News: II Puchar Krainy 100 Jezior rocz.1998 Miêdzychód 26-28.IV.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 04:54:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Puchar Krainy 100 Jezior rocz.1998 Miêdzychód 26-28.IV.2013
Turnieje Podsumowanie
 II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
Miêdzychód w weekend by³ ma³± stolic± polskiej koszykówki m³odzie¿owej. Sze¶æ mêskich zespo³ów (rocznik 1998) walczy³o o Puchar Krainy Stu Jezior.  Najlepszym zespo³em rocznika 1998 okaza³ siê UKS 11 Warszawa, który wygra³ wszystkie spotkania. Na drugim miejscu uplasowa³ siê MKS Pruszków. Podium uzupe³ni³ TKM W³oc³awek.
Organizatorzy zadbali tak¿e o urozmaicenie harmonogramu turnieju. W pi±tek trenerzy mogli skorzystaæ z konferencji szkoleniowej, a w sobotê m³odzi koszykarze wziêli udzia³ w treningu z Arturem Packiem, zatytu³owanym "Szybko¶æ i reakcja w treningu m³odych koszykarzy". Drugi dzieñ zmagañ zwieñczy³ wystêp grupy KamFire. W niedzielê zaprezentowa³y siê lokalne grupy taneczne: Larx, Bez Konserwantów oraz Jakub Urbañski.
Oko³o godziny 14.00 rozpoczê³o siê oficjalne zakoñczenie turnieju. W jego trakcie nie zabrak³o podziêkowañ dla osób zaanga¿owanych w organizacjê przedsiêwziêcia: cz³onków i dzia³aczy UKS MIKST Miêdzychód oraz rodziców koszykarzy. Uk³ony nale¿± siê tak¿e mecenasom i sponsorom turnieju oraz Zbigniewowi Bytomskiemu, który zadba³ o pozytywn± atmosferê. Wszystkie dru¿yny wyjecha³y z Miêdzychodu z u¶miechami na twarzy, bowiem przygotowano dla nich masê nagród. Wszyscy zawodnicy otrzymali pami±tkowe koszulki i upominki. Ka¿da z dru¿yn dosta³a puchar, wrêczono tak¿e nagrodê MVP, uhonorowano najlepszego strzelca, rzucaj±cego za trzy, szóstkê All Stars oraz wyró¿niaj±cych siê zawodników i obroñców w ka¿dej z dru¿yn. W sumie dla uczestników turnieju przewidziano a¿ 21 nagród indywidualnych.

WYNIKI  
MIKST Miedzychód - ZASTAL Zielona Góra    37 : 43    (5:12, 12:12, 5:7, 15:12)
TKM W³oc³awek - MKS Pruszków   41 : 61    (6:24, 13:13, 10:14, 12:10)
UKS 11 Warszawa - NIWA O¶wiêcim   56 : 27    (11:7, 11:6, 18:7, 16:7)
ZASTAL Zielona Góra - MKS Pruszków   34 ; 51    (6:12, 9:15, 2:12, 17:12)
MIKST Miedzychód - NIWA O¶wiêcim   48 : 77    (12:9, 13:28, 12:25, 11:15)
TKM W³oc³awek - UKS 11 Warszawa     41 : 61    (10:14, 8:19, 16:19, 7:9)
UKS 11 Warszawa - ZASTAL Zielona Góra   56 : 28    (11:13, 9:2, 15:9, 11:4)
MIKST Miêdzychód - MKS Pruszków   33 : 65    (4:24, 8:12, 11:11, 10:18)
NIWA O¶wiêcim - TKM W³oc³awek   66 : 74    (15:19, 12:17, 15:13, 24:25)
MKS Pruszków - UKS 11 Warszawa    37 : 44    (15:12, 10:10, 9:8, 3:14)
MIKST Miêdzychód - TKM W³oc³awek    50 : 56    (9:14, 10:15, 16:7, 15:20)
NIWA O¶wiêcim - ZASTAL Zielona Góra    44 : 43    (11:14, 16:10, 8:11, 9:8)
MKS Pruszków - NIWA O¶wiêcim  56 : 36    (14:6, 15:14, 15:6, 12:10)
TKM W³oc³awek - ZASTAL Zielona Góra   43 : 23    (10:4, 4:8, 15:8, 14:3)
MIKST Miêdzychód - UKS 11 Warszawa  20 : 64    (5:16, 6:8, 6:15, 2:25)

 MVP TURNIEJU

Niemyjski Adrian
UKS 11 Warszawa


FIMIKI POWOLUTKU WGRYWAJ¡ SIÊ NA YOUTUBE
(wszystkich bedzie ponad 30

FILMIKI -ZIBI

FOTO - ZIBI
  
STATYSTYKI


FOTO-NASZEMIASTO

FOTO - PRZEMEK
 Top 10 - NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU

1 Bo¿enko Sebastian 114 pkt. Niwa O¶wiêcim

2 Copik Olivier 80 pkt. Niwa O¶wiêcim
3 Zboiñski Adam 67 pkt. TKM W³oc³awek
4 Niemyjski Adrian 48 pkt. UKS  11 Warszawa 
5 Szybiñski £ukasz 45 pkt. UKS 11  Warszawa
   Ratajczak Oskar 45 pkt. UKS 11 Warszawa
7 Golañski Kacper 44 pkt. MKS Pruszków
   Waraksa Mateusz 43 pkt.  UKS 11 Warszawa
9 Smarzy Miko³aj 42 pkt. MIKST Miedzychód
10 Kurkowiak Kacper 34 pkt. Zastal Zielona Góra

 Top 10 NAJLEPSI  za 3 punkty

1. Smarzy Miko³aj - Miêdzychód   9 X 3 (rocznik 1999)

2 Ratajczak Oskar - Warszawa    7X3
3. Szybiñski £ukasz - Warszawa   6x3
    Copik Olivier - O¶wiêcim          6x3
5  Bo¿enko Sebastian - O¶wiecim 5x3
6 Æwikliñski Szymon 4x3
     Winiarski Mateusz - Zielona Góra  4x3
     Nurowski  Jacek - Warszawa   4x3
9 Kacprzak Micha³ 3x3
  K³ódkowski Micha³ 3x3

    


ALL STARS TURNIEJU   
 
B³aszczyk Wojciech
MIKST Miêdzychód
Szybiñski £ukasz
UKS 11 Warszawa
Zboiñsi Adam
TKM W³oc³awek
Kelma Jakub
Zastal Zielona Góra
Golañski Kacper
MKS Pruszków
Sobczyk Szczepan
Niva O¶wiecim


WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ ZAWODNIK DRU¯YNY:

 
 
   
Nowakowski Grzegorz
TKM W³oc³awek
Kurkowiak Kacper
Zastal Zielona Góra
Holik Patryk
Niva O¦wiecim
Waraksa Mateusz
UKS 11 Warszawa
Golañski Kacper
MKS Pruszków
Smarzy Miko³a
MIKST Miêdzychód

WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ OBROÑCA DRU¯YNY:

         
Ciszowski Szymon
Niwa O¶wiecim
Kacprzak Micha³
MKS Pruszków
Mateusz Krawczyk
Zastal Zielona Góra
Szczerbiak Mateusz
TKM W³oc³awek
Sêtorek Maciej
UKS 11 Warszawa
Knop Mateusz
Miêdzychód

KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU:
           
  sk³ad...punkty................................................................
1

 UKS 11 Warszawa

 1 Niemyjski Adrian 14+10+6+5+13 = 48  (2X3)
 3 Waraksa Mateusz13 2+13+8+7 = 43  (2X3)
 8 Szybiñski £ukasz 4+15+16+8+2 = 45  (6X3)
 9 Nurowski Jacek 6+2+7+0+8    = 23  (4X3)
10 Ratajczak Oskar 8+6+7+10+14 = 45  (7X3)
13 Sêtorek Maciej 8+10+0+0+2 = 20
22 Ambroziak Maciej 0+6+1+2+4 = 13
33 ¦wiês Jakub 1+6+4+4+9 = 24
34 Zalewski Pawe³ 0+2+0+7+0 = 9  (1X3)
99 Braun Artur 2+2+2+0+5 = 11
    
Trener: Micha³ Tomaszewski
 2  MKS Pruszków   
               
 4 Palewski Maciej 6+2+10+6+8 = 32
 6 Meller Jakub 2+2+3+0+1 = 8
 7 Mikurenda Kacper 0+7+4+6+3 = 20
 9 Gontarski Aleks 0+2+4+0+3 = 9
10 Kacprzak Micha³ 6+2+2+7+16 = 33  (3X3)
11 Wi¶niewski Igor 7+6+4+2+0 = 19  (1X3)
20 Krzysiak Kacper 13+7+6+2+2 = 30  (1X3)
22 Dymowski Patryk 6+3+8+1+8 = 26
23 Stolarczyk Bartek 6+8+5+3+1 = 23
32 Waliszewski Bartek 0+0+3+0=6 = 9
35 Wróblewski Pawe³ 0+2+8+0+7 = 17
44 Golañski Kacper 15+10+8+10+1 = 44

Trener: Bart³omiej Przelaz³y 3  TKM W³oc³awek       
       
4 Æwikliñski Szymon 7+1+12+3+9  = 32  (4X3)
5 Sttienny Jakub 4+2+11+0+4 = 21
6 Studziñski Maciej 0+2+4    1+2 = 9
7 K³ódkowski Micha³ 7+6+6+6+7 = 32  (3X3)
8 Krzeszewski Kacper 0+0+1+2+3 = 6
9 Zboiñski Adam 5+15+22+15+10 = 67  (2X3)
11 Grodzicki Miko³aj 4+2+8+5+0 = 19
12 Chabasiñski Maciej 0+2+0+0+0 = 2
13 Nowakowski Grzegorz 5+3+4+11+4 = 27
14 Wiliñski Micha³ 0+0+0+0+0 = 0
15 Marciniak Oskar 4+2+2+3+0 = 11
16 Szczerbiak Miko³aj 5+6+4+10+2 = 27
9a Go³êbiowski Adrian 0+0+0+2 = 2
13a Tokarski Szymon 0+0+0 =  

Trener:
 4  NIWA O¶wiêcim    
                
 4 Holik Patryk 0+2+0+2+0 = 4
 5 Cisowski Szymon 0+0+4+2+0 = 6
 6 Sobczyk Szczepan 4+2+4+4+5 = 19
 7 P±zik Bartosz 0+4+0+1+0 = 5
 8 Graca Jaros³aw 0+2+0+0+2 = 4
 9 Copik Olivier 10+31+26+9+4 = 80  (6x3)
11 Szczerbowski Mateusz 3+0+0+0 = 3  (1x3)
12 Szo³drowski Kacper 0+5+0+0+0 = 5 (1X3)
13 Bo¿enko Sebastian 8+29+30+24+23 = 114  (5X3)
14 Pawlica Maciej 2+2+2+2+2 = 10
15 Ku³aga Kacper 0+0+0+0+0 = 0

Trener: Wojciech Porêbski 5  SKM ZASTAL Zielona Góra

4 Winiarski Mateusz 12+3+3+2+7 = 27  (4X3)
5 Krawczyk Mateusz 2+5+4+9+2 = 22  (2X3)
6 Olasiñski Szymon 2+1+0+0+2 = 5
7 Soczewko Konrad 0+3+0+0+0 = 3
8 Starovoyta Alan 7+3+4+8+0 = 22
9 £opiñski Adrian 4+5+7+7+5 = 28  (2X3)
10 Holak Jakub 0+0+0+0+0 = 0
11 Zieliñski £ukasz 0+0+0+0+0 = 0
12 Kurkowiak Kacper 4+12+4+10+4 = 34  (1X3)
13 Ludwisiak Kajetan 0+0+2+0 = (1X3)
14 Kelma Jakub 10+2+4+1+3 = 20
15 Wojty¶ Piotr 2+0+0+4+0 = 6

Trener: Siwicki


 6  MIKST Miêdzychód

 4 FISCHBACH RAFA£ 0+0+3+0+0 = 3  (1X3)
 5 URBAN KAMIL 0+5+0+0+0 = 5  (1X3)
 6 ZACHCIA£ DAWID 0+0+0+4+0 = 4
 8 SMARZY MIKO£ 14+6+9+7+6 = 42  (9X3)
 9 PIECHOWIAK FILIP 0+0+2+5+0 = 7  (1X3)
10 ¯OK KACPER 0+0+0+1 = 1
11 NOWAK MATEUSZ 0+8+4+3+7 = 22  (4X3)
12 GRZESIAK TOMASZ 3+4+0+8+0 = 15
13 MARTIN GRZEGORZ 9+8+2+2+0 = 21  (1X3)
14 PRZYBYLSKI JEREMI0+7+3+7+0 = 17  (2X3)
15OPAS MARIUSZ 0+0+2+4+0 = 6
16 KNOPP MATEUSZ 6+4+2+0+0 = 12
18 B£ASZCZYK WOJTEK 3+4+4+10+3 = 24
17 TOMCZAK KRZYSZTOF2+2+0+0+3 = 7
 - GRZE¦KOWIAK FRYDERYK 0+0+2+0+0 = 2

Trener: CejbaWszytkie mecze by³y rozegrane w Hali Sportowej przy ul. Dworcowej
System rozgrywek: ka¿dy z ka¿dym 4 x 8 minut
 Koszulki pami±tkowe dla wszystkich uczestników turnieju.

WSPOMNIEÑ CZAR I TURNIEJ KRAINY 100 JEZIOR MIÊDZYCHÓD 2012Komentarze
Olla dnia kwiecie 30 2013 17:31:15
Wspania³y turniej! smiley dziêkujê bardzo za super taniec, Zibi ;p
UKS MIKST dnia maj 01 2013 12:57:23
ZIBI, serdeczne podziêkowania za super oprawê imprezy!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
M¦A Ruda ¦l. 2005
M¦A Ruda ¦l. 2005
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi