News: SINGEL BASKET CUP - Warszawa 2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 20:56:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

SINGEL BASKET CUP - Warszawa 2013
Streetball
 Zapraszamy wszystkich mi³o¶ników koszykówki na cykl turniejów koszykówki 1 na 1, „SINGEL BASKET CUP”. Po ponad 16-tu latach wznawiamy imprezê, która w latach 90-tych ubieg³ego stulecia cieszy³ siê du¿ym zainteresowanie. Impreza odbywa³a siê cyklicznie od kwietnia do wrze¶nia, co dwa tygodnie na boiskach warszawskiej Agrykoli. Koñczy³a siê turniejem fina³owym z udzia³em zwyciêzców turniejów eliminacyjnych. W ka¿dym z turniejów bra³o udzia³ ponad 100 uczestników w ró¿nych kategoriach wiekowych, od mini koszykówki, 8 latków do kategorii +20 lat tzw. „open”.

Impreza przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby spêdziæ kilka godzin z “koszykówk±”, spotykaj±c kole¿anki i kolegów wspólnie, z którymi chcieliby rywalizowaæ w grze 1 na 1. Gdy organizowali¶my KFC SINGEL BASKET CUP, koszykówka by³a na tzw. „fali”, dzi¶ jest nieco inaczej, dlatego chcemy zorganizowaæ wielki, ca³oroczny cyklu, który przyci±gnie do koszykówki szerokie
rzesze m³odych zawodników. Gracz nie musi szukaæ, namawiaæ kolegów, którzy chcieli by z nimi pograæ. Gra 1 na 1 uniezale¿nia od partnerów jest za to wielkim wyzwaniem dla zawodnika, który mo¿e liczyæ tylko na siebie i swoje umiejêtno¶ci.
Szukali¶my odpowiedniego miejsca, gdzie mo¿na by zorganizowaæ takie turnieje w zimê i takie miejsce znale¼li¶my, jest nim Hala Sportowa "Reduta„ OSiR Wola, Warszawa, ul. Redutowa 37. Planujemy rozegraæ cztery turnieje eliminacyjne i turniej fina³owy w którym wezm± udzia³ zwyciêzcy turniejów eliminacyjnych. Pragniemy aby cykl turniejów wszed³ na sta³e do koszykarskiego kalendarza i sta³ siê tradycyjnym miejscem spotkañ koszykarek i koszykarzy którzy chcieliby w sportowej rywalizacji, podnosiæ swoje, koszykarskie umiejêtno¶ci. Gwarantujemy wspania³± zabawê i wielk± przygodê z koszykówk± ...i nie tylko.

Koszykówka dziêki swojej widowiskowo¶ci, sta³a siê na jedn± z najbardziej popularnych dyscyplin sportu na ¶wiecie. Przyci±ga do hal ca³e rodziny, chc±ce w kulturalny sposób dopingowaæ swoich ulubieñców. Mecze pokazywane s± w kana³ach telewizyjnych oraz transmitowane przez portale internetowe, prasa codzienna po¶wiêca im du¿o miejsca, ukazuj± siê równie¿ specjalistyczne tygodniki i miesiêczniki.

A jak jest w Polsce?, Warszawa by³a kiedy¶ potêg± koszykarsk±, mia³a kilka klubów w ekstraklasie, zespo³y wielokrotnie zdobywa³y medale Mistrzostw Polski. Niestety czasy te dawno minê³y. Obecnie stolica naszego kraju wyró¿nia siê tym, ¿e posiada wiele zespo³ów m³odzie¿owych, ogromn± rzeszê trenuj±cych oraz wielu amatorów. Mo¿e nasza propozycja przyczyni siê do tego, ¿e stolica naszego kraju zaistnieje w ¶wiatku sportowym, koszykarskim.

Pragniemy wróciæ do pomys³u, który realizowali¶my w latach 90-tych XX wieku, czyli do cyklu turniejów koszykarskich w grze 1 na 1 o nazwie: KFC SINGEL BASKET CUP.
Gra 1 na 1 to podstawa koszykówki. Poprzez tak± imprezê chcemy zachêciæ jeszcze wiêcej m³odzie¿y do uprawiania koszykówki, ale równie¿ umo¿liwiæ doskonalenie swoich umiejêtno¶ci i sportow± rywalizacjê

Cykl turniejów SINGEL BASKET CUP to cztery turnieje eliminacyjne (dla dziewcz±t i ch³opców w 7 kategoriach wiekowych od 10-cio latków do +20 lat) oraz Turniej fina³owy, w którym wezm± udzia³ zwyciêzcy turniejów eliminacyjnych.
Pierwszy zaplanowali¶my na sobotê 16 marca 2013 roku. Wielki fina³ I edycji SINGEL BASKET CUP po³±czony z innymi atrakcjami przewidujemy rozegraæ w kwietniu br.

I EDYCJI TURNIEJU KOSZYKÓWKI - 1 NA 1 “SINGEL BASKET CUP”
CELEM CYKLU TURNIEJÓW JEST PODNIESIENIE INDYWIDUALNYCH KOSZYKARSKICH UMIEJÊTNO¦CI, ZAWODNIKÓW POPRZEZ GRÊ, 1 NA 1

Do udzia³u zapraszamy dziewczêta i ch³opców,
Kategoria 10 - I krok koszykarski, rocznik 2003 i m³odsze
Kategoria 12 - Mini koszykówka, rocznik 2001-2002
Kategoria 14 - M³odziczki i m³odzicy, rocznik 1999 -2000
Kategoria 16 - Kadetki i Kadeci, roczni 1997-1998
Kategoria 18 - Juniorki i Juniorzy, rocznik 1995-1996
Kategoria 20 - rocznik 1994-1993
Kategoria 20+ rocznik 1992 i starsi
Wpisowe uczestnika 25,00 z³ Uczestnik otrzyma od organizatorów:
-Koszulkê koszykarsk±, dwustronn±,
-1,5 l butelkê wody.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIEL¡
MAREK £¡CZYÑSKI
tel: +48 730 830 323
JACEK £¡CZYÑSKI
tel: +48 602 744 604
www.mipexim.eu
e-mail: office@mipexim.eu

TVpodkarpacka.pl
. internetowej.
telewizyjna Orange Sport
stacja radiowa ESKA, relacje poka¿e TVP 3 Warszawa.


 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SKM U-16
SKM U-16
Butony
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi