News: U-20 MP 2013 JUNUIORZY STARSI rocz.1993/94 PÓ£FINA£Y 8-10.II.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 03:01:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP 2013 JUNUIORZY STARSI rocz.1993/94 PÓ£FINA£Y 8-10.II.2013
U-20 Juniorzy St.
  
Rocznik 1993 powinien na tych Mistrzostwach byæ rocznikiem dominuj±cym niestety tak nie jest. W pó³fina³ach wyst±pi oko³o 200 zawodników z tego oko³o 40 zawodników z rocznika 1993 czyli 1/5 wszystkich uczestników. Zastawiali¶cie siê ilu zagra kadrowiczów Polski  z ME czy M¦ w roczniku 1993 Czterech  ( Kelner, Karolak, Paszek i Bonarek) S± i kadrowicze m³odszych roczników, ale nas interesuje tylko wspania³y rocznik 1993 kiedy¶ kto¶ powiedzia³ ze z tego rocznika mo¿na by by³o stworzyæ dwie kadry. Wczoraj  wieczorem zamkn±³em ankiete SKM  która cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem oddano 1000 g³osów. Zgodnie z przewidywaniami najwy¿ej oceniane s± szanse czo³owych ekip klubowych. GTK , WKK, Trefl to faworyci, te 3 zespo³y zebra³y najwiêcej g³osów , ale to oczywiste gdy spojrzy siê na sk³ady.
W ka¿dej z tych dru¿yn jest kilkunastu kadrowiczów  i s± to nazwiska znane w ca³ym kraju. Od kogo wymagaæ jak nie od nich? Jest te¿ grupa oceniana ni¿ej, ale tak¿e doceniona przez ankietowiczy Polonia, Rosa, Basket, te dru¿yny bêd± stara³y siê zrobiæ niespodziankê i wygraæ z faworytami grê o medale. Co ciekawe te 3 dru¿yny nie maj± wielkich nazwisk ale graj± bardzo zespo³owo i to ich najwiêksza si³a wyrównany sk³ad i  do¶wiadczenia zdobyte w 2 czy 3 lidze. Je¶li trafi± z form± mog± pokusiæ siê o niespodziankê. Jest te¿ 3 grupa w¶ród której s± tak¿e bardzo dobre zespo³y , ale ich sukces to by³aby sensacja.
SKM ¿yczy wszystkim uczestnikom jak najlepszych zawodów.

RELACJE LIVE NA STRONIE PZKOSZ

http://www.pzkosz.pl/liga/8/


Grupa I organizator: MKS SKAWA Wadowice RELACJA

MVP: David Brembly (TREFL)
Wyró¿nienie: Miko³aj Stopierzyñski (WILKI)
Wyró¿nienie:Micha³ Stopka (SKAWA)
Wyró¿nienie: Micha³ Borówka (KU¯NIA)
Dla dru¿yn: Puchary, Koszulki

Ku¼nia Stalowa Wola - Trefl Sopot  64 : 104  STATYSTYKI
Skawa Wadowice - Wilki Morskie Szczecin  67 : 107  STATYSTYKI

Skawa Wadowice - Ku¼nia  Stalowa Wola 55 : 75   STATYSTYKI
Trefl Sopot - Wilki Morskie Szczecin  70 : 116  STATYSTYKI

Wilki Morskie Szczecin - Ku¼nia  Stalowa Wola  84 : 72  STATYSTYKI
Skawa Wadowice - Trefl Sopot  45 : 99  STATYSTYKI

 LOGOKLUBSK£AD, CIEKAWOSTKIDRUZYNA
1   Trefl Sopot  (11)

Wicemistrz

Pomorza
 1993: Bauza, Blembly, Lebiedziñski
1994: Morawiec, Stefanik, Ziemba, Szymañski
1995/98: Witliñski 95, Brenk 95, Dzier¿ak 96, Kulka 96,

Trener: Marcin Lichtañski BILANS: 6 PKT - 3 Z./0 P.
 
2  Wilki Morskie
Szczecin  (10)

Wicemistrz Strefy


Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
1993: Dobriañski, Milczyñski
1994: Bondar, Mierzwa, Uleryk, Pakulak, Stopierzyñski, Xie¿opolski,
1995/98: Wierciach 95, Ko³tan 95

Trener: Pawe³ Dzierba

BILANS: 5 PKT - 2 Z./1 P.
 
XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3  Ku¼nia
Stalowa Wola (13)


Mistrz Strefy

Podkarpackie
Lubelskie


1994: Zg³obicki, Stêpak, Mostr±g, Sad³o, S³owik, Borówka, Gospodarek, Fuda³a
1995/98: Czy¿ 95, Ha³ka 95, , Okoñ 95,  Zako¶cielny 96, Kowalski 95

Trener: Roman Prawica

Zespó³ istnieje dopiero dwa lata wiêc nie ma wychowanków.Jerzy Szambelan w czasie pó³fina³ów ma zgrupowanie Kadry Polski U-16

BILANS: 4 PKT - 1 Z./2 P.
 
4   Skawa
Wadowice  (12)


Wiemistrz

Ma³opolski 

1993: Matu³a
1994: Brusik, Domasik,  Kajor, Kosiñski, Maciêga, S³odowski, Soja, Stopka
1995/98: P³onka 95, Zarzycki 95, Jendrzejewski 95

Trener: Adam Kunowski

BILANS: 3 PKT - 0 Z./3 P.
 

Grupa II organizator: PORTOFINO W³oc³awek

WKK WROC£AW – K¦ AZS KATOWICE  122 : 48  STATYSTYKI
PORTOFINO W£OC£AWEK - POLONIA WARSZAWA  64 : 67  STATYSTYKI

K¦ AZS KATOWICE - POLONIA WARSZAWA 56 : 97  STATYSTYKI
PORTOFINO W£OC£AWEK - WKK WROC£AW  70 :115  STATYSTYKI

POLONIA WARSZAWA  - WKK WROC£AW  71 : 74  STATYSTYKI
PORTOFINO W£OC£AWEK - K¦ AZS KATOWICE  86 : 78  STATYSTYKI

  LOGOKLUB......................SK£AD , CIEKAWOSTKIDRU¯YNA
 1  WKK Wroc³aw  (12)

Mistrz Strefy

Dolno¶laskie
Lubuskie

1993: Józefiak, Kilian, Koelner, Leñczuk, Martyniak,Trojan
1994: Grzeliñski, Suchodolski, Zuber
1995/98: Kolankowski 96, Mazur 95, Pietryga 95

Trener: Tomasz Niedbalski

Mistrz U-14 i  U-18 (rocz.1993)
Mistrz U-14 i U-16 (rocz.1994)
BILANS: 6 PKT - 3 Z./0 P.
 
 2  Polonia
Warszawa
  (12)

Wicemistrz

Mazowsza 


1993: Pawlak, Sieradzki, Urbaniak
1994: Banach, Fronc, Jurkiewicz, Ko³akowski,
Kulka, Nieporêcki, S³oniewski, 
1995/98: Jagie³o 95, Kordalski 95,
Trener: Andrzej Kierlewicz  (trener kadry polski U-15)

W tym sk³adzie Polonia przegra³a tylko jeden mecz w tym sezonie w JS z Rosa w Radomiu.W 3 lidze ma 17 zwyciêstw z rzêdu i niepokonana prowadzi w tabeli. 
BILANS: 5 PKT - 2 Z./1 P.
 
XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3  Portofino W³oc³awek  (12)

Mistrz Strefy

Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie 


1993: Szkopiñski
1994:  Majewski, Nysztal, Nowicki
Podlewski, Ró¿anowski, Topiæ, Witwicki,
1995/98: Le¶niewski 95, Pañczak 95, Stêpkowski 95, Zawalski 95

Trener: Vladimir Ru¼iæiæ

Mocn± stron± Portofino jest szkoleniowiec Wladimir Ruzinic,
który ma ju¿ w swoim dorobku pracê z reprezentacjami m³odzie¿owymi Serbii.
BILANS: 4 PKT - 1 Z./2 P.
 
 4  AZS Katowice  (11)

Wicemistrz Strefy

¦laskie
Opolskie


 
1993: Czekaj
1994:
Bulira, Jó¿wiak, Kinczewski, Rosiñski, Szymañski, Wilczyñski

1995/98: Andrzejewski 95, Hulewicz 95, Klimek 95, Mi³ek 95

Trener: Ryszard Lytkowicz


BILANS: 0 PKT - 0 Z./3 P.
 

Grupa III organizator: NOVUM/ASTORIA Bydgoszc

MVP: £ukasz Fronc (Polonia Warszawa)
Najlepszy zawodnik w druzynie: Jan Grzeliñski (WKK) S³oniewski (Polonia)
Puchary, koszulki


BASKET JUNIOR POZNAN - MKS PRUSZKÓW   67 : 54  STATYSTYKI
NOVUM/ASTORIA BYDGOSZCZ - ROSA SPORT RADOM  64 : 88  STATYSTYKI

ROSA SPORT RADOM ; BASKET JUNIOR POZNAÑ  60 : 43  STATYSTYKI
NOVUM/ASTORIA BYDGOSZCZ - MKS PRUSZKÓW  72 : 66 STATYSTYKI

MKS PRUSZKÓW - ROSA SPORT RADOM  52 : 71  STATYSTYKI
NOVUM/ASTORIA BYDGOSZCZ - BASKET JUNIOR POZNAÑ  56 ; 72  STATYSTYKI

 LOGOKLUBCIEKAWSOTKIDRUZYNA
1  Rosa Radam  (10)

Mistrz

Mazowsza


1993: Kuczyñski,
1994: Garbacz, Gos,  Mamcarczyk, Michalski, Parszewski, Schenk, Stanios, Zegzu³a, Zwêgliñski

Trener: Karol Gutowski


BILANS: 6 PKT - 3 Z./0 P.
 
2  Basket Poznañ 

Mistrz Strefy

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie


1993: Wiciak
1994:  Fornalik, Brêk, Wieloch, Górny, Jakubowski,
Wielechowski, Taisner, Krawiec

1995/98: Marek 96, Pruefer 96, Michalik 95, Fiszer 95

Trener: Bartosz Sikorski

¯aden z zawodników nie jest wychowankiem. Klub istnieje 3 lata (Poznañ, Opalenica, Sieraków, S³upca, Ko¶cian)
BILANS: 5 PKT - 2 Z./1 P.
 
XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3   MKS Pruszków

III Mazowsze


,,Dzika Karta,,


1993: Bonarek, Curyl, Fija³kowski, Strojek Wiegus
1994: Motel, Raciborski, Wielgus, Wierzchowski Wilk
1995/98: Jasiñski 96, Popielski 96, Puchalski 96,
Radomski 96, Zatorski 96

Trener: Wojciech Rogowski

BILANS: 3 PKT - 0 Z./3 P.
 
4   Astoria/  (12)
Novum Bydgoszcz
 


Wicemistrz Strefy


Kujawsko-pomorskie
£ódzkie
1993: Ma³gorzaciak, Obarek, Adryañczyk, Klein, Major 
1994: Lorenc, Pilarski, Placzkiewicz, Stosik, Szymñski, Trze¶niewski
1995/98: Fatz 96

Trener: Przemys³aw Gierszewski

Dwa po³±czone zespo³y Astoria i Nowum wiekszo¶c zawodników z ,,ASTY,,
BILANS: 4 PKT - 1 Z./2 P.
 

Grupa IV organizator: BSK KADET Bia³a Podlaska  FOTO

MVP: Marcin Piechowicz
ALL-STARS: Patryk Wieczorek (MKS), Jakub Karolak (MKS), Filip Put (GTK),

Bart³omiej Podworski (Kadet)
Druzyny: Puchary

MKS D¡BROWA GÓRNICZA – ZASTAL ZIELONA GÓRA  73 : 44  STATYSTYKI
KADET BIA£A PODLASKA - GTK GDYNIA  69 : 102 STATYSTYKI

GTK GDYNIA - MKS DABROWA GÓRNICZA 63 : 71  STATYSTYKI
KADET BIA£A PODLASKA – ZASTAL ZIELONA GÓRA  59 : 64   STATYSTYKI

ZASTAL ZIELONA GÓRA - GTK GDYNIA  53 : 75   STATYSTYKI
KADET BIA£A PODLASKA – MKS D¡BROWA GÓRNICZA 63 : 89  STATYSTYKI

 LOGO KLUBSK£AD , CIEKAWSOTKIDRUZYNA
 1  MKS (10)
D±browa Górnicza

Mistrz Strefy

¦laskie
Opolskie 
1993: Piechowicz, Karolak , Paszek
1994: Kaczmarski , Kubaczka , Wójcik
1995/98: Wieczorek 96, Piszczek 96, Majchrowski 95,Wit 95

Trener: Micha³ Dukowicz

Kontuzja Grzesia Grochowskiego powa¿nie os³abi³a zespó³ D±browy G. Z Koszykówki zrezygnowa³ Mateusz Zawadzki. 
BILANS: 6 PKT - 3 Z./0 P.
 
2   GTK Gdynia  (12)

Mistrz 

Pomorza 


1993:  Szycik, Put, Kolka, Komarowski,
1994: Borowski, Miga³a, Struski,  Piêtkiewicz,
1995/98: Wróbel 95, Jeszke 95, ¯o³nierewicz 95, Zywert K, 96 

Trener: Rafa³ Knap


BILANS: 5 PKT - 2 Z./1 P.
 
XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3   Zastal   (12)
Zielona Góra

Wicemistrz Strefy


Dolno¶l±skie
Lubuskie
 
1993: Mehmeti, Krawczyk P
1994: Chor±gwicki, Jasnos, Kopij, Porz±dka, Sanocik Wawrzeñczak, Sirijatowicz, Trubacz
1995/98: Krawczyk A 95, Przybylski 96

Trener: Bogdan Onufrowicz

BILANS: 4 PKT - 1 Z./2 P.
 
4   Kadet (11)
Bia³a Podlaska


Wicemistrz Strefy

Podkarpackie
Lubelskie 
 
1993: Adameczek, Jarocki, Lêgas, Podworski
1994: Kole¶nik, Nêdziak, Wolanin,
1995/98: Halecki 95, Krysko 95, Nied¼wied¼ 96, Odyniec 96

Trener: Janusz ZieliñskiBILANS: 3 PKT - 0 Z./10P.
 

FINA£ grupa A

  Trefl Sopot (11)

Wicemistrz

Pomorza
Pomorza

PÓ£FINA£: Grupa I / Miejsce 1
  WKK Wroc³aw (12)

Mistrz Strefy

Dolno¶laskie
Lubuskie

PÓ£FINA£: Grupa II / Miejsce 1
  Basket Poznañ 

Mistrz Strefy

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

PÓ£FINA£: Grupa III  /Miejsce 2
  GTK Gdynia (12)

Mistrz


Pomorza

PÓ£FINAA£: Grupa1V /Miejsce 2

FINA£ grupa B

  Rosa Radam (10)

Mistrz

Mazowsza

PÓ£FINA£; Grupa III / Miejsce 1
  MKS (10)
D±browa Górnicza

Mistrz Strefy

¦laskie/Opolskie

PÓ£FINA£:Grupa IV / Miejsce 1 
  Wilki Morskie
Szczecin (10)

Wicemistrz Strefy

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
PÓ£FINA£; Grupa I / Miejsce 2 
  Polonia
Warszawa
(12)

Wicemistrz

Mazowsza
PÓ£FINA£; Grupa II / Miejsce 2 

Kto awansuje do Fina³u MP U-20 wybierz po 2 z ka¿dej grupy
G1 Ku¼nia Stalowa Wola (61)6%6%
G1 Skawa Wadowice (12)1%1%
G1 Wilki Morskie Szczecin (59)6%6%
G1Trefl Sopot (118)12%12%
G2 Portofino W³oc³awek (43)4%4%
G2 WKK Wroc³aw (110)11%11%
G2 AZS Katowice (20)2%2%
G2 Polonia Warszawa (75)8%8%
G3 Rosa Radam (83)8%8%
G3 Basket Poznañ (82)8%8%
G3 Astoria/Novum Bydgoszcz (58)6%6%
G3 MKS Pruszków (17)2%2%
G4 GTK Gdynia (119)12%12%
G4 MKS D±browa Górnicza (73)7%7%
G4 Kadet Bia³a Podlaska (15)2%2%
G4 Zastal Zielona Góra (55)6%6%
Komentarze
Pawcio dnia stycze 28 2013 12:34:42
Mine³o 2 dni a tu nikt nie komentujesmiley
chyba czekaja na to kto we¿mie organizacjê .
Pokusze siê o wytypowanie druzyn awansuj±cych do fina³ow, oczywi¶cie z przymru¿eniem oka
Grupa 1 powiedzia³bym ¿e Szczecin i Sopot
grupa 2 WKK i Polonia
grupa 3 Rosa i Junior (ten mecz to bêdzie hit, dla mnie przynajmniej)
grupa 4 z Groszkiem by³oby ³atwiej ale i tak obstawiam GTK i D±browe

Byc mozê wziêcie organizatora spowoduje jakie¶ ciekawe rozstrzygniêcia.
wos dnia stycze 29 2013 15:19:00
U20 to chyba jedyne losowanie, po którym w finale zagraj± Ci, którzy s± w tym momencie najmocniejsi. Gdybym mia³ pokusiæ siê o wytypowanie fina³ów, to zrobi³bym to dok³adnie jak Pawcio smiley
kiloor dnia stycze 29 2013 15:54:02
W oficjalnym komunikacie PZKosz powo³uje siê na ranking województw, sprytnie przy tym dziel±c go na drobne czê¶ci, pomijaj±c jego chyba najistotniejsz± czê¶æ czyli wynik koñcowy. To województwo pomorskie wygra³o ranking województw, ale dzik± kartê przyznaje siê zespo³owi z Mazowsza. Uwa¿am, ¿e to niesprawiedliwe, zwa¿ywszy na to, ¿e w zesz³ych latach dzikie karty przyznawano w oparciu o wynik koñcowy rankingu, a nie jego wybrane czê¶ci. Po co w ogóle robi siê ten ranking i do tego jeszcze publikuje, skoro nie ma on ¿adnego znaczenia.
darek dnia stycze 29 2013 21:48:40
Drogi "Kilorze" -Rankingi sa dla Urzêdów Marsza³kowskich i urzêdów miejskich ,aby siê WYKAZAÆ przed wyborcami.
Natomiast ¯ycie i wszelkiego rodzaju Uk³ad zawsze bêdzie do podwa¿enia,mozna by³o by ¿ec ,¿e ka¿da Druzyna ,która awansuje z 3 Miejsca ma uk³ad ,ale by³o wyra¼nie napisane aplikuje 7 Druzyn i NIKT z Nas nie zna kryteriów ,anuz za Zas³ugi ,anu¿ za popularyzacje a Nuz ..
Jedynie szkoda ,¿e COS stane³o na przeszkodzie i w 1/2 MP nie zagra Wis³a -Klub -Druzyna z tradycjami ,ale cos musia³o byc powodem takiej decyzji sztabu trenerskiego tego klubu ..mo¿e..

Co do grup i szans na awans

Grupa 1
Tutaj nie ukrywam ,¿e faworytem s± Bliscy Mi 2 trenerzy ,którzy kiedys wspó³pracowali z klubem ,który reprezentuje.
Jako faworyta choc obaj Marcinowie nie lubia tego Okreslenia Stawiam na Trefla 2 miejsce to raczel Stalowka gdzie na przeciwnych lawkach Trefl-Ku¼nia spotkaj± siê Uczen -Nauczyciel kolejny pojedynek jednak¿e uczen bêdzie Mia³ mocne wsparcie .

Grupa 2
w ciekawostkach Zibi da³ pewne informacje
Portofino- Naszpikowany w³oc³awska m³odzie¿a ,
WKK - 10 Straneri Plus kolejny ..zaprzyja¼niony trener z Bytomia
Polonia-cóz 3 do 2 miejsca
AZS -jestesmy najm³odsza Ekipa wielokrotnie Udawadnialismy ,¿e jak powiedzia³ jeden z trenerow z Polski takie "Charakterne Hanysy " mimo ,ze s³absi fizycznie najwy¿szy 192cm !! czyli maluchy przy pozosta³ych Koszykarzach zapewne tanio skóry nie sprzedamy Wszak uczymy sie na przysz³y sezon plus ogrywamy juniorów rocznik 95 mozna rzec druzyna poza konkursem!!

Grupa3
Rosa druzyna ogrywana na parkietach znaj±ce swe miejsce ,ka¿da pora¿ka tej druzyny Bêdzie duzym zaskoczeniem na Tym etapie
Junior -Basket troszkê ..przewietrzona ,ale zawodnicy wiedza co to jest basket
i Bydgoszcz po³aczenie 2 klubów i stworzenie mocnej druzyny
Kto odpadnie Poznañ -Bydgoszcz Duzo wyja¶ni ten mecz
Pruszków... oby ta druzyna nie by³a CZARNYM koniem TYCH Mistrzostw wszak do 1/2 wesz³a kuchennymi drzwiami

Grupa 4
GTK poza zasiêgiem
Dabrowa -Zastal ten mecz rozczygnie je¿eli zawodnicy Zastalu wyeliminuj± pewnego zawodnika z Lublina to widze du¿e ich Szanse na Fina³
Bia³a _Podlaska mo¿e podobnie jak AZS napsuæ troszkê krwi tym ..wielkim ..
oczami trenera dnia stycze 29 2013 22:22:04
I Trefl , Wilki
II WKK Portofino
III Junior Basket, Rosa
IV Gdynia , Zastal
kiloor dnia stycze 29 2013 22:24:08
"bior±c pod uwagê liczbê zawodników w kadrach narodowych w latach 2012 i 2013, ranking
województw za rok 2012 oraz liczbê zespo³ów w rozgrywkach strefowych, Wydzia³ Rozgrywek postanowi³
przyznaæ rdzik± kartêr1;"

faktem jest, ¿e przy zg³aszaniu 3 miejsc nikt nie zna³ kryteriów ale powy¿ej jasno jest napisane czym kto¶ siê w koñcu zasugerowa³ i w jaki "sprytny" sposób dopasowa³ "pod siebie" wed³ug mnie jedyne logiczne kryterium...ranking województw

P.S. dlaczego w powy¿szym cytacie nie wspomniano o jednej ze sk³adowych rankingu województw: ilo¶æ zespo³ów w fazie centralnej MP i ich wynik oraz wynik OOM ? ....bo tam by³a przepa¶æ !
darek dnia stycze 30 2013 22:33:48
Kategoria Junior Starszy
Zawodnicy urodzeni w rocznikach 1993 -1994 plus 4 m³odszych

Zawodnicy rocznika 1993 to przewaznie Studenci I roku ,natomiast 1994 to ...maturzysci chyba ,¿e zakoñczyli edukacje na innym poziomie .
W miesi±cu maju od wielu lat w Polsce sa ...matury( FAKT nie do podwa¿enia ) a co robia maturzysci na prze³omie stycznia /lutego ..
Maja swe Pierwsze Oficjalne imprezy ,ktore zwi± siê STUDNIÓWKAMI

Super

Kilka lat temu ktos w PZKOSZ zapomnia³ o Egzaminach Gimnazjalnych wyznaczy³ turniej podczas Egzaminow

Mam dzis na PRZYSZ£O¦C prosbe do osób z PZKOSZ wiedz±c ,¿e w Polsce od ponad 6 lat ferie s± w 3 transzach nie ORGANIZUJMY Imprez rangi MP w okresach kiedy ( kiedy s± ..ferie ) kilku zawodników ma Pierwszy w ¯yciu Bal ,jest to zapewne Przezycie .Ten pierwszy taniec
Ok oponeci powiedza Basket ponad wszystko ,ale czy Tym m³odym ludziom Musimy my starsi a¿ tak komplikowac ,¿ycie Okazuje sie ,¿e na 1/2 MP ,które to by³y imprezami docelowymi dla niektórych zawodników
Zostanie postawiony WYBÓR ..
STUDNIOWKA czy TURNIEJ..
cóz kolejny raz Szkoda ,¿e Ci starsi nie pomysleli
Pawcio dnia stycze 31 2013 13:08:28
W grupie drugiej wszystko bêdzie jasne juz po pierwszym meczu..
Za Polonia przemawia doswiadczenie, wiekszo¶c zawodników gra³a w fina³ach wszystkich MP w swoim roczniku, za gospodarzami ..¶cianysmiley gdyby ten mecz by³ we Wroc³awiu to by³oby pozamiatane.smiley
darek dnia stycze 31 2013 13:49:08
................
Oj drogi Pawcio ..pojecha³e¶

wg Ciebie szoda ,aby nara¿ac siê na niepotrzebe wydatki przez Nasz Klub?

Wszak wg Ciebie Portofino gra w DOMU i musza zwyciêzyæ ?
-zadam pytanie dlaczego Znane sa przypadki ,ze i nieraz Gospodarz nie wygrywa³ ..turniejow.

Polonia fakt ma doswiadczenie -ale ,który z tych klubów ,które wystêpuj± w 1/2 MP nie uczestniczyl w imprezach rangi MP w przeciagu ostatnich ..5 lat chyba wszystki oprocz oczywi¶cie NOWYCH tworow ,ale maj±ce jakies podwaliny -ZMIANY NAZW

a co z WKK wszak to jeszcze chyba Mistrz Polski ??

Chyba ,¿e sa INNE przes³anki te pozaboiskowe ?......
.presja na arbitrów wszak Komisarzem bêdzie osoba z warszawskiego okrêgu a zawody odbywac siê bêda na ..kujawach
w co oczywi¶cie OSOBI¦CIE NIE WIERZÊ

czy jest CO¦ o czym tak My jak i WKK nie wiedza
zdraæ swa tajemnice
nie³³adne s± takie insynuacje chyba ,¿e chcesz sprowokowac do napinki??
Pozdrawiam
Pawcio dnia stycze 31 2013 14:32:53
Darku , powiedzmy tak.
Osobi¶cie uwa¿am ¿e WKK sa faworytem, bój o 2 m-ce bêdzie miêdzy W³oc³awkiem a Warszaw± i to bêdzie pierwszy mecz turnieju, co do twojej druzyny to sam spisa³es siê ju¿ na stratysmiley wiêc nie wiem ocb.
Pozdrawiam i bez napinkismiley

Co do uczestnictwa to wyra¿nie pisa³em o fina³ach a nie eliminacjachsmiley cocznik 94 z polonii gra³ w fina³ach U14,16,18 i zagra w fina³ach U-20 , taka tradycja .

Komisarze , sêdziowie , nie mam wiedzy, ¿eby dyskutowac o tym...
oczami trenera dnia stycze 31 2013 20:54:15
Czy kto¶ wie : Dlaczego Wis³a Kraków wycofa³a sie z u20 choæ zajê³a 1mce w swojej strefie?
Pawcio dnia luty 01 2013 17:46:57
Statystyki bêd± na PZKosz, jak zawsze.
Relacje je¶li ktos napisze do Zibiego, jak znam Zbyszka on chêtnie opublikuje ka¿d± relacjê.
W zesz³ym roku fina³y by³y do obejrzenia on line BRAVO Lublin, czy w tym roku organizator da radê?? trzeba by zapytac kogo¶ w Radomiu
janusz_52 dnia luty 02 2013 11:05:06
Znaczne zainteresowanie U20 na portalu Zibiego przeczy trochê tezie, któr± tu postawi³ chyba Miswid, ¿e te rozgrywki s± niepotrzebne. Faktycznie, ilo¶æ klubów w skali kraju przystêpuj±ca do U20 jest niewielka, ale wynika to raczej z normalnego toku szkoleniowego; zawodnicy "po drodze" siê wykruszaj±, z ró¿nych powodów koñcz± kariery, wybieraj± inne drogi ¿yciowe. Jednak ci z nich, którzy dotrwali do tego wieku to ju¿ pe³nowarto¶ciowi koszykarze i warto na nich popatrzeæ. Kluby równie¿ podchodz± do tych rozgrywek solidnie; przecie¿ baner z tytu³em MPU20 zawieszony na sali treningowej ma swoj± warto¶æ.
Natomiast istotnie daje siê zauwa¿yæ coraz ni¿sz± ¶redni± wiekow± uczestników tych zawodów i to wymaga³oby pewnych przemy¶leñ. Byæ mo¿e jaka¶ zmiana formu³y U20 by³aby wskazana. Zdecydowanie jestem jednak przeciwny jakim¶ radykalnym zmianom w sensie np. nowego podzia³u na kategorie wiekowe. Obecny system (U14, U16, U18, U20) jest jasny, przejrzysty i, moim zdaniem, siê sprawdzi³.
Tegoroczne grupy pouk³adane s± w ten sposób, ¿e w finale nie powinno byæ ¿adnych "wielkich nieobecnych". Co do awansów z grup podzielam typy Pawcia. W grupie II W³oc³awek u siebie mo¿e powalczyæ z Poloni±, bo WKK raczej poza zasiegiem.
W grupie I bardzo jestem ciekaw postawy Ku¼ni, która w zesz³ym roku wprawdzie odpad³a w pó³finale U18, ale pokaza³a siê z doskona³ej strony.
Grupa III to oczywi¶cie szlagierowy mecz ROSA-JUNIOR; kto wie, czy nie jest to spotkanie dru¿yn z czwórki fina³u.
W ogóle, na pojedynki fina³owe czekam z niecierpliwo¶ci±. Kilka spotkañ zapowiada siê pasjonuj±co. Je¶li ewentualni organizatorzy fina³u poziomem oraganizacji dotroj± siê do ubieg³orocznego Lublina (rewelacyjne transmisje telewizyjne!) to bêdzie na co popatrzeæ.
A tak, a propos do Pawcia: z tym fina³em w Radomiu to jaki¶ przeciek kontrolowany?
miswid dnia luty 02 2013 13:14:29
Panie Januszu,

Po pierwsze, nigdzie nie napisa³em, ¿e rozgrywki U20 s± niepotrzebne, tylko ¿e ich obecny format jest z³y.
Po drugie, zainteresowanie na SKM nie mo¿e wp³ywaæ na racjonaln± ocenê czegokolwiek smiley

System wiekowy jest ok, natomiast wszystkie sugerowane przeze mnie zmiany maj± s³u¿yæ tylko jednemu - wiêkszej liczby meczów na wysokim poziomie dla zawodników U20.
janusz_52 dnia luty 02 2013 15:43:38
...
dnia January 05 2013 22:10:39 [wpis Miswida]
...
Taka to ju¿ jest kategoria - powoli staje siê coraz mniej potrzebna, bo najlepsi s± ju¿ na granie w niej za dobrzy.
...

1. Powy¿szy wpis Miswida przytaczam nie z polemicznej zaciek³o¶ci, ale dla porz±dku. Oczywi¶cie literalnie Miswid ma racjê; pisa³ o tym, ¿e rozgrywki staj± siê mniej potrzebne, a nie ca³kiem niepotrzebne, no ale co¶ by³o na rzeczy.

2. Z tym wp³ywem SKM-u na cokolwiek to nie przesadzam, ale upiera³bym siê, ¿e zainteresowanie na SKM oczywi¶cie nie MUSI mieæ wp³yw na cokolwiek, ale MO¯E mieæ. Chyba ta formu³a odpowiada³a by nam obu, a i Zibi by³by ukontentowany. Zreszt±, najlepszym dowodem na to jest znana bywalcom tego portalu historia, kiedy to zobaczywszy krytyczne wpisy pod adresem dzia³aczy, ten¿e zdenerwowany dzia³acz szlochaj±c Zibiemu w po³ê marynarki o szkaluj±cych go (w jego mniemaniu) postach wymusi³ na Zibim (na szczê¶cie chwilowe) zamkniêcie komentarzy pod tematem. Je¶li to nie jest dowód na to, ¿e SKM ma jednak na co¶ (lub na kogo¶) wp³yw (w tym wypadku przemo¿ny), to co nim jest?

3. Problem ilo¶ci meczów w kategoriach U20 i U18 to powa¿na i pal±ca sprawa. Kryzys ekonomiczny i demograficzny sprawia, ¿e coraz mniej klubów wystawia zespo³y w rozgrywkach. Mo¿na temu zaradziæ, przynajmniej po czê¶ci, ³acz±c np. ligi regionowe w makroregionowe. Mog³aby to byæ przyk³adowo liga dolno¶l±sko-lubuska-¶l±ska. To taki przyk³ad pierwszy z brzegu, pewnie znajd± siê lepsze pomys³y, ale z pewno¶ci± PZKosz, bo on jest w³adny w tej sprawie, powinien sie temu przyjrzeæ.
darek dnia luty 08 2013 10:45:08
CEZAR

Rzek³ Igrzyska czas ZACZ¡Æ !

Niech slabszy zaskoczy mocniejszego
Niech mocny nie pozbawi zludzen tego slabego
Niech walka bêdzie Fair-Play

Niech wygra NAJLEPSZY i wroci z Laurem ZWYCIÊSCY
Maciej dnia luty 09 2013 01:45:35
Mia³em przyjemno¶æ obserwowaæ dzisiejsze mecze w Bydgoszczy.

Pocz±tek pierwszego meczu Basket Junior 67 - MKS Pruszków 54 by³ nieudany dla "Poznaniaków".
W 3 minucie I kwarty przegrywali 2-9. Po czasie wziêtym przez trenera Bartosza Sikorskiego zmobilizowani wrócili do gry.
Sygna³ do odrabiania strat da³ Fiszer, który szybkimi dynamicznymi wej¶ciami pod kosz zdoby³ 6 pkt. (w sumie Double-double 10 pkt. 11 zb.).
Pierwsza po³owa by³a w miarê wyrównana (26-27). III kwartê dziêki bardzo dobrej obronie wygrywa Basket 18-8.
W koñcówce duet W-W (Wielechowski - Wieloch) pogr±¿y³ rywali rzutami z dystansu. Szczególnie ten drugi (kapitan zespo³u) pokaza³, ¿e nie boi siê wzi±æ ciê¿aru gry na siebie zdobywaj±c 7 punktów pod rz±d (25 pkt. w tym 13 w IV kwarcie).

W dru¿ynie z Pruszkowa Kamil Czosnowski nie zachwyca³ ale rzuci³ 11 oczek.
Bardzo s³abo szczególnie w obranie zagra³ Miko³aj Motel (2 pkt.).
Wyró¿nia³ siê za to £ukasz Bonarek (21 pkt. I 9 zb.)

Dru¿yna Juniorów gra bez kontuzjowanego Damiana Szymczaka.

W drugim meczu Astoria 64 - Rosa Radom 88 ¶wietny popis na rozpoczêcie spotkania da³ Jakub Schenk (13pkt., 9as., 7zb. w 21min. Eval30) rzucaj±c w nieca³e 3 minuty 9 punktów daj±c prowadzenie 4-11. Imponowa³ szybko¶ci± i przegl±dem pola.
20pkt. i 6zb. w nieca³e 20 minut zanotowa³ Jakub Garbacz - cz³owiek z dynamitem w nogach. Bardzo skoczny, zwinny i energiczny. Kolejny rok w Cetniewie nie jest zmarnowany.
Od pocz±tku do koñca Rosa kontrolowa³a przebieg spotkania.
Widaæ, ¿e zespó³ Karola Gutkowskiego jest bardzo dobrze przygotowany zarówno fizycznie jak i taktycznie do turnieju.

W zespole gospodarzy dwoi³ siê i troi³ Filip Ma³gorzaciak 25 pkt.(3) ale nie mia³ wystarczaj±cego wsparcia u kolegów. Mateusz Fatz nie b³yszcza³ (10 pkt. i 4 zb.)
Gro¼nie wygl±daj±cej kontuzji w koñcówce nabawi³ siê Maciej Trze¶niewski (13 pkt.). Pomocy udzieli³ mu trener odnowy Rosy - Krzysztof Malczewski (du¿y Plus).
Minus dla organizatora za brak odpowiedniej opieki medycznej.

Komisarz zawodów i sêdziowie byli dzi¶ bardzo przeczuleni na punkcie przeklinania. Posypa³o siê kilka dachów.
chudy102 dnia luty 09 2013 09:28:35
Stefañski007 napisa³ " Minus dla organizatora za brak odpowiedniej opieki medycznej " czy w takim razie na tym poziomie takie zawody powinny siê odbyæ . Byæ mo¿e czepiam siê szczegó³ów bo nie jestem na miejscu ale czy organizatorzy ,którzy nie potrafi± tak oczywistej i istotnej rzeczy powinni w ogóle sk³adaæ aplikacje w PZKosz .
" Komisarz zawodów i sêdziowie byli dzi¶ bardzo przeczuleni na punkcie przeklinania. Posypa³o siê kilka dachów " obiema rekami jestem za bo trzeba panowaæ nad emocjami zawodników choæ w sportowej walce ró¿ne rzeczy maga siê dziaæ ,ale ¿e komisarzowi nie przeszkadza³o brak odpowiedniej pomocy medycznej i dopu¶ci³ do odbycia zawodów no to sobie chyba szpetnie zaklnêsmiley
szybki777 dnia luty 10 2013 21:22:29
Czy rozgrywaj±cy D±browy Górniczej Grzegorz Grochowski bêdzie w stanie graæ w fina³ach U20? tzn Czy bêdzie juz zdrowy.
Z nim D±browa i z ...obecn± gra ma duz± szansê na medal.
janusz_52 dnia luty 11 2013 11:36:51
Dlaczego zosta³ usuniêty obszerny i bardzo ciekawy post Pawcia o meczach pó³fina³owych U20 we W³oc³awku?
Pawcio dnia luty 11 2013 13:51:53
To decyzja Zibiego.
Pozostawiê j± bez komentarza, to jego portal i ma prawo moderowaæ jak uwa¿a.

PS.Pozdrawiam wszystkich znajomych, ale podj±³em decyzjê o nie uczestniczeniu w formie czynnej na SKM.
miswid dnia luty 11 2013 14:14:47
Zapewne z W³oc³awka przyszed³ list z pretensjami. Pozostawienie/usuwanie komentarzy to decyzja w³a¶ciciela strony, a poniewa¿ zawsze warto poznaæ punkt widzenia obu stron, liczê ¿e tak jak poprzednim razem i teraz owe pretensje zostan± tu upublicznione.

Bo w relacjach online syrena by³a bardzo dobrze s³yszalna (nie da³o siê przez to ogl±daæ), przekleñstwa by³y dobrze s³yszalne (jak i apel spikera "dopingujmy, nie blu¼nijmy"smiley, przewinienia techniczne dla ³awki/trenera te¿ s± faktem. Co wiêc by³o przyczyn± kolejnego wywalenia komentarza?
janusz_52 dnia luty 11 2013 15:19:37
Pawcio zachowa³ siê taktownie nie komentuj±c decyzji Zibiego o usuniêciu swojego postu; nie chcia³ byæ sêdzi± we w³asnej sprawie. Ja nie muszê, bo sprawa nie dotyczy mnie bezpo¶rednio.
Nie chce mi siê ju¿ pisaæ o korzy¶ciach p³yn±cych z mo¿liwo¶ci nieskrêpowanej wypowiedzi w internecie. Czyni³em to wielokrotnie i, jak widaæ, niewiele to da³o. Cenzurowanie wpisów umieszczanych pod artyku³ami dzia³a zabójczo na portal, bo takowy zamiera.
Normalny cz³owiek zorientuje siê przecie¿, ¿e co¶ jest nie tak, ¿e to oszustwo, je¶li wybiórczo usuwamy notki.
To ju¿ uczciwiej zrobi³ Miswid likwiduj±c w ogóle mo¿liwo¶æ nieskrêpowanego komentowania na swoim Polishhoops. Przy okazji: proszê mi nie argumentowaæ, ¿e mo¿na to zrobiæ przez facebook; to nie jest to samo!
Ale dobra! Jego portal, zrobi³ to, Polishhoops zamiera, bo ile¿ razy mo¿na tam wchodziæ by czytaæ jeden i ten sam artyku³? Regu³y jednak s± jasne: komentarze out, trudno.
Na marginesie, w tym kontek¶cie komentarz Miswida powy¿ej to wylewanie krokodylich ³ez, skoro samemu zmieni³o siê format portalu na witrynê w³asnych przemy¶leñ.
Bez sensu jest te¿ pisanie, ¿e wpis Pawcia nie zawiera³ niczego zdro¿nego, bo to oczywiste dla ka¿dego kto go czyta³. Nie by³o tam nic, czego mo¿na by siê by³o przyczepiæ. Co wiêcej, post uzupe³nia³ informacje Zibiego w sposób, o który ten, do licha, sam w artykule prosi³!
Wygl±da wiêc na to,, ¿e po raz kolejny Zibi uleg³ jakim¶ naciskom. Ciekawe, telefon z W³oc³awka, mail spod Hali Mistrzów, mo¿e co¶ jeszcze mocniejszego?
Dla jasno¶ci: nie broniê Pawcia, bo on obrony nie potrzebuje. Facet na koszykówce m³odzie¿owej zna siê jak ma³o kto i to Wam, Panowie Moderatorzy, powinno zale¿eæ na tym, ¿eby u was pisa³.
W przeciwnym wypadku wasze portale bêd± nikomu niepotrzebne. Stan± siê s³upami og³oszeniowymi, na które w tym celu wy³±cznie siê zagl±da.
Do diab³a z Wami!
JOKER dnia luty 11 2013 16:22:10
Zibi bedz facetem nie ulegaj naciskom znasz Pawcia nie od dzis i likwidujesz cos co ci podpowiadaja chorzy dzia³acze .Czlowiek ktory na wielu portalach wypowiadal sie zawsze z kultura i zgodnie z prawda a jesli niektorych "lesnych dziadkow" boli prawda to có¿ nie sie cofna 24 lata wstecz i tam zostana.Jak wiadomo nie wszystkie i nie wszystko jest na turniejach ok ale chyba po to sa ludzie ktorzy to ogladaja i pokazuja co nie tak......... I to po to ¿eby nastepny turniej byl lepszy.smileysmileysmileysmiley
Z Pozdrowionka
PIOTROWKA FAN ROSA
bolid23 dnia luty 11 2013 20:10:10
drogi ZIBI znowu uleg³e¶ /? /?/ i tutaj 1-szy raz nie wiem co pisaæ brawo PAWCIO niech zgadnê czy pan z fanfarami to ..... wszyscy zainteresowani wiedz± rozgoryczenie fanfarowca jest zrozumia³e w III lidze ¶rednio MP u20 ? FINA£U nie ma
zibi dnia luty 11 2013 21:52:50
Pozostawiaj±c komentarz Pawcia rozpoczê³a by siê walka s³ów pomiêdzy kibicami, dzia³aczami, trenerami, zawodnikami czy bóg wie kim. Obra¿anie jeden drugiego i przy okazji innych nie jest mile widziane w naszym portalu .SKM jest portalem dzieciêco-m³odziezowym i nie chce by m³odzi ludzi czytali jak doro¶li ludzie obra¿aj± siê i przegaduj± .

Je¶li posiadacie materia³y z pó³fina³ów MP to proszê o przes³anie dla SKM
Jakie by³y wyró¿nienia indywidualne i zespo³owe ?
wos dnia luty 11 2013 22:29:16
¯eby trochê os³odziæ atmosferê powiem o pozytywnej organizacji. Osobiscie nie by³em (czego bardzo za³ujê), ale z bardzo bliskich ¼ródel wiem, ¿e pochwa³a nale¿y sie Wadowicom. Pe³ne trybuny ludzi, którzy przyszli obejrzeæ koszykówkê, którzy nie przelewali swojej goryczy z powodu pora¿ek swojej dru¿yny na przeciwnika, którzy wrêcz przeciwnie, potrafili podej¶æ i pogratulowaæ zawodnikom rywali. Po ze tym wszystkie innego aspekty organizacyjne na najwy¿szym poziomie. Brawo Wadowice.
I mo¿e jeszczes³owo do Pawcia- panie Pawle, proszê nie rezygnowaæ z komentowania wydarzeñ koszykarskich na SKM. smiley
sympatyk dnia luty 12 2013 00:26:25
Wyró¿nienia indywidualne TURNIEJ W WADOWICACH
Miko³aj Stopierzyñski (zosta³ wybrany najlepszym graczem turnieju w ekipie Wilków Morskich Szczecin)
Micha³ Stopka (zosta³ wybrany najlepszym graczem turnieju w ekipie Skawy Wadowice)
Najlepszym graczem turnieju zosta³ reprezentant mistrzowskiej ekipy Trefa Sopot r11; David Brembly.
A TAK WYGL¡DA£ TEN TURNIEJ W WADOWICACH -POLECAM POPATRZEÆ TAK KIBICUJE SIÊ W WADOWICACHsmiley
http://www.youtube.com/watch?v=JO8PRGqogzw&feature=player_embedded
margo dnia luty 12 2013 08:23:57
Zbyszku, wprawdzie po u16 w zesz³ym roku obieca³am sobie i innym, ¿e nie bêdê komentowaæ niczego na portalu, gdzie usuwa siê wpisy pod presj±, ale tym razem przesadzi³e¶ kompletnie."Obra¿anie jeden drugiego i przy okazji innych nie jest mile widziane w naszym portalu .SKM jest portalem dzieciêco-m³odziezowym i nie chce by m³odzi ludzi czytali jak doro¶li ludzie obra¿aj± siê i przegaduj±"- jasne, najlepiej niech czytaj±, jak doro¶li zamiataj± pod dywan i uwa¿aj±, ¿e nie ma sprawy Niech siê ucz±, ¿e wystarczy tupn±æ nog±, postraszyæ tatusiem, a zamyka siê usta innym .Niech ucz± siê cenzury spod znaku: "komuno-wróæ",niech graj± mecze w atmosferze kibolskiej, obra¿ani przez widzów. Bo doro¶li, chroni±c te biedactwa niewinne (u20 gra³o - gdyby¶ nie pamiêta³) przed brudn± rzeczywisto¶ci± tego ¶wiata, zafunduj± im za chwilê puchar Grecji na trybunach, nie reaguj±c na (na szczê¶cie nieliczne) przejawy chamstwa.Brawo Zbyszku!
AIKON dnia luty 12 2013 08:53:42
Czy kto¶ wie kiedy bêdzie wiadomo gdzie fina³ ???
Maciej dnia luty 12 2013 10:34:17
AIKON
Czy kto¶ wie kiedy bêdzie wiadomo gdzie fina³ ???


Fina³ "wiadomo gdzie" odbêdzie siê w dniach 13-17.03.2013.
(sk³adanie aplikacji o organizacjê turnieju fina³owego do godz. 12:00 w dniu 13.02.2013)

Co do kasowania postów..
Zibi
Pozostawiaj±c komentarz Pawcia rozpoczê³a by siê walka s³ów pomiêdzy kibicami, dzia³aczami, trenerami, zawodnikami czy bóg wie kim...


Zibi z ca³ym szacunkiem ale sk±d wiesz, ¿e tak by by³o?
Wiêkszo¶æ z tych "kibiców" pewnie nie wie o istnieniu SKM a co dopiero o dodawaniu komentarzy. Nikt nie wybroni³by siê z tego co by³o widaæ nawet w relacjach..

Co do wypowiedzi Janusz_52
To ju¿ uczciwiej zrobi³ Miswid likwiduj±c w ogóle mo¿liwo¶æ nieskrêpowanego komentowania na swoim Polishhoops. Przy okazji: proszê mi nie argumentowaæ, ¿e mo¿na to zrobiæ przez facebook; to nie jest to samo!
Polishhoops zamiera, bo ile¿ razy mo¿na tam wchodziæ by czytaæ jeden i ten sam artyku³? Regu³y jednak s± jasne: komentarze out, trudno..


Nie rozumiem ludzi, którzy kiedy¶ bardzo czêsto brali aktywny udzia³ w "¿yciu" PH a teraz zniknêli bez ¶ladu.
Boicie siê czego¶?
Wypowiadania w³asnego zdania nie chowaj±c siê za nickiem?
Na pewno bardzo wiele ciekawych informacji i w³asnych przemy¶leñ mogliby¶cie przekazaæ innym. Nie chcia³em tego pisaæ ale jak Was to tak boli i przeszkadza to za³ó¿cie nieoficjalne konto na FB.
(Zibi sorry za OT).

Pozdrawiam
darek dnia luty 12 2013 14:10:01
Panowie

by³y relacje z W³oc³awka ! wszyscy widzieli i s³yszeli co mieli zobaczyc ,tego siê nie WYTNIE
Relacja Pana Pawcia ,by³a relacja prawdziwa rozmawia³em z kibicami zawodnikami katowickiej druzyny potwierdzili To Co BY£O WIDAC na relacji
Dlatego tez Zbyszek dziwiê siê Tobie ,¿e cos co nie powinno miec Miejsca na parkietach koszykarskich ma arenie zawodów akademickich .Ty pod CZYIM¦ wplywek Ukrywasz

Niech lud wyleje B³oto niech sie pok³uca niech napisz± swe opinie

-sam wielokrotnie sugerujesz ma³e napinki..

Ale na MI£Y BÓG nie ulegaj , znamy siê kilka lat wielokrotnie siê przekomarzamy Ty Nie masz £atwego ¯ycia Robisz cos z Pasja .
Ma³o jest ludzi ,którzy Cie wspomagaja ,ale skoro Pan Pawe³ napisa³ prawdê NIE WOLNO ZABRANIAM TOBIE likwidowac taki wpis.

Jest to poniek±d pozbawienie Prawdziwej Opini
Wszak mecz ten ogladali równiez ludzie nie tylko na Hali we W³oc³awku ,ale i kibice koszykówki w POLSCE chwa³a organizatorom,¿e dali Mozliwosc ogladania Meczy.

Organizacjia równiez ok , byly wyró¿nienia dla 20-letnich chlopow a dzieszyli sie jak M³odzicy pucharki ,indywidualne gifty i dla ka¿dego uczestnika
a ,¿e znale¿li siê nie odpowiedni ludzie na nieodpowiedniej IMPREZIE Cóz taki BY£ FAKT

Sam kiedy¶ powiedzia³es PRAWDA NAJWA¯NIEJSZA
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kasia i Ewa Rybnik!;)
Kasia i Ewa Rybnik!;)
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi