News: Mecz Gwiazd z SKM - Wroc³aw 2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 03:08:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz Gwiazd z SKM - Wroc³aw 2013
Fanclub
Byli z nami kibie: Katowic, Mys³owic, Siemianowic, Jaworzna, Sosnowca, O¶wiecimia  i Rudy ¦l±skiej

Bartek Klimek U-16  HK ¯ory ( wypo¿yczony do MKKS Rybnik) Kadra ¦l±ska wygrywa konkurs rzutów z po³owy boiska(za pierwszym razem) w nagrodê otrzyma³ oryginalna pi³kê  Phoenix Suns z autografami wszystkich graczy !

FILMIK-3-Z-PO£OWY-BOISKA

Przyjecha³em z ¯or z grupa kibiców. Wyjazd organizowa³ Zbyszek Bytomski Serwis Koszykówki M³odziezowej. To mój drugi Mecz Gwiazd, przed rokiem by³em w Katowicach. Nie trenujê specjalnie rzutów z po³owy boiska, ale uprawiam ten sport na co dzieñ. Obecnie jestem na wypo¿yczeniu w sekcji kadetów MKKS Rybnik, a poza tym trenujê w drugoligowym klubie Hawajskie Koszule ¯ory. Gwiazd± tego spektaklu siê nie czujê. Sam siê nie spodziewa³em, ¿e trafiê zza po³owy. W NBA kibicujê Chicago Bulls, ale pi³ka z autografami graczy Phoenix Suns te¿ jest cennym trofeum".

Naszym wyjazdom szczê¶cie sprzyja bo nie pierwszy raz uczestnik mia³ okazje wsi±¶æ udzia³ w konkursie i wygraæ ( w tej samej hali Dawid Kinczewski z AZS Katowice0  wygra³ konkurs osobistych z samym Adamem Wójcikiem)

FOTO-KURIAN
    FILMIKI-ZIBI      FOTO-ZIBI


Tradycyjnie w trakcie przejazdu odby³ siê Konkurs wiedzy o Koszykówce (tematyka: NBA, Mecze Gwiazd, Euroliga, PLK, SKM i Ciekawostki) w sumie  48 pytañ, odpowiedzi w formie A, B, C - 57 max ilo¶æ punktów do zdobycia . Trzech najlepszych przesz³o do wielkiego fina³u gdzie pytania by³y o wiele trudniejsze i nie by³o  ju¿ podpowiedzi. Po zaciêtej walce wygra³ Dosa Dariusz dzi¶ wierny kibic koszykówki kiedy¶ zawodnik  Pogoni Ruda ¦l±ska. W fina³owym zmaganiu Pan Dariusz  wyprzedzi³ o jeden punkt kadeta Pogoni Dawida Komandzika.

W konkursie udzia³ wziê³y 43 osoby, poni¿ej najlepsza 10
1 Dosa Dariusz  (eliminacje 40 pkt.) Ruda ¦l±ska
2 Komadzik Dawid (eliminacje 40 pkt.) Ruda ¦l±ska
3 Dosa ,,Junior,, Kamil  Ruda ¦l±ska (eliminacje 40 pkt.)
4 Pustelnik Sebastian 38 Ruda ¦l±ska
5 Burzucki Daniel 37 Ruda ¦l±ska
   Pe³ka Karina 37 Sosnowiec
   Wróblewski Adam 37  Katowice
   Maria Mróz 37 Katowice
6 Szafarczyk Marian 34 Ruda ¦l±ska
   Figura Zbigniew 34 Ruda ¦l±ska
   Sewio³ Wies³awa 34 Jaworzno
   Klimek Bartosz 34 ¯ory
   Niski Basia ¯ory 34
7 Szymczak Robert 33 Ruda ¦l±ska
   Piekarnik Daria 33 Sosnowiec
   Mieszczanin Adrian 33 Ruda ¦l±ska
   Zbigniew Pyplok 33 Ruda ¦l±ska
8 Krzymiñski Seweryn 32 Ruda ¦l±ska
   Wojciech 32 O¶wiêcim
9 Tomek 31 O¶wiêcim
10 Rachowiak Tadeusz 30 O¶wiêcim
    Kosowska Ma³gorzata 30 Sosnowiec

Wszyscy uczestnicy typowali wynik meczu Gwiazd Polski i Czech ( wystarczy³o wpisaæ która  jaka ilo¶ci± punktów wygra dru¿yna ) Polacy wygrali 5 punktami – prawid³owo typowali

Pawlenka Piotr (Ruda ¦l±ska)
Szafarczyk Marian (Ruda ¦l±ska)
Kacper (O¶wiêcim)

 
W  typowaniu najlepszego zawodnika konkursu Slam Dunk Contess nikt  nie trafi³ – wielu stawia³o na Zamojskiego
Liczy³em te¿ na wygran± w konkursie wsadów, ale zbytnio zaryzykowa³em. Gdyby uda³a mi siê ta próba, zwyciê¿y³bym i tutaj".

Najlepszym ,,dunkerek MG zosta³  Michael Deloach (Quanto Tutti Svitavy, Mattoni NBL)
: "To by³ mój pierwszy w Europie wystêp w meczu gwiazd. Dobrze siê bawi³em, tak jak koledzy na boisku i widownia na trybunach. Wsady wykonujê od ch³opiêcych lat, wiêc nie przygotowywa³em specjalnego repertuaru na ten konkurs”.
W  typowaniu najlepszego zawodnika konkursu Shoot-out (3 point) dobrze wytypowa³o ponad 20 osób. Konkurs zwyciê¿y³ Przemys³aw Zamojski (Asseco Prokom Gdynia)
Jestem zadowolony ze zwyciêstwa i z tego, ¿e przysz³o mi siê zmierzyæ w finale z innym reprezentantem Polski Micha³em Chyliñskim
Dwadzie¶cia punktów to nie zawile …ale jak nie ma w konkursie Andrzeja Pluty to co siê dziwiæ

Za rok Mecz Gwiazd w Czechach , jeszcze nie wiadomo w jakim mie¶cie je¶li nie bêdzie za daleko ( do 200 km to SKM zorganizuje wyjazd)Oficjalna Strona Meczu Gwiazd

SKM FAN CLUB  ....nasze niezapomniane wyjazdy

       
   
Wroc³aw

,,Hala Stulecia,,

24.II.2013
     
   
Katowice

,,Spodek,,

14.II.2012
Pó³noc 151

visa

Po³udnie 135
MVP
Corsley Edwards

Konkurs wsadów
Qarraan Calhoun

Konkurs Trójek
Andrzej Pluta
 ARTYKU£   
 
Kalisz

,,Winiary Arena,,

20.III.2010
 
Pó³noc 117

visa

Po³udnie 119
 
MVP
Harding Nana

Konkurs wsadów
£ukasz Biedny

Konkurs Trójek
Darnell Hinson
 
 ARTYKU£   
   
Lublin

,,Hala Globus,,

20.03.2010
Pó³noc 92

visa

Po³udnie 108
MVP
Michael Wrightt

Konkurs wsadów
Eddie Miller

Konkurs Trójek
Andrzej Pluta
  
18 ARTYKU£   
 
 
Wroc³aw

,,Hala Stulecia,,

24.I.2010
Polska 99

visa

Obcokrajowcy
PLK 95
 65 ARTYKU£   
 
Wroc³aw

,,Hala Stulecia,,

7-9.IX.2009
 
Polska - Bu³garia 90:78
Polska - Litwa 86:75
Polska - Turcja 69:87 
 
  34ARTYKU£

ARTYKU£ 
 
  
Warzawa

,,Torwar,,

29.III.2009
Pó³noc 143

visa

Po³udnie 116
MVP
Adam Wójcik

Konkurs wsadów
Sefton Barret

Konkurs Trójek
Andrzej Pluta
50 ARTYKU£  
 
Pojedynek

Gigantów
 
Wroc³aw

,,Hala Stulecia,,

1.III.2009
Polska 91

visa

Obcokrajowcy
PLK 76
  50 ARTYKU£ 
   
Berlin

,,O2 World,,

14.X.2008
Hornets

visa

Wizards
 50 ARTYKU£  
I Marcin Gortat
NBA Camp
£ód¼

sierpieñ 2008
  21ARTYKU£
BASKETLAND
Camp
Ró¿omberok

lipiec 2008
Camp

dla dzieci
 16ARTYKU£
 
Wroc³aw

,,Hala Stulecia,,

2.III.2008
Pó³noc 112

visa

Po³udnie
114
MVP
Andrzej Pluta

Konkurs wsadów
Aivaras Kiau¹as

Konkurs Trójek

Andrzej Pluta

50ARTYKU£
MECZ

POKAZOWY
Liberec

,,Tipsport Arena,,


24.II.2008
Harlem
Globloters
    
MECZ

TOWARZYSKI
Katowice

MOSiR
Szopienice


13.I.2008
Polska

visa

S³owacja
 100 ARTYKU£
Wroc³aw

,,Hala Stulecia,,

3.III.2007
Pó³noc 77

visa

Po³udnie 87
MVP
Grady Reynolds

Konkurs wsadów
Grady Reynolds

Konkurs Trójek
Iwo Kitzinger
50ARTYKU£

FOTO
 ............................. ...............................................................    
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi