News: Turniej Minikoszykówki rocz.2002 o Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skiej 31.V-2.VI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 17:56:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Minikoszykówki rocz.2002 o Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skiej 31.V-2.VI.2013
Turnieje Podsumowanie
 W Rudzie ¦l±skiej zakoñczy³ siê I Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki ch³opców o Puchar Prezydenta Miasta Gra¿yny Dziedzic . Od pi±tku 31 maja do niedzieli 2 czerwca w hali MOSiR rozegrano dwadzie¶cia spotkañ. Organizatorzy Turnieju KS Pogoñ, MOSIR oraz Szko³a Podstawowa nr 1 w Rudzie ¦l±skiej - Nowym Bytomiu postarali siê o jak najwiêcej atrakcji dla wszystkich uczestników turnieju (98 zawodników + 10 trenerów). Dwie  godziny pobytu w  nowym Parku Wodnym w Rudzie Halembie Aqadrom – to  niesamowita frajda dla maluchów i ich opiekunów, konkursy rzutowe i sprawno¶ciowe dla wszystkich zawodników ! Oficjalne otwarcie imprezy z mocnym uderzeniem ( zawodnicy wychodz± w ¶wiat³ach reflektorów i ,,dymie,, )  od¶piewanie 100 lat dzieciom  z okazji ich   ¦wiêta - Dnia Dziecka, s³odka paczuszka dla ka¿dego + pami±tkowa koszulka turniejowa. Osobi¶cie nie pamiêtam czasów by w moim mie¶cie zorganizowano turniej o randze Ogólnopolskiej  - bardzo siê z tego cieszê. Ch³opcy z ma³opolski odwiedzili mnie w domu gdzie mogli zobaczyæ moje ,, bogate,, kolekcje koszykarskie. Dru¿yny z ma³opolski, ³ódzkiego czy dolno¶l±skiego rywalizowa³y z ¶l±skim zespo³ami. Trzy ¶l±skie  dru¿yny:  Rybnik, ¯ory i Ruda ¦l±ska znalaz³y siê w strefie medalowej, nie ma siê co dziwiæ w naszym regionie ca³y sezon rozgrywana by³a regularna liga w przeciwieñstwie do pozosta³ych ekip gdzie ch³opcy nie maja z kim graæ w swojej kategorii wiekowej.

 Turniej by³ dla rocznika 2002 i m³odsi…. których troszkê by³o -  £ukasz Siemieniec 2005 najm³odszy uczestnik byli tak¿e ch³opcy z rocznika 2004 i 2003. Najm³odszy zespol to UKS TRÓJKA Sieradz. Ciekawostk± turniejowa to: cztery pary bli¼ni±t ( dwie z Bytomia i po jednej z Wieliczki i Nowego Targu). Kierownik Pogoni Krzysztof Pustelnik stara³ siê jak tylko móg³ by jego pierwsza ,,wielka,, impreza wypad³a jak najlepiej by dzieci, opiekunowie i kibice z Rudy ¦l±skiej wyjechali zadowoleni - moim zdaniem  jak na pierwszy to  mu siê to uda³o ! W niedzielnych meczach o miejsca przed ka¿dym spotkaniem odby³a siê prezentacja zawodników, a przed fina³em konkurs rzutów za trzy w którym startowa³o 16 zawodników . W finale rywalizowali z Marcin Kowalczyk z Sieradza i Tomasz Pustelnik  z Rudy ¦l±skiej ostatecznie wygra³ rozgrywaj±cy Pogoni popularny ,,Pusti,, . W derbowym meczu o br±zowe medale ponownie wygrali Hawajskie Koszule  z ¯or .Ostatni mecz to Wielki Fina³ prezentacja zawodników jak z meczu gwiazd. ¦l±sk Wroc³aw dyktuje warunki na parkiecie a Pogoñ ,,goni,,  koñcówka meczu niesamowicie emocjonuj±ca na 17 sek. Przed koñcem Ruda wychodzi na 1 - punktowe  prowadzenie i jest w posiadaniu pi³ki do ostatniego gwizdka sêdziego ( dlaczego zawodnicy nie  faulowali taktycznie) odpowied¼ prosta to MINIKOSZYKÓWKA jeszcze nie s± na tym etapie. Po zakoñczeniu spotkania Oficjalna ceremonia zakoñczenia Turnieju. Puchary, Nagrody, medale wrêczali:

V-ce Prezydent Rudy ¦l±skiej: Micha³ Pieroñczyk
V-ce Przewodnicz±cy Rady Miasta: W³adys³aw Dryja
Przewodnicz±ca Komisji Sportu: Barbara Wystyrk Beniger
Dyrektor SP 1: Iwona Dutkiewicz
Prezes KS Pogoñ Ruda ¦l±ska: Miko³aj Ma¶lanka
Cz³onek Zarz±du KS Pogoñ Ruda ¦l±ska: Andrzej Krupski
Legenda KSP: Roman Danch

Podziekowa dla Sponsorów
Kaufland Ruda ¦l±ska -Wirek
Netto Ruda ¦l±ska –Nowy Bytom
PWiK Ruda ¦l±ska
MOSiR Ruda ¦l±ska
MPGM Ruda ¦l±ska
Sklep Sportowy Mani Ruda ¦l±ska
Eurocach Czelad¼

FOTO - ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FOTO Zbigniew Pyplok WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP: Tomasz Pustelnik
POGOÑ Ruda ¦l±ska


KONKURS ,,RZUTÓW ZA TRZY,,
Tomasz Pustelnik
POGOÑ Ruda ¦l±ska


WYRÓ¯NIENIA W DRU¯YNACH

POGOÑ Ruda ¦l±ska - Kevin Rzadkowski
¦L¡SK Wroc³aw - Micha³ Mindonowicz
HK ¯ory - Mateusz Krukowski
MKKS Rybnik - Dawid Pachowicz
REGIS Wieliczka - Piotr Wojciechowski
MOSM Bytom - Szymon Szeremeta
TRÓJKA Sieradz - Marcin Kowalczyk
PI¡TKA Nowy Targ - Sebastian Kaczmarczyk


 ALL - STARS - Pi±tka Turnieju

Nikodem ¯andarek - ¦L¡SK Wroc³aw
Micha³ Wachowiak - ¦LASK Wroc³aw
Kacper K³aczek - POGOÑ Ruda ¦l±ska
Adrian Pacze¶ny - POGOÑ Ruda ¦l±ska
Daniel Seku³a - HK ¯ory
 FINA£ SPRAWNO¦CIOWY (czas):

1.Kowalczyk Marcin - TRÓJKA SIERADZ - 19,50
2.Jaworski Andrzej - ¦L¡SK WROC£AW - 19,70
3.Pustelnik Tomasz - POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - 20,07
4.K³aczek Kacper - POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - 20,25
5.Harbut Jakub - PI¡TKA NOWY TARG - 24,73
6.£atka Maciej - HAWAJSKIE KOSZULE ZORY - 25,03
7.Bonke Patryk - ¦L¡SK WROC£AW -
25,17
8.£okas Bart³omiej - REGIS WIELICZKA - 25,84
9.Domaga³a Jakub - REGIS WIELICZKA - 28,93
10.Pastuszka Dominik - HAWAJSKIE KOSZULE ZORY -
29,74TOP 10 - NAJLEPSI STZRELCY TURNIEJU

1 Marcin Kowalczyk 135 pkt. - TRÓJKA Sieradz
2 Dawid Pachowicz 118 pkt. - POGOÑ Ruda ¦l±ska
3 Kacper K³aczek 87 pkt. - POGOÑ Ruda ¦l±ska
4 Tomasz Pustelnik 65 pkt. - POGOÑ Ruda ¦l±ska
5 Sebastian Kaczmarczyk 59 pkt. - PI¡TKA Nowy Targ
6 Maciej Jêdrzejczyk 50 pkt. - REGIS Wieliczka
7 Piotr Wojciechowski 46 pkt. - REGIS Wieliczka
8 Sebastian Ferenczak 41 pkt. - REGIS Wieliczka
9 Maciej £atka 39 pkt. - HK ¯ory
10 Daniel Seku³a 34 pkt. - HK ¯ory

FINALI¦CI KONKURSU ,,RZUTÓW WOLNYCH,,: (Ka¿dy zawodnik odda³ 10 rzutów)

 1 Maciej Jêdrzejczyk 9 - REGIS Wieliczka
2 Kacper Klaczek 7 - POGOÑ Ruda ¦l±ska
Marcin Kowalczyk 7 - TRÓJKA Sieradz
4 Chramiec Patryk 6 - TRÓJKA Sieradz
Bañbu³a Igor 6 - MOSM Bytom
6 Szymon Olszewski 5 - HK ¯ory
7 Jakub Dyba¶ 5 - MOSM Bytom
8 Micha³ Wachowiak 4 - ¦L¡SK Wroc³aw
Drabik Szymon 4 - HK ¯ory
10 Dawid Pachowicz 3 - MKKS Rybnik
Daniel Seku³a 3 - HK ¯ory
Harbut Jakub 3 - PI¡TKA Nowy Targ


DRU¯YNOWO: (oddanych 100 rzutów /9 zawodników + trener)

 1 HK ¯ory 58 %
2 MOSM Bytom 50 %
3 MKKS Rybnik 42 %
4 SLASK Wroc³aw 41 %
5 POGOÑ Ruda ¦laska 40 %
6 REGIS Wieliczka 36 %
7 TRÓJKA Sieradz 32 %
8 PI¡TKA Nowy Targ 28 %

KONKURS RZUTOWY TRENERÓW:

1 Rados³aw Fudali - MOSM Bytom 9 / 7
2 Wojciech Polak - PI¡TKA Nowy Targ 9 / 5
3 Stanis³aw Grabiec - MKKS Rybnik 9 / -


GRUPA I..

POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - MOSM BYTOM  41 : 32
MOSM BYTOM – ¦L¡SK WROC£AW 21 : 32
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA – UKS PI¡TKA NOWY TARG 50 : 32
¦L¡SK WROC£AW – UKS PI¡TKA NOWY TARG 65 : 19
PI¡TKA NOWY TARG - MOSM BYTOM 29 : 34
POGON RUDA SL¡SKA – ¦L¡SK WROC£AW 34 : 28

1 KS POGOÑ RUDA SL¡SKA 6 pkt.
2 WKS ¦L¡SK WROC£AW 5 pkt.

3 UKS MOSM BYTOM 4 pkt.
4 UKS PI¡TKA NOWY TARG 3 pkt.


GRUPA II

REGIS WIELICZKA – MKKS RYBNIK 45 : 52
TRÓJKA SIERADZ – MKKS RYBNIK
25 : 52
HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY – REGIS WIELICZKA
48 : 37
HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY – TRÓJKA SIERADZ
58 : 23
REGIS WIELICZKA – TRÓJKA SIERADZ 60 : 31
HAWAJSKIE KOSZULE ZORY –MKKS RYBNIK
52 : 29

1 HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY 6 pkt.
2 MKKS RYBNIK 5 pkt.

3 UKS REGIS WIELICZKA pkt.
4 UKS TRÓJKA SIERADZ 3 pkt.

I PLAY-OFF V-VIII: TRÓJKA SIERADZ – MOSM BYTOM 31 : 46
II PLAY-OFF V-VIII: REGIS WIELICZKA – UKS PI¡TKA NOWY TARG 56 : 34

I PÓ£FINA£: POGOÑ RUDA ¦L¡SKA – MKKS RYBNIK 58 : 51
II PÓ£FINA£: ¦L¡SK WROC£AW – HAWAJSKIE KOSZULE ¯ORY 34 : 27

Meczo o miejsca:

mecz o VII miejsce: PI¡TKA Nowy Targ - TRÓJKA Sieradz 29 : 43
mecz o V miejsce: MOSM Bytom - REGIS Wieliczka 27 : 32
mecz o III miejsce: HK ¯ory - MKKS Rybnik 38 : 27
FINA£: ¦LASK Wrco³aw - POGOÑ Ruda ¦l±ska 36 : 37

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

Objasnienie
1 kolumna czasy w konkursie sprawno¶ciowym (eliminacje)
2 kolumna kosze w konkursie rzutowym (eliminacje)
3 kolumna £±czna liczba zdobytych pubktów w ca³ym turnieju

  ...............................................................................................
1 KS POGOÑ Ruda ¦l±ska   (¦l±skie)

Trener: Natalia Szabatowska

4 SALWICZEK TOMASZ 26,3 S. - 2 - 4 PKT.
5 JAKUBOWSKI PIOTR 18,7 S. - 4 - 4 PKT.
6 K£ACZEK KACPER 16,3 S. - 7 - 87 PKT.
7 SZEWCZYK SEBASTIAN 18, 3 S. - 2 - 5 PKT.
8 GASZ FILIP 32, 6 S. - 5 - 3 PKT.
9 MALICH TOMASZ 29, 9 S. - 2 - 6 PKT.
10 DOSA KAMIL 31,5 S. - 1 - 5 PKT.
11 WALENCIAK ADAM 28,9 - 1 - 5 PKT.
12 PUSTELNIK TOMASZ 14,9 - 5 - 65 PKT.
13 PACZE¦NY ADRIAN 25, 7 - 3 - 12 PKT.
14 RZADKOWSKI KEVIN 28, 6 - 2 - 13 PKT.
15 PYPLOK RADOS£AW 18,5 - 3 - 11 PKT.
66 MORAWIEC PAWE£ 45,0 - 0 - 0 PKT.
2 WKS ¦L¡SK Wroc³aw   (Dolno¶l±skie)

Trener: Dariusz Kaca

3 JUDECKI MI£OSZ 29, 3 S. - 3 - 1 PKT.
6 MINDONOWICZ MICHA£ 18, 7 S. - 3 - 27 PKT.
7 BURAKIEWICZ KACPER 21,0 - 4 - 27 PKT.
8 KOZACZEWSKI JAKUB 21, 4 S. - 3 - 22 PKT.
9 MAZIARSKI JAN 20, 3 S. - 3 - 3 PKT.
11 WALASEK JAKUB 24,0 S. - 5 - 12 PKT.
15 ¯ANDAREK NIKODEM 28, 7 S. - 2 - 9 PKT.
21 RADZICKI PAWE£ 24, O S. - 3 - 6 PKT.
23 WACHOWIAK MICHA£ 24, 7 S. - 5 - 17 PKT.
24 MITMAN MAREK /// - /// -  22 PKT.
31 WARGOCKI MARCEL 25, 3 S. 4 - 4 PKT.
33 BONKE PATRYK 16, 3 S. - 3 - 17 PKT.
34 JAWORSKI ANDRZEJ 16, 6 S. - 1 - 28 PKT.

3 HK ¯ory   (¦l±skie)    Trener: Grzegorz Marciak

4 OLSZEWSKI  SZYMON /// -  6 - 0 PKT.
5 MERDA KRZYSZTOF  /// - 5 - 2 PKT.
6 KALETKA BARTOSZ /// -   5 - 17 PKT.
7 DRABIK SZYMON  /// - 8 - 4 PKT.
8 KRUKOWSKI MATEUSZ /// -  5 - 33 PKT.
9 PASTUSZKA DOMINIK /// -  3 - 17 PKT.
10 ¯ES£AWSKI KAROL /// -  2 - 2 PKT.
11 BEDNARZ DOMINIK  /// - 3 - 6 PKT.
12 MERDA JAKUB /// -  3 - 4 PKT.
13 SIKORA WOJCIECH /// -  2 - 0 PKT.
14 TORCHA£A PATRYK /// - 4 - 23 PKT.
15 BÊCA£A PATRYK /// -  4 - 0 PKT.
23 PU£A DOMINIK /// -  5 - 32 PKT.
24 £ATKA MACIEJ  /// - 2 - 39 PKT.
33 SEKU£A DANIEL /// -  7 - 34 PKT.
4 MKKS Rybnik (¦l±skie)   Trener: Stanis³aw Grabiec

6 SARNA NIKODEM  19,9 – 1 – 20 PKT.
7 W¡S MAREK 26,2 - /// - 2 PKT.
8 DUDEK KUBA  19,2 – 4 – 5 PKT.
9 SZEWCZYK WOJTEK ///     - 1 – 19 PKT.
10 ÆMOK MIKO£AJ 21,0 - /// -  0 PKT.
11 KOCZAR MATEUSZ  25,9 – 2 – 7 PKT.
12 SIKORA KUBA  28,3 – 4 –  6 PKT.
13 KOWALCZYK KACPER  19,6 – 1 – 17 PKT.
14 ¦CIESZKA ADRIAN  24,7 – 3 – 1 PKT.
15 MAJEWSKI KACPER 17,1 - /// - 7 PKT
17 DYGAS DOMINIK  25,6 – 5 – O PKT.
19 LEWANDOWSKI IGOR  21,2 – 3 – 1 PKT.
20 PACHOWICZ DAWID  22,5 – 7 – 118 PKT.
22 ZDUÑSKI KUBA  19,2 – 4 – 0 PKT.
5 UKS REGIS Wieliczka  (Ma³opolskie)

Trener: Grzegorz Siemieniec

4 SIEMIENIEC £UKASZ   25,8 – 2 – 5 PKT.
5 BUSZ ALEKSANDER  25,9 – 5 – 7 PKT.
6 KWIECIÑSKI TOMASZ  20,4 – 4 – 27 PKT.
7 DYNGOSZ JAKUB  31,0 – 3 – 9 PKT.
8 WOJCIECHOWSKI PIOTR  21,7 – 3 – 46 PKT.
9 £OKAS BART£OMIEJ  18,3 – 2 – 14 PKT.
10 CHRZAN IGNACY  24,5 – 5 – 5 PKT.
12 FERENCZAK SEBASTIAN  19,0 – 3 – 41 PKT.
13 JÊDRZEJCZYK WOJCIECH  21,7 – 0 – 15 PKT.
15 JÊDRZEJCZYK MACIEJ  18,5 – 7 – 50 PKT.
16 FILIPCZYK ARON  20,7 – 1 – 4 PKT.
18 DOMAGA£A JAKUB  18,1 – 1 – 5 PKT.
6 UKS MOSM Bytom  (¦l±skie)   trener: Rados³aw Fudali

DYBA¦ KAMIL  28,9 – 2 – 13 PKT.
£¡GIEWKA JAKUB  22,3 – 2 – 23 PKT.
KAD£UBEK PAWE£  29,3 – 4 – 12 PKT.
HOFMAN DAMIAN  28,6 – 4 – 16 PKT.
HOFMAN GRZEGORZ  28,0 – 4 –  22 PKT.
SYGUDA TOBIASZ  29,1 – 1 – 8 PKT.
GNUS AREK  21,4 – 2 – 0 PKT.
BAÑBU£A IGOR  21,4 – 6 – 12 PKT.
SUWA£A OSKAR  22,5 – 4 – 0 PKT.
DYBA¦ JAKUB  32,3 – 6 – 4 PKT.
NOWAKOWSKI OSKAR  21,5 – 4 – 16 PKT.
MAKAROWSKI ADAM  32,5 – 4 – 0 PKT.
SZEREMETA SZYMON  23,3 – 0 – 22 PKT.
£YSAKOWSKI BARTOSZ  30,6 – 5 – 0 PKT.
MIDOR B£A¯EJ ///- 2 – 0 PKT.
7 UKS TRÓJKA Sieradz    (£ódzkie)
 
Trener:
Witold Dobroszek

4 MAÑKOWSKI BART£OMIEJ  37,31 S. – 1 – 3 PKT
5 MORYÑ DAWID  25,16 S. – 3 – 0 PKT
6 WEWERSOWICZ ROBERT 35,59 S. – 4 – 0 PKT
7 KOWALCZYK MARCIN 18,53 S. – 8 – 135 PKT
9 CHRAMIEC PATRYK 21,43 S. – 6 – 6 PKT
10 MIKELSKI KACPER 27,45 S. – 2 – 0 PKT
11 £UCZAK KAJETAN 27,22 S. – 4 – 0 PKT
12 BOMBA MATEUSZ 28,05 S. – 0 – 0 PKT
13 KLIMCZAK KACPER 39,3 S. – 1 – 0 PKT
15 MIKIELSKI MARCIN  20,23 S. – 0 – 3 PKT
8 UKS PI¡TKA Nowy Targ     (Ma³opolskie)

Trener: Wojciech Polak4 ODZIOMEK JAKUB   25, 3 S.  -  3 – 2 PKT
5 KACZMARCZYK SEBASTIAN 21,9 S.  – 1 – 59 PKT
6 HARBUT JAKUB 18,6S. – 4 – 8 PKT
8 TRZCIÑSKI JAKUB  22,6 S. – 2 – 21 PKT
9 JASKIERSKI JAN  30,0 S. – 1 – 18 PKT
13 CIA¦ JAN 23,2 S. – 1 – 0 PKT
15 BRYNIARSKI KACPER  21,0 S. – 2 – 26 PKT
16 BRYNIARSKI BART£OMIEJ – 22,5 S. – 2 – 7 PKT
17 SZOPIÑSKI DAWID – 35,7 S. – 2 – 0 PKT
18 ORMIAÑSKI ARTUR – 29,6 S. – 0 – 0 PKT
TU BÊDZIEMY GRAÆ ! TU MIESZKAMY I ¯YWIMY SIÊ


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
stolik sêdziowski w Katowicach
stolik sêdziowski w Katowicach
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi