuj±ce awansu do Finalu A na sl±sku
Bardzo interesuj±ce bêda mecze pomiêdzy Rud± ..Zibiego i Mickiewiczem o 5 miejsce na ¦l±sku.
Tak na marginesie obie dru¿yny gdyby zglosily siê do rozgrywek w ..innych Regionach Polski mo¿e zapewnily by Sobie Awans do 1/2 MP
Pawcio dnia stycze 04 2013 23:38:14
Na Mazowszu gra³y 4 dru¿yny,Ochota raczej bez szans ,Pruszków stara³ siê ale nie da³ rady. Rocznik 94 Radomia i 94 Polonia(wzmocniona 2 graczami Jagiellonki) tocz± swój odwieczny bój od m³odzika .Ze ¶wietnego w swoim czasie rocznika 93 na Polonii zosta³o 3 graczy , w porywach do 4.Podstaw± dru¿yny jest rocznik 94 trenowany przez 5 lat przez £ukasza £obodê, a w tym roku prowadzony w JS i 3 lidze przez trenera Kierelewicza.Radom to tak¿e w g³ownej mierze rocznik 94 ograny od 2 lat w 2 lidze i posi³kowany przez Garbacza trenuj±cego w Cetniewie.Uwa¿am ¿e maj± du¿a szansê walczyæ o medal.
Pawcio dnia stycze 04 2013 23:51:37
Na tak silnym koszykarsko Pomorzu do walki w JS stane³y ..3 dru¿yny.smiley
GTK wzmocnione przez 7 graczy z Cetniewa uwa¿ane jest za faworyta , Trefl teoretycznie silny na papierze nie mia³ szans zagraæ w optymalnym sk³adzie.Czy zobaczymy w JS Michalaka?? Bremblyego?? graczy PLK , nie mam pojêcia co zdecyduj± w³adze klubu. Lebiedziñski, Witliñski czy Stefanik to gracze do¶wiadczeni , czy wykuruj± siê kontuzjowani Ziêba i Grzesiek Kulka??

To wszystko mo¿e nie mieæ znaczenia je¶li GTK pod³o¿y siê Kwidzyniowi , podobno wielu znawców lokalnych uk³adów nie wyklucza takiego rozwi±zania.Ja wola³bym by 1 pkt przegrana Trefla z Kwidzyniem nie mia³a a¿ takich konsekwencji
janusz_52 dnia stycze 05 2013 11:56:18
W lidze dolno¶l±sko-lubuskiej do rozgrywek U20 zg³oszono tylko 5 zespo³ów, z których liczy³y siê w walce o 2 premiowane miejsca WKK i Zastal. Nie wystawi³ dru¿yny Slask Wroc³aw; nie znam powodów, byæ mo¿e znaczna czê¶c zawodników wysz³a poza zakres wiekowy, w ka¿dym razie szkoda, bo zesz³oroczne mecze WKK i ¦l±ska w lidze by³y dramatyczne i na bardzo dobrym poziomie - by³o co ogladaæ. Sl±sk zreszt± trochê pechowo odpad³; w obu meczach z WKK prowadzi³ przez wiêksz± czê¶æ czasu gry, dopiero w koñcówkach WKK wychodzi³ na zwyciêstwo.
Oba mecze miêdzy WKK i Zastalem wyra¼nie na korzy¶æ WKK, Zastal przegra³ jeszcze mecz z Gimbasketem, ale to ju¿ nie mia³o znaczenia na uk³ad tabeli.
WKK, jak siê wydaje, podchodzi do edycji U20-2012/2013 bardzo powa¿nie. Po zesz³orocznym tryumfie w Lublinie chc± powtórzyæ tytu³. W obu meczach z Zastalem grali w pe³nym sk³adzie z m. in. Grzeliñskim, Józefiakiem, Zuberem i wzmocnieniami na ten sezon, Trojanem, Spa³±, Leñczukiem, Wadowskim.
W Zastalu w obu meczach Matczak (mecz we Wroc³awiu rewelacyjny, 32 p.), nie wyst±pili zawodnicy z Cetniewa.
Nie jest jasne, czy na fina³y pojawi siê w WKK Nied¼wiedzki, który na powa¿nie rozpocz±³ przygodê z koszykówk± seniorsk± (Kotwica Ko³obrzeg). Je¶li jest tylko wypo¿yczony i ma kontrakcie klauzulê na wystêp w fina³ach U20 to w ciemno obstawiam mistrzostwo dla WKK, je¶li bez niego, co jest prawdopodobne - sprawa jest otwarta.
Pawcio dnia stycze 05 2013 18:30:48
W mojej opinii to ¿e Niedzwiecki gra³ w U-20 w zesz³ym roku by³o niez³ym ¿artem.Juz wtedy nikt nie mia³ na niego odpowiedzi, a on wybitnie siê nudzi³.Dobrze ¿e mia³ braki kondycyjne bo zdominowa³by ca³e rozgrywki.
Teraz to sobie zupe³nie nie wyobra¿am po co mu by to by³o??Podobnie z Michalakiem czy Matczakiem.
miswid dnia stycze 05 2013 22:10:39
Hmm, a jakim sposobem Nied¼wiedzki mia³by zagraæ w WKK, bêd±c zawodnikiem Kotwicy? Wypo¿yczenie nie ma tu nic do rzeczy. Tak samo Matczak - teraz jest w Stali Ostrów (nie wiem, czy zagra³ tam w U20, ale w±tpiê). Dlatego fina³y raczej bez nich.

Taka to ju¿ jest kategoria - powoli staje siê coraz mniej potrzebna, bo najlepsi s± ju¿ na granie w niej za dobrzy.

Co do sytuacji na Pomorzu, to GTK na bank nie pod³o¿y siê specjalnie. Co najwy¿ej mo¿e im mecz "nie wyj¶æ" (a z Kwidzynem gra siê ka¿demu niewygodnie), ale w sk³adzie z Jeszke, Borowskim, Struskim i Zywertami to musia³by byæ dziwny uk³ad gwiazd, ¿eby im nie wysz³o. I dobrze, bo chcia³bym, ¿eby fina³y by³y ciekawe, a bez Trefla by³yby na pewno mniej ciekawe.

Michalak w Treflu na pewno by nie zagra³, bo po odej¶ciu Zamojskiego jest zbyt wa¿nym graczem w rotacji w PLK, a termin fina³ów przypada na ostatnie dni przygotowañ do szóstek (pierwsza kolejka w fina³). Szczerze mówi±c, my¶la³em ¿e to samo spotka Brembly'ego, ale na razie tego nie widaæ.
Pawcio dnia stycze 07 2013 00:18:17
Pewno masz racjê po odej¶ciu PZ Michalak raczej bêdzie poza zasiêgiem trenera Lichtañskiego , choæ wiem ¿ê by³ zg³aszany na ostatnie mecze po to ¿eby móg³ wyj¶æ na fina³ach.
wos dnia stycze 12 2013 14:36:28
W wielkopolsce jeszcze nie jest wszystko jasne. Na WZkosz pokawil sie blad. Wilki dotychczas przegraly tylko jeden mecz z pbg dlatego to oni jeszcze moga wygrac te lige. Oczywiscie wygrac z pbg roznica ponad 30 pkt bedzie trudno ale...
darek dnia stycze 16 2013 00:21:47
Czym jest awans do 1/2 MP dla Klubu dla dru¿yny z³o¿onej na poziomie Junior Starszy z zawodnikow mlodszych( roczniki 1994 i 1995) z³ozonych z Wychowankow 2 katowickich klubow ,ktorzy od kilku lat wspolpracuja a którzy juz potrafi³y zagraæ z Wielkimi Basketu Mlodziezowego .
Wszak Katowicki AZS , Skawa Wadowice czy Kadet Biala Podlaska juz OSIAGNE£Y Bardzo duzo w tych osrodkach koszykówka jest sportem ,ktory ma ma³e tradycje .
Gdziez tym Klubom potentatom pozosta³ej nomen omen 13 gdzie w tej 13 przewijaja siê Reprezentanci ,Polski Gracze II ,I czy tez tej najwy¿szej ligi .
Gdzie¿ nam Malutkim do Wielkiej Elity czy i po co mamy siê mierzyc z Tak wielkimi Firmami
Wszak licz±c od Gdañska;
GTK ,Prokom,
Wilki ,PBG ,
WKK ,Zastal ,
Portofino -piekna Nazwa marketingowa dla wielkiego Anwilu , Astoria /Novum ,
Rosy ,Poloni ,
Wis³y czy Stalowej W
Kluby te odnosi³y Najwiêksze sukcesy w polskiej koszykowce dla Naszej 3 proponuje zrobiæ dodatkowy Turniej bezposrednio pod auspicjami nie tyle PZKosz ,ale i mo¿e FIBY dla tych najmniejszych
Wszak dla Nas Jest to sukces juz znale¿enie siê w tak zacnym gronie
bolid23 dnia stycze 18 2013 21:53:10
do darek
mam pro¶bê pozostañ przy ostatnim Twoim zdaniu"Wszak dla Nas Jest to sukces juz znale¿enie siê w tak zacnym gronie"
bo tekstem w górnej czê¶ci do³ujesz tych ch³opców którzy zostawili serce na boisku dlaczego ? mam odczucie ¿e jeszcze siê nie zaczê³o granie a TY tradycyjnie ju¿ siê usprawiedliwiasz
P.S
mam pytanie có¿ to s± za wielkie FIRMY wymieniane z Gdañska ? Prokom?
pozdrawiam
Pawcio dnia stycze 19 2013 22:37:05
Darek ma taki styl smiley , albo pretensje albo laurkismiley

Podobno jeden pó³fina³ bêdzie w Radomiusmiley
Drugi pewno w Gdynii
jakie¶ typy??
miswid dnia stycze 19 2013 23:41:16
A je¶li Gdynia i Radom trafi± do tej samej grupy? smiley
Pawcio dnia stycze 21 2013 00:46:25
no to bêdzie wroc³awsmiley
darek dnia stycze 22 2013 00:23:21
26-01 Ma odbyæ siê ..losowanie grup 1/2 MP jak i innych Kategorii
Panowie podajecie Typy 1/2 wszak maja odbyæ sie 4 czyli kto jeszcze wszak organizacja nie zawsze jest bardziej "op³acalna "ni¿ Udzial w "dobrej" Grupie
ale to juz Rozczygnie "losowanie "czekamy do poniedzia³ku i Oficjalnego og³oszenia Komunikatu
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
11.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
11.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi